BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 21/08 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 25 września 2008 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, a zakończenie posiedzenia miało miejsce o godzinie 9.35.

Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie oraz stanowiska (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji.
2. Krzysztof Chrostowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Alfred Szymański – członek Komisji.
4. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Stefan Popiołek – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:


1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok.
2. Informacja o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2008 roku.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (dwie wersje projektu uchwały).
4. Sprawy różne.

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Skarbnika Powiatu.

Barbara Gorzęba: projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu wynika z tego, że Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał Powiatowi Łomżyńskiemu dotację celową ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 6.000 zł na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Treścią § 1 i § 2 uchwały wprowadza się w budżecie powiatu zmiany odpowiadające dyspozycjom Zarządu Województwa Podlaskiego. Zdecydowanie o zmianach budżetu objętych projektem tej uchwały przynależy do kompetencji Rady Powiatu.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu przypomniała, że wszyscy zainteresowani otrzymali pełną treść informacji o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2008 roku po czym dodała: budżet na 2008 rok został uchwalony przez Radę Powiatu w formie uchwały w dniu 20 grudnia 2007 rok, który po stronie dochodów ukształtował się w kwocie 15.588.711 zł, zaś po stronie wydatków skalkulowany został na poziomie 15.867.107 zł i deficytem na poziomie 278.396 zł. W wyniku zmian dokonanych w okresie I półrocza po stronie dochodów budżet został zwiększony do wysokości 16.216.302 zł zaś wydatki do wysokości 16.525.010, a deficyt powiększony został do wysokości 308.708 zł.
W części ogólnej przedstawione zostały zmiany jakie w wyniku podjętych Uchwał Rady Powiatu i Zarządu po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu zostały wprowadzone.
Część II zawiera szczegółowe dane o planowanych i wykonanych dochodach, które wykazane są w Załączniku Nr 1 w formie tabeli.
Natomiast II część dotyczy wykonania planu wydatków budżetu z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy, analogicznie jak w przypadku dochodów budżetu. Załącznik nr 2 stanowi kompletne dane liczbowe o planie i wykonaniu wydatków.
Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Dochody z tytułu subwencji oraz dotacje celowe wpływały na bieżąco z wyjątkiem dotacji na działalność instytucji kultury. Zobowiązania finansowe regulowane były w ustalonych terminach. Należy wskazać, że zadania obligatoryjne powiatu będą zrealizowane w ramach zaplanowanych w uchwale budżetowej środków. Mam tu na uwadze zadania z zakresu pomocy społecznej. Sytuacja finansowa instytucji kultury w zasadzie jest zrównoważona, jednakże może się pojawić problem z realizacją zadań przez ROK w Łomży. Należy dążyć do uzyskania jak najlepszego wyniku finansowego na koniec roku, ponieważ w 2009 roku trzeba będzie zaangażować znaczenie środki powiatu na realizację projektów unijnych i pokryć wyższe koszty tzw. ustawowych zadań własnych powiatu.

Radny Stefan Popiołek poprosił o wyjaśnienie z jakich źródeł uzyskano większe dochody od planowanych oraz z jakiego tytułu są niższe wydatki od planowanych.

Barbara Gorzęba poinformowała, że uzyskano większe dochody z tytułu podatku od osób fizycznych, co jest dość optymistycznym akcentem, natomiast wydatki realizowane będą w dużym stopniu w III kwartale, szczególnie jeżeli chodzi o wykonanie zaplanowanych zadań z zakresu geodezji.

Przewodniczący Komisji zapytał w jakiej wysokości środki muszą być zabezpieczone w ramach aktualnie złożonych projektów.

Barbara Gorzęba poinformowała, że na dzień dzisiejszy w ramach inwestycji zaprojektowanej z Ekofundusz będzie potrzebny wkład własny w wysokości około 1,3 mln zł, z tym, że prawdopodobnie będzie potrzebne prefinansowanie w przypadku innych zaplanowanych inwestycji – w takim przypadku będzie potrzebne około 10 mln zł na prefinansowanie. Wobec tego może być konieczne zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego.

Radny Krzysztof Chrostowski poprosił o dołożenie starań, aby zostały wypełnione dodatkowe wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.
Ponadto zapytał czy zostały już przekazane środki na budowę parkingu przy ul. Kierzkowej.

Barbara Gorzęba na powyższe pytania odpowiedziała twierdząco, po czym dodała, że prace przy wspomnianej inwestycji rozpoczną się w październiku br., natomiast wcześniej wynikły problemy z nadzorem na pracami budowlanymi.

Radny Stefan Popiołek zaznaczył, że główne wejście do siedziby Starostwa Powiatowego jest niezbyt estetyczne. Nawiązując do powyższego zapytał czy planowany jest remont tego wejścia.

Sekretarz Powiatu – Wiesław Jemielity poinformował, że planowana jest modernizacja głównego wejścia przy udziale środków zewnętrznych – konkretnie z PFRON-u, gdzie dofinansowanie ma sięgać 50 % wartości inwestycji.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.3 Sekretarz Powiatu – Wiesław Jemielity poinformował, że zostały przygotowane przez Zarząd Powiatu dwie wersje projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, co jest odpowiedzią na wniosek postawiony podczas ostatniej sesji Rady Powiatu. Takie rozwiązanie pozwala radnym na szerszy wybór i większe szanse na spełnienie ich oczekiwań.
Pierwszy projekt przewiduje wzrost diet dla poszczególnych funkcji radnego na poziomie 100 zł – czyli średnio o około 12,32 % dotychczasowej diety, natomiast drugi projekt uchwały prócz podwyżki diet również o 100 zł odnosi się do kwoty bazowej, za którą uznaliśmy kwotę określaną każdego roku w ustawie budżetowej dla osób zajmujących państwowe stanowiska kierownicze. Drugi projekt jest nieco dalej idący, bowiem zakłada zmianę coroczną wysokości diet na podstawie wspomnianego wskaźnika. Wobec tego, że samorządy w różny sposób regulują ustalenie wysokości diet przysługujących radnym, postanowiliśmy użyć kwoty bazowej, która automatycznie będzie zmieniana w ustawie budżetowej na dany rok i wraz z nią wysokość diet naszych radnych. Kwota ta na 2009 rok wzrosła o około 70 zł, natomiast w 2008 roku wzrosła o około 40 zł. Kwota bazowa corocznie rośnie, w związku z tym i diety radnych będą automatycznie rosły. Przy ustalaniu diet na rok 2009 zostanie przyjęta kwota bazowa w wysokości 1.766,46 zł, która zawarta jest w ustawie budżetowej na 2008 rok.
Wg drugiego projektu uchwały miesięczne zryczałtowane diety mają być ustalone w następujących wysokościach:
 przewodniczącemu Rady Powiatu – 1.462 zł co stanowi 84,6682% podstawy naliczania;
 wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu – 868 zł co stanowi 50,2681% podstawy naliczania;
 nieetatowym Członkom Zarządu Powiatu – 1.165 zł co stanowi 67,4682% podstawy naliczania;
 przewodniczącemu Komisji Rady Powiatu – 868 zł co stanowi 50,2681% podstawy naliczania;
 wiceprzewodniczącemu Komisji Rady Powiatu – 793 zł co stanowi 45,9247% podstawy naliczania;
 pozostałym Radnym Powiatu – 695 zł co stanowi 40,2493% podstawy naliczania.
Przedmiotowy projekt uchwały miałby wejść w życie z dniem 1 października br.
Z kolei Barbara Gorzęba– Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z informacją przedstawiającą jakie wysokości diet przysługują radnym powiatu w innych, porównywalnych do powiatu łomżyńskiego powiatach (powyższe opracowanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).
Poza tym dodała, że proponowane zmiany wysokości diet radnych stanowią zwiększenie wydatków budżetu w 2008 roku o kwotę 5.100 zł, zaś w 2009 roku – 24.684 zł, natomiast wskazana kwota bazowa jest podstawą naliczania kwoty ograniczającej wysokość diet przysługujących radnemu zgodnie z art. 21 ust 5a ustawy o samorządzie powiatowym.


Wobec braku chętnych do dalszej dyskusji zarządzono głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały w przedmiotowej sprawie, przewidujący wzrost diet dla poszczególnych funkcji radnego na poziomie 100 zł nie uzyskał aprobaty członków Komisji.
W kolejnym głosowaniu projekt uchwały w przedmiotowej sprawie, przewidujący wzrost diet dla poszczególnych funkcji radnego na poziomie 100 zł oraz odnoszący się do kwoty bazowej, za którą uznano kwotę określaną każdego roku w ustawie budżetowej dla osób zajmujących państwowe stanowiska kierownicze, został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 W sprawach różnych nie zgłoszono zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby omówienia na forum Komisji.

Następnie Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 21-sze posiedzenie Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji

Tomasz Wysocki
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski

Data powstania: wtorek, 7 paź 2008 11:13
Data opublikowania: wtorek, 7 paź 2008 11:14
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1973 razy