BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 18/08 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 lipca 2008 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 11.40.Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Wojciecha Kubraka. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji będą następujące zagadnienia:
1. Zaopiniowanie koncepcji utworzenia książnicy miejskiej.
2. Wybór przedstawiciela Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie.
3. Sprawy różne:
 Informacja nt. naboru do szkół po zakończeniu egzaminów maturalnych.

Przewodniczący Komisji w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym poprosił o zabranie głosu Starostę Łomżyńskiego.

Krzysztof Kozicki: na terenie naszego województwa funkcjonuje Książnica Podlaska. Natomiast za sprawą radnego Tomasza Wysockiego i przy wsparciu lokalnych rektorów powstał pomysł utworzenia książnicy miejskiej, która usprawniłaby działalność biblioteczną i pozwoliłaby osiągnąć oszczędności na etatach. Możliwe byłoby korzystanie z księgozbioru przez 7 dni w tygodniu, szczególnie pomocne byłoby to dla studentów. W naszej siedzibie odbyło się spotkanie poświęcone temu tematowi, gdzie między innymi stwierdzono, że zaoszczędzone środki można byłoby przeznaczyć na rozbudowanie księgozbioru.
Jednak połączenie różnych bibliotek o różnym statusie, w tym Biblioteka Miejska musi być prowadzona przez Miasto – zgodnie z obowiązującym prawem, byłoby trudnym zadaniem. Powierzchnia dla takiej książnicy to minimum 3.000 m2. Takie warunki lokalowe są na dzień dzisiejszy raczej nie do osiągnięcia. W Szpitalu, którym zarządza samorząd województwa jest co najwyżej 800 m2, jest to mniej jak aktualnie ma Biblioteka Miejska.
Miasto nie jest zainteresowane przedmiotową koncepcją, ponieważ ma sprawnie działająca Bibliotekę. Nasz powiat nie ma terenu pod taką inwestycję. Na dzień dzisiejszy ten pomysł nie jest możliwy do zrealizowania. Aby sfinansować tę inwestycję to sama dokumentacja techniczna wyniesie kilkaset tysięcy zł.
Z kolei Przewodniczący Komisji poprosił Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia o odczytanie projektu opinii w niniejszej sprawie.

Anna Archacka: projekt opinii dotyczący powołania Książnicy Łomżyńskiej brzmi następująco: Biblioteka jest instytucją kultury o ogromnym znaczeniu w wychowaniu „społeczeństwa myślącego”. Niebagatelną rolę w tym procesie odgrywa dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej tj. nasycenie „rynku” instytucjami tego typu oraz wartość gromadzonego materiału bibliotecznego.
Zamysł utworzenia Książnicy Łomżyńskiej, który powstał z inicjatywy Radnego Powiatu Łomżyńskiego Pana Tomasza Wysockiego, zasługuje na poparcie.
W obecnej sytuacji prawnej, prowadzenie instytucji kultury, jaką jest biblioteka należy do zadań własnych o charakterze obligatoryjnym samorządu każdego szczebla.
Na terenie miasta Łomży funkcjonuje Miejska Biblioteka Publiczna , której organem prowadzącym jest samorząd miasta. Biblioteka ta wykonuje również zadania biblioteki powiatowej, zlecane przez samorząd powiatu łomżyńskiego. Każda z 9 gmin powiatu łomżyńskiego posiada własną bibliotekę publiczną obsługującą czytelnika lokalnego.
Samorząd województwa na terenie Łomży prowadzi bibliotekę pedagogiczną. Własne księgozbiory posiadają także łomżyńskie uczelnie wyższe, jednakże żadna z nich nie jest w stanie samodzielnie utworzyć biblioteki odpowiadającej potrzebom naukowym środowiska.
Biblioteka o funkcji ponadlokalnej, ponadśrodowiskowej - Książnica Łomżyńska, mogłaby tę funkcję pełnić.

Henryk Kłosiński: na terenie żadnej z gmin nie ma możliwości utworzenia takiej książnicy. Ponadto każda placówka oświatowa i tak musi mieć swoją bibliotekę, taki jest wymóg prawny, gdzie nawet zabrania się łączenia bibliotek publicznych ze szkolnymi. To jest ewentualnie zadanie dla miasta, a nie dla nas.

Stefan Popiołek: w Szkole, w której pracuję zakupiliśmy około 200 nowych pozycji książkowych i czytelnictwo wzrosło o prawie 100 %. Liczy się to aby był bogaty księgozbiór i wtedy czytelnictwo będzie rosło.

Henryk Kłosiński: wg wszystkich badań trzeba dzieci od najmłodszych lat przyzwyczajać dzieci do czytania książek i wtedy są efekty.

Przewodniczący Komisji: idea jest dobra i wzniosła, jednak trudna do realizacja. Książnica Podlaska pełni funkcję doradczą i metodyczną. Sfinansowanie tego zadania nie jest w naszym zasięgu. Popieram zdanie Pana Starosty.

Anna Archacka: dla takiej książnicy powinien być jeden organ prowadzący, który przekazywałby odpowiednie środki na funkcjonowanie tej placówki.

Przewodniczący Komisji: uważam, ze projekt opinii przygotowany w przedmiotowej sprawie jest odpowiedni.

Andrzej Piotrowski: uważam, że mamy zbyt dużo zadań własnych, aby angażować się w powstanie książnicy miejskiej. Taką inicjatywę popieram, jednak jestem przekonany, że w naszym budżecie nie będzie środków na analizowany cel.

Z kolei wobec braku innych uwag i pytań zarządzono głosowanie, w wyniku którego projekt opinii odczytany przez Naczelnika Wydziału OKZ został jednogłośnie przyjęty (opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.2 Przewodniczący Komisji o zabranie głosu poprosił Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Anna Archacka: do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie ma być wydelegowanych 9 osób, w tym przedstawiciel Zarządu Powiatu, dwóch przedstawicieli organu prowadzącego, dwóch przedstawicieli Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dwóch przedstawicieli załogi Muzeum i dwóch przedstawicieli Związku Muzealnictwa.
Dodam, że kryteria, które powinien wypełniać kandydat na dyrektora muzeum nie zostały wprost narzucone ustawowo, wobec tego sami je opracowaliśmy. Komisja konkursowa także opracuje dodatkowe kryteria wg własnego uznania. Na składanie dokumentów jest 30 dni od momentu ogłoszenia konkursu, okres ten jest określony ustawowo. Na rozstrzygnięcie konkursu także wpisaliśmy termin 30 dni, ponieważ aktualnie jest okres wakacyjny, w którym będzie ogłaszanych nieco konkursów w kraju.

Zgromadzenie nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Z kolei Przewodniczący Komisji do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie zaproponował radnego Andrzeja Piotrowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W zarządzonym głosowaniu ww. kandydat został jednogłośnie zaakceptowany.

Ad.3 W sprawach różnych Starosta – Krzysztof Kozicki stwierdził: w powicie łomżyńskim matury wypadły bardzo słabo, jednak przede wszystkim za sprawą placówek niepublicznych, gdzie zdawalność nie przekroczyła 50 %. W naszym ZSOiZ w Jedwabnem zdawalność egzaminu maturalnego wyniosła 75 %.
Wiedząc, że sytuacja w ZSOiZ w Jedwabnem jest bardzo trudna zaproponowaliśmy aż 4 kierunki kształcenia w liceum i 1 w klasie wielozawodowej. Przygotowaliśmy ogromną reklamę, w prasie, w radiu, na przysmakach autobusowych, w kościołach, na prezentacjach przygotowywanych przez żołnierzy było bardzo dużo zainteresowanych, jednak to wszytko nie przyniosło oczekiwanego rezultatu. Do naszej Szkoły zostało złożonych zaledwie siedem świadectw oryginalnych. W mojej ocenie przyczyniła się do tego zmiana nastawienia młodzieży, która już w gimnazjach przyzwyczaiła się do dojeżdżania, wobec czego do szkół średnich najczęściej wybiera się do Łomży, gdzie między innymi czeka na nią więcej atrakcji.
W mieście Łomży nabór był zakładany na poziomie 2.000 uczniów a uzyskany to zaledwie około 1.500 uczniów. Wynika z tego, że mocno daje o sobie znać niż demograficzny.

Przewodniczący Komisji: czy w Grajewie na kierunek o profilu wojskowym uzyskano nabór?

Starosta na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco, przy czym dodał, że poważne utrudnienia w naborze do ZSOiZ w Jedwabnem sprawiała zła aura tworzona wokół Szkoły i rozpowszechnianie informacji przez niektóre osoby, iż placówka ta jest już w stanie likwidacji.

Anna Archacka – Naczelnik wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia: w ZS w Marianowie, który od 1 stycznia przejął od nas Minister Rolnictwa nabór uzyskano do 4 klas młodzieżowych i do 2 klas dla dorosłych. Czyli wynik naboru jest bardzo dobry.

Starosta: jest to podyktowane tym, że Unia Europejska do przejęcia gospodarstwa rolnego wymaga wykształcenia rolniczego, jednak za kilka lat może pojawić się problem także w przypadku naboru do klas o profilu rolniczym.

Przewodniczący Komisji przyznając rację Staroście dodał, że wpływ na niekorzystny nabór miał zapewne również fakt, że w niektórych ościennych placówkach wprowadzono te same nowe kierunki kształcenia co w ZSOiZ w Jedwabnem.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 18-te posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.


Przewodniczący Komisji

Henryk Krajewski
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski

Data powstania: piątek, 18 lip 2008 13:29
Data opublikowania: piątek, 25 lip 2008 13:26
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1692 razy