BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 18/08 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 23 kwietnia 2008 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 11.20, a zakończenie posiedzenia miało miejsce o godzinie 11.40.


Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie, co stanowi quorum, przy którym Komisja może podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji.
2. Krzysztof Chrostowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Alfred Szymański – członek Komisji.
4. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Stefan Popiołek – członek Komisji.
Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:


1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
2. Sprawy różne.

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Wicestarostę Łomżyńskiego.

Marek Dworakowski: projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne jest wynikiem pewnych niedopatrzeń związanych z tym, iż w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVI /88/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne nie ujęto wielkości wydatków, które będą poniesione w 2008 roku na realizację wskazanych zadań z tytułu należnego wynagrodzenia wykonawcom za wykonanie dokumentacji techniczno – projektowej w oszacowywanej wysokości 120.000 złotych. Wprowadzenie problemowych zmian jest zgodne z sugestią Regionalnej Izby Obrachunkowej, która to zwróciła uwagę na braki w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVI/88/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku.
Do cytowanej powyżej uchwały wprowadza się następujące zmiany: treść § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się szacunkowy limit wydatków w wysokości 17.229.725,00 zł na zadania wymienione w § 1 uchwały: z czego:
- kwota 6.891.890 zł – to 40% udział własny powiatu, który pokryty zostanie częściowo ze środków gmin, a częściowo ze środków powiatu w ramach porozumień zawartych między powiatem a gminami,
- kwota 10.337.835 zł – to 60% - dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.
Także dodaje się § 2a w brzmieniu: „Koszty dokumentacji techniczno-projektowej wykonanej w 2008 roku dla zadań wymienionych w § 1 w kwocie 120.000 złotych zostaną pokryte ze środków rezerwy budżetowej celowej „ na wydatki inwestycyjne drogowe” utworzonej zapisami § 4 pkt 2b Uchwały Nr XIII/67/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok.
Źródłem pokrycia wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji techniczno – projektowej w wysokości 120.000 złotych będzie część rezerwy budżetowej „na wydatki inwestycyjne drogowe” ustalonej uchwałą budżetową na 2008 rok w kwocie 300.000 złotych. Powiększenie planowanych nakładów na wymieniony cel o kwotę 120.000 zł na 2008 rok niniejszą uchwałą spowodowało zwiększenie limitu wydatków w zmienianej uchwale z kwoty 17.109.725 zł na kwotę 17.229.725 zł, co wyrażono treścią § 1 pkt 1 niniejszej uchwały.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (powyższy dokument stanowi załącznik nr 3 do protokołu, opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.2 W sprawach różnych nie zgłoszono zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby omówienia na forum Komisji.

Następnie Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 18-te posiedzenie Komisji Budżetu.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Wysocki
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski

Data powstania: poniedziałek, 28 kwi 2008 14:26
Data opublikowania: poniedziałek, 28 kwi 2008 14:27
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1677 razy