BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zaproszenie na XX Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Serdecznie zapraszam na XX Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 października 2008 roku (środa). Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 104 (parter) Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Początek sesji o godz. 10.00.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
6.Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
Gminie Wizna.
9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2008 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
12.Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Łomży nt. zabezpieczenia przeciwpożarowego
i realizacji ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego na terenie powiatu
łomżyńskiego.
13.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).
14.Program działań Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w zakresie promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2008 roku.
15.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za I półrocze 2008 roku.
16.Sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży w roku szkolnym 2007/2008.
17.Informacja Dyrektora NOT w Łomży o realizacji projektu ,,Nowe perspektywy dla osób bezrobotnych to silny region podlaski’’ finansowanego ze środków Unii Europejskiej
z EFS.
18.Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
19.Wolne wnioski.
20.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Data powstania: środa, 8 paź 2008 14:48
Data opublikowania: środa, 8 paź 2008 14:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 paź 2008 13:38
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1185 razy