BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 9/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa w dniu 25 września 2008 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 13.30, natomiast zakończenie o godzinie 14.10.Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Elżbieta Parzych – Przewodnicząca Komisji.
2. Lech Szabłowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
4. Alfred Szymański – członek Komisji.
5. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:

Przewodnicząca Komisji – Elżbieta Parzych przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

1. Informacja o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2008 roku.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (dwie wersje projektu uchwały).
3. Sprawy różne.
Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytała zgromadzonych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad. Wobec ich braku ogłosiła przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu przypomniała, że wszyscy zainteresowani otrzymali pełną treść informacji o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2008 roku, po czym dodała: budżet na 2008 rok został uchwalony przez Radę Powiatu w formie uchwały w dniu 20 grudnia 2007 rok, który po stronie dochodów ukształtował się w kwocie 15.588.711 zł, zaś po stronie wydatków skalkulowany został na poziomie 15.867.107 zł i deficytem na poziomie 278.396 zł. W wyniku zmian dokonanych w okresie I półrocza po stronie dochodów budżet został zwiększony do wysokości 16.216.302 zł zaś wydatki do wysokości 16.525.010, a deficyt powiększony został do wysokości 308.708 zł.
W części ogólnej przedstawione zostały zmiany jakie w wyniku podjętych Uchwał Rady Powiatu i Zarządu po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu zostały wprowadzone.
Część II zawiera szczegółowe dane o planowanych i wykonanych dochodach, które wykazane są w Załączniku Nr 1 w formie tabeli.
Natomiast II część dotyczy wykonania planu wydatków budżetu z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy, analogicznie jak w przypadku dochodów budżetu. Załącznik nr 2 stanowi kompletne dane liczbowe o planie i wykonaniu wydatków.
Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Dochody z tytułu subwencji oraz dotacje celowe wpływały na bieżąco z wyjątkiem dotacji na działalność instytucji kultury. Zobowiązania finansowe regulowane były w ustalonych terminach. Należy wskazać, że zadania obligatoryjne powiatu będą zrealizowane w ramach zaplanowanych w uchwale budżetowej środków. Mam tu na uwadze zadania z zakresu pomocy społecznej. Sytuacja finansowa instytucji kultury w zasadzie jest zrównoważona, jednakże może się pojawić problem z realizacją zadań przez ROK w Łomży. Należy dążyć do uzyskania jak najlepszego wyniku finansowego na koniec roku, ponieważ w 2009 roku trzeba będzie zaangażować znaczenie więcej środków powiatu na realizację projektów unijnych i pokryć wyższe koszty tzw. ustawowych zadań własnych powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.3 Sekretarz Powiatu – Wiesław Jemielity na wstępie stwierdził, że wcześniej trzy stałe komisje Rady Powiatu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w przedmiotowej sprawie, przewidujący wzrost diet dla poszczególnych funkcji radnego na poziomie 100 zł oraz odnoszący się do kwoty bazowej, za którą uznano kwotę określaną każdego roku w ustawie budżetowej dla osób zajmujących państwowe stanowiska kierownicze.
Z kolei objaśniając dodał, że przez Zarząd Powiatu zostały przygotowane dwie wersje projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, co jest odpowiedzią na wniosek postawiony podczas ostatniej sesji Rady Powiatu. Takie rozwiązanie pozwala radnym na szerszy wybór i większe szanse na spełnienie ich oczekiwań.
Pierwszy projekt przewiduje wzrost diet dla poszczególnych funkcji radnego na poziomie 100 zł – czyli średnio o około 12,32 % dotychczasowej diety, natomiast drugi projekt uchwały prócz podwyżki diet również o 100 zł odnosi się do kwoty bazowej, za którą uznaliśmy kwotę określaną każdego roku w ustawie budżetowej dla osób zajmujących państwowe stanowiska kierownicze. Drugi projekt jest nieco dalej idący, bowiem zakłada zmianę coroczną wysokości diet na podstawie wspomnianego wskaźnika. Wobec tego, że samorządy w różny sposób regulują ustalenie wysokości diet przysługujących radnym, postanowiliśmy użyć kwoty bazowej, która automatycznie będzie zmieniana w ustawie budżetowej na dany rok i wraz z nią wysokość diet naszych radnych. Kwota ta na 2009 rok wzrosła o około 70 zł, natomiast w 2008 roku wzrosła o około 40 zł. Kwota bazowa corocznie rośnie, w związku z tym i diety radnych będą automatycznie rosły. Przy ustalaniu diet na rok 2009 zostanie przyjęta kwota bazowa w wysokości 1.766,46 zł, która zawarta jest w ustawie budżetowej na 2008 rok.
Wg drugiego projektu uchwały miesięczne zryczałtowane diety mają być ustalone w następujących wysokościach:
 przewodniczącemu Rady Powiatu – 1.462 zł co stanowi 84,6682% podstawy naliczania;
 wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu – 868 zł co stanowi 50,2681% podstawy naliczania;
 nieetatowym Członkom Zarządu Powiatu – 1.165 zł co stanowi 67,4682% podstawy naliczania;
 przewodniczącemu Komisji Rady Powiatu – 868 zł co stanowi 50,2681% podstawy naliczania;
 wiceprzewodniczącemu Komisji Rady Powiatu – 793 zł co stanowi 45,9247% podstawy naliczania;
 pozostałym Radnym Powiatu – 695 zł co stanowi 40,2493% podstawy naliczania.
Przedmiotowy projekt uchwały miałby wejść w życie z dniem 1 października br.

Z kolei Barbara Gorzęba– Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z informacją przedstawiającą jakie wysokości diet przysługują radnym powiatu w innych, porównywalnych do powiatu łomżyńskiego powiatach (powyższe opracowanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).
Poza tym dodała, że proponowane zmiany wysokości diet radnych stanowią zwiększenie wydatków budżetu w 2008 roku o kwotę 5.100 zł, zaś w 2009 roku – 24.684 zł, natomiast wskazana kwota bazowa jest podstawą naliczania kwoty ograniczającej wysokość diet przysługujących radnemu zgodnie z art. 21 ust 5a ustawy o samorządzie powiatowym.


Wobec braku chętnych do dyskusji zarządzono głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały w przedmiotowej sprawie, przewidujący wzrost diet dla poszczególnych funkcji radnego na poziomie 100 zł nie uzyskał aprobaty członków Komisji.
W kolejnym głosowaniu projekt uchwały w przedmiotowej sprawie, przewidujący wzrost diet dla poszczególnych funkcji radnego na poziomie 100 zł oraz odnoszący się do kwoty bazowej, za którą uznano kwotę określaną każdego roku w ustawie budżetowej dla osób zajmujących państwowe stanowiska kierownicze, został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).


Zebrani nie wnieśli innych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.3 Przewodnicząca Komisji zapytała zgromadzonych czy chcą poruszyć inne tematy, które w ich ocenie wymagają analizy na posiedzeniu Komisji.

Zebrani nie zgłosili żadnych zagadnień.

Następnie, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów, które miały być przedmiotem obrad Komisji, Przewodnicząca – Elżbieta Parzych zakończyła dziewiąte posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.Przewodnicząca Komisji

Elżbieta Parzych
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski

Data powstania: poniedziałek, 13 paź 2008 14:48
Data opublikowania: poniedziałek, 13 paź 2008 14:49
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1676 razy