BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 20/08 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 25 września 2008 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 12.50.


Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Piotrowskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji będą następujące zagadnienia:
1. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie stypendium Starosty Łomżyńskiego dla pani Kingi Lewiarz na 2009 rok umożliwiającego naukę na kierunku muzykologia kościelna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
2. Informacja o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2008 roku.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (dwie wersje projektu uchwały).
4. Sprawy różne:
 Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży za I półrocze 2008 roku.

Przewodniczący Komisji w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym poprosił o zabranie głosu głównego specjalistę ds. oświaty.

Elżbieta Gosk poinformowała, że w 2001 roku zostało przyznane pierwsze stypendium, natomiast w tym roku o przyznanie stypendium Starosty Łomżyńskiego ubiega się pani Kingi Lewiarz. Ma ono umożliwić jej naukę na pierwszym roku studiów dziennych o kierunku muzykologia kościelna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pani Kinga Lewiarz jest jednym z dziewięciorga rodzeństwa, czyli pochodzi z rodziny wielodzietnej. Gra na wielu instrumentach. Dodatkowo dorabia ucząc dzieci gry na instrumentach i śpiewu. Jest także liderem zespołu rodzinnego. Ma za sobą już próby kompozytorskie. Ponadto posiada inne uzdolnienia, między innymi wielokrotnie zwyciężała w regionalnych turniejach szachowych. Wsparcie Kingi Lewiarz stworzy szansę doskonalenia jej talentów muzycznych, które w przyszłości mogą nawet zaowocować sukcesami w skali kraju.
Z kolei Elżbieta Gosk zapoznała zebranych z dotychczasowymi sukcesami Kingi Lewiarz i zespołu rodzinnego Rodzeństwa Lewiarzy (materiały dotyczące powyższego zagadnienia stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).
Reasumując zaznaczyła, że stypendium może być przyznawane na podstawie zawartej umowy, z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie umiejętności.

Przewodniczący Komisji zapytał w jakiej wysokości proponowane jest przedmiotowe stypendium.

Elżbieta Gosk poinformowała, że poprzednie stypendium było przyznane w wysokości 2.400 zł w skali roku.

Radny Wojciech Kubrak zwrócił uwagę, że formalnie takie stypendium powinno być przyznawane na podstawie rozstrzygniętego konkursu. W nawiązaniu do powyższego zaproponował, aby na kolejne lata był ogłaszany konkurs w niniejszej sprawie.
Ponadto zaproponował, aby wysokość stypendium była zapisana w projekcie uchwały w przedmiotowej sprawie, przy czym w jego ocenie wartość ta powinna odnosić się do przeciętnego wynagrodzenia np. w gospodarce narodowej lub uspołecznionej. Takie rozwiązanie zapobiegnie corocznym dyskusjom nt. wysokości stypendium.

Członkowie Komisji poparli powyższe wnioski.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia, ponadto opowiedzieli się za tym, aby problemowe stypendium przyznać na poziomie 300 zł miesięcznie.

W zarządzonym głosowaniu wniosek o przyznanie stypendium Starosty Łomżyńskiego dla pani Kingi Lewiarz na 2009 rok, w sprawie dofinansowania nauki na kierunku muzykologia kościelna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w wysokości 300 zł miesięcznie, został zaopiniowany pozytywnie 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu przypomniała, że wszyscy zainteresowani otrzymali pełną treść informacji o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2008 roku, po czym dodała: budżet na 2008 rok został uchwalony przez Radę Powiatu w formie uchwały w dniu 20 grudnia 2007 rok, który po stronie dochodów ukształtował się w kwocie 15.588.711 zł, zaś po stronie wydatków skalkulowany został na poziomie 15.867.107 zł i deficytem na poziomie 278.396 zł. W wyniku zmian dokonanych w okresie I półrocza po stronie dochodów budżet został zwiększony do wysokości 16.216.302 zł zaś wydatki do wysokości 16.525.010, a deficyt powiększony został do wysokości 308.708 zł.
W części ogólnej przedstawione zostały zmiany jakie w wyniku podjętych Uchwał Rady Powiatu i Zarządu po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu zostały wprowadzone.
Część II zawiera szczegółowe dane o planowanych i wykonanych dochodach, które wykazane są w Załączniku Nr 1 w formie tabeli.
Natomiast II część dotyczy wykonania planu wydatków budżetu z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy, analogicznie jak w przypadku dochodów budżetu. Załącznik nr 2 stanowi kompletne dane liczbowe o planie i wykonaniu wydatków.
Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Dochody z tytułu subwencji oraz dotacje celowe wpływały na bieżąco z wyjątkiem dotacji na działalność instytucji kultury. Zobowiązania finansowe regulowane były w ustalonych terminach. Należy wskazać, że zadania obligatoryjne powiatu będą zrealizowane w ramach zaplanowanych w uchwale budżetowej środków. Mam tu na uwadze zadania z zakresu pomocy społecznej. Sytuacja finansowa instytucji kultury w zasadzie jest zrównoważona, jednakże może się pojawić problem z realizacją zadań przez ROK w Łomży. Należy dążyć do uzyskania jak najlepszego wyniku finansowego na koniec roku, ponieważ w 2009 roku trzeba będzie zaangażować znaczenie środki powiatu na realizację projektów unijnych i pokryć wyższe koszty tzw. ustawowych zadań własnych powiatu.
Radny Wojciech Kubrak zapytał jaka jest tendencja w przypadku rodzin zastępczych oraz jakie były wydatki na ZSOiZ w Jedwabnem.

Barbara Gorzęba odpowiedziała, że w przypadku kierowania dzieci do rodzin zastępczych nie ma tendencji wzrostowej. Poza tym poinformowała, że na ZSOiZ w Jedwabnem wydano w I półroczu ponad 337.000 zł, przy czym w tym okresie średnia liczba uczniów wynosiła 52 osoby.

Radny Wojciech Kubrak nawiązując do aktualnej liczby uczniów – 28 osób, zapytał członka Zarządu Powiatu, czy była rozważana likwidacja ZSOiZ w Jedwabnem.

Henryk Kłosiński odpowiedział, że na tym etapie likwidacja nie była przedmiotem analizy Zarządu Powiatu, bowiem jeszcze trwają ruchy w zakresie ostatecznego wyboru szkoły przez uczniów, wobec czego istnieje możliwość zwiększenia liczby uczniów ZSOiZ Jedwabnem.

Radny Wojciech Kubrak stwierdził, że jeżeli został zlikwidowany internat ze względu na małą liczbę wychowanków to dziwne, iż nie analizowano kwestii likwidacji szkoły, do której uczęszcza zaledwie 28 uczniów, co z pewnością jest wyjątkiem w skali całego województwa. Dodał przy tym, że jeżeli internat nie zostałby zlikwidowany to liczba uczniów byłaby większa o kilkanaście osób – tyle ile na ogół mieszkało w internacie.

Radny Stefan Popiołek nie zgadzając się z przedmówcą stwierdził, że likwidacja internatu nie ma znaczącego wpływu na nabór w ZSOiZ w Jedwabnem.

Barbara Gorzęba poinformowała, że Szkołę trzeba poprowadzić do momentu kiedy naukę zakończy klasa maturalna, natomiast decyzję w sprawie ewentualnej likwidacji Szkoły trzeba będzie podjąć w lutym przyszłego roku.

Zebrani nie wnieśli innych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.3 Sekretarz Powiatu – Wiesław Jemielity na wstępie stwierdził, że wcześniej trzy stałe komisje Rady Powiatu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w przedmiotowej sprawie, przewidujący wzrost diet dla poszczególnych funkcji radnego na poziomie 100 zł oraz odnoszący się do kwoty bazowej, za którą uznano kwotę określaną każdego roku w ustawie budżetowej dla osób zajmujących państwowe stanowiska kierownicze.
Z kolei objaśniając dodał, że przez Zarząd Powiatu zostały przygotowane dwie wersje projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, co jest odpowiedzią na wniosek postawiony podczas ostatniej sesji Rady Powiatu. Takie rozwiązanie pozwala radnym na szerszy wybór i większe szanse na spełnienie ich oczekiwań.
Pierwszy projekt przewiduje wzrost diet dla poszczególnych funkcji radnego na poziomie 100 zł – czyli średnio o około 12,32 % dotychczasowej diety, natomiast drugi projekt uchwały prócz podwyżki diet również o 100 zł odnosi się do kwoty bazowej, za którą uznaliśmy kwotę określaną każdego roku w ustawie budżetowej dla osób zajmujących państwowe stanowiska kierownicze. Drugi projekt jest nieco dalej idący, bowiem zakłada zmianę coroczną wysokości diet na podstawie wspomnianego wskaźnika. Wobec tego, że samorządy w różny sposób regulują ustalenie wysokości diet przysługujących radnym, postanowiliśmy użyć kwoty bazowej, która automatycznie będzie zmieniana w ustawie budżetowej na dany rok i wraz z nią wysokość diet naszych radnych. Kwota ta na 2009 rok wzrosła o około 70 zł, natomiast w 2008 roku wzrosła o około 40 zł. Kwota bazowa corocznie rośnie, w związku z tym i diety radnych będą automatycznie rosły. Przy ustalaniu diet na rok 2009 zostanie przyjęta kwota bazowa w wysokości 1.766,46 zł, która zawarta jest w ustawie budżetowej na 2008 rok.
Wg drugiego projektu uchwały miesięczne zryczałtowane diety mają być ustalone w następujących wysokościach:
 przewodniczącemu Rady Powiatu – 1.462 zł co stanowi 84,6682% podstawy naliczania;
 wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu – 868 zł co stanowi 50,2681% podstawy naliczania;
 nieetatowym Członkom Zarządu Powiatu – 1.165 zł co stanowi 67,4682% podstawy naliczania;
 przewodniczącemu Komisji Rady Powiatu – 868 zł co stanowi 50,2681% podstawy naliczania;
 wiceprzewodniczącemu Komisji Rady Powiatu – 793 zł co stanowi 45,9247% podstawy naliczania;
 pozostałym Radnym Powiatu – 695 zł co stanowi 40,2493% podstawy naliczania.
Przedmiotowy projekt uchwały miałby wejść w życie z dniem 1 października br.

Z kolei Barbara Gorzęba– Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z informacją przedstawiającą jakie wysokości diet przysługują radnym powiatu w innych, porównywalnych do powiatu łomżyńskiego powiatach (powyższe opracowanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
Poza tym dodała, że proponowane zmiany wysokości diet radnych stanowią zwiększenie wydatków budżetu w 2008 roku o kwotę 5.100 zł, zaś w 2009 roku – 24.684 zł, natomiast wskazana kwota bazowa jest podstawą naliczania kwoty ograniczającej wysokość diet przysługujących radnemu zgodnie z art. 21 ust 5a ustawy o samorządzie powiatowym.


Wobec braku chętnych do dyskusji zarządzono głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały w przedmiotowej sprawie, przewidujący wzrost diet dla poszczególnych funkcji radnego na poziomie 100 zł nie uzyskał aprobaty członków Komisji.
W kolejnym głosowaniu projekt uchwały w przedmiotowej sprawie, przewidujący wzrost diet dla poszczególnych funkcji radnego na poziomie 100 zł oraz odnoszący się do kwoty bazowej, za którą uznano kwotę określaną każdego roku w ustawie budżetowej dla osób zajmujących państwowe stanowiska kierownicze, został zaopiniowany pozytywnie 3 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).


Zebrani nie wnieśli innych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.4 Przewodniczący Komisji zapoznał zgromadzonych ze sprawozdaniem z działalności Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży za I półrocze 2008 roku (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ponadto w sprawach różnych nie zgłoszono zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby omówienia na forum Komisji.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 20-te posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.


Przewodniczący Komisji

Henryk Krajewski
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski

Data powstania: czwartek, 9 paź 2008 08:17
Data opublikowania: czwartek, 9 paź 2008 08:18
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1776 razy