BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 8/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 marca 2008 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie posiedzenia o godzinie 12.10.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie, na ogólną liczbę pięciu członków Komisji. Stanowi to quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, uchwały, wnioski i stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Piotrowskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Krzysztof Chrostowski – Przewodniczący Komisji.
2. Henryk Krajewski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Andrzej Piotrowski – Sekretarz Komisji.
4. Jan Kuczyński – członek Komisji.
5. Barbara Zalewska – członek Komisji.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji – Krzysztof Chrostowski, który na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawił porządek obrad w następującym układzie:


1. Przyjęcie protokołu z 7-go posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie wykonania budżetu powiatu za 2007 rok i sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2007 rok.
4. Sprawy różne:
 Zaopiniowanie wniosku Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego w sprawie regulacji diet radnych Powiatu Łomżyńskiego,
 Wniosek o sporządzenie sprawozdań z działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu za 2007 rok.

Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do zaproponowanego porządku. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1 Przewodniczący Komisji przypomniał, że wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z treścią projektu protokołu z 7-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej, który wyłożony był do wglądu w biurze obsługi Rady, Zarządu i stałych komisji Rady Powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W nawiązaniu do powyższego zapoznał zebranych z najistotniejszymi elementami ww. protokołu, po czym zapytał czy członkowie Komisji mają zastrzeżenia do przytoczonych treści.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 7-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej został jednogłośnie przyjęty.


Ad.2 Przewodniczący Komisji udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba: Budżet Powiatu na 2007 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2006 roku w formie uchwały nr III/11/06. Po zmianach, które były wprowadzane uchwałami rady powiatu i zarządu powiatu, ostatecznie ukształtowały go po stronie dochodów na kwotę – 19.234.184 zł a po stronie wydatków na kwotę - 19.230.372 zł . Tym samym plan dochodów wzrósł o kwotę 2.337.841 zł netto, a plan wydatków o kwotę 2.153.916 zł. W związku z tym został wyeliminowany w całości planowany deficyt budżetu – planowany na kwotę 180.113 zł, a nawet plan dochodów przewyższył plan wydatków o 3.812 zł. Deficyt budżetu w ciągu roku był zmienny: 180.113 zł od 1 stycznia 2007 roku do 2 marca; 120.738 zł od 3 marca 2007 roku do 16 października; 418.178 zł od 17 października do 27 listopada 2007 r. Zrównoważenie budżetu stało się możliwe po otrzymaniu z budżetu państwa dodatkowej subwencji dla uzupełnienia dochodów w kwocie 467.441 zł a nadwyżka powstała po uzyskaniu dofinansowania skutków należnych odpraw dla zwalnianych nauczycieli, które sfinansowane zostały z „własnych środków” powiatu. Zbiorcze wskaźniki realizacji budżetu za 2007 rok są zadawalające. Bowiem w ujęciu kasowym zrealizowany został nadwyżką w wysokości 859.156,08 zł. Dochody budżetu zostały wykonane w 102,15%, zaś wydatki w 97,71%. W związku z niewykorzystaniem środków z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych wynoszących na koniec 2006 roku – 450.134,99 zł i zamknięciem 2007 roku nadwyżką dochodów nad wydatkami na wspomnianą kwotę 859.156,08 zł należy przyjąć, że skumulowana nadwyżka budżetu roku 2007 wynosi – 1.309.291,07 zł. Nadwyżki te mogą być źródłem sfinansowania deficytu w 2008 rok czyli wydatków, które nie mają pokrycia w planowanych dochodach i należy nadmienić, że na ten cel zaangażowano już 278.396 zł uchwałą budżetową na 2008 rok a po zmianach ostatnich deficyt kształtuje się na poziomie 308.708 zł. Należy dodać, że strukturę nadwyżki budżetu stanowi 88,36% ponadplanowych dochodów (756.287 zł), a 11,64% niewykorzystane wydatki. Ponadplanowe dochody powstały na kwotę:
• 196.921,10 zł z tytułu opłat komunikacyjnych oraz opłat czynszowych za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa czynszowych,
• z tytułu podatku PIT i CIT na kwotę 527.265,00 zł.
Należy nadmienić, że rzeczywiste wpłaty z tytułu udziału w podatku dochodowym na dzień 30 listopada 2007 roku stanowiły kwotę 1.843.294,25 zł (§ 0010 – 1.762.784 zł, § 0020 – 80.510,25 zł) a różnica 481.702,08 wpływała na rachunek bankowy budżetu następująco:
Na § 0010 – 6 grudnia 2007 roku – 225.570 zł; 8 stycznia 2008 roku – 239.987 zł; 30 stycznia 2008 roku – 7.281 zł. Zaś na § 0020 – w okresie od 24 do 31 grudnia 2007 roku – 8.864,08 zł.
Ponadto należy zaakcentować także to, że wszystkie jednostki organizacyjne opłaciły w 2007 roku wymagalne zobowiązania. Powiat nie ma także czynnych rozliczeń z tytułu wykorzystania kredytów i pożyczek. Wolny też jest od odpowiedzialności z tytułu poręczeń i gwarancji, gdyż takich zabezpieczeń żadnemu podmiotowi nie udzielono.
Szczegółowe dane o wykonaniu budżetu zawarte są w części opisowej i w załącznikach do sprawozdania. Reasumując wszystkie informacje przedstawiające szczegółowe i ogólne wyniki wykonania budżetu za 2007rok można uznać, iż był on wykonywany należycie z zachowaniem zasad legalności, celowości, gospodarności i oszczędności.

Radny Henryk Krajewski poinformował, że osobiście nie mam zastrzeżeń co do wykonania budżetu za 2007 rok. W jego ocenie wykonanie budżetu jest właściwe, rzetelne i gospodarne.

Z kolei Barbara Gorzęba na prośbę Przewodniczącego Kasji poinformowała, że wydatki na bieżące utrzymanie dróg były znacznie wyższe od tych z 2006 roku mimo stosunkowo łagodnej zimy, w szczególności na zakup paliw. Przy tym w roku 2007 roku zakupiono ponad 400 słupków betonowych, których nie zakupywano w 2006 roku celem wymiany znaków drogowych.

Starosta – Krzysztof Kozicki: słupki betonowe są tańsze a do tego nie leżą w zainteresowaniu złodziei, którzy na szeroką skalę wycinali i kradli słupki metalowe. Większe zużycie paliw wynika z tego, że na szeroką skalę odbywały się prace w zakresie odkrzaczania, równania poboczy itd. Prace te trwały w zasadzie całą zimę, ponieważ warunki pogodowe umożliwiały realizację tych zadań.
Pragnę zaznaczyć, że dużo środków pozyskanych w ramach różnych projektów nie przechodziło przez nasz budżet a bezpośrednio wpływały na rachunki naszych jednostek. Stąd dość dobre wyniki finansowe poszczególnych naszych jednostek organizacyjnych.

Radna Barbara Zalewska: w mojej ocenie działania ZDP w Łomży w 2007 roku były bardzo szerokie. Na wielu naszych drogach zauważyłam istotne zmiany, szczególnie pod względem bieżącego utrzymania. Drogi są odkrzaczone, wyrównane pobocza i generalnie ich stan się poprawił w ostatnim roku.

Przewodniczący Komisji: chciałbym poprosić o sporządzenie sprawozdań z działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu, jednak nie zależy mi na obszernym, opisowym sprawozdaniu, a na przejrzystym, krótkim streszczeniu co zostało wykonane. Np. Wydział Geodezji także mógłby przedstawić sprawozdanie ze zrealizowanych zadań, jakie dochody wypracowała. Takie konkretne sprawozdania pomogłyby nam w wyjaśnianiu zainteresowanym wątpliwości oraz udzielaniu odpowiedzi na pytania dotyczące działalności samorządu powiatu.

Radny Henryk Krajewski poparł powyższą prośbę.

Starosta poinformował, że takie zwięzłe sprawozdania zostaną przedłożone radnym, a także raport nt. zawartych porozumień w sprawie modernizacji dróg powiatowych.

Barbara Gorzęba: informacja nt. zadań realizowanych przez Wydział Geodezji jest zawarta w analizowanym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Natomiast nasze wydziały nie mają wydzielonych rachunków własnych, na które wpływałyby wypracowane dochody, ponieważ zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie możemy świadczyć odpłatnych usług. Obowiązujące ustawy narzucają między innymi na geodezję konieczność wykonywania różnych zadań i usług, ale nieodpłatnie. Najczęściej są to zadania zlecane z zakresu administracji rządowej, na które to geodezja otrzymuje środki z budżetu centralnego.
ZDP w Łomży ma wydzielony taki rachunek, jednak wypływają tam środki ze sprzedaży drzew rosnących w pasie drogowym lub użyczenia pasa drogowego.

Radny Jan Kuczyński: czy środki na opłacenia aktu notarialnego przy przekazaniu ZS w Marianowie Ministrowi Rolnictwa zostały przeznaczone z naszego budżetu?

Starosta poinformował, że środki na powyższy cel zostały pokryte w ramach zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej, czyli nie stanowiło to obciążenia dla budżetu powiatu.

Przewodniczący Komisji: na początku 2007 roku zostaliśmy poinformowani, ze budżet powiatu będzie wynosił około 16 mln zł, natomiast de facto wyniósł on około 19 mln zł. Czy wynika to z tego, że przekazaliśmy ZS w Marianowie Ministrowi Rolnictwa?

Barbara Gorzęba odpowiedziała przecząco na powyższe pytanie, dodała przy tym, że ZS w Marianowie został przekazany dopiero z dniem 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący Komisji zapytał z jakich względów nie został jeszcze wybudowany parking przy ul. Kierzkowej.

Starosta poinformował, że opóźnienia w powyższej sprawie wynikają z opieszałości Prezydenta Miasta Łomża, który jest zarządcą części terenu, na którym ma wybudowany parking. Porozumienie w niniejszej sprawie miało być podpisane jesienią ubiegłego roku, jednak Prezydent się wstrzymuje mimo systematycznych naszych nacisków na jak najszybsze wybudowanie parkingu. Negocjacje w tej sprawie prowadzi Wicestarosta – Pan Marek Dworakowski.

Radny Jan Kuczyński: czy środki z nadwyżki z lat poprzednich przechodzą na rok bieżący?

Barbara Gorzęba odpowiedziała twierdząco na powyższe pytanie.

Radny Jan Kuczyński: uważam, że powinniśmy na inwestycje drogowe nawet zaciągać kredyty.

Barbara Gorzęba: mamy bardzo znikome dochody własne. W roku bieżącym mamy do tego zmniejszone te dochody. Ponadto udział w podatku może zostać zmniejszony ze względu na ulgę prorodzinną. Te zagrożenia należy brać pod uwagę. Mamy nadwyżkę, jednak nie są to duże środki. Możemy wziąć kredyt, ale wiąże się to z pewnym ryzykiem. Po pierwszym półroczu będziemy znali już sytuację finansową naszych jednostek kultury. W ubiegłym roku Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży sprzedał działkę za 106.000 zł, a środki musiał przeznaczyć na bieżącą działalność. W tym roku takich działań Regionalny Ośrodek Kultury nie będzie już mógł podjąć.

Radny Jan Kuczyński: generalnie wykonanie budżetu za 2007 rok oceniam dobrze.

Wobec braku dalszych uwag i pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli opinię o wykonaniu budżetu powiatu za 2007 rok następującej treści: Budżet powiatu na rok 2007 przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu Nr III/11/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku. W ciągu roku uchwałami Rady Powiatu bądź Zarządu Powiatu wprowadzone zostały zmiany budżetu. Po zmianach dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w ciągu roku ostatecznie ukształtowano go po stronie dochodów na kwotę - 19.234.184 zł i wydatków na kwotę - 19.230.372 zł. Podejmowane uchwały w sprawie zmian budżetowych były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i równocześnie były uzasadnione merytorycznie. Rzeczywisty plan dochodów został wykonany w wysokości 19.649.513,34 zł, co stanowi 102,15% planu rocznego, a wydatki zrealizowano na kwotę 18.790.357,26 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego. W efekcie rok obrachunkowy zamknięto nadwyżką w wysokości – 859.156,08 zł. Co wraz z informacjami o zakończeniu roku bez zobowiązań wymagalnych, świadczy o gospodarnym podejściu Zarządu Powiatu i o trafnym dysponowaniu środkami budżetowymi powiatu. Komisja nie wniosła również uwag do sposobu gospodarowania rezerwami budżetowymi. Reasumując, w opinii Komisji Rewizyjnej budżet w roku 2007 realizowany był poprawnie (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

W kolejnym głosowaniu członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli wniosek w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego absolutorium za 2007 rok. O następującej treści: Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 31 marca 2008 roku po zapoznaniu się materiałami dotyczącymi przebiegu realizacji budżetu powiatu łomżyńskiego za 2007 rok wyraziła w tym przedmiocie swoją opinię ( w załączeniu) i wnioskuje o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2007 rok. W skład komisji wchodzi pięciu radnych, w posiedzeniu Komisji udział wzięło czterech radnych, za udzieleniem absolutorium głosowało czterech radnych, głosów przeciwnych nie było.
Uzasadnienie. Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji budżetu za rok 2007 zamykającego się po stronie dochodów kwotą 19.649.513,34 zł, a po stronie wydatków kwotą 18.790.357,26 zł. Budżet roku 2007 zamknął się nadwyżką w wysokości 859.156,08 zł.
Sprawozdanie odzwierciedla w sposób prawidłowy realizację dochodów i wydatków określonych uchwałą Nr III/11/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku oraz uchwałami wprowadzającymi zmiany w budżecie w trakcie roku budżetowego (wniosek Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.3 Przewodniczący Komisji realizując porządek dzienny poinformował, że sprawozdanie z działalności Komisji za 2007 rok ma następującą treść: Komisja w 2007 roku obradowała czterokrotnie, natomiast frekwencja wyniosła 95 %. Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 24-go stycznia 2006 roku opracowała i przyjęła projekt planu pracy Komisji na 2007 rok. Kolejne posiedzenie nr 2/07, miało miejsce w dniu 26-go marca 2007 roku. Na posiedzeniu tym pozytywnie zaopiniowano wykonanie budżetu powiatu za 2006 rok a następnie sformułowano wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Łomżyńskiego. Ponadto w tym dniu członkowie Komisji zajęli się analizą zasad i trybu wykorzystania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży. Na posiedzeniu nr 3/07 w dniu 23 kwietnia 2007 roku rozpatrzono skargę na postępowanie Starosty w sprawie wydania zezwolenia dla Urzędu Gminy Łomża na wycięcie drzew w miejscowości Siemień Nadrzeczny, na działce nr 678 droga gminna. W wyniku przeprowadzonej analizy niniejszą skargę uznano za bezzasadną. Ostatnie z przedmiotowych posiedzeń nr 4/07 miało miejsce 26-go czerwca 2007 roku. Tego dnia wspólnie z innymi stałymi komisjami Rady Powiatu Łomżyńskiego zapoznano się z funkcjonowaniem Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz możliwościami rozwoju i działalności tej placówki na lata następne.
Reasumując należy podkreślić, że Komisja podczas swojej działalności napotkała na wiele trudności w wyjaśnianiu różnych problemów, co w kilku przypadkach uniemożliwiło odpowiednie zbadanie sprawy. Sytuacja taka spowodowana jest obwarowaniami pranymi, które nie pozwalają na wgląd w różne dane, niedostępne dla członków komisji rewizyjnej, co też wg Komisji stanowi nieodpowiednie umocowanie prawne dla prawidłowej działalności komisji rewizyjnej.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do przedmiotowej sprawy.

Ad.4 1.) W sprawach różnych Przewodniczący Komisji poinformował, że Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego złożył wniosek o coroczną regulację diet radnych Powiatu Łomżyńskiego na podstawie prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wg wskaźnika podawanego w ustawie budżetowej państwa na dany rok. Proponuję dokonywanie niniejszej regulacji corocznie – od 1 kwietnia każdego roku, począwszy od 2008 roku.
Reasumując dodał, że Zarząd Powiatu wystąpił do poszczególnych Komisji Rady Powiatu o zaopiniowanie niniejszego wniosku. W nawiązaniu do powyższego poprosił zebranych o wypowiadanie się w przedmiotowej sprawie.

Radny Henryk Krajewski stwierdził, że generalnie propozycja przedłożone przez niego w sprawie regulacji diet radnych jest symboliczna. Zaznaczył przy tym, że na posiedzeniu Zarządu Powiatu padały sugestie, iż radni powiatu łomżyńskiego mają i tak wysokie diety w porównaniu z innymi powiatami. Wobec tego zdecydował się na złożenie wniosku ao minimalne podwyższenie diet.

Radna Barbara Zalewska zwróciła uwagę, że koszty zakupu paliwa i inne koszty znacznie wzrosły w ciągu ostatniego roku, wobec czego zaproponowała podwyżkę diet radnych, która faktycznie rekompensowałaby koszty pełnienia funkcji radnego powiatu.

Przewodniczący Komisji będąc podobnego zdania poparł powyższą propozycję.

Radny Jan Kuczyński stwierdził, że w jego ocenie w pierwszej kolejności należy dążyć do podniesienia płac pracowniczych w jednostkach organizacyjnych i Starostwie Powiatowym, bowiem wynagrodzenia w tych miejscach pracy są na bardzo niskim poziomie, wobec czego nie można dopuścić do sytuacji, w której pracownicy zaczną poszukiwać innych miejsc pracy. Zaznaczył przy tym, że w roku bieżącym średnia podwyżka dla pracowników administracji wyniosła 6 %.

Barbara Gorzęba: w roku bieżącym została wprowadzona podwyżka w średniej wysokości 147 zł brutto, czyli netto było to około 100 zł.

Członkowie Komisji po przeprowadzeniu dalszej analizy przyjęli trzema głosami za i jednym wstrzymującym się opinię o następującej treści: Komisja na posiedzeniu w dniu 31 marca 2008 roku rozpatrzyła wniosek w sprawie regulacji diet radnych powiatu łomżyńskiego. W nawiązaniu do powyższego Komisja opowiada się za tym, aby diety radnych były regulowane na podstawie prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej na dany rok wg następujących wskaźników procentowych:
1. Przewodniczący Rady - 55 % prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej.
2. Wiceprzewodniczący Rady - 31 % prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej.
3. Przewodniczący Komisji - 31 % prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej.
4. Wiceprzewodniczący Komisji - 27 % prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej.
5. Członek Zarządu - 43 % prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej.
6. Radny - 24 % prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej.
Ponadto Komisja proponuje, aby w roku bieżącym niniejsza regulacja diet radnych weszła w życie z dniem 1 lipca (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

2.) Radny Henryk Krajewski wspólnie z Przewodniczącym Komisji zaproponowali złożenie wniosku do Zarządu Powiatu o sporządzenie zwięzłych sprawozdań z działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu za 2007 rok zawierających podstawowe dane nt. realizacji zadań – bez części opisowej.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań odnoszących się do przedmiotowej sprawy.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany powyżej wniosek do Zarządu Powiatu (wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

W sprawach różnych nie poruszano innych zagadnień.

Następnie, Przewodniczący Komisji mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 8-me posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Przewodniczący Komisji

Krzysztof Chrostowski
Protokół sporządził
na zlecenie Komisji
uczestniczący w posiedzeniu:

Marcin Pieńkowski
Data powstania: wtorek, 8 kwi 2008 13:28
Data opublikowania: wtorek, 8 kwi 2008 13:29
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1761 razy