BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 20/08 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 12 sierpnia 2008 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 8.30, a zakończenie posiedzenia miało miejsce o godzinie 9.00.

Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie, co stanowi quorum, przy którym Komisja może podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Tomasza Wysockiego. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji.
2. Krzysztof Chrostowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Alfred Szymański – członek Komisji.
4. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Stefan Popiołek – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Wiceprzewodniczący Komisji – Krzysztof Chrostowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:


1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
5. Sprawy różne.

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Wiceprzewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Skarbnika Powiatu.

Barbara Gorzęba: na wniosek z 19 marca 2008 roku skierowany przez Starostę Łomżyńskiego do Departamentu Rolnictwa, Mienia i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zostały przyznane środki w wysokości 15.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na tworzenie i modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków. Kwota dofinansowania zgodnie z wnioskiem Starosty Łomżyńskiego przeznaczona zostanie na wykonanie modernizacji numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) prowadzonej dla jednostek ewidencyjnych gmin Miastkowa i Zbójnej, w szczególności na wykorzystanie produktów projektu PHARE 2003 „ Wektoryzacja map katastralnych w Polsce” w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Środki te zostaną przekazane na konto Powiatowego Funduszu po przedłożeniu do Urzędu Marszałkowskiego kopii dokumentów, tj. faktury VAT i protokołu odbioru zamówienia w terminie do dnia 15 grudnia 2008 roku.
Na podstawie pisma Geodety Województwa z dnia 12 czerwca 2008 roku potwierdzającego przyznanie środków, dokonuje się zmian w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71030 „Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Mianowicie po stronie przychodów wprowadza się nowy § 2960 „Przelewy redystrybucyjne” i zwiększa się plan o kwotę 15.000 zł, a po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę 15.000 zł w § 4300 „Zakup usług pozostałych”.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.2 Barbara Gorzęba– Skarbnik Powiatu: w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok zmniejsza się plan rezerwy budżetowej – ogólnej, dział 758, rozdział 75818 § 4810 o kwotę – 50.000 zł i ze środków tych powiększa się plan wydatków z budżetu oraz plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 750, rozdział 75020 § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę – 50.000 zł. Wobec tego, że jest to zadanie inwestycyjne to decyzja w przedmiotowej sprawie należy do kompetencji Rady.
Przypomnę, że Zarząd Powiatu chcąc złagodzić problem dotykający interesantów i pracowników Starostwa i innych jednostek ulokowanych w budynku Starostwa, podjął zamiar wykonania parkingu samochodowego na 27 stanowisk przy ul. Kierzkowej w Łomży, i na ten cel mają być przeznaczone ww. środki.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.3 Barbara Gorzęba– Skarbnik Powiatu: Zarząd Powiatu na nagrody dla Policjantów przeznaczył w styczniu br. kwotę 7.000 zł, z czego 5.500 zł zostało przeznaczone na zakup nagród rzeczowych – nagrody te policjanci już otrzymali, natomiast pozostała część zarezerwowanych środków aktualnie zamierzamy przeznaczyć na ufundowanie nagród pieniężnych.

Wicestarosta dodał, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania środków finansowych Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie jest opracowany zgodnie z inicjatywą Komendanta Policji w Łomży, który na początku roku zwrócił się z prośbą o ufundowanie nagród rzeczowych i pieniężnych dla wyróżniających się policjantów. Część samorządów już podjęła analogiczne uchwały. Nagrody pieniężne mogą być ufundowane z godnie z wytycznymi właściwej ustawy policjanci służby prewencyjnej, przy czym zostaną przekazane na wojewódzki fundusz wsparcia policji, po czym mają trafić do naszych policjantów.

Radny Rafał Kołakowski: czy tylko dzielnicowi z terenu gminy łomża otrzymają te nagrody pieniężne?

Wicestarosta poinformował, że nagrody mają być ufundowane dla policjantów z terenu naszych gmin – dla posterunkowych i dzielnicowych – z terenu gminy Łomża.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania środków finansowych Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (powyższy dokument stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Ad.4 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu: projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy operacyjne wynika z ustawy o finansach publicznych. Urząd Marszałkowski zwrócił się do nas o przekazanie zadań, które zamierzamy realizować w latach 2009 – 2011, czyli okresie 3-letnim. Zadanie te podajemy w rozbiciu na dwie kategorie, zgodnie z przedłożonym Państwu załącznikiem. Pierwsza kategoria to zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (paragraf 1):
1. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Muzeum Przyrody w Drozdowie”.
2. „Rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie”.
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1900B na odc. dr. wojew. Nr 648-Kupnina-gr. Powiatu”.
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1942B na odc. Koziki-Sierzputy-Zagajne”.
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo-Kaimy”.
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1964B na odc. Bronowo-Janczewo”.
7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1917B na odc. Jeziorko-Wyrzyki”.
Są to przede wszystkim zadania ujęte w wieloletnim Planie Inwestycyjnym, z tym że został przesunięty termin ich realizacji. Koszt szacunkowy tych zadań to kwota w wysokości 18.690.172 zł. dwa pierwsze zadania mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 75 %, natomiast pozostałe – inwestycje drogowe o dofinansowanie w wysokości 60 %.
Kolejna grupa zadań to zadania współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to 28 zadań wymienionych w paragrafie 4 projektu uchwały. Całość opiewa na kwotę prawie 20 mln. 18.993.217,21 zł – to dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś kwota 948.341,27 zł – to środki z budżetu powiatu – pochodzące głównie ze środków funduszu pracy PUP w Łomży. Z Europejskiego Funduszu Społecznego składamy największe zapotrzebowanie, ponieważ dofinansowanie wynosi prawie 100 %. Ponadto 10 % przyznanych środków można przeznaczać na wyposażenie biur itp., co oczywiście przynosi nam dodatkowe korzyści. Natomiast w naszym budżecie możliwości są bardzo ograniczone i zadań inwestycyjnych jest nieco mniej.
Zapotrzebowanie wymienione w analizowanym projekcie uchwały musimy przekazać do dnia 15 sierpnia br. do Urzędu Marszałkowskiego.

Wiceprzewodniczący Komisji zapytał jakie są szanse na wykonanie ww. zadań inwestycyjnych.

Wicestarosta wyjaśnił, że w analizowanym projekcie uchwały przedstawione są zamierzenia inwestycyjne powiatu, natomiast ich realizacja będzie zależała od rozstrzygnięć konkursowych, które zapadną na szczeblu Zarządu Województwa Podlaskiego na przełomie września i października br.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu powyższy projekt uchwały Rady Powiatu został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (powyższy dokument stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Ad.5 W sprawach różnych nie zgłoszono zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby omówienia na forum Komisji.

Następnie Wiceprzewodniczący Komisji – Krzysztof Chrostowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 20-te posiedzenie Komisji Budżetu.

Wiceprzewodniczący Komisji

Krzysztof Chrostowski

Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski

Data powstania: środa, 27 sie 2008 08:52
Data opublikowania: środa, 27 sie 2008 08:54
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1703 razy