BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 9/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 5 sierpnia 2008 roku.

Członkowie Komisji uczestnicząc w posiedzeniu wyjazdowym wraz z Zarządem Powiatu i Komisją Rozwoju Gospodarczego zapoznali się z realizacją przedsięwzięć drogowych na terenie powiatu łomżyńskiego wykonywanych w 2008 roku.Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 9.00, natomiast zakończenie o godz. 15.30. Komisja obradowała w czteroosobowym składzie, na ogólną liczbę pięciu członków Komisji. Stanowi to quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, uchwały, wnioski i stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Piotrowskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Krzysztof Chrostowski – Przewodniczący Komisji.
2. Henryk Krajewski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Andrzej Piotrowski – Sekretarz Komisji.
4. Jan Kuczyński – członek Komisji.
5. Barbara Zalewska – członek Komisji.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji – Krzysztof Chrostowski, który na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawił porządek obrad w następującym układzie:


1. Bezpośrednia wizja stanu nawierzchni odcinków dróg na ternie gmin: Piątnica (między innymi odcinek Drozdowo – Niewodowo – Krzewo), Jedwabne, Wizna, Śniadowo, Zbójna.
2. Przyjęcie protokołu z ósmego posiedzenia Komisji.
3. Informacja nt. budowy parkingu przy ul. Kierzkowej – zapoznanie z dokumentacją.
4. Zapoznanie ze sprawozdaniami z wykorzystania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu łomżyńskiego za 2007 rok oraz I półrocze 2008 roku.
5. Sprawy różne.
Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do zaproponowanego porządku. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.
Przebieg posiedzenia:
Na wstępie Starosta Łomżyński – Krzysztof Kozicki przypomniał, że ze względu na rozległy obszar powiatu i znaczną ilość dróg władze powiatu podjęły decyzję o okresowym monitorowaniu efektów realizowanych inwestycji poprzez wizytację dróg powiatowych w terenie.
Z kolei aktualną sytuację na drogach powiatowych przedstawił Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży (zestawienie prac wykonanych w ramach bieżącego utrzymania dróg w 2008 roku przez sekcję utrzymania stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
W pierwszym etapie wyjazdowego posiedzenia wysłuchano wniosków sołtysów z terenu gm. Piątnica dotyczących potrzeby pilnej przebudowy dróg powiatowych w miejscowościach Krzewo Nowe i Niewodowo.
Sołtys wsi Krzewo Nowe zwrócił uwagę, że na odcinku około 2 km droga żwirowa prowadząca do wsi podczas wiosennych roztopów i jesieni jest zalewana i wobec tego jest trudna do pokonania, co szczególnie utrudnia życie okolicznym mieszkańcom, przede wszystkim dowóz dzieci do szkół.
Natomiast sołtys wsi Niewodowo zwróciła się przede wszystkim o wybudowanie chodnika wzdłuż drogi, ponieważ aktualnie brak chodnika zagraża bezpieczeństwu poruszaniu się pieszych, a szczególności dzieci idących do szkoły.
Wnioski brane są pod uwagę, ale ich realizacja wymaga znacznych nakładów finansowych i będzie możliwa do wykonania pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych.
W dalszym etapie posiedzenia, w ramach aktualnie prowadzonych prac przez ZDP w Łomży, radni oraz zaproszeni goście zapoznali się z przebudową 3,8 km odcinka drogi powiatowej „Laski-Gąski” na terenie gm. Zbójna o wartości ponad 1,5 mln zł realizowanego ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie klęsk żywiołowych, z budżetu powiatu i gminy Zbójna. Podczas pobytu na terenie gm. Zbójna zapoznano się także z pracą urządzenia do ścinania poboczy na odc. drogi powiatowej „Dębniki-Dobrylas”. Urządzenie – ramię hydrauliczne wraz z głowicą oraz ciągnik rolniczy o wartości 300 tys. zł został zakupiony w 2008 roku ze środków z budżetu powiatu. Radni wizytowali także przebudowany siłami Zarządu Dróg Powiatowych most o dł. 12,6 m w m. Jakać Dworna gm. Śniadowo. Stan techniczny mostu spowodował jego całkowite zamknięcie. Dzięki zaangażowaniu dodatkowych środków w wys. 73 tys. zł dokonano modernizacji mostu i umożliwiono mieszkańcom sprawną komunikację. Podczas przeglądu dróg władze powiatu wraz z radnymi zapoznali się ze stanem dróg powiatowych zrealizowanych metodą powierzchniowego utrwalenia m.in. w gminach Śniadowo i Zbójna. W I półroczu tego roku tą metodą zmodernizowano 5 odcinków dróg o dł. 6 km o wartości 120 tys. zł. Dokonano także remontu cząstkowego masą bitumiczną drogi powiatowej „Makowskie-Koniecki” i „Makowskie-Bartki” gmina Jedwabne o wartości ponad 70 tys. zł. Zlustrowano także wybudowane zjazdy z drogi powiatowej przy nowym moście na rzece Narew w Piątnicy, a także budowę chodnika w miejscowości Rakowo. W ramach bieżącego utrzymania dróg w 2008 roku Zarząd Dróg Powiatowych wykonał prace o wartości kosztorysowej 4.193.997,33 zł.
Starosta – Krzysztof Kozicki reasumując stwierdził, iż kolejne odcinki modernizowanych dróg powiatowych będą objęte wyjazdowym posiedzeniem jeszcze w tym półroczu br.
Druga część posiedzenia Komisji Rewizyjnej rozpoczęła się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 o godzinie 1530.

Ad.2 Przewodniczący Komisji przypomniał, że wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z treścią projektu protokołu z ósmego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, który wyłożony był do wglądu w biurze obsługi Rady, Zarządu i stałych komisji Rady Powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W nawiązaniu do powyższego zapoznał zebranych z najistotniejszymi elementami ww. protokołu, po czym zapytał czy członkowie Komisji mają zastrzeżenia do przytoczonych treści.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 8-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej został jednogłośnie przyjęty.

Ad.3 Przewodniczący Komisji udzielił głosu Wicestaroście Łomżyńskiemu.

Marek Dworakowski poinformował, że budowa parkingu przy ul. Kierzkowej rozpocznie się jeszcze w sierpniu br., po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu, na mocy której zostaną przekazane środki na niniejszy cel w wysokości 50.000 zł. Parking będzie na 33 stanowiska. Wcześniej nie udało się rozpocząć prac, ponieważ Prezydent Miasta Łomża nie podpisał nowego porozumienia w przedmiotowej sprawie, a na mocy porozumienia podpisanego jeszcze w 2005 roku wybudował parking na 7 stanowisk – bez konsultacji z władzami powiatu.
Następnie Wicestarosta zapoznał zgromadzonych z dokumentacją dotyczącą analizowanej sprawy.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji, wyrazili przy tym zadowolenie z faktu, że rozpoczęcie budowy niezbędnego parkingu rozpocznie się jeszcze w sierpniu br.
Ad.4 Przewodniczący Komisji zapoznał zgromadzonych ze sprawozdaniami z wykorzystania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu łomżyńskiego za 2007 rok oraz I półrocze 2008 roku, po czym zaznaczył, że w jego ocenie rzetelne sprawozdania przygotował jedynie Dyrektor PUP w Łomży i Dyrektor ZDP w Łomży, w których między innymi zostało uwzględnione rozdysponowanie środków na rzecz emerytów i rencistów.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do przedmiotowej sprawy.

Z kolei członkowie Komisji po otrzymaniu kserokopii ww. sprawozdań stwierdzili, że ewentualne pytania i uwagi w niniejszej sprawie przedstawia na kolejnym posiedzeniu Komisji (sprawozdania z wykorzystania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu łomżyńskiego za 2007 rok oraz I półrocze 2008 roku stanowią załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.5 W sprawach różnych nie poruszano żadnych zagadnień.

Następnie, Przewodniczący Komisji mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 9-te posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Przewodniczący Komisji

Krzysztof Chrostowski
Protokół sporządził
na zlecenie Komisji
uczestniczący w posiedzeniu:

Marcin Pieńkowski
Data powstania: środa, 13 sie 2008 12:17
Data opublikowania: wtorek, 20 sty 2009 15:31
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1804 razy