BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 21/08 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 października 2008 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.15 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.30.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Piotrowskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji będą następujące zagadnienia:
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2008 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży wynika przede wszystkim z tego, iż wg nowych uregulowań prawnych zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych przeszły pod kompetencje powiatowych urzędów pracy. Przy tym zadania dotyczące rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych są realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Wobec tego w nowym statucie zadania te należy rozdzielić. Ponadto projekt statutu przewiduje dostosowanie zapisów do innych wytycznych ustawowych. W związku z licznymi poprawkami i korektami proponowane jest uchwalenie nowego statutu, co zapewni przejrzystość tego dokumentu.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży został zaopiniowany pozytywnie czterema głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2008 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest konsekwencją zwiększenia dodatkowych środków przez Zarząd PFRON w kwocie 105.275 zł. Środki te proponuje się przeznaczyć na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, które wymienione są w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Reasumując zaznaczył, że mimo zwiększenia środków przez Zarząd PFRON do ogólnej kwoty 1.013.124 zł zgłoszone potrzeby przez niepełnosprawnych nie zostaną w pełni zaspokojone, wobec czego pozostałe wnioski zostaną rozpatrzone w przyszłym roku.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2008 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został zaopiniowany pozytywnie czterema głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie zgłoszono zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby omówienia na forum Komisji.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 21-sze posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.


Przewodniczący Komisji

Henryk Krajewski
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski

Data powstania: czwartek, 6 lis 2008 09:11
Data opublikowania: czwartek, 6 lis 2008 09:12
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1574 razy