BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnej powiatu Ireny Przybylak za 2007 rok

Drozdowo, dnia 10.04.2008r.
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a) Irena Zofia Przybylak rod. Leszczyk,
urodzony(a) 20.06.1957 w Długowoli
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
Szkoła Podstawowa w Drozdowie – Dyrektor Szkoły, Radna Powiatu Łomżyńskiego
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) , zgodnie z art. 25 c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 130 000 zł.
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 14 200 $
- papiery wartościowe: nie dotyczy na kwotę: nie dotyczy

II.
1. Dom o powierzchni: 280 m², o wartości: 200 000 zł.
tytuł prawny: wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartości: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ogrodnicze powierzchnia: 5,45 ha
o wartości: 200 000 zł.
rodzaj zabudowy: dom, szklarnia, budynki gospodarcze, tunele foliowe,
tytuł prawny: wspólność majątkowa małżeńska
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
przychód =dochód – 2 673,00 zł.

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: 185 m² dom mieszkalny + 585 m² działka
o wartości: 105 000 zł.
tytuł prawny: własność majątkowa małżeńska

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy


IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę
nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1.Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście - nie dotyczy
— wspólnie z innymi osobami – nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności:
— osobiście – nie dotyczy
— wspólnie z innymi osobami - nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
. — jestem członkiem zarządu (od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
wynagrodzenie za pracę 54 077,31 zł dochód brutto, dieta radnego – 6551,10 zł.
dochód z działalności męża w tym z gospodarstwa ogrodniczego – 95 000 zł.

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): samochód Toyota Avensis r p 1998 r.współwłasność z córką Martą Anną Przybylak , Toyota Prewia – 2003 r wspólność z córką Martą i Ewą Przybylak, samochód Volkswagen Transporter – 2003 r. – wspólność majątkowa małżeńska

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy
Data powstania: poniedziałek, 16 cze 2008 14:54
Data opublikowania: poniedziałek, 16 cze 2008 14:56
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1273 razy