BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 22/08 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 października 2008 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, a zakończenie posiedzenia miało miejsce o godzinie 9.15.


Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie oraz stanowiska (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji.
2. Krzysztof Chrostowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Alfred Szymański – członek Komisji.
4. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Stefan Popiołek – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:


1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wizna.
2. Sprawy różne.

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Skarbnika Powiatu.

Barbara Gorzęba poinformowała, że Wójt Gminy Wizna zwrócił się do samorządów z naszego terenu o pomoc finansową na remont mostu, którego aktualnie stan zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Zarząd Powiatu zaakceptował pokrycie kosztów wsparcia Gminy Wizna w kwocie 5.000 zł na niniejszy cel z rezerwy drogowej.

Wicestarosta dodał, że problemowy most jest położony w ciągu drogi gminnej na rzece Narew i korzystają z niego mieszkańcy okolicznych gmin – przede wszystkim rolnicy w liczbie około 300. Wsparcie na tę inwestycje Gmina otrzymała oprócz lokalnych samorządów także od samorządu województwa. Prace dotyczące remontu mostu zostały niedawno rozpoczęte

Radny Krzysztof Chrostowski zapytał dlaczego koszt tego remonty został oszacowany aż na 1 mln zł.

Wicestarosta wyjaśnił, że jest to dość duży, drewniany most i z tego tytułu są tak duże koszty.

Barbara Gorzęba poinformowała, że także w ten remont wchodzi modernizacja drogi gminnej.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wizna został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 W sprawach różnych nie zgłoszono zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby omówienia na forum Komisji.

Następnie Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 22-gie posiedzenie Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji

Tomasz Wysocki
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski

Data powstania: piątek, 7 lis 2008 10:59
Data opublikowania: piątek, 7 lis 2008 11:00
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1822 razy