BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 17/08 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 kwietnia 2008 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.15, a zakończenie posiedzenia miało miejsce o godzinie 9.30.Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie, co stanowi quorum, przy którym Komisja może podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji.
2. Krzysztof Chrostowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Alfred Szymański – członek Komisji.
4. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Stefan Popiołek – członek Komisji.
Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:


1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
3. Sprawy różne.

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Wicestarostę Łomżyńskiego.

Marek Dworakowski: projekt uchwały przewiduje ustalenie Staroście Łomżyńskiemu wynagrodzenia za pracę w wysokości:
1) zasadnicze miesięczne w wysokości 4 500,00 zł.
2) dodatek funkcyjny w wysokości 1 500,00 zł.
3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
4) Dodatek specjalny w wysokości 1 200,00 zł 20 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Zwiększenie wynagrodzenia jest na poziomie 6,37 %, co stanowi kwotę 516 zł miesięcznie. Procentowo jest to podwyżka analogiczna do podwyżek płac pracowniczych w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych.

Wobec braku uwag lub pytań zarządzono głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.2 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik Powiatu.

Barbara Gorzęba: projekt kolejnej uchwały przewiduje do wykonania w latach 2008 – 2010 zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pod nazwą :
1. „Przebudowa ciągu drogowego na odc. Kownaty – Olszyny – Wiktorzyn – Żelechy – Kosaki”,
2. „Przebudowa drogi powiatowej na odc. Chmielewo – Grądy – Sławiec ”;
3. „Przebudowa ciagu drogowego przez wieś Łochtynowo”;
Ustala się szacunkowy limit wydatków w wysokości 17.109.725,00 zł na zadania wymienione w § 1 uchwały, z czego: kwota 6.843.890 zł – to 40 % - udział własny powiatu, który pokryty zostanie częściowo ze środków gmin, a częściowo ze środków z powiatu w ramach porozumień zawartych miedzy powiatem a gminami, natomiast kwota 10.265.835 zł – to 60 % - dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regiolanego. Szczegółowe szacunkowe limity wydatków na poszczególne zadania przebudowy nawierzchni dróg powiatowych w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Wicestarosta: Wielkość nakładów została ustalona na podstawie kosztorysów inwestorskich dla opracowanych już dokumentacji technicznych. Na ich pokrycie może być przyznana dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości do 60% wartości zadania. W zaproponowanym w załączniku podziale pokrycia wydatków przyjęto, że ze środków „własnych” powiatu sfinansuje się je w 40%, a w 60% ze środków EFRR.
Przedmiotowa uchwała niezbędna jest do złożenia wniosków o dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z działania 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa, które należy złożyć w siedzibie Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w terminie do dnia 25.04.2008 roku. Dodam, że w ramach porozumienia z Gminą Piątnica przebudowa ciągu drogowego na odc. Kownaty – Olszyny – Wiktorzyn – Żelechy – Kosaki będzie odbywać się w dwóch etapach. Gmina pokryje udział własny zarówno w pierwszym roku w wysokości – 2.525.000 zł jak i w drugim roku w wysokości – 2.685.000 zł. ponadto sfinansuje koszty wykonania dokumentacji w wysokości około 42.000 zł. Przebudowa ciągu drogowego przez wieś Łochtynowo wiąże się z koniecznością zapewnienia udziału własnego w wysokości ponad 400.000 zł, który to także pokryje Gmina Łomża. Dziś odbywa się sesja w Mieście Nowogród gdzie mają zapaść decyzje co do pokrycie udziału własnego w odniesieniu do przebudowy drogi powiatowej na odc. Chmielewo – Grądy – Sławiec. Rozpoczęcie inwestycji odbędzie się dopiero w przyszłym roku. wynika to z tego, że rozstrzygnięcia konkursowe będą miały miejsce na jesieni bieżącego roku.

Radny Krzysztof Chrostowski wyraził zadowolenie z przygotowanych projektów inwestycyjnych, przy czym zapytał jaki jest łączny udział finansowy Gminy Piątnica.

Wicestarosta odpowiedział, że jest to kwota ponad 5.200.000 zł.

Wobec braku dalszych uwag lub pytań zarządzono głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie zgłoszono zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby omówienia na forum Komisji.

Następnie Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 17-te posiedzenie Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji

Tomasz Wysocki
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski

Data powstania: poniedziałek, 21 kwi 2008 12:44
Data opublikowania: poniedziałek, 21 kwi 2008 12:45
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2117 razy