BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 23/08 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 3 grudnia 2008 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 11.00.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Piotrowskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji będą następujące zagadnienia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
3. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu omawiając projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży poinformował, że opracowany został nowy tekst jednolity, bowiem łatwiej jest z takiego aktu korzystać. Zasadnicze zmiany zawarte w projekcie uchwały dotyczą tego, że w zadaniach wspólnych wydziałów wpisane zostało występowanie o środki unijne. Ponadto w Wydziale Geodezji dodano zapis zadania, które jest realizowane a nie było ujęte – chodzi przede wszystkim o realizację zadań wynikających z ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Także w miejsce Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia jest propozycja utworzenia Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych, w którym znajdą się zadania Wydziału OKZ oraz Referatu Promocji i Funduszy Strukturalnych aktualnie znajdującego się w Wydziale Organizacyjnym i Kadr. Komisje Rady Powiatu, które dotychczas zajmowały się Regulaminem Organizacyjnym zaakceptowały utworzenie tego Wydziału. Z najistotniejszych innych zmian jest wyodrębnienie pionu ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych. W skład tego pionu wchodzi: pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, kierownik kancelarii tajnej i pełnomocnik ds. bezpieczeństwa informatycznego. Zmiany te nie powodują wzrostu zatrudnienia w tym pionie.

Radny Wojciech Kubrak rozpoczynając dyskusję zapytał kto będzie pełnił funkcję kierownika kancelarii tajnej i czy generalnie w związku ze zmianami w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego planowane jest zwiększenie etatowe.

Wiesław Jemielity odpowiedział, że powyższe zadanie będzie przypisane Panu Bogdanowi Popkowskiemu, przy czym proponowane zamiany w Regulaminie Organizacyjnym na tym etapie nie będą powodować zwiększenia zatrudnienia.

Radny Wojciech Kubrak stwierdził, że słusznym rozwiązaniem jest połączenie Wydziału Oświaty Kultury i Zdrowia, w którym obecnie pracują tylko dwie osoby i utworzenie nowego wydziału o szerszym zakresie zadań. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że odeszło dużo zadań związanych z oświatą.
Nawiązując do powyższego zapytał czy są jakieś przewidywania w przedmiocie obsadzenia stanowiska naczelnika tworzonego wydziału.

Wiesław Jemielity odpowiedział, że na te stanowisko będzie ogłoszony konkurs, do którego będą mogli przystąpić także pracownicy Starostwa Powiatowego.

Radny Wojciech Kubrak zapytał jaki jest obecnie wymiar zatrudnienia w Oddziale Integracji Europejskiej i Rozwoju Powiatu.

Wiesław Jemielity odpowiedział, że zatrudnienie w tym Oddziale wynosi obecnie 2 etaty, przy tym Pani Renata Wierzba w swoim zakresie czynności ma dodatkowo zadania związane z pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych, przede wszystkim w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Radny Wojciech Kubrak zapytał jakimi zadaniami obecnie zajmuje się Pani Elżbieta Gosk.

Wiesław Jemielity odpowiedział, że pracuje ona w dziedzinie oświaty, kultury i sportu.

Radny Henryk Kłosiński w nawiązaniu do tego, że zadania oświatowe znaczenie zostały ograniczone w związku z przekazaniem ZS w Marianowie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz znikomym naborem uczniów w ZSOiZ w Jedwabnem, zaproponował wyeksponowanie zadań związanych z kulturą. Uznał przy tym, że w nowym wydziale w nazwie powinien być człon odnoszący się do dziedziny kultury.

Członkowie Komisji po krótkiej analizie doszli do wniosku, że dodanie nowego członu do nazwy wydziału nie jest wskazane, ponieważ w takim przypadku konsekwentnie powinny być także wyróżnione w nazewnictwie wydziałów inne dziedziny, którymi zajmują się poszczególne wydziały. Rozwiązanie takie skomplikowałoby posługiwanie się nazewnictwem wydziałów, ponieważ nazwy te byłyby bardzo rozbudowane.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu. W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży został zaopiniowany pozytywnie 3 głosami „za”, i 1 wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: Ogólnie budżet powiatu został zaprojektowany na poziomie 17.342.687 zł dochody, wydatki zaś na kwotę 18.594.921 zł przy deficycie w wysokości 1.252.234 zł, który znajduje pokrycie w nadwyżce z lat ubiegłych kształtującej się na poziomie 2.067.997 zł. W założeniach przyjęto podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 6% co stanowi kwotę 296.910 zł. Udział subwencji i dotacji z budżetu państwa stanowi 68,05% a pozostałe dochody to 31,95% w strukturze projektowanych dochodów. Dochody powiatu w zaprojektowanym budżecie na 2009 rok kształtują się następująco - roczna subwencja ogólna planowana zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 roku to kwota - 9.055.404 zł z czego:
• kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej ustalona została na poziomie - 5.018.608 zł; (2008 – 4.033.254 zł),
• część równoważąca subwencji ogólnej - 2.841.567 zł (2008 – 2.260.313),
• część oświatowej subwencji ogólnej - 1.195.239 zł (2008 - 1.598.306 ).
Ponadto dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przyjęte na poziomie - 2.400.000 zł.
Chciałam wskazać na to, że Zarząd w całości zaplanował wykorzystanie części oświatowej subwencji ogólnej na zadania oświatowe a kwotę części równoważącej subwencji ogólnej na zadania ZDP a jest to kwota 2.628.329 zł (2008 - 2.123.334 zł). Dotacje celowe z budżetu państwa przyjęte w projekcie uchwały budżetowej zostały na wysokości – 2.747.000 zł z tego:
• na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2009 r. w części 85/20 – województwo podlaskie na poziomie 2.042.000 złotych .
• na zadania własne powiatu – domy pomocy społecznej - 705.000 zł - na mieszkańców przyjętych przed 1.stycznia 2004 roku.
Natomiast plan dochodów ustalony dla powiatu z tytułu realizacji zadań zleconych ustalony pismem Wojewody został na poziomie 56.000 zł. Dochody w ustawowych terminach muszą być przekazywane na rachunek budżetu Wojewody. Są to dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami (50.000), z nadzoru budowlanego (1.000) oraz z tytułu realizacji zadań – ośrodki wsparcia – 5.000 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. powiat od uzyskanych dochodów może potracić 5% jako dochód własny powiatu. Dochody uzyskane z odpłatności za wykonywanie zadań na zasadzie porozumień: zadania z zakresu geodezji i kartografii (Udział Miasta - 226.154 zł; (2008 – 219.780); współfinansowanie kosztów funkcjonowania PUP - 1.109.426 zł (2008 – 1.072.270) (udział Miasta Łomża).
Na wstępie w założeniach do budżetu państwa dla powiatu łomżyńskiego została przyjęta subwencja oświatowa w wysokości 1.195.239 złotych, rozplanowano na zadania oświatowe kwotę 1.059.650 a 135.589 zł zapisano w rezerwie na zadania, które trudno przewidzieć w chwili obecnej na 2009 rok. Przedstawię jak to się ma w podziale na poszczególne jednostki oświatowe.
Zespół Szkół Jedwabne: Przewidywane wykonanie na poziomie planu ustalonego uchwałą budżetową na kwotę – 564.378 zł. Planowane wydatki na 2009 rok (483.759) kształtują się następująco z podziałem na wynagrodzenia osobowe i pochodne – rozdział 80120 – 379.348 zł oraz wydatki bieżące – rozdział 80120 - 104.411 zł. Utworzona została rezerwa oświatowa, ponieważ trudno przewidzieć jakie będą decyzje na szczeblu rządowym w stosunku do nauczycieli i ogólnie biorąc do oświaty. Kwota rezerwy to 135.589 zł.

Radny Wojciech Kubrak – szkoda, że nie ma w przekazanym projekcie budżetu odniesień do kwot na poszczególnie dziedziny jakie obowiązywały w roku 2008.

Barbara Gorzęba – wynika to z tego, że teraz nie ma takich wymogów przy kształtowaniu budżetów.

Radny Wojciech Kubrak podkreślił, że w jego ocenie zapisana inwestycja w przedmiocie modernizacji drogi powiatowej na odcinku Kownaty – Piątnica nie będzie stanowić istotnego wpływu na rozwój powiatu w przypadku jej modernizacji. Dodał przy tym, że dokończenie inwestycji na tzw. szlaku nadbiebrzańskim lub modernizacja traktu nad Narwią mogłaby wpłynąć znacznie na rozwój turystyki, a tym samym na rozwój całego powiatu.

Wiesław Jemielity nawiązując do powyższego zaznaczył, że modernizacja drogi powiatowej na odcinku Kownaty – Piątnica jest zapisana w projekcie budżetu, między innymi z tego względu, iż Gmina Piątnica zapewnia pokrycie wymaganego udziału własnego w tej inwestycji, natomiast powiatu nie stać na pokrycie większości udziałów własnych w inwestycjach drogowych, wobec czego często w drodze kompromisu powiat pomaga przy realizacji inwestycji dróg powiatowych, które według samorządu gminnego są priorytetem.

Radny Wojciech Kubrak – na jakim poziomie są zakładane udziały w podatku PIT i CIT?

Barbara Gorzęba – na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Chciałam także zasygnalizować, że projekt budżetu na 2009 rok może a raczej jest pewne , że ulegnie zmianie, ponieważ są sygnały, że projekt budżetu państwa zostanie zmieniony, poprzez cięcie wydatków, ze względu na trudną sytuację na światowym rynku finansowym. Miejmy nadzieję, że korekty budżetu nie będą drastyczne.

Radny Wojciech Kubrak przypomniał, że – internat ZSOiZ w Jedwabnem został zlikwidowany ze względu na to, iż angażował z budżetu powiatu kwotę około 150.000 zł, natomiast subwencja na ucznia mieszkającego w internacie wynosiła 150 %. Obecnie w ZSOiZ jest 28 uczniów, ponadto została otwarta klasa 10-osobowa, za kolka miesięcy odejdzie klasa maturalna i zostanie tylko 10 osób. Może nam ktoś zarzucić działanie na szkodę powiatu, ponieważ obecnie powiat ma dołożyć 360.000 zł do tej Szkoły. Likwidacja Szkoły wiąże się z dodatkowymi kosztami, takimi jak np. odprawy 6-ciomiesięćzne dla nauczycieli. Zarząd Powiatu powinien przeprowadzić dokładną analizę celowości utrzymywania ZSOiZ i wysokości kosztów dotyczących ewentualnej likwidacji Szkoły. Uczniowie w przypadku zamiaru likwidacji Szkoły powinni być odpowiednio wcześniej uprzedzeni, aby mogli znaleźć alternatywną szkołę. Wygaśnięcie działalności Szkoły trwa 6 miesięcy.

Barbara Gorzęba – klasa maturalna powinna być doprowadzona do końca. Zarząd przeprowadził już wstępną analizę dotyczącą ewentualnej likwidacji ZSOiZ. Decyzje w tej kwestii mają zapaść w I kwartale 2009 roku. Aktualnie prowadzone są także rozmowy z Burmistrzem Jedwabnego dotyczące przejęcia ZSOiZ wraz z całym majątkiem.

Radny Wojciech Kubrak – uważam, że na jednej z kolejnych sesji powinny być przedstawione radnym perspektywy działalności ZSOiZ w Jedwabnem.

Członkowie Komisji zaakceptowali powyższy pomysł.

Z kolei Barbara Gorzęba przeszła do omówienia innych działów projektu budżetu powiatu na 2009 rok: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Łomży – budżet realizowany w ramach przyznanej subwencji oświatowej. Plan na 2008 rok kształtuje się na poziomie 454.705 złotych. Wykonanie przewidywane w 2008 roku 501.591 zł. Wydatki osobowe i pochodne - 393.755 zł; zaś wydatki rzeczowe – 60.950 zł. Ponadto 2.886 zł przeznaczono na dokształcanie nauczycieli.
Oświata i wychowanie – 112.300 zł plan na współfinansowanie szkół niepublicznych, których obecnie jest słuchaczy 48. Znaczy spadek liczby słuchaczy w szkołach niepublicznych. Przewidywane wykonanie w 2008 roku 150.000 zł, przy planie 333.000 zł. Ponadto dofinansowane są schroniska w kwocie 6.000 zł (3.000 – 2008) i pozostaje ustalona rezerwa na nagrody starosty w kwocie 2.000 zł.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze „plan na 2008 rok – 667.946 zł , przewidywane wykonanie 515.200 zł. Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – dotacja z budżetu państwa na dwa domy w Łomży (206.000 zł) i w Tykocinie ( 499.000 zł) Przy stawce miesięcznej na pensjonariusza – 1.432,92 zł. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Komnatach – dla 25 osób. Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze” – plan 891.240 z tego 687.487 to środki własne powiatu a 203.753 zł środki z innych powiatów ; (przewidywane wykonanie 810.700 zł) z czego 706.240 kwota planowana jest na wypłaty comiesięcznych świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu a kwota 180.000 zł to dotacja na nasze dzieci, które są na terenie innych powiatów. Koszty administracyjne PCPR – rozdział 85218 – 304.064 zł przy przewidywanym wykonaniu na 2008 rok 296.814 zł. Ponadto koszty – rehabilitacji zawodowej – kwota 100.084 zł przy przewidywanym wykonaniu za 2008 rok 47.694 zł; na kwotę 100.084 składa się dotacji z m. Łomża 31.300 zł a 68.784 zł to środki własne powiatu . Środki te będą przeznaczone na utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie i w Łomży.
Wydatki na kulturę. Jak wiadomo mamy dwie instytucje kultury a mianowicie – ROK i Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz dofinansowane jest prowadzenie biblioteki Miejskiej w Łomży - koszt 45.000 zł/ plan na 2008 – 35.000 zł. W sprawie tego dofinansowania podpisywane jest co roku porozumienie z Prezydentem Miasta Łomży.
Zaprojektowano współfinansowanie instytucji kultury na poziomie 425.000 zł, w tym: 250.000 zł dotacji dla ROK a dla Muzeum 175.000 zł. Ponadto w wysokości 181.147 zł zostanie zabezpieczony wkład własny dla realizacji projektów przez Muzeum Przyrody w Drozdowie. Na pozostałe zadania z kultury zaplanowano – 40.000 zł.
Ponadto na kulturę fizyczną i sport ujęto w budżecie kwoty w wysokości 42.000 zł, przy planie na 2008 rok 40.000 zł.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub odnoszących się do przedmiotowego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok został zaopiniowany pozytywnie 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie zgłoszono zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby omówienia na forum Komisji.
Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 23-cie posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.


Przewodniczący Komisji

Henryk Krajewski
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski

Data powstania: czwartek, 18 gru 2008 11:22
Data opublikowania: czwartek, 18 gru 2008 11:23
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1541 razy