BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 10/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa w dniu 3 grudnia 2008 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 11.30, natomiast zakończenie o godzinie 12.00.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Mieczysława Chojnowskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Elżbieta Parzych – Przewodnicząca Komisji.
2. Lech Szabłowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
4. Alfred Szymański – członek Komisji.
5. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Przebieg posiedzenia:

Przewodnicząca Komisji – Elżbieta Parzych przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
3. Sprawy różne.
Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytała zgromadzonych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad. Wobec ich braku ogłosiła przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu omawiając projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży poinformował, że opracowany został nowy tekst jednolity niniejszego Regulaminu, bowiem łatwiej jest z takiego aktu korzystać. Zasadnicze zmiany zawarte w projekcie uchwały dotyczą tego, że w zadaniach wspólnych wydziałów wpisane zostało występowanie o środki unijne. Ponadto w Wydziale Geodezji dodano zapis zadania, które jest realizowane a nie było ujęte – chodzi przede wszystkim o realizację zadań wynikających z ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Bardzo istotną zamianą jest także to, że w miejsce Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia jest propozycja utworzenia Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych, w którym znajdą się zadania Wydziału OKZ oraz Referatu Promocji i Funduszy Strukturalnych aktualnie znajdującego się w Wydziale Organizacyjnym i Kadr.
Dodatkowo w nowym Regulaminie przewidziane jest przeniesienie funkcji Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów do Wydziału Organizacyjnego i Kadr, aby odciążyć nowy Wydział Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych. Zgodnie z wytycznymi znowelizowanej ustawy Rzecznika od 1 stycznia 2009 roku będzie powoływał Starosta a nie Rada Powiatu – tak jak było to dotychczas uregulowane. Zapis ten nie został zawarty w przekazanych Państwu materiałach. Wobec tego proszę o naniesienie w swoich projektach Regulaminu tej zmiany. Ponadto kolejną zmianą jest wyodrębnienie pionu ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych. W skład tego pionu wchodzi: pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, kierownik kancelarii tajnej i pełnomocnik ds. bezpieczeństwa informatycznego. Zmiany te nie powodują wzrostu zatrudnienia w tym pionie.
Zaprojektowany nowy Regulamin Organizacyjny był wcześniej już pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub py6tań odnoszących się do przedmiotowego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży (uwzględniający przeniesienie funkcji Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów do Wydziału Organizacyjnego i Kadr) został zaopiniowany pozytywnie 3 głosami za i 1 wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: ogólnie budżet powiatu został zaprojektowany na poziomie 17.342.687 zł dochody, wydatki zaś na kwotę 18.594.921 zł przy deficycie w wysokości 1.252.234 zł, który znajduje pokrycie w nadwyżce z lat ubiegłych kształtującej się na poziomie 2.067.997 zł. W założeniach przyjęto podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 6% co stanowi kwotę 296.910 zł. Udział subwencji i dotacji z budżetu państwa stanowi 68,05% a pozostałe dochody to 31,95% w strukturze projektowanych dochodów.
Wydatki na rolnictwo to 80.000 zł jest to dotacja z budżetu państwa na zadania związane z ponowną klasyfikację użytków gruntowych (w 2008 roku plan – 44.000 zł);
Leśnictwo – plan 154.600 zł z tego: dla Nadleśnictwa w Łomży i Nowogrodzie – 139.600 zł wzrost do 2008 roku o kwotę 32.100 zł. Ponad zaplanowano 15.000 zł na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów na obszarze gminy Śniadowo. Nadzór nad lasami należy do obowiązków Starosty.
Gospodarka mieszkaniowa – 50.000 zł: gospodarka gruntami i nieruchomościami – 30.000 zł dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone; uregulowanie stanu prawnego mienia powiatu – 20.000 zł; środki własne powiatu.
Działalność usługowa - nieinwestycyjne prace geodezyjne i kartograficzne – 90.000 zł. Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 20.000 zł. Te dwie pozycje to dotacje celowe z budżetu państwa
natomiast kwota 269.000 zł to dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie PINB w Łomży.
Chciałam wskazać na to, że Zarząd w całości zaplanował wykorzystanie części oświatowej subwencji ogólnej na zadania oświatowe a kwotę części równoważącej subwencji ogólnej na zadania ZDP a jest to kwota 2.628.329 zł (2008 - 2.123.334 zł). Dotacje celowe z budżetu państwa przyjęte w projekcie uchwały budżetowej zostały na wysokości – 2.747.000 zł z tego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2009 r. w części 85/20 – województwo podlaskie na poziomie 2.042.000 złotych. Natomiast na zadania własne powiatu – domy pomocy społecznej - 705.000 zł - na mieszkańców przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku. Plan dochodów ustalony dla powiatu z tytułu realizacji zadań zleconych ustalony pismem Wojewody został na poziomie 56.000 zł. Dochody w ustawowych terminach muszą być przekazywane na rachunek budżetu Wojewody. Są to dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami (50.000), z nadzoru budowlanego (1.000) oraz z tytułu realizacji zadań – ośrodki wsparcia – 5.000 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. powiat od uzyskanych dochodów może potrącić 5% jako dochód własny powiatu. Dochody uzyskane z odpłatności za wykonywanie zadań na zasadzie porozumień: zadania z zakresu geodezji i kartografii (Udział Miasta - 226.154 zł; (2008 – 219.780); współfinansowanie kosztów funkcjonowania PUP - 1.109.426 zł (2008 – 1.072.270).
W przypadku zmiany przeznaczenia zaplanowanych środków w każdej chwili Rada Powiatu może podjąć taką decyzję.
Jak wspomniałam zaplanowano wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia 2009 roku o 6% to jest na kwotę 97.716 zł. Jednakże wzrost funduszu płac ukształtował się na poziomie 4,77%, ponieważ w stosunku do 2008 roku jest zaplanowana mniejsza kwota na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. W 2008 roku na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – przeznaczy się 90.280,30 (nagrody jubileuszowe – 49.886,30 zaś odprawy emerytalne 40.394,40). W 2009 roku zaplanowano tego rodzaju wydatki na kwotę 25.000 zł. Ponadto zaplanowano 180.000 zł na zakupy inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji poprosiła zebranych o uwagi i pytania odnoszące się do powyżej zaprezentowanej części projektu budżetu powiatu.

Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu podkreślił, że zasadniczo analizowany projekt budżetu na 2009 rok jest najlepszym projektem budżetu powiatu jaki dotychczas udało się przygotować, ponieważ obejmuje on największe wzrosty nakładów w podstawowych dziedzinach i zadaniach realizowanych przez Powiat, tj. kultura, inwestycje, w tym szczególnie drogowe i także podwyżki wynagrodzeń w wysokości 6 %.

Radny Lech Szabłowski: zgłosiłbym wniosek w sprawie podwyższenia zaplanowanych podwyżek wynagrodzeń pracowniczych, ale wiem, że skazany je on z góry na brak wymaganego poparcia. W związku z tym nie będę zgłaszał tego wniosku.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: ten wniosek będzie mógł być zgłoszony w I kwartale. Wtedy będziemy znali ostateczne wskaźniki i możliwości w problemowym zakresie. Przy podwyżkach trzeba pamiętać także o jednostkach organizacyjnych.

Radny Lech Szabłowski: czy wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych powiatu łomżyńskiego są na podobnym poziomie jak w Starostwie Powiatowym?

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: w niektórych są nawet niższe.

Przewodnicząca Komisji: wobec powyższego proponuję, aby tym problemem zając się na kolejnym posiedzeniu Komisji.

Radny Lech Szabłowski: chciałbym zwrócić uwagę, że polityka Powiatu jest bardzo ostrożna, szczególnie od 2 lat przy obecnej Pani Skarbnik. Może warto podjąć jakieś małe ryzyko.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: tak jak wspominałam, są duże zagrożenia i należy tworzyć pewne rezerwy – zgodnie z przedłożonym projektem budżetu.

Radny Lech Szabłowski: prawda jest taka, że każdy rok kończy się nadwyżką.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: w tym roku deficyt może sięgnąć ponad 1 mln zł.

Z kolei wobec braku innych uwag i pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok został zaopiniowany pozytywnie 3 głosami za i 1 wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Przewodnicząca Komisji zapytała zgromadzonych czy chcą poruszyć inne tematy, które w ich ocenie wymagają przeprowadzenia analizy na posiedzeniu Komisji.

Zebrani nie zgłosili żadnych zagadnień.

Następnie, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów, które miały być przedmiotem obrad Komisji, Przewodnicząca – Elżbieta Parzych zakończyła 10-te posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.
Przewodnicząca Komisji

Elżbieta Parzych
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski

Data powstania: poniedziałek, 5 sty 2009 13:26
Data opublikowania: poniedziałek, 5 sty 2009 13:28
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1902 razy