BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 8/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 4 czerwca 2008 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.30, natomiast zakończenie o godzinie 9.50.Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Elżbieta Parzych – Przewodnicząca Komisji.
2. Lech Szabłowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
4. Alfred Szymański – członek Komisji.
5. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:

Przewodnicząca Komisji – Elżbieta Parzych przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej mienie powiatu łomżyńskiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
2. Sprawy różne.

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytała zgromadzonych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad. Wobec ich braku ogłosiła przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji poprosiła Wicestarostę Łomżyńskiego o omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej mienie powiatu łomżyńskiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Marek Dworakowski: w paragrafie 1 projektu uchwały wyraża się zgodę na najem na okres 10 lat dla Banku Spółdzielczego w Piątnicy, nieruchomości będącej częścią składową budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, na parterze o powierzchni 16,5 m2 z przeznaczeniem na działalność statutową oraz na najem na 10 lat Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 18-210 Szepietowo, nieruchomości będącej częścią składową budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, na III piętrze, o pow. 139,6 m2, z przeznaczeniem na działalność statutową. Zarząd Powiatu jest uprawniony do wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń na okres 3 lat, natomiast Rada Powiatu na okres dłuższy niż 3 lata.
Do Starosty Łomżyńskiego wpłynęły wnioski Banku Spółdzielczego w Piątnicy i Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Łomży o przedłużenie umów najmu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży stanowiących, własność Powiatu Łomżyńskiego na okres 10 lat. Powodem złożenia wniosku przez Powiatowy Zespól Doradztwa Rolniczego w Łomży jest zapewnienie stabilności pracy związanej z obsługą rolników powiatu łomżyńskiego. Bank Spółdzielczy w Piątnicy swój wniosek uzasadnił koniecznością poniesienia nakładów inwestycyjnych, dzięki którym możliwe będzie rozszerzenie obsługi podmiotów mających siedzibę w Starostwie oraz ich pracowników. Zarówno Bank Spółdzielczy w Piątnicy oraz PODR w Łomży są instytucjami świadczącymi usługi na rzecz mieszkańców powiatu łomżyńskiego. Lokalizacja podmiotów działających w sferze publicznej mieszczących się w jednym budynku w znacznym stopniu ułatwia załatwianie bieżących spraw oraz powoduje zadowolenie interesantów, którzy codziennie są obsługiwani przez pracowników tych instytucji.
Usytuowanie w bliskiej odległości takich jednostek jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego, Bank Spółdzielczy, Starostwo Powiatowe oraz wielu innych firm świadczących usługi na rzecz rolnictwa wpływa na obniżenie kosztów ponoszonych przez rolników na dojazdy, dogodność załatwienia różnych spraw, co znacznie skraca czas dokonywania formalności administracyjnych oraz zwiększa zadowolenie wśród rolników.
W mojej ocenie odstąpienie od trybu przetargowego wynajęcia lokali jest w pełni uzasadnione i zgodne z interesem powiatu. W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia w/w uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej mienie powiatu łomżyńskiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.2 Przewodnicząca Komisji zapytała zgromadzonych czy chcą poruszyć inne tematy, które w ich ocenie wymagają analizy na posiedzeniu Komisji.

Zebrani nie zgłosili żadnych zagadnień.

Następnie, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów, które miały być przedmiotem obrad Komisji, Przewodnicząca – Elżbieta Parzych zakończyła ósme posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.Przewodnicząca Komisji

Elżbieta Parzych
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski

Data powstania: piątek, 6 cze 2008 14:19
Data opublikowania: piątek, 6 cze 2008 14:20
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1765 razy