BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 21/08 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego w dniu 19 grudnia 2008 roku.

Posiedzenie miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Otwarcie obrad nastąpiło o godz. 9.30, natomiast zakończenie o godz. 9.50.
Komisja obradowała w dziewięcioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
4. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
5. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.
8. Tomasz Wysocki – członek Komisji.
9. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawił porządek obrad w następującym układzie:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadań z zakresu spraw paszportowych należących do kompetencji Wojewody Podlaskiego i zawarcia porozumienia w tej sprawie.
2. Sprawy różne:
 Informacja nt. prośby mieszkańców bloku należącego do Zespołu Szkół Ministra Rolnictwa w Marianowie dotyczącej wykupu mieszkań.

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia odnoszące się do przedstawionych tematów. Wobec ich braku Przewodniczący Komisji ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu stwierdził, że zadania z zakresu spraw paszportowych należą do kompetencji Wojewody Podlaskiego. Województwo Podlaskie jako pierwsze w kraju podjęło próbę pilotażu przekazując prowadzenie tych zadań na szczebel samorządowy. Starosta Łomżyński otrzymał od Pana Wojewody propozycję prowadzenia spraw paszportowych na terenie byłego województwa łomżyńskiego.
Kontynuując zaznaczył, że Wojewoda Podlaski sprawował będzie nadzór i kontrolę nad realizacją zadań, zapewni pomoc merytoryczną i szkoleniową, udostępni kartotekę paszportową, przekaże pracowników i mienie ruchome. Wojewoda zapewni także środki finansowe na prowadzenie tego zadania. Przewiduje się, że porozumienie zostanie zawarte na czas nieokreślony. Ze względu na fakt, iż zadania paszportowe pozostają zadaniami rządowymi powierzenie prowadzenia spraw nie obejmuje wydawania decyzji administracyjnych.
Wiceprzewodnicząca Komisji – Barbara Zalewska zapytała czy wobec powyższego przedsięwzięcia planowane jest zwiększenie zatrudnienia.

Wiesław Jemielity na powyższe pytanie odpowiedział przecząco. Dodał przy tym, że pewne trudności mogą wystąpić w przypadku przekazywania na mocy porozumienia pracowników, ponieważ nowa ustawa regulująca te kwestie, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2009 roku, nie przewiduje już możliwości przekazywania pracowników służby cywilnej między administracją rządową a samorządową. Jednak ten problem będzie rozwiązany w inny sposób.
Wyjaśniając dodał, że prowadzenie spraw paszportowych będzie realizowane na podstawie porozumienia Zarządu Powiatu z Wojewodą Podlaskim. Obejmowało będzie okręg byłego województwa łomżyńskiego tj. powiaty łomżyński, kolneński, grajewski, wysokomazowiecki, zambrowski i Miasto Łomżę.

Radny Lech Szabłowski zapytał czy lokalizacja biura paszportowego zostanie przeniesiona do siedziby Starostwa.

Wiesław Jemielity na powyższe pytanie odpowiedział przecząco. Dodał przy tym, że kartoteka paszportowa jest umieszczona w skomplikowanej i specjalistycznej szafie, której przeniesienie jest bardzo kosztowne lub wręcz niemożliwe.

Radny Lech Szabłowski zapytał czy będzie przejmowany budynek Urzędu Wojewódzkiego.

Wicestarosta poinformował, że w tej sprawie trwają rozmowy, jednak nie są one jeszcze zawansowane. bowiem nie ma jeszcze jasnych uregulowań w niniejszej kwestii. Ponadto dodał, że prowadzenie przedmiotowych spraw będzie prawdopodobnie trwało do momentu wprowadzenia paszportów biometrycznych, bowiem powiat nie będzie w stanie wypełnić w tym przypadku wysokich wymogów technicznych.

Przewodniczący Komisji podkreślił, że warto podjąć działania, które pozwolą na przejęcie budynku, ponieważ w jego ocenie z tego tytułu będą duże zyski z wynajmu pomieszczeń.

Radny Lech Szabłowski zapytał czy wydanie paszportu będzie wiązało się z wydaniem decyzji administracyjnej, a jeżeli tak to kto będzie ją wydawała.

Wiesław Jemielity na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco, przy czym poinformował, że Powiat będzie odpowiedzialny za sprawy techniczne dotyczące wydania paszportu. Natomiast wydanie decyzji pozostanie w gestii Wojewody. Mimo tego nie są przewidziane żadne dodatkowe utrudnienia.
Z kolei zaznaczył, że podobną propozycję – w zakresie prowadzenia spraw paszportowych na terenie byłych województw białostockiego i suwalskiego otrzymali prezydenci tych miast. W związku z tym można uważać, że propozycja prowadzenia spraw paszportowych przez Powiat Łomżyński jest dużym wyróżnieniem i wysoką oceną merytoryczną realizowanych zadań przez Starostwo Powiatowe w Łomży.

Wobec braku innych uwag i pytań zarządzono głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały w sprawie przejęcia do prowadzenia zadań z zakresu spraw paszportowych należących do kompetencji Wojewody Podlaskiego i zawarcia porozumienia w tej sprawie został zaopiniowany pozytywnie 9 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 W sprawach różnych radna Irena Przybylak poinformowała, że mieszkańcy bloku należącego do Zespołu Szkół Ministra Rolnictwa w Marianowie zwrócili się do niej z prośbą o wyjaśnienie kwestii braku odpowiedzi na ich podania w sprawie umożliwienia im wykupu mieszkań. Nawiązując do powyższego poprosiła o wyjaśnienie Wicestarostę Łomżyńskiego.

Marek Dworakowski stwierdził, że sprawa ta jest w trakcie wyjaśniania przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Jest to problem dość skomplikowany. Między innymi ze względu na to, że wszyscy mieszkańcy powinni wyrazić wolę wykupu tych mieszkań.
Poza tym dodał, że analiza tego problemu powinna nastąpić na posiedzeniu właściwej Komisji po uprzednim przygotowaniu się kompetentnych osób, które mogłyby zreferować ten temat.

Wiceprzewodnicząca Komisji – Barbara Zalewska zwróciła uwagę, że nie wszystkich może być stać na wykup tych mieszkań.

Ponadto nie poruszono innych zagadnień.

Z kolei Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów, które zostały przewidziane na wstępie, zakończył 21-sze posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.


Przewodniczący Komisji


Jan Kuczyński
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski

Data powstania: środa, 7 sty 2009 08:57
Data opublikowania: środa, 7 sty 2009 08:58
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1674 razy