BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 19 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Posiedzenie miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Otwarcie obrad nastąpiło o godz. 9.30, natomiast zakończenie o godz. 10.00.


Komisja obradowała w ośmioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Tomasza Wysockiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
4. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
5. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.
8. Tomasz Wysocki – członek Komisji.
9. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawił porządek obrad w następującym układzie:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjecie realizacji w 2009 roku zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1909B na odcinku Chmielewo-Grądy-Sławiec” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
2. Sprawy różne.
Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia odnoszące się do przedstawionych tematów. Wobec ich braku Przewodniczący Komisji ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Wiceprzewodnicząca Komisji – Barbara Zalewska wprowadzając do pierwszego zagadnienia przypomniała, że już w 2003 roku było zawarte porozumienie pomiędzy Miastem i Gminą Nowogród a Powiatem Łomżyńskim w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1909B na odcinku Chmielewo-Grądy-Sławiec. Gmina miała wykonać projekt techniczny, natomiast Powiat pozostała część inwestycji w ramach programu RPO.
Pierwotny kosztorys zakładał koszty inwestycji na poziomie 1,5 mln zł – jako udział własny, Gmina ma zapewnić 832.000 zł, Powiat 700.000 zł, a z budżetu Państwa ponad 1,5 mln zł.
Stan techniczny tej drogi jest bardzo zły, podczas roztopów i opadów zamienia się ona w zasadzie w rów melioracyjny. Wobec tego proszę Państwa Radnych o pozytywne zaopiniowanie przedłożonego projektu uchwały.

Marek Dworakowski – Wicestarosta dodał, że przebudowa drogi powiatowej nr 1909B na odcinku Chmielewo-Grądy-Sławiec miała się odbyć w ramach RPO, jednak Zarząd Województwa przyjął listę rankingową, która nie obejmuje projektów zgłoszonych przez powiat łomżyński, mimo, iż dwie inwestycje drogowe uzyskały o jeden punkt mniej niż wymagane minimum. Wobec tego proponowane jest zgłoszenie problemowej inwestycji do Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych Województwa Podlaskiego, bowiem ta inwestycja dobrze wpisuje się w priorytety ustalone w ramach wspomnianego Programu. NPBDL obejmuje lata 2009 – 2011 i na każdy rok przeznaczone będzie 1 mld zł. Natomiast planowane nakłady robót budowlanych na niniejszą inwestycję obejmują kwotę 3.064.000 złotych, którą przewiduje się zgromadzić z trzech następujących źródeł: dotacja z budżetu państwa - 1.532.000 zł (50%); środki z budżetu Gminy Nowogród w kwocie - 832.000 zł – udział ten zabezpieczono w projekcie budżecie Gminy na 2009 rok; wkład własny powiatu w wysokości 700.000 zł – zabezpieczono w projekcie budżetu na 2009 rok.
Do powyższego Programu projekty mogą zgłaszać zarówno powiaty jak i gminy. W ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych dofinansowanie jest do 50 % wartości inwestycji, czyli jest o 10% mniejsze od dofinansowania w ramach RPO. Dofinansowanie nie uległo zwiększeniu ze strony powiatu.
Przedmiotowa droga biegnącą w całości po terenie gminy Nowogród łączy głównie drogi tranzytowe: bezpośrednio – drogę wojewódzką nr 648 Miastkowo – Nowogród – Morgowniki – Korzeniste – Stawiski – Przytuły w m: Chmielewo z drogą wojewódzką nr 645 Łomża – Nowogród – Myszyniec; oraz pośrednio z drogą krajową nr 61 Ostrołęka – Łomża – Grajewo, aż do drogi krajowej nr 63 Kisielnica – Kolno – Pisz. Dzięki swemu położeniu droga ta stanowi ważny element regionalnego systemu transportowego dróg powiatowych i dochodzących do niej dróg gminnych. Jej przebieg poprawia w znacznym stopniu dostęp położonych bezpośrednio przy nim terenów rolniczych, przemysłowych i turystycznych do istniejącej sieci głównych dróg tranzytowych.
Na zakończenie przedstawił kryteria oceny obowiązujące w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych Województwa Podlaskiego.

Radny Lech Szabłowski zapytał czy dodatkowe 10 % wartości inwestycji pokryje Gmina Nowogród – przeznaczając łącznie kwotę 832.000 zł.

Wicestarosta odpowiedział twierdząco na powyższe pytanie.

Radny Lech Szabłowski zapytał czy było składane odwołanie od decyzji Zarządu Województwa.

Wicestarosta odpowiedział twierdząco na powyższe pytanie. Dodał przy tym, że odwołanie zostało złożone do Wojewody, natomiast Zarząd Województwa przyjął już listę rankingową, która obejmuje 44 projekty najwyżej ocenione.

Radna Irena Przybylak zabierając głos zapytała ile projektów w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych może złożyć powiat.

Wicestarosta odpowiedział, że powiat może złożyć w ramach NPBDL dwa projekty, gdzie wartość pomocy nie może przekraczać 3 mln zł na każdy projekt.

Wobec braku chętnych do dalszej dyskusji zarządzono głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjecie realizacji w 2009 roku zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1909B na odcinku Chmielewo-Grądy-Sławiec” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji został zaopiniowany pozytywnie 8 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).
Ad.2 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Z kolei Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów, które zostały przewidziane na wstępie, zakończył 19-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.


Przewodniczący Komisji


Jan Kuczyński
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski

Data powstania: piątek, 12 gru 2008 08:45
Data opublikowania: piątek, 12 gru 2008 08:47
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1754 razy