BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 18/08 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 września 2008 roku.

Posiedzenie miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Otwarcie obrad nastąpiło o godz. 10.00, natomiast zakończenie o godz. 11.30.Komisja obradowała w dziewięcioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
4. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
5. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.
8. Tomasz Wysocki – członek Komisji.
9. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawił porządek obrad w następującym układzie:
1. Informacja nt. dodatkowych wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.
2. Informacja o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2008 roku.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (dwie wersje projektu uchwały).
4. Sprawy różne:
 Informacja radnego Tomasza Wysockiego nt. możliwości pozyskania środków na wykonanie dokumentacji technicznej (między innymi na odcinek drogi powiatowej Śniadowo – Chojny – Nowogród),
 Informacja radnego Stefana Żebrowskiego nt. problemów z modernizacją odcinka drogi na terenie wsi Kokoszki Gm. Wizna.

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia odnoszące się do przedstawionych tematów. Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek obrad został jednogłośnie przyjęty. Następnie Przewodniczący Komisji ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Wicestarosta – Marek Dworakowski: w marcu, po złożeniu wniosku do regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego została odkryta niezgodność polskiego prawa z wytycznymi Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o ocenę oddziaływania na środowisko polegała ona na tym, że zgodnie z dyrektywami unijnymi, w ocenach oddziaływania na środowisko – w przypadku przebudowy dróg, konieczne było wariantowanie odcinku dróg. Wobec tego zaszła konieczność uzyskania powtórnej decyzji oddziaływania na środowisko. Druga niezgodność z dyrektywami unijnymi jest to przyjęta przez polskie samorządy forma zgłoszenia prac budowlanych, natomiast wymagane zgodnie z wymogami unijnymi jest zezwolenie na inwestycje - odpowiednikiem naszym jest pozwolenie na budowę. Wszystkie drogi zgodnie z obowiązującym prawem polskim można przebudowywać na podstawie zgłoszenia. Natomiast w Unii nie akceptuje się takiej sytuacji, bo zgodnie z wymogami unijnymi zgłoszenie nie kończy się konkretną decyzją administracyjną. W tym przypadku w styczniu ukazały się wytyczne nakładające obowiązek powtórnego przeprowadzenia postępowania. My natomiast złożyliśmy wnioski projektowe w sprawie modernizacji dróg na podstawie poprzednich wytycznych do wniosku, uwzględniając niestety formę zgłoszenia prac budowlanych. W związku tym zachodzi potrzeba wznowienia postępowania i wydania decyzji. Zgodnie z wytycznymi, które ukazały się w czerwcu powtórnie trzeba przystąpić do wydania decyzji oddziaływania na środowisko, a decyzja na oddziaływanie na środowisko to intencja wójta, burmistrza, natomiast my tylko częściowo uczestniczymy w wydaniu tej decyzji. Do 31 października musimy złożyć nową decyzję środowiskową wraz z niezbędną dokumentacją i musimy dostarczyć pozwolenia na budowę. Bądź w przypadku jej nie uzyskania oświadczenia, że w trakcie nie ma budowania. W ramach obowiązujących norm prawnych jest wiele problemów dotyczących oddziaływania na środowisko i do 31 października musimy dostarczyć wnioski projektowe – uzupełnione.

Złożyliśmy już wnioski w tej sprawie do Gminy Piątnica, Gminy Łomża i rozpoczęliśmy prace nad uzyskaniem decyzji środowiskowej. Tu jest szereg komplikacji prawnych, każdy samorząd szuka rozwiązań, które są różne.
Problemy dotyczą unieważnienia decyzji, tego w jaki sposób interpretować zgodę stron, w jaki sposób zrobić uwarunkowanie, jak rozwiązać uwarunkowania przebudowy. Wariantowanie zgodnie z prawem unijnym polega na tym, że musi być gwarantowane na rozumieniu lokalizacji. Jeżeli robimy przebudowę drogi to wiadomo sama definicja przebudowy mówi, że przebudowa drogi to znaczy podniesienie standardu. Natomiast wariantowanie unijne polega na tym, że trzeba uwzględnić wariantowanie lokalizacji i tu jest problem. My sobie poradziliśmy na podstawie nowych opisów inwestycji.

W wytycznych jest zalecenie, że my jako wnioskodawca mamy uwzględnić wytyczne Ministerstwa i uwzględnić dyrektywy unijne, które trzeba zrozumieć i przetransportować na polski kanał, co ma zrobić beneficjent ubiegający się ośrodki. Możliwość interpretacji prawa unijnego zgodnie z wytycznymi jest złożona na ręcę beneficjenta.
Jednocześnie wytyczne polegają na tym w jaki sposób na podstawie obowiązującego prawa skomponować, żeby to było zgodne z naszym prawem i zgodne z wytycznymi UE. Pisaliśmy różne pisma zrobiliśmy parę wyjazdów do Urzędu Marszałkowskiego, szukaliśmy jakieś pomocy prawnej, praktycznej, jednak jej nie uzyskaliśmy. Problem pojawił się pod koniec marca, potem teoretyczne były uzgodnienia z naszym Ministerstwem i Komisją Europejską i te wytyczne były niejako uzgodnione z Unią Europejską i spisane jak należy to dostosować.

Ogólne wytyczne nie precyzują dokładnie sposobu postępowania, odnoszą się jedynie do kodeksu postępowania administracyjnego. Pod koniec marca pojechaliśmy do Ministerstwa przy okazji były pytania i spotkanie odnośnie konsultacji naszego opracowanego nowego prawa budowlanego. Byliśmy w Urzędzie Wojewódzkim także na konsultacjach,.
Dużo rozwiązań opracowaliśmy z naszym radcą prawnym.

Mamy ogólną informacje na temat dodatkowych wytycznych dla oceny oddziaływania na środowisko, musieliśmy przeanalizować 80 stron wytycznych odnoszących się do przedsięwzięć, które są realizowane ze środków regionalnego programu operacyjnego. To są zapisy odnoszące się do wszystkich inwestycji tego typu.
W przypadku dróg musimy uszczegółowić wariantowanie. W przypadku przebudowy dróg dyrektywa ogólna mówi, że budowa drogi, czyli łączenie w rozumieniu ustawy jest to łączenie jednej miejscowości z drugą i można sobie rozpatrywać różne warianty. W przypadku przebudowy to jest określenie standardu nowej nawierzchni. Jest to w rozumieniu nowych wytycznych Unii Europejskiej, które są napisane na poziomie dużej ogólności i odnoszą się do wszystkich krajów państw unijnych. Wariantowanie w rozumieniu dyrektyw unijnych polega na tym, że jest to wariantowanie lokalizacyjne przebiegu prac. Jak to teraz odnieść w szczegółach przebudowy czy remontu? Dajmy na to definicja drogi to jest jezdnia, a pas drogowy, który już w przypadku decyzji środowiskowej inaczej lokalizuje? To jest szereg komplikacji. Jak unieważnić decyzję środowiskową istniejącą, wydaną zgodnie z wytycznymi naszego prawa? Unieważnienie decyzji zgodnie z art. 155a może nastąpić za zgodą wszystkich stron. W przypadku stron należy rozumieć strony w postępowaniu, w rozumieniu dyrektyw unijnych stroną są wszyscy, do których faktycznie odnosi się decyzja. W tym środki konsultacji, każdy mieszkaniec danej gminy może odnieść do przebudowania drogi. W jaki sposób poinformować te strony, kiedy w rozumieniu ścisłym wyrażenie na zmianę decyzji musi być wyrażone w sposób wyraźny, nie może być wyrażone w sposób domyślny poprzez ogłoszenie i tu jest problem. Czy to należy zbierać poszczególne oświadczenia każdego, sąsiadującego z drogą? To jest problem w przypadku unieważnienia decyzji, który należy do poszczególnego Wójta, który niestety tym wszystkim będzie się zajmował.

Przewodniczący Komisji: Kto będzie wydawał to pozwolenie? Wojewoda?

Sekretarz Powiatu: Zależy na jakie drogi.

Przewodniczący Komisji: Czy w takim przypadku na powiat łomżyński trzeba inny organ wyznaczyć?

Naczelnik Wydziału ROŚB: Nie ma już czegoś takiego jak wyłączenie organu do załatwienia sprawy. Teraz decyzje środowiskową dla gminy wydaje Wójt tej gminy.

Przewodniczący Komisji: Czy nie pojawią się znowu takie komplikacje na pewnym etapie, że zgodnie z polskim prawem w przypadku tego typu inwestycji wystarczającym dokumentem jest zgłoszenie?

Naczelnik Wydziału ROŚB: Zezwolenie to jest wydana decyzja, a zgłoszenie to jest tylko zgłaszanie i nikt nie wnosi zastrzeżeń.
Nie byłoby problemów gdyby 1 stycznia br. weszło całe oprzyrządowanie prawne – nowela prawa budowlanego, prawa przestrzennego, prawa ochrony środowiska. Tak się jednak nie stało.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Ad.2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu przypomniała, że wszyscy zainteresowani otrzymali pełną treść informacji o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2008 roku, po czym dodała: budżet na 2008 rok został uchwalony przez Radę Powiatu w formie uchwały w dniu 20 grudnia 2007 rok, który po stronie dochodów ukształtował się w kwocie 15.588.711 zł, zaś po stronie wydatków skalkulowany został na poziomie 15.867.107 zł i deficytem na poziomie 278.396 zł. W wyniku zmian dokonanych w okresie I półrocza po stronie dochodów budżet został zwiększony do wysokości 16.216.302 zł zaś wydatki do wysokości 16.525.010, a deficyt powiększony został do wysokości 308.708 zł.
W części ogólnej przedstawione zostały zmiany jakie w wyniku podjętych Uchwał Rady Powiatu i Zarządu po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu zostały wprowadzone.
Część II zawiera szczegółowe dane o planowanych i wykonanych dochodach, które wykazane są w Załączniku Nr 1 w formie tabeli.
Natomiast II część dotyczy wykonania planu wydatków budżetu z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy, analogicznie jak w przypadku dochodów budżetu. Załącznik nr 2 stanowi kompletne dane liczbowe o planie i wykonaniu wydatków.
Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Dochody z tytułu subwencji oraz dotacje celowe wpływały na bieżąco z wyjątkiem dotacji na działalność instytucji kultury. Zobowiązania finansowe regulowane były w ustalonych terminach. Należy wskazać, że zadania obligatoryjne powiatu będą zrealizowane w ramach zaplanowanych w uchwale budżetowej środków. Mam tu na uwadze zadania z zakresu pomocy społecznej. Sytuacja finansowa instytucji kultury w zasadzie jest zrównoważona, jednakże może się pojawić problem z realizacją zadań przez ROK w Łomży. Należy dążyć do uzyskania jak najlepszego wyniku finansowego na koniec roku, ponieważ w 2009 roku trzeba będzie zaangażować znaczenie więcej środków powiatu na realizację projektów unijnych i pokryć wyższe koszty tzw. ustawowych zadań własnych powiatu.
Dochody, subwencje, dotacje celowe wpływały na bieżąco. Była tylko jedna niepokojąca sytuacja, chodzi tu o dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które wpłynęły dopiero we wrześniu, ale już są te pieniążki – w wysokości 510.000 zł.
Zobowiązania finansowane były realizowane w terminach. Nie ma żadnych zobowiązań wymagalnych. Są sygnały z Regionalnego Ośrodka Kultury może być małe zachwianie pod koniec roku, ale to jest nie duża kwota. Sytuacja finansowa instytucji kultury w porównaniu z poprzednim rokiem jest dużo lepsza, bo jest zrównoważona. Jednak mimo, że ogólna sytuacja finansowa jest poprawna trzeba zwrócić uwagę żeby osiągnąć jak najlepszy wynik na koniec tego roku. Ponieważ tak jak Państwu wiadomo w 2009 roku wchodzimy w realizacje projektów unijnych, musimy zabezpieczyć duży wkład własny powiatu i także realizować zadania ustawowe, jakie są nam narzucone jako zadania własne powiatu.

Przewodniczący Komisji: Dobrze jakby nie było zbyt dużego deficytu.

Skarbnik Powiatu – Barbara Gorzęba: W tej chwili wpływają wnioski z jednostek, był termin do 20 września. Po rozeznaniu wniosków zrobiłam zestawienie zadań inwestycyjnych, gdzie można stwierdzić, że około 1.300.000 zł potrzebnych nam jest jako wkład własny ze strony powiatu. Mamy nadwyżkę z poprzedniego roku, która w części zapewni nam pokrycie udziału własnego. Ufam, że nam starczy środków, które w tej chwili mamy. Problem tylko wystąpi wtedy, kiedy będzie realizacja całkowitego zadania i tu trzeba będzie nastawić się na kredyt, na prefinansowanie tak jak się popularnie nazywa – trzeba będzie za zadanie zapłacić w całości ze środków powiatu, a potem czekać na refundację ze środków unijnych. Tu jest problem, bo np. koszt zadania inwestycyjnego jak państwu wiadomo – I etap z Gminą Piątnica (ogólny koszt to ponad 13 milionów) w 2009 roku wynosi ponad 6 milionów. I te 6 milionów będziemy musieli mieć żeby zapłacić za wykonanie zadania, przynajmniej ja tak prognozuję.

Przewodniczący Komisji: Koszt całego zadania musi być zabezpieczony?

Skarbnik Powiatu – Barbara Gorzęba:. Może jeszcze będą jakieś inne ustalenia, bowiem dużo mówi się o zaliczkowaniu. Na razie chyba tylko przy Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki jest taka możliwość.

Przewodniczący Komisji: Czy udział gminy jest na poziomie 10%, a generalnie trzeba zapłacić za całe inwestycję i czekać na refundację?

Barbara Gorzęba: Wspomniane zadanie jest w 2009 roku wycenione na 6 milionów, udział Piątnicy jest na poziomie 2,5 miliona, natomiast wszystko musimy zabezpieczyć, potem będzie zwrot ze środków unijnych.

Radna Irena Przybylak: Jak długo czeka się na zwrot?

Sekretarz Powiatu: Do 2-3 miesięcy i trzeba wziąć na ten okres kredyt krótkoterminowy.
Przewodniczący: Czy pieniądze do naszego budżetu wpływają regularnie i zgodnie z założeniami?

Barbara Gorzęba: Jest taka tendencja spowalniania naszej gospodarki. Już się to odczuwa, jest to ujęte w przyjmowanych wskaźnikach. W założeniach do budżetu na 2009 rok te wskaźniki nie są duże, ale jest minimalny wzrost.
Ulga prorodzinna pociągnie duże straty. Jeszcze w 2009 roku wchodzi wskaźnik podatku od osób fizycznych inny niż obowiązujący, a co za tym idzie mniejsze udziały w tym podatku. W tej chwili mamy 19%, 30% i 40%, a będzie 18% i 32%, 40% już nie będzie.

Przewodniczący: Myślę, że jak jest dobrze to trzeba tak trzymać i widać, że się dużo robi, efekty są najważniejsze.

Barbara Gorzęba: dodam jeszcze, że opinia z Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego sprawozdania jest pozytywna.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Ad.3 Sekretarz Powiatu – Wiesław Jemielity poinformował, że przez Zarząd Powiatu zostały przygotowane dwie wersje projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, co jest odpowiedzią na wniosek postawiony podczas ostatniej sesji Rady Powiatu. Takie rozwiązanie pozwala radnym na szerszy wybór i większe szanse na spełnienie ich oczekiwań.
Pierwszy projekt przewiduje wzrost diet dla poszczególnych funkcji radnego na poziomie 100 zł – czyli średnio o około 12,32 % dotychczasowej diety, natomiast drugi projekt uchwały prócz podwyżki diet również o 100 zł odnosi się do kwoty bazowej, za którą uznaliśmy kwotę określaną każdego roku w ustawie budżetowej dla osób zajmujących państwowe stanowiska kierownicze. Drugi projekt jest nieco dalej idący, bowiem zakłada zmianę coroczną wysokości diet na podstawie wspomnianego wskaźnika. Wobec tego, że samorządy w różny sposób regulują ustalenie wysokości diet przysługujących radnym, postanowiliśmy użyć kwoty bazowej, która automatycznie będzie zmieniana w ustawie budżetowej na dany rok i wraz z nią wysokość diet naszych radnych. Kwota ta na 2009 rok wzrosła o około 70 zł, natomiast w 2008 roku wzrosła o około 40 zł. Kwota bazowa corocznie rośnie, w związku z tym i diety radnych będą automatycznie rosły. Przy ustalaniu diet na rok 2009 zostanie przyjęta kwota bazowa w wysokości 1.766,46 zł, która zawarta jest w ustawie budżetowej na 2008 rok.
Wg drugiego projektu uchwały miesięczne zryczałtowane diety mają być ustalone w następujących wysokościach:
 przewodniczącemu Rady Powiatu – 1.462 zł co stanowi 84,6682% podstawy naliczania;
 wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu – 868 zł co stanowi 50,2681% podstawy naliczania;
 nieetatowym Członkom Zarządu Powiatu – 1.165 zł co stanowi 67,4682% podstawy naliczania;
 przewodniczącemu Komisji Rady Powiatu – 868 zł co stanowi 50,2681% podstawy naliczania;
 wiceprzewodniczącemu Komisji Rady Powiatu – 793 zł co stanowi 45,9247% podstawy naliczania;
 pozostałym Radnym Powiatu – 695 zł co stanowi 40,2493% podstawy naliczania.
Przedmiotowy projekt uchwały miałby wejść w życie z dniem 1 października br.

Z kolei Barbara Gorzęba– Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z informacją przedstawiającą jakie wysokości diet przysługują radnym powiatu w innych, porównywalnych do powiatu łomżyńskiego powiatach (powyższe opracowanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).
Poza tym dodała, że proponowane zmiany wysokości diet radnych stanowią zwiększenie wydatków budżetu w 2008 roku o kwotę 5.100 zł, zaś w 2009 roku – 24.684 zł, natomiast wskazana kwota bazowa jest podstawą naliczania kwoty ograniczającej wysokość diet przysługujących radnemu zgodnie z art. 21 ust 5a ustawy o samorządzie powiatowym.

Barbara Gorzęba dodała, że wariant drugi będzie rozwiązaniem, które pozwoli na dokładniejsze planowanie wydatków zakładanych na przyszły rok budżetowy?

Sekretarz Powiatu będąc podobnego zdania stwierdził, że: będzie wiadomo od początku roku, jaka jest kwota bazowa, bo się odnosimy do roku poprzedniego. Automatycznie nastąpi waloryzacja z dniem 1 stycznia każdego roku. Projekt 2 jest dalej idącym. Kwota bazowa za 2007 rok jest znana, ponieważ jest już ogłoszona w dzienniku ustaw.
W tej chwili radny bez dodatkowej funkcji w Radzie Powiatu otrzymuje dietę w wysokości 595zł, po podwyżce 100 złotowej od 1 października będzie to kwota 695zł, a automatycznie od 1 stycznia będzie to kwota 711zł. Czyli z automatu nastąpi przeliczenie i już w tej chwili mamy tą kwotę określoną, czyli do planowania budżetowego dla Pani Skarbnik jest to duże ułatwienie, może co do złotówki wyliczać i nie będzie później kłopotu przesuwania środków. Natomiast dla przewodniczącego komisji w tej chwili jest dieta ustalona na poziomie 768 zł, po podwyżce 100 złotowej 868 zł, od 1 stycznia 888zł. Czyli automatycznie 20 zł więcej.
Czyli drugi projekt konsumuje tą propozycję zawartą w pierwszym projekcie i jest zgodny z wnioskiem złożonym przez grupę radnych.
Jeżeli chodzi o skutki to kwota wynikająca z podwyżek wyniosłaby w tym roku 5100 zł i tutaj się zmieścimy, bo mamy możliwość przesunięcia środków. Od 1 stycznia 2009 roku byłaby to kwota 24,684.00 zł.

Wicestarosta: zapytał o przelicznik procentowy wysokości podwyżki wysokości diet

Sekretarz Powiatu poinformował, że takiego przeliczenia nie dokonano.

Barbara Gorzęba: kwota bazowa na 2008 rok wynosi 1766,46zł, a za 2009 rok jest 1835,35zł.

Sekretarz Powiatu: Dziś już było posiedzenie jednej komisji – Budżetu i dla informacji państwa radnych podam, że komisja przyjęła wariant 2 jednogłośnie. Musimy dla przewodniczącego Rady przygotować dokumenty na sesję i chcemy żeby na posiedzenie sesji poszedł już jeden projekt.

Radna Elżbieta Parzych zaznaczyła, że w jej ocenie zapis w projekcie uchwały powinien być, iż ustala się dietę odpowiadającą danemu procentowi podstawy naliczenia, co stanowi określoną kwotę, natomiast przedłożony dokument tę kwestię reguluje odwrotnie. Wyjaśniając dodała, że jest przekonana, iż przedłożona wersja zostanie odrzucona przez Regionalną Izbę Obrachunkową, ponieważ nie jest logiczna.
Ponadto uznała, że jeżeli jest to możliwe to warto zrezygnować z zapisu, który odnosi się do wartości procentowej określanej do kilku miejsc po przecinku. Jej zdaniem należy rozważyć zaokrąglenie wartości procentowej podstawy naliczenia diety.

Radny Lech Szabłowski popierając wniesione zastrzeżenia przez radną Elżbietę Parzych podkreślił, że powinno być najpierw odniesienie do czegoś – np. podstawy naliczenia diety, co na dzień dzisiejszy stanowi kwotę.

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że wartości procentowe określane do kilku miejsc po przecinku wynikają z tego, żeby każdy z radnych otrzymał równo 100 zł podwyżki w roku bieżącym.

Sekretarz Powiatu poinformował, że powyższe uwagi zostaną skonsultowane z radcą prawnym i jeżeli nie wniesie on zastrzeżeń zostaną zastosowane w niniejszym projekcie uchwały.


Wobec braku chętnych do dalszej dyskusji zarządzono głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały w przedmiotowej sprawie, przewidujący wzrost diet dla poszczególnych funkcji radnego na poziomie 100 zł nie uzyskał aprobaty członków Komisji.
W kolejnym głosowaniu projekt uchwały w przedmiotowej sprawie, przewidujący wzrost diet dla poszczególnych funkcji radnego na poziomie 100 zł oraz odnoszący się do kwoty bazowej, za którą uznano kwotę określaną każdego roku w ustawie budżetowej dla osób zajmujących państwowe stanowiska kierownicze oraz uwzględniający uwagi przedstawione przez radną Elżbietę Parzych, został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami „za” i 3 „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).


Zebrani nie wnieśli innych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.4 1.) W sprawach różnych głos zabrał radny Tomasz Wysocki, który poinformował, że w ramach programu współpracy transgranicznej Polski z krajami sąsiadującymi od strony wschodniej – można to nazwać Euroregion Polska – Litwa – Federacja Rosyjska, istnieje możliwość pozyskania środków na wykonanie dokumentacji technicznej. W nawiązaniu do powyższego dodał, że pierwsze konkursy w niniejszej sprawie będą ogłaszane w I półroczu 2009 roku, wobec czego poprosił Wicestarostę Łomżyńskiego o przygotowanie wniosku aplikacyjnego na wykonanie dokumentacji technicznej na odcinku drogi powiatowej Śniadowo – Chojny – Nowogród. Zaznaczył przy tym, że odcinek ten jest bardzo zdegradowany.
Reasumując zwrócił się z prośbą do Wicestarosty o wykonanie na tym etapie na ww. odcinku wyrównania poboczy, aby w okresie jesienno – zimowym nie zbierała się woda na drodze.

Sekretarz Powiatu: to jest ważna droga i znamy ją wszyscy i wiemy jak ona jest zdegradowana. Ona się stała praktycznie w ostatnich latach jakby obwodnicą, łącznikiem drogi na Grajewo z drogą wojewódzką Niestety do tej pory transport ciężki szedł tym odcinkiem, mimo ograniczenia do 10 ton, wielu kierowców skracało trasy jeżdżąc tym odcinkiem.

Radna Barbara Zalewska w pełni poparła prośbę radnego Tomasza Wysockiego.

Radny Lech Szabłowski uznał, że warto podjąć działania, aby pozyskać środki na całą inwestycję, tak jak miało być to uczynione w ramach Euroregionu Niemen.

Radny Tomasz Wysocki: to ruszy do pół roku a nawet do roku wcześniej od Euroregionu Niemen, zasady dofinansowania praktycznie są takie same, więc ten program można nazwać Euroregion Polska Litwa Federacja Rosyjska. Można tutaj także spróbować na całą inwestycję złożyć wniosek.

Wicestarosta stwierdził, że zostaną podjęte działania, aby w przyszłym roku wykonać dokumentację na odcinek drogi, o którym wspomniał radny Tomasz Wysocki, z uwzględnieniem programu współpracy transgranicznej Polski z krajami sąsiadującymi od strony wschodniej Polski – Litwy – Federacji Rosyjskiej.

Zebrani nie wnieśli innych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

2.) Radny Stefan Żebrowski: są poważne problemy z modernizacją odcinka drogi na terenie wsi Kokoszki gmina Wizna. Po rozmowie z Wójtem wyciągnąłem wnioski, że Wójt chce pomóc, zrobić porządek z tą drogą tzn. poprawić jej stan. Problem w zasadzie rozbija się o 3 przepusty – dojazdy do gospodarstw rolniczych. Wójt postawił taki warunek, że da kruszywo na nawierzchnię, ale my mamy zakupić te przepusty. Były już interpelacje do Starosty i po tych interpelacjach zorganizowaliśmy spotkanie z Wójtem na miejscu, także z Przewodniczącym Rady Gminy i Dyrektorem ZDP w Łomży i mieszkańcami. Wójt powiedział: „Ja chcę wam dać 200.000 zł na drogę a Powiat nie chce dać 1.500 zł na przepusty”. Wynika z tego, że Powiat ma złe intencje i blokuje inwestycję. Jednak wiem, że Dyrektor ZDP zrobił co w jego mocy, aby wykonać inwestycję. Sprawa finansowania dojazdu na posesję i zakupu przepustów na podstawie obowiązujących przepisów nie należy do powiatu. Moja intencja jest taka, aby zwrócić się do Dyrektora ZDP, żeby to fachowo ująć wyjaśnienia wg obowiązujących uwarunkowań prawnych i dać odpowiedz Przewodniczącemu Rady Gminy Wizna i mieszkańcom wsi Kokoszki. Jesteśmy za tym żeby zrobić i wspomóc modernizację tej drogi. Należy przygotować projekt i porozumienie z Wójtem. Ten odcinek na długości 300-400 metrów jest niestety położenie na bagnistym terenie i jest na nim duży ruch, także samochodów ciężkich – między innymi z mleczarni.

Jan Olszewski – Dyrektor ZDP w Łomży: jest to odcinek drogi dość trudny ze względu na spadki podłużne, dodatkowo na górze tego odcinka jest droga żwirowa. Przy deszczach piach jest nanoszony na bok drogi i tam się osadza. Na to warto zwrócić uwagę. To że koleiny powstały to jest sygnał, że należy zrobić badania geologiczne, to dowiedzie co należy zrobić i jakie działania podjąć żeby nowa nawierzchnia po roku lub po pół roku nie siadła. Generalnie najpierw trzeba zacząć od sprawy własnościowej, potem się robi wtórnik, po tym kompleksowo się rozwiązuje odprowadzenie wód, żeby później droga, którą wykonujemy służyła przez lata. Są od tego ludzie, którzy uczyli się i wiedzą jak to trzeba robić, albo się przyjmuje postępowanie tych ludzi i ich kompetencje, albo nie. Zarząd Dróg nie będzie realizował tego co komu przyjdzie do głowy. Problemy trzeba rozwiązywać kompleksowo a nie wybiórczo. Rów odprowadzający wodę jest zamulony i w takim przypadku nie można instalować przepustów.

Wicestarosta: prawdą jest, że zawsze na wiosnę na problemowym odcinku drogi stoi woda i nie ma jak przejechać, jednak sprawa przepustów należy do zadań gminy.

Przewodniczący Komisji poparł zdanie Dyrektora ZDP podkreślając, że inwestycja musi być tak wykonywana, aby nie trzeba było poprawiać, bowiem takie działania będą powodowały zdecydowany wzrost kosztów i de facto marnowanie środków publicznych.

Radny Stefan Żebrowski poprosił o sformułowanie odpowiedzi w przedmiotowej kwestii i skierowanie jej do zainteresowanych stron.

Radny Jarosław Kulesza stwierdził, że jeżeli nie ma oficjalnego pisma w problemowej sprawie, to Dyrektor ZDP nie ma do czego się odnieść.

Wicestarosta nawiązując do powyższego poinformował, że zapisy w protokole z aktualnego posiedzenia Komisji będą dostępne dla zainteresowanych stron.

Zebrani nie wnieśli innych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Radna Irena Przybylak poinformowała, że na terenie gmina Piątnica na drogach powiatowych najprawdopodobniej Zakład Energetyczny wyciął krzewy i pozostawił gałęzie, które powinny być usunięte z poboczy.

Przewodniczący Komisji uznał, że w tej sprawie należy zwrócić się z prośbą o wyjaśnienie do Zakładu Energetycznego.

Z kolei Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów, które zostały przewidziane na wstępie, zakończył 18-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.


Przewodniczący Komisji


Jan Kuczyński
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski

Data powstania: piątek, 7 lis 2008 10:30
Data opublikowania: piątek, 7 lis 2008 10:32
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1922 razy