BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 11/09 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 11.45, natomiast zakończenie o godzinie 12.10.

Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Elżbieta Parzych – Przewodnicząca Komisji.
2. Lech Szabłowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
4. Alfred Szymański – członek Komisji.
5. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Przebieg posiedzenia:

Przewodnicząca Komisji – Elżbieta Parzych przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2009 rok.
2. Sprawy różne.
Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytała zgromadzonych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad. Wobec ich braku ogłosiła przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji odczytała propozycje tematów, które do planu pracy Komisji na 2009 rok zgłosili szefowie jednostek organizacyjnych powiatu łomżyńskiego oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego.

Następnie członkowie Komisji – po dokonaniu krótkich konsultacji – jednogłośnie przyjęli plan pracy Komisji wg poniższego układu:
1. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2008 rok.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa w 2008 roku.
4. Zapoznanie się z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227).
5. Zaopiniowanie „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2008-2011” oraz „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011”.
6. Zapoznanie się z realizacją przez dzierżawców (zarządców) obwodów łowieckich obowiązku wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny (Prezesi Kół Łowieckich, Nadleśniczowie Nadleśnictw Łomża i Nowogród, Łowczy Okręgowy w Łomży).
7. Zapoznanie się z informacją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku nt. szacowania szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry i wilki.
8. Zapoznanie się z „Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w 2009 roku” (przedstawiciel WFOŚiGW w Białymstoku).
9. Zapoznanie się z informacją o wdrażaniu przez powiat działania „Odnowa i rozwój wsi” z osi 3 „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013”.
10. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2010 rok.
11. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2010 rok.
Ponadto w planie pracy komisji na 2009 rok zostało uwzględnione opiniowanie projektów właściwych uchwał Rady Powiatu oraz analizowanie innych zagadnień podlegających pod kompetencje Komisji. Zadanie to będzie realizowane doraźnie – w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku.
(pełna treść ramowego planu pracy Komisji na 2009 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Przewodnicząca Komisji zapytała zgromadzonych czy chcą poruszyć inne tematy, które w ich ocenie wymagają przeprowadzenia analizy na posiedzeniu Komisji.

Zebrani nie zgłosili żadnych zagadnień.

Następnie, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów, które miały być przedmiotem obrad Komisji, Przewodnicząca – Elżbieta Parzych zakończyła 11-te posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.
Przewodnicząca Komisji

Elżbieta Parzych
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski
Data powstania: czwartek, 22 sty 2009 14:06
Data opublikowania: czwartek, 22 sty 2009 14:07
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1594 razy