BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 19/08 posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 12 sierpnia 2008 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.20 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.30.
Komisja obradowała w trzyosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Wojciecha Kubraka i radnego Henryka Kłosińskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji będą następujące zagadnienia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2008 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym poprosił o zabranie głosu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota: w związku z tym, że planowane jest utworzenie nowej pracowni w WTZ w Marianowie należy przeznaczyć środki na utworzenie tej pracowni i jej funkcjonowanie. Proponujemy dokonać przesunięć kwoty w ramach otrzymanych pieniędzy z PFRON. W ramach projektu opracowanego przez nas, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, utworzenie tej pracowni będzie kosztować nieco ponad 33.000 zł, w tym z PFRON będzie to ponad 30.000 zł, a z projektu pozostałe około 3.000 zł. Po wdrożeniu projektu w przyszłym roku oszczędności w budżecie powiatu przekroczą ponad 50.000 zł, ponieważ część środków, które powiat musi przeznaczać na działalność WTZ w Marianowie (10 % kosztów funkcjonowania), zostania pokryta w ramach przygotowanego przez nas projektu.
Prócz nowej pracowni dla uczestników WTZ, zostanie również utworzona poradnia działająca w zakresie prawno-psychologicznym, która będzie pomagać potrzebującym mieszkańcom naszego powiatu.

Zebrani nie wnieśli innych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2008 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).


W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 19-te posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.


Przewodniczący Komisji

Henryk Krajewski
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski

Data powstania: środa, 27 sie 2008 15:21
Data opublikowania: środa, 27 sie 2008 15:23
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1531 razy