BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr XIX/08

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 12 sierpnia 2008 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.


Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 1240.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie powitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 14-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Henryka Kłosińskiego, radnego Wojciech Kubraka i radnego Tomasza Wysockiego. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście (Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Z kolei odbiegając od meritum serdecznie pogratulował Panu Krzysztofowi Kozickiemu – Staroście Łomżyńskiemu oraz pozostałym pracownikom Starostwa Powiatowego i podległych jednostek za zajęcie I miejsca pod względem ilości pozyskanych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego spośród wszystkich podmiotów, które działały we wspomnianym zakresie – na terenie byłego województwa łomżyńskiego.


Ad.2 Przewodniczący Rady poprosił radnych o ewentualne zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.

Radny Krzysztof Chrostowski zwrócił się z propozycją wprowadzenia pod obrady sesji punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych powiatu łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. W nawiązaniu do powyższego poprosił o zebranie się przewodniczących poszczególnych komisji Rady Powiatu w czasie przerwy, w celu opracowania niniejszego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie przytoczonego tematu po punkcie 18-tym.

W zarządzonym głosowaniu poszerzenie porządku obrad po punkcie 18-tym o temat: „podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych powiatu łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych” zostało przyjęte 9 głosami „za” i 5 „wstrzymującymi się”.

Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad ma następujący układ:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych w mieście Nowogród: ulica Rynek - droga nr 2651B,ul. Majora Sikory – droga nr 2647B, ul. 1 Maja – droga nr 2649B i ul. Kościuszki - będąca w ciągu drogi powiatowej nr 1912B.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych: odcinka ul. Łomżyńskiej od ul. 11 Listopada do dr.woj.645 oraz ul. Zielonej w mieście Nowogród.
11. Podjęcie uchwały w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy operacyjne.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2008 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
13. Prezentacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki ,,Działanie VII promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pt. ,,Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
14. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 roku Muzeum Przyrody w Drozdowie (zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).
15. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 roku Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży (zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).
16. Informacja nt. działalności Regionalnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych (informacja ustna).
17. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
18. Wolne wnioski.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych powiatu łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
20. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XVIII-tej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XVIII-tej Sesji Rady Powiatu został jednogłośnie przyjęty.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Radny Lech Szabłowski poprosił o przybliżenie kwestii dotyczącej porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą Śniadowo w sprawie przebudowy drogi powiatowej. Nawiązując do powyższego dodał, że Rada Gminy Śniadowo w związku z planowaną inwestycją drogową w ramach przytoczonego porozumienia podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu komercyjnego, wobec czego poprosił o przybliżenie zasad finansowania tej inwestycji i zakresu rzeczowego robót.

Radny Stefan Żebrowski poprosił o przybliżenie kwestii dotyczącej problemów z modernizacją i zakupem przepustów na drodze przebiegającej przez wieś Kokoszki na ternie gminy Wizna. Wyjaśniając stwierdził, że Wójt Gminy Wizna twierdzi, iż Dyrektor ZDP i samorząd powiatu wykazuje złą wolę, m.in. nie godząc się na zakup przepustów.

Przewodniczący Rady zapytał jakiej wielkości środki mają być zaangażowane w trzy inwestycje zaplanowane przez Powiat Łomżyński, które przeszły już pozytywnie ocenę formalną.

Z kolei w związku z brakiem innych zapytań i interpelacji poinformował, że odpowiedzi nastąpią w punkcie siedemnastym porządku obrad.
Kontynuują poprosił Starostę Łomżyńskiego o przedstawienie informacji o pracy Zarządu między sesjami.

Ad.5 Krzysztof Kozicki: Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo. Szanowni Państwo. Od XVIII zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 4 czerwca 2008 roku, odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu.
Podczas posiedzenia w dniu 17 czerwca 2008 roku Zarząd Powiatu przyjął 3 porozumienia: z Gminą Wizna w sprawie wspólnej realizacji remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Wizna; z Gminą Wizna w sprawie wspólnej realizacji remontu drogi powiatowej nr 1965 B na odcinku Kramkowo – przez wieś; z Gminą Łomża w sprawie wspólnej realizacji przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1937 B w miejscowości Stara Łomża. Ponadto rozpatrzył pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Łomży o zwiększenie budżetu zgodnie z porozumieniem z Gminą Jedwabne. Zarząd podjął 6 uchwał:
- w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie,
- w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz ustalenia w drodze regulaminu szczegółowego trybu jej pracy,
- w sprawie wykonania parkingu i przeznaczenia środków finansowych na ten cel,
- w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego,
- oraz 2 uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 r.
Z kolei Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania środków finansowych Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie, który otrzymaliście Państwo łącznie z zaproszeniami na dzisiejszą sesję.
W dniu 8 lipca 2008 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu, podczas którego: przyjęte zostało porozumienie z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna; podjęte zostały 3 uchwały: w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; w sprawie zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie; w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.
W dniu 15 lipca br. odbyło się trzecie posiedzenie Zarządu podczas którego: przyjęto projekt porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica; rozpatrzono wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o zwiększenie budżetu o środki otrzymane z gmin w związku z zawartymi porozumieniami o pomocy finansowej dla powiatu. Podczas tego posiedzenia Zarząd podjął 2 uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 r. oraz przyjął 2 projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok, które są tematem obrad dzisiejszej sesji.
Czwarte posiedzenie Zarządu odbyło się w dniu 31 lipca br. Zarząd podczas tego posiedzenia: rozpatrzył informacje finansowe za I półrocze 2008 roku Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży i Muzeum Przyrody w Drozdowie złożone na podstawie art. 197 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych; przyjął porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica; przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2008 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału ROŚB Starostwa Powiatowego o uruchomienie rezerwy finansowej; rozpatrzył informację i podjął uchwałę w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2008 r.; podjął 3 uchwały: 2 w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok i jedną w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych – ulic w mieście Nowogród do kategorii dróg gminnych. Poza tym Zarząd przyjął 2 projekty uchwały Rady Powiatu: w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych w mieście Nowogród: ulica Rynek - droga nr 2651B, ul. Majora Sikory - droga nr 2647B, ul. 1 Maja - droga nr 2649B i ul. Kościuszki - będąca w ciągu drogi powiatowej nr 1912B; w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych: odcinka ul. Łomżyńskiej od ul. 11 Listopada do dr.woj.645 oraz ul. Zielonej w mieście Nowogród.
W dniu 5 sierpnia br. odbyło się wspólne wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatu, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu celem dokonania bezpośredniej wizji stanu dróg powiatowych ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji dróg wykonanych metodą powierzchniowego utrwalenia, na terenie gmin: Piątnica, Wizna, Jedwabne, Śniadowo, Zbójna.
Ponadto Zarząd Powiatu podczas tego posiedzenia podjął 3 uchwały: w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do nabywania na rzecz Powiatu nieruchomości gruntowych, niezbędnych do przebudowy drogi powiatowej nr 1936B Wiktorzyn – Żelechy – Truszki na terenie Powiatu Łomżyńskiego; w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do nabywania na rzecz Powiatu nieruchomości gruntowych, niezbędnych do przebudowy drogi powiatowej nr 1906B Dłużewo – Laski – Gąski na terenie Powiatu Łomżyńskiego; w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok. Dodatkowo Zarząd rozpatrzył wniosek o upoważnienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do wypłaty odszkodowania za grunty; przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy operacyjne; oraz zapoznał się z porządkiem obrad XIX Sesji Rady Powiatu.
Pragnę jednocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłem:
 5.06. – konsultacje w sprawie Via Balticy – z uwzględnieniem analizy firmy SCOL Wilson,
 6.06. – uczestniczyłem w pierwszych – Juwenaliach w Łomży, gdzie zaczyna się tworzyć środowisko akademickie,
 7.06 – VII olimpiada osób niepełnosprawnych,
 7.06. – koncert finałowy „Utworów Witolda Lutosławskiego”,
 9.06. brałem udział w uroczystościach „W hołdzie ofiarom Katynia”,
 uczestniczyliśmy w „Dniach Aktywności Zawodowych” organizowanych przez łomżyński oddział WUP,
 13.06. – uroczystość nadania praw miejskich,
 18 – 22.06. – gościliśmy delegację z Niemiec z Dingolfing-Landau,
 25.06. – w naszej Sali konferencyjnej odbył się zjazd Związku Kombatantów RP i byłych więźniów,
 29.06. – igrzyska samorządowe - eliminacje powiatowe,
 04.07. – podsumowanie Agroligi (1 miejsce dla PPS),
 06.07 – wojskowe igrzyska w Jedwabnem,
 6.07. – rozpoczęcie Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża,
 9-13.07 – uczestniczyliśmy w święcie Policji,
 1.08. – uczestniczyłem także w posiedzeniu Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych,
 Odbyliśmy także ćwiczenia z zarządzania kryzysowego – dotyczące zwalczania pryszczycy. Były to kilkudniowe ćwiczenia z udziałem obserwatorów zewnętrznych, w tym był również obecny przedstawiciel Komisji Europejskiej,
 Uczestniczyłem też w światowym Kongresie Rolnika, gdzie jedna grupa obradowała w Piątnicy, o Kongresie tym szerzej zapewne powie Pani Parzych.

Następnie, wobec braku uwag i pytań, Przewodniczący Rady Powiatu zarządził przejście do kolejnego tematu.

Ad.6 Skarbnik Powiatu – Barbara Gorzęba: na wniosek z 19 marca 2008 roku skierowany przez Starostę Łomżyńskiego do Departamentu Rolnictwa, Mienia i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zostały przyznane środki w wysokości 15.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na tworzenie i modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków. Kwota dofinansowania zgodnie z wnioskiem Starosty Łomżyńskiego przeznaczona zostanie na wykonanie modernizacji numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) prowadzonej dla jednostek ewidencyjnych gmin Miastkowa i Zbójnej, w szczególności na wykorzystanie produktów projektu PHARE 2003 „ Wektoryzacja map katastralnych w Polsce” w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Środki te zostaną przekazane na konto Powiatowego Funduszu po przedłożeniu do Urzędu Marszałkowskiego kopii dokumentów, tj. faktury VAT i protokołu odbioru zamówienia w terminie do dnia 15 grudnia 2008 roku.
Na podstawie pisma Geodety Województwa z dnia 12 czerwca 2008 roku potwierdzającego przyznanie środków, dokonuje się zmian w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71030 „Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Mianowicie po stronie przychodów wprowadza się nowy § 2960 „Przelewy redystrybucyjne” i zwiększa się plan o kwotę 15.000 zł, a po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę 15.000 zł w § 4300 „Zakup usług pozostałych”.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu – Krzysztof Chrostowski poinformował, że Komisji pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XIX/94/08 z dnia 12 sierpnia 2008 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok zmniejsza się plan rezerwy budżetowej – ogólnej, dział 758, rozdział 75818 § 4810 o kwotę – 50.000 zł i ze środków tych powiększa się plan wydatków z budżetu oraz plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 750, rozdział 75020 § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę – 50.000 zł. Wobec tego, że jest to zadanie inwestycyjne to decyzja w przedmiotowej sprawie należy do kompetencji Rady.
Przypomnę, że Zarząd Powiatu chcąc złagodzić problem dotykający interesantów i pracowników Starostwa i innych jednostek ulokowanych w budynku Starostwa, podjął zamiar wykonania parkingu samochodowego na 27 stanowisk przy ul. Kierzkowej w Łomży, i na ten cel mają być przeznaczone ww. środki.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu – Krzysztof Chrostowski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XIX/95/08 z dnia 12 sierpnia 2008 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania środków finansowych Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie jest opracowany zgodnie z inicjatywą Komendanta Policji w Łomży, który na początku roku zwrócił się z prośbą o ufundowanie nagród rzeczowych i pieniężnych dla wyróżniających się policjantów. Część samorządów już podjęła analogiczne uchwały. Nagrody pieniężne mogą być ufundowane zgodnie z wytycznymi właściwej ustawy, dla policjantów służby prewencyjnej. Pieniądze na ten cel zostaną przekazane na wojewódzki fundusz wsparcia policji, po czym mają trafić do naszych policjantów.
Dodam, że Zarząd Powiatu na nagrody dla Policjantów przeznaczył w styczniu br. kwotę 7.000 zł, z czego 5.500 zł zostało przeznaczone na zakup nagród rzeczowych – nagrody te policjanci już otrzymali, natomiast pozostałą część zarezerwowanych środków aktualnie zamierzamy przeznaczyć na ufundowanie nagród pieniężnych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu – Krzysztof Chrostowski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie przekazania środków finansowych Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XIX/96/08 z dnia 12 sierpnia 2008 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Jan Olszewski poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych w mieście Nowogród jest podyktowany wymianą odcinków dróg pomiędzy naszymi samorządami. Jest to racjonalne rozwiązanie dostosowujące kategorie dróg do stanu jaki powinien być faktycznie – korzystne zarówno dla nas jak i dla samorządu Nowogrodu. Opinie, które otrzymaliśmy od pobliskich samorządów w niniejszej sprawie są pozytywne. Zmiany kategorii dróg będą korzystne dla obu samorządów, między innymi w kwestii zimowego utrzymania dróg, bowiem przyniosą pewne oszczędności wynikające z braku konieczności pokonywania dodatkowych odległości przez służby drogowe.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego – Jan Kuczyński poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych w mieście Nowogród: ul. Rynek - droga nr 2651B, ul. Majora Sikory – droga nr 2647B, ul. 1 Maja – droga nr 2649B i ul. Kościuszki – będąca w ciągu drogi powiatowej nr 1912B została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XIX/97/08 z dnia 12 sierpnia 2008 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych stwierdził, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych: odcinka ul. Łomżyńskiej od ul. 11 Listopada do dr.woj.645 oraz ul. Zielonej w mieście Nowogród jest analogiczną sprawą do omawianej w poprzednim punkcie.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego – Jan Kuczyński poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych: odcinka ul. Łomżyńskiej od ul. 11 Listopada do dr.woj.645 oraz ul. Zielonej w mieście Nowogród została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XIX/98/08 z dnia 12 sierpnia 2008 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu: projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy operacyjne wynika z ustawy o finansach publicznych. Urząd Marszałkowski zwrócił się do nas o przekazanie zadań, które zamierzamy realizować w latach 2009 – 2011, czyli okresie 3-letnim. Zadanie te podajemy w rozbiciu na dwie kategorie, zgodnie z przedłożonym Państwu załącznikiem. Pierwsza kategoria to zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (paragraf 1):
1. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Muzeum Przyrody w Drozdowie”.
2. „Rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie”.
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1900B na odc. dr. wojew. Nr 648-Kupnina-gr. Powiatu”.
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1942B na odc. Koziki-Sierzputy-Zagajne”.
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo-Kaimy”.
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1964B na odc. Bronowo-Janczewo”.
7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1917B na odc. Jeziorko-Wyrzyki”.
Są to przede wszystkim zadania ujęte w wieloletnim Planie Inwestycyjnym, z tym że został przesunięty termin ich realizacji. Koszt szacunkowy tych zadań to kwota w wysokości 18.690.172 zł. dwa pierwsze zadania mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 75 %, natomiast pozostałe – inwestycje drogowe o dofinansowanie w wysokości 60 %.
Kolejna grupa zadań to zadania współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to 28 zadań wymienionych w paragrafie 4 projektu uchwały. Całość opiewa na kwotę prawie 20 mln. 18.993.217,21 zł – to dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś kwota 948.341,27 zł – to środki z budżetu powiatu – pochodzące głównie ze środków funduszu pracy PUP w Łomży. Z Europejskiego Funduszu Społecznego składamy największe zapotrzebowanie, ponieważ dofinansowanie wynosi prawie 100 %. Ponadto 10 % przyznanych środków można przeznaczać na wyposażenie biur itp., co oczywiście przynosi nam dodatkowe korzyści. Natomiast w naszym budżecie możliwości są bardzo ograniczone i zadań inwestycyjnych jest nieco mniej.
W projekcie uchwały przedstawione są zamierzenia inwestycyjne powiatu, natomiast ich realizacja będzie zależała od rozstrzygnięć konkursowych, które zapadną na szczeblu Zarządu Województwa Podlaskiego na przełomie września i października br. Zapotrzebowanie wymienione w analizowanym projekcie uchwały musimy przekazać do dnia 15 sierpnia br. do Urzędu Marszałkowskiego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu – Krzysztof Chrostowski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy operacyjne została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XIX/99/08 z dnia 12 sierpnia 2008 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota poinformował, że w związku z tym, że planowane jest utworzenie nowej pracowni w WTZ w Marianowie należy przeznaczyć środki na utworzenie tej pracowni i jej funkcjonowanie. Proponujemy dokonać przesunięć kwoty w ramach otrzymanych pieniędzy z PFRON. W ramach projektu opracowanego przez nas, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, utworzenie tej pracowni będzie kosztować nieco ponad 33.000 zł, w tym z PFRON będzie to ponad 30.000 zł, a z projektu pozostałe około 3.000 zł. Po wdrożeniu projektu w przyszłym roku oszczędności w budżecie powiatu przekroczą ponad 50.000 zł, ponieważ część środków, które powiat musi przeznaczać na działalność WTZ w Marianowie (10 % kosztów funkcjonowania), zostania pokryta w ramach przygotowanego przez nas projektu.
Prócz nowej pracowni dla uczestników WTZ, zostanie również utworzona poradnia działająca w zakresie prawno-psychologicznym, która będzie pomagać potrzebującym mieszkańcom naszego powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – Henryk Krajewski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2008 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XIX/100/08 z dnia 12 sierpnia 2008 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.13 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – Edward Jarota przedstawiając projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki ,,Działanie VII promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pt. ,,Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” zwrócił uwagę na następujące elementy: projekt współfinansowany z europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży z dniem 1 lipca 2008r. rozpoczęło realizację projektu systemowego „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym (osobom niepełnosprawnym i usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych. A przez to zwiększenie szans osób z powiatu łomżyńskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym i znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, na zatrudnienie poprzez zdiagnozowanie ich predyspozycji zawodowych, trening umiejętności psychospołecznych ułatwiających poruszanie się po rynku pracy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych.
Cele szczegółowe: przygotowanie osób objętych wsparciem do aktywnego poruszania się po rynku pracy, zwiększenie motywacji do działanie i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników, zdobycie umiejętności zwiększających atrakcyjność uczestników na rynku pracy, zwiększenie aktywności społecznej uczestników projektu.
Grupą docelową projektu są usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby niepełnosprawne będące uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej, które są osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy lub niepozostającymi w zatrudnieniu, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej.
Wybrano te osoby gdyż są w grupie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ze względu na trudności z jakimi borykają się próbując wchodzić na rynek pracy - wymagają aktywizacji i szczególnego wsparcia ze względu na brak odpowiednich kwalifikacji, słabą umiejętność poruszania się po rynku pracy.
Założeniem projektu jest objęcie wsparciem 44 osób w tym 17 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych (osoby w wieku 18- 25 lat) oraz 27 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu łomżyńskiego będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie i Łomży. Osoby te dzięki realizowanemu przez nas projektowi mogą skorzystać z następujących form wsparcia: poradnictwa psychologicznego; poradnictwa zawodowego; poradnictwa prawnego; praca socjalna; szkolenia „Już wiem jak znaleźć pracę”, którego celem jest trening umiejętności psychospołecznych ułatwiających poruszanie się po rynku pracy; wsparcia finansowego na poprawę sytuacji mieszkaniowej; konferencji poświęconej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych; szkolenia zawodowego dostosowanego do predyspozycji osobistych i zawodowych; wsparcia finansowego na utworzenie nowej pracowni WTZ dla 5 nowych uczestników; wsparcia finansowego na aktywną integrację zawodową uczestników WTZ.
Dzięki wsparciu Starosty Łomżyńskiego w ramach projektu powstaje Punkt Doradczo – Konsultacyjny, w którym przyjmować będą specjaliści z dziedziny psychologii, poradnictwa zawodowego i prawa. Punkt mieścić się będzie w pokoju nr. 227 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży
Rezultaty projektu : Kursy i szkolenia podniosą kwalifikacje zawodowe uczestników przez co zwiększy się ich atrakcyjność na rynku pracy. Doradztwo indywidualne ze specjalistami i szkolenie pt. „Już wiem jak znaleźć pracę” pozwoli zdobyć umiejętności poruszania się na rynku pracy uczestników, zwiększy ich zdolności komunikacyjne. Doradztwo indywidualne ze specjalistami i konferencja dla osób niepełnosprawnych zwiększy ich motywację do działania i zaufanie we własne siły, doradztwo indywidualne i aktywna rehabilitacja społeczna i zawodowa w WTZ pobudzi aktywność społeczną osób niepełnosprawnych. Obszar realizacji projektu: Powiat Łomżyński (9 gmin); Czas trwania projektu: 01.07.2008r – 31.12.2008r. Budżet projektu: 241.008,78 zł. Z czego: utworzenie i prowadzenie Punktu Doradczo - Konsultacyjnego dla beneficjentów ostatecznych na kwotę 46 055,00 zł, wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na kwotę 19 856,00 zł (w tym 18 556,00 zł na pokrycie 10 procentowego wkładu powiatu w kosztach utrzymania uczestników WTZ do końca 2008 roku), rozwój form aktywnej integracji skierowanej do usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych na kwotę 85.000,00 zł.
Formy pomocy: poradnictwo zawodowe, psychologiczne i prawne oraz praca socjalna; uczestnictwo w szkoleniu pn. „Już wiem jak znaleźć pracę”, którego celem jest trening umiejętności psychospołecznych ułatwiających poruszanie się po rynku pracy; dofinansowanie do stancji, akademików; kierowanie i finansowanie kursów i szkoleń dostosowanych do predyspozycji osobistych i zawodowych wychowanków, które pozwolą zdobyć nowe umiejętności i podnieść kwalifikacje zawodowe (np.a: kurs prawa jazdy kat. B, C+E, operatora wózka widłowego, kursy językowe, kursy w zakresie kosmetyki i wizażu itp,) .
Projekt napisany został i jest realizowany przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, którzy na przestrzeni ostatnich dwóch lat uczestniczyli- zdobywając wiedzę - w licznych szkoleniach z zakresu pozyskiwania środków z EFS, natomiast specjalistów przyjmujących w Punkcie Doradczo – Konsultacyjnym zatrudniono w ramach umów cywilno – prawnych.

Radny Krzysztof Chrostowski poprosił o wyjaśnienie działań związanych ze świadczeniem usług na rzecz młodych ludzi.

Edward Jarota przypomniał, że formy pomocy dla młodych ludzi to miedzy innymi: poradnictwo zawodowe, psychologiczne i prawne oraz uczestnictwo w szkoleniach.

Radny Jan Kuczyński stwierdził, że cele i formy pomocy przedstawione w powyższym programie są jak najbardziej słuszne i warto je realizować z dużym zaangażowaniem.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.14 Barbara Turowska – osoba pełniąca obowiązki Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie omówiła najistotniejsze elementy sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 roku Muzeum Przyrody w Drozdowie złożonej na podstawie art. 197 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (pełna treść powyższego sprawozdania stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).
Na zakończenie dodała, że główne zagrożenie dla instytucji kultury w przyszłym roku będą mogły przynieść zapowiadane zmiany w zakresie mecenatu Ministra Kultury.

Ad.15 Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy zainteresowanie otrzymali sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 roku Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży – zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Nawiązując do powyższego zapytał, czy są jakieś pytania bądź zastrzeżenia odnoszące się do powyższego zagadnienia (ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

W związku z ich brakiem zarządził przejście do kolejnego tematu.

Ad.16 Bogumiła Parzych – Wiceprezes Regionalnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych przedstawiła informację nt. działalności Związku.

Radna Barbara Zalewska zapytała ile osób brało udział w sesji Światowego Kongresu Rolnictwa zorganizowanej w Hotelu Baranowski.

Bogumiła Parzych poinformowała, że grupa wspomnianych osób ze względu na ograniczenia mogła liczyć 35 osób, wśród której między innymi byli przedstawiciele władz wojewódzkich, prezesi regionalnych mleczarni oraz przedsiębiorcy i najwięksi producenci mleczni z regionu.

Radny Stefan Żebrowski zwrócił uwagę, że cena surowca mlecznego proponowana rolnikom w krajach zachodnich Unii Europejskiej jest dużo wyższa niż w Polsce. Nawiązując do powyższego poprosił o komentarz do powyższego problemu.

Bogumiła Parzych stwierdziła, że w sprawie niskiej ceny mleka proponowanej rolnikom Regionalny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych występował do Ministra Rolnictwa z sugestią i prośbą o interwencję Urzędu Kontroli Antymonopolowej, do czego Minister ustosunkował się pozytywnie. Dodała przy tym, że niestety tendencja w świecie jest taka, że wzrastają środki produkcji a cena surowca spada.

Radny Jan Kuczyński podkreślił, że o interesy małych i średnich gospodarstw rolnych w Polsce w zasadzie nikt nie dba, wobec czego gospodarstwa o takiej strukturze zaczynają bankrutować.

Bogumiła Parzych poinformowała, że są parlamentarzyści i wiele innych osób i podmiotów, do których w pierwszej kolejności powinny być zgłaszane takie uwagi. Zaznaczyła przy tym, że to na szczeblu centralnym trwają spory za jakie uznać gospodarstwo małe i średnie, czy takie które gospodaruje na 50 ha, czy na 300 ha.
Reasumując przypomniała, że Regionalny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych to organizacja samoutrzymująca się, która angażuje zaledwie 2,5 etatu. Natomiast za poczynania i decyzje ekipy rządzącej nie można atakować np. Regionalnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych.

Radny Henryk Krajewski podkreślił, że Regionalny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych przygotowuje i realizuje projekty przy wsparciu środków UE, które przynoszą wiele korzyści przede wszystkim dla środowiska rolniczego. Na zakończenie podziękował za przestawienie informacji przez Panią Bogumiłem Parzych.

Przewodniczący Rady stwierdził, że ze szkoleń przeprowadzanych dla rolników przez Regionalny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych zadowolonych jest wielu producentów rolnych, bynajmniej stwierdził taką sytuację na ternie gminy Zbójna.

Bogumiła Parzych kończąc swoje wystąpienie poinformowała, że w krajach Unii Europejskiej związki działające na rzecz producentów rolnych otrzymują wysoką dotację na swoją działalność ze skarbu państwa i są na tyle dobrze zorganizowane, że przy negocjacjach np. z rządem mówią jednym głosem.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.17 1.) Wicestarosta – Marek Dworakowski odpowiadając na interpelację radnego Lecha Szabłowskiego w sprawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą Śniadowo w sprawie przebudowy drogi powiatowej poinformował, że jest to sprawa, która dopiero będzie podlegać analizie Zarządu Powiatu, natomiast aktualnie jest negocjowana z Wójtem. Wniosek dotyczący modernizacji tej drogi przeszedł ocenę formalną, podobnie jak dwa inne wnioski złożone przez powiat. Jest to podobne porozumienie jak w przypadku ul. Kolejowej w Śniadowie. Gmina Śniadowo ma nam udzielić dotacji na realizację tej inwestycji.
Realizacja tej inwestycji jak i innych tego typu będzie zależała od rozstrzygnięć konkursowych, które zapadną na szczeblu Zarządu Województwa Podlaskiego na przełomie września i października br.

Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży: w ramach uzupełnienia pragnę dodać, że zgodnie z projektem Wójta Gm. Śniadowo ma być przekazany na czas modernizacji - odcinek Jakać Młoda – to około 460 m drogi powiatowej, a drugi odcinek to Mini Kraska o długości 286 m. Zaciągnięcie kredytu finansowego odpowiada konieczności zapewnienia pokryciu finansowego. Kredyt komercyjny wynika z tego, że środki, które Gmina posiadała zapisała na inwestycje niezrealizowane w roku bieżącym, jest to kwestia formalna.

Radny Lech Szabłowski zapytał czy Powiat Łomżyński będzie współfinansował modernizację ww. odcinków dróg.

Wicestarosta odpowiedział, że ze względu na znacznie ograniczone możliwości w tym zakresie, Powiat Łomżyński nie będzie angażował się finansowo w przytoczoną inwestycję.

Zgromadzeni nie mieli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

2.) Z kolei Wicestarosta odpowiadając na zapytanie Przewodniczącego Rady stwierdził, że trzy wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych, które przeszły ocenę formalną mają następujący montaż finansowy:
 Gmina Nowogród – odcinek Grądy – Chmielewo – Sławiec, łączna wartość to około 3,1 mln zł, z czego większość ma sfinansować Gmina Nowogród, wartość dofinansowania zewnętrznego z RPO to 60 %, co stanowi około 1,85 mln zł, z budżetu powiatu ma być przeznaczone ponad 700.000 zł, bowiem Gmina nie ma możliwości finansowych, aby w pełni pokryć wymagany udział własny;
 Gmina Piątnica – odcinek Kownaty – Olszyny, łączna wartość I etapu (rok 2009) to około 6 mln zł, z czego większość ma sfinansować Gmina Piątnica, wartość dofinansowania zewnętrznego z RPO to 60 %, co stanowi około 3,8 mln zł; łączna wartość II etapu (rok 2010) to około 6,7 mln zł, z czego większość ma sfinansować Gmina Piątnica, wartość dofinansowania zewnętrznego to 60 %, co stanowi ponad 4 mln zł;
 Gmina Łomża – odcinek przez wieś Łochtynowo, łączna wartość to około 1,1 mln zł, z czego większość ma sfinansować Gmina Łomża, wartość dofinansowania zewnętrznego z RPO to 60 %, co stanowi około 0,62 mln zł.

Zgromadzeni nie mieli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

3.) Wicestarosta – Marek Dworakowski odpowiadając na interpelację w sprawie problemów związanych z modernizacją drogi na terenie gminy Wizna we wsi Kokoszki stwierdził, że przepusty – zakup rury jest po stronie właściciela posesji. Ustalenia były takie, że jeżeli rolnicy zakupią te rury to my je zainstalujemy i wykonamy przepusty. Problem jest także taki, że część drogi jest zalewana podczas roztopów, wobec czego należy udrożnić przepust i wykonać odwodnienie. W tej sprawie z rolnikami – właścicielami posesji rozmawiał prócz mnie także Dyrektor i z-ca Dyrektora ZDP i wszystko wyjaśnialiśmy zainteresowanym. Jeżeli zostaną zakupione przepusty, to będziemy mogli przystąpić do działania.

Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży dodał, że problem powyższy jest przez niego znany, bowiem w poprzedniej kadencji sprawował funkcję Gminy Wizna. Jego zdaniem rozwiązanie problemu należy rozpocząć od pogłębienia rowu i wykonania przepustu, aby była odprowadzana woda, która spływa z roztopów. Udrożnienie rowu jest zadaniem Gminy, natomiast ZDP może oczyścić rowy. Do władz Gminy i właścicieli posesji jest zakupienie rur do przepustów. Po tym zakupie my możemy wykonać resztę prac. Od tego etapu trzeba zacząć, ponieważ w innym przypadku zmodernizowana droga uległaby szybkiej degradacji, a na to nie możemy pozwolić. Przepusty trzeba zainstalować na terenie trzech posesji.

Radny Stefan Zebrowski: Wójt Gminy Wizna tłumaczy tę sprawę zupełnie inaczej.

Jan Olszewski: dziwię się temu, ponieważ w poprzedniej kadencji był Wicestarostą i powinien znać procedury i zasady postępowania w takich sprawach.

Zgromadzeni nie mieli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.18 W wolnych wnioskach głos zabrał Przewodniczący Rady, który zachęcił zgromadzonych do uczestnictwa w IX Samorządowej Pielgrzymce do Świętej Wody.

Starosta – Krzysztof Kozicki zaprosił zebranych do uczestnictwa w Święcie Województwa Podlaskiego, które w tym roku będzie organizowane w Nowogrodzie.
Ponadto poinformował, że Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury i osoba pełniąca obowiązki Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie zostały wyróżnione nagrodami finansowymi za swoje dodatkowe zaangażowanie w rozwój podległych im placówek.

Dariusz Budrowski specjalista ds. funduszy strukturalnych zapoznał zgromadzonych z projektami aktualnie realizowanymi przez Starostwo Powiatowe.

Z kolei głos zabrał radny Krzysztof Chrostowski, który poinformował, że na pisemną prośbę otrzymał sprawozdania z rozdysponowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przygotowane przez poszczególnych szefów jednostek. Dodał przy tym, że niektóre sprawozdania nie zawierały informacji, o które poprosił, co go bardzo rozczarowało.

Ad.19 Radny Krzysztof Chrostowski poinformował, że w czasie przerwy radni powiatu łomżyńskiego przeprowadzili dyskusję nt. regulacji diet radnych i nie uzyskali pełnego konsensusu co do problemowej sprawy. Jednak większość radnych opowiadała się za podniesieniem wysokości diet radnych, bez względu na pełnioną funkcję przez radnego, o kwotę około 100 zł.

W nawiązaniu do powyższego złożył ustny wniosek do Zarządu Powiatu o przygotowanie nowego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie corocznej regulacji diet radnych powiatu łomżyńskiego, odpowiadającego przytoczonym oczekiwaniom radnych.

Sekretarz Powiatu – Wiesław Jemielity przypomniał, że Zarząd Powiatu przygotowywał w niniejszej sprawie projekt uchwały, który został odrzuconych przez Radę Powiatu. Nawiązując do powyższego dodał, że grupa radnych lub stała komisja Rady może w problemowym zakresie mieć inicjatywę uchwałodawczą.
Starosta – Krzysztof Kozicki poinformował, że mimo faktów przytoczonych przez Pana Sekretarza postara się przygotować projekt uchwały w problemowej sprawie i przedstawić go na posiedzeniu Zarządu Powiatu, po czym skieruje go do zaopiniowania przez wszystkie stałe komisje Rady Powiatu.

Zgromadzeni nie mieli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.20 Następnie Przewodniczący – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XIX-tej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski
Data powstania: środa, 1 paź 2008 08:45
Data opublikowania: środa, 1 paź 2008 08:46
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1826 razy