BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 15/08 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 4 czerwca 2008 roku.

Posiedzenie miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Otwarcie obrad nastąpiło o godz. 8.30, natomiast zakończenie o godz. 9.10.


Komisja obradowała w ośmioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (w trakcie obrad przybył radny Jan Kuczyński i od tej pory Komisja obradowała w pełnym dziewięcioosobowym składzie. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
4. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
5. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.
8. Tomasz Wysocki – członek Komisji.
9. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:

Wiceprzewodnicząca Komisji – Barbara Zalewska na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawiła porządek obrad w następującym układzie:1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2008 roku zadania p.n. „Odbudowa drogi powiatowej Dłużewo-Laski-Gąski III etap”.
2. Sprawy różne.

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytała zebranych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia odnoszące się do przedstawionych tematów. Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego porządek obrad został jednogłośnie przyjęty. Następnie Wiceprzewodnicząca Komisji ogłosiła przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w odniesieniu do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2008 roku zadania p.n. „Odbudowa drogi powiatowej Dłużewo-Laski-Gąski III etap” został przygotowany projekt opinii Komisji o następującej treści: Komisja w dniu 4 czerwca br. dokonała analizy projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2008 roku zadania p.n. „Odbudowa drogi powiatowej Dłużewo-Laski-Gąski III etap”.
W związku z tym, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wstępnie przyznało na realizację niniejszego zadania dotację w wysokości 1.100.000 zł, co po rozstrzygnięciu ogłoszonego przetargu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży nie odpowiada 80 % faktycznych kosztów realizacji tego zadania, Komisja uważa, że należy podjąć wszelkie niezbędne działania, aby doprowadzić do wykonania inwestycji w zakresie odbudowy drogi powiatowej Dłużewo-Laski-Gąski (III etap) w terminie określonym przez Ministerstwo.
Wobec powyższego Komisja apeluje do Zarządu Powiatu o skuteczne zabieganie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyznanie wyższej dotacji z budżetu państwa w wysokości – 1.245.000 zł. Jeżeli działania podjęte w tej kwestii nie przyniosłyby oczekiwanego rezultatu to Komisja dopuszcza ewentualne powiększenie deficytu budżetu powiatu, bowiem ponowne ogłoszenie przetargu nie pozwoliłoby na terminowe załatwienie spraw formalno-prawnych określonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Sytuacja taka mogłaby nawet skutkować utratą przyznanej już dotacji. Ponadto mając na względzie stały wzrost cen materiałów budowlanych kolejne rozstrzygnięcie przetargu mogłoby okazać się jeszcze bardziej niekorzystne dla naszego powiatu.
Nawiązując do powyższego Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2008 roku zadania p.n. „Odbudowa drogi powiatowej Dłużewo-Laski-Gąski III etap”.
Z kolei Barbara Zalewska poprosiła o zabranie głosu Wicestarostę Łomżyńskiego.

Marek Dworakowski: w zasadzie do projektu przedstawionej opinii ciężko coś dodać, w pełni odzwierciedla on naszą sytuację.
Pragnę dodać, że nie była opracowana dokumentacja na tę inwestycję, wobec czego nie udało się precyzyjnie określić kosztów. Przetarg wyszedł w granicach około 10 % więcej niż przewidywaliśmy. Długość odcinka, który ma być zmodernizowany wynosi około 4,2 km, natomiast koszt ponad 1,5 mln zł. Kolejne ogłoszenie przetargu nie daje gwarancji obniżenia ceny. Do tego nie mamy czasu na taką procedurę, która trwałaby co najmniej 2 miesiące. Ministerstwo zgodziło się przesunąć termin podpisania umowy do 20 czerwca.
Istnieją szanse na pozyskanie wyższej dotacji z budżetu państwa w wysokości – 1.245.000 zł. Zarządu Powiatu będzie zabiegał w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyznanie wyższej dotacji.
Nasz udział w przypadku niepowodzenia będzie około 220.000 zł i opracowanie dokumentacji.

Jan Olszewski – Dyrektor ZDP w Łomży: jeżeli nie uda się pozyskać większej dotacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji to i tak dofinansowanie sięgnie 70 %, natomiast dofinansowanie w ramach RPOWP i innych programów maksymalnie sięga 60 %.

Radna Irena Przybylak: czy są środki na ten cel?

Marek Dworakowski: jeżeli nie pozyskamy dodatkowych środków to powiat będzie musiał się zadłużyć i powiększyć deficyt budżetu powiatu.

Radny Rafał Kołakowski: jeżeli taką kwotę przekażemy na jedna gminę to automatycznie udział powiatu w inwestycjach na innych gminach zmniejszy się.
Chciałabym zapytać czy Gmina zaciąga kredyt na ten cel?

Marek Dworakowski: najprawdopodobniej tak, jednak nie posiadam oficjalnych informacji w tej sprawie.

Jan Olszewski – Dyrektor ZDP w Łomży: zespół ekspertów z Ministerstwa zakwalifikował ten odcinek do modernizacji na początku bieżącego roku i w tym momencie stwierdziliśmy, że nie ma przygotowanej dokumentacji i dlatego przetarg był ogłoszony na podstawie kosztorysu, który jak się okazało nie odpowiadał aktualnym uwarunkowaniom cenowym.
Jeżeli Ministerstwo nie zwiększy dotacji to i tak warto dołożyć z naszego budżetu środki, ponieważ dotacja będzie w granicach 70 % kosztów inwestycji. Natomiast odcinek ten jest najbardziej wysunięty od naszej bazy, co po jego zmodernizowaniu obniży koszty bieżącego utrzymania.
Ponadto nie mogę rozstrzygnąć przetargu do momentu, w którym nie będę miał pokrycia finansowego.

Radny Rafał Kołakowski: czy pozostałe gminy otrzymają wstępnie zagwarantowane 70.000 zł?

Marek Dworakowski: podpisane są już porozumienia i będziemy je realizować.

Z kolei wobec braku dalszych uwag i pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego opinia Komisji odczytana na wstępie została przyjęta 8 głosami za i 1 wstrzymującym się (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.2 W sprawach rożnych radny Lech Szabłowski podziękował za wyremontowanie mostku w Jakaci Dwornej.

Ponadto radna Irena Przybylak zapytała dlaczego prace przy poboczach są przerywane i czasami nie są dokańczane.

Jan Olszewski – Dyrektor ZDP w Łomży poinformował, że taka sytuacja wynika z tego, iż jeżeli jest rozpoczynana inwestycja wtedy załoga jest kierowana do tamtych prac i z tego tytułu są odkładane prace związane z bieżącym utrzymaniem.

Radny Tomasz Wysocki zapytał czy są możliwości sfinansowania modernizacji odcinka drogi Chojny – Śniadowo o długości około 4 km, który łączy drogi wojewódzkie.

Jan Olszewski – Dyrektor ZDP w Łomży poinformował, że na początek należy mieć opracowany projekt i wtedy można ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z różnych źródeł.

Ponadto w sprawach różnych nie zgłoszono innych zagadnień wymagających przeprowadzenia analizy przez Komisję.

Z kolei Wiceprzewodnicząca Komisji – Barbara Zalewska, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów, które zostały przewidziane na wstępie, zakończył 15-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.


Wiceprzewodnicząca Komisji


Barbara Zalewska
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski
Data powstania: piątek, 6 cze 2008 14:21
Data opublikowania: piątek, 6 cze 2008 14:22
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1963 razy