BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 17/08 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego w dniu 12 sierpnia 2008 roku.

Posiedzenie miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Otwarcie obrad nastąpiło o godz. 9.00, natomiast zakończenie o godz. 9.15.


Komisja obradowała w ośmioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Tomasza Wysockiego. W trakcie obrad przybył radny Jan Kuczyński i od tej pory Komisja obradowała w ośmioosobowym składzie. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
4. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
5. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.
8. Tomasz Wysocki – członek Komisji.
9. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:

Wiceprzewodnicząca Komisji – Barbara Zalewska na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawiła porządek obrad w następującym układzie:1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych w mieście Nowogród: ulica Rynek – droga nr 2651B,ul. Majora Sikory – droga nr 2647B, ul. 1 Maja – droga nr 2649B i ul. Kościuszki - będąca w ciągu drogi powiatowej nr 1912B.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych: odcinka ul. Łomżyńskiej od ul. 11 Listopada do dr. woj. 645 oraz ul. Zielonej w mieście Nowogród.
3. Sprawy różne.
Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytała zebranych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia odnoszące się do przedstawionych tematów. Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego porządek obrad został jednogłośnie przyjęty. Następnie Wiceprzewodnicząca Komisji ogłosiła przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Wiceprzewodnicząca Komisji udzieliła głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Jan Olszewski: projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych w mieście Nowogród jest podyktowany wymianą odcinków dróg pomiędzy naszymi samorządami. Jest to racjonalne rozwiązanie dostosowujące kategorie dróg do stanu jaki powinien być faktycznie – korzystne zarówno dla nas jak i dla samorządu Nowogrodu. Opinie, które otrzymaliśmy od pobliskich samorządów w niniejszej sprawie są pozytywne.
Z kolei Dyrektor ZDP w Łomży przedstawił zebranym mapę geodezyjną obrazującą przedmiotowe zmiany kategorii dróg.

Wicestarosta dodał, że zmiany kategorii dróg będą korzystne dla obu samorządów między innymi w kwestii zimowego utrzymania dróg, bowiem przyniosą pewne oszczędności wynikające z braku konieczności pokonywania dodatkowych odległości przez służby drogowe.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych w mieście Nowogród: ulica Rynek - droga nr 2651B,ul. Majora Sikory – droga nr 2647B, ul. 1 Maja - droga nr 2649B i ul. Kościuszki - będąca w ciągu drogi powiatowej nr 1912B został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.2 Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych: projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych: odcinka ul. Łomżyńskiej od ul. 11 Listopada do dr.woj.645 oraz ul. Zielonej w mieście Nowogród jest analogiczną sprawą do omawianej w poprzednim punkcie.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych: odcinka ul. Łomżyńskiej od ul. 11 Listopada do dr.woj.645 oraz ul. Zielonej w mieście Nowogród został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Z kolei Wiceprzewodnicząca Komisji – Barbara Zalewska, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów, które zostały przewidziane na wstępie, zakończyła 17-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.


Wiceprzewodnicząca Komisji


Barbara Zalewska
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski
Data powstania: środa, 27 sie 2008 11:53
Data opublikowania: środa, 27 sie 2008 11:54
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1696 razy