BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 22/09 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 stycznia 2009 roku.

Posiedzenie miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Otwarcie obrad nastąpiło o godz. 11.00, natomiast zakończenie o godz. 11.50.

Komisja obradowała w dziewięcioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
4. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
5. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.
8. Tomasz Wysocki – członek Komisji.
9. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawił porządek obrad w następującym układzie:

1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2009 rok.
2. Sprawy różne:
1.) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjecie realizacji w 2009 roku zadania pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 1900B Piątnica Poduchowna – Czarnocin – Penza – Nagórki – Chludnie – Kupnina – Serwatki,
2.) Informacja nt. odwołań skierowanych do Wojewody Podlaskiego w sprawie zaprojektowanych inwestycji drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia odnoszące się do przedstawionych tematów. Wobec ich braku Przewodniczący Komisji ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji odczytał propozycje tematów, które do planu pracy Komisji na 2009 rok zgłosili szefowie jednostek organizacyjnych powiatu łomżyńskiego oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego.

Następnie członkowie Komisji, po dokonaniu krótkich konsultacji, 9 głosami za (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) przyjęli ramowy plan pracy Komisji na 2009 rok obejmujący poniższe zagadnienia:
1. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2008 rok.
2. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży za 2008 rok.
4. Przegląd stanu nawierzchni oraz wykonanych remontów na drogach powiatu łomżyńskiego.
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2008 rok.
6. Analiza zestawienia wykonanych prac w ramach bieżącego utrzymania dróg w latach 2008 i 2009 z uwzględnieniem remontów nawierzchni; odnów nawierzchni poprzez powierzchniowe utrwalenie i wydatków na bieżące utrzymanie dróg; zestawienie potrzeb do utrzymania dróg powiatowych w rozbiciu na: remont nawierzchni, remonty mostów, niezbędnych dokumentacji, wydatków niezbędnych do bieżącego utrzymania; ogólna informacja na temat zawartych porozumień z wójtami i burmistrzami powiatu łomżyńskiego. Posiedzenie z udziałem wójtów i burmistrzów z terenu powiatu łomżyńskiego.
7. Przegląd stanu nawierzchni oraz wykonanych remontów na drogach powiatu łomżyńskiego.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za I półrocze 2009 roku.
9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2009 rok.
10. Opracowanie i przyjęcie projektu planu pracy Komisji na 2009 rok.
Ponadto w planie pracy Komisji na 2009 rok zostało uwzględnione opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu. Zadanie to będzie realizowane w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku.
(pełna treść ramowego planu pracy Komisji na 2009 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 1.) W sprawach różnych Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu przedstawiając projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjecie realizacji w 2009 roku zadania pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 1900B Piątnica Poduchowna – Czarnocin – Penza – Nagórki – Chludnie – Kupnina – Serwatki na odcinku ok. 6,5 km w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji stwierdził, że do końca stycznia br. można ubiegać się o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. Każdy samorząd w ramach powyższej rezerwy może złożyć tylko jeden wniosek.
Powiat ma szanse zrealizować inwestycję na drodze powiatowej za około 1/3 wartości zadania, wobec czego brak akceptacji dla tego zadnia byłby krokiem nieracjonalnym. W takim przypadku Powiat zaprzepaściłby szansę na pozyskanie środków w wysokości ponad 1,6 mln zł. Przedmiotowa inwestycja jest zapisana w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Miała być realizowana w RPO w ubiegłym roku, jednak Powiat Kolneński nie zdążył wypełnić wszystkich formalności.
Ministerstwo Infrastruktury ustaliło dwa główne priorytety dotyczące oceny inwestycji – w zakresie inwestycji mostowych i odcinków dróg łączących powiaty realizowanych w ramach porozumień miedzy samorządami.
Planowane nakłady robót budowlanych według wartości kosztorysowej wyniosą 4.918.000 zł z czego: 2.459.000 zł to 50 % ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa; 1.396.000 zł – środki z budżetu Powiatu Kolneńskiego; 400.000 zł – środki z budżetu Gminy Nowogród i 753.000 zł – środki z budżetu Powiatu Łomżyńskiego – pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Wartość inwestycji na terenie powiatu łomżyńskiego wynosi 2.306.000 zł. Kwota 753.000 zł będzie ewentualnie przeznaczona z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Te środki w zasadzie mogą być przeznaczone tylko na priorytetowe zadania inwestycyjne.
W ramach przedmiotowej inwestycji będzie jeszcze zawarta umowa między samorządem kolneńskim a Gminą i Miastem Nowogród, z racji tego, że Powiat Kolneński będzie realizatorem tej inwestycji.
Jak wcześniej było wspomniane modernizacja przedmiotowej drogi ujęta jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007 – 2015, przyjętym uchwałą Rady Powiatu.
Sekretarz Powiatu ponadto poinformował, że innym zadaniem planowanym od kilku lat, które ma być realizowane w roku bieżącym jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1966B Wizna – Sambory – Sieburczyn – Rutkowskie – Burzyn – Pluty do drogi powiatowej Nr 1834B przebiegającej przez dwa sąsiednie powiaty tj. Powiat Grajewski i Powiat Łomżyński. Na terenie powiatu pozostało do realizacji 2,23 km. Aktualnie odcinek ten ma nawierzchnię brukową. Przebudowa planowana jest w oparciu o rezerwę Ministra Infrastruktury. Wysokość dofinansowania wynosi 50 % kosztów inwestycji, natomiast udział własny ma być pokryty po 25 % kosztów inwestycji przez Powiat Łomżyński i Miasto i Gminę Jedwabne. Szanse na dofinansowanie są, ponieważ jest to odcinek łączący dwa powiaty, co dodatkowo zwiększa punktację przy ocenie wniosku. Powiat Grajewski podpisał z nami porozumienie, ale przy tym planuje pokrycie kosztów inwestycji na swoim terenie ze środków własnych.

Radna Irena Przybylak zapytała jakiej długości odcinek ma być zmodernizowany na ternie powiatu łomżyńskiego.

Wiesław Jemielity odpowiedział, że jest to odcinek o długości około 3,3 km.

Radna Barbara Zalewska podkreśliła, że analizowana inwestycja jest bardzo ważna i poprosiła o poparcie tej inicjatywy.

Radny Lech Szabłowski zapytał na terenie jakiej gminy w powicie kolneńskim będzie realizowana inwestycja.

Wiesław Jemielity odpowiedział, że będzie to na ternie Gminy Mały Płock.

Radna Elżbieta Parzych stwierdziła, że przedstawiona inicjatywa jest zdecydowanie w interesie powiatu łomżyńskiego i należy ją poprzeć.

Radny Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja Budżetu w sprawie problemowego projektu uchwały wystosowała wniosek do Zarząd Powiatu o ponowną analizę niniejszego projektu uchwały.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjecie realizacji w 2009 roku zadania pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 1900B Piątnica Poduchowna – Czarnocin – Penza – Nagórki – Chludnie – Kupnina – Serwatki na odcinku ok. 6,5 km w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji został zaopiniowany pozytywnie 7 głosami za i 2 głosami wstrzymującymi się, głosów przeciwnych nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.2 2.) Radny Lech Szabłowski poprosił o informację nt. odwołań skierowanych do Wojewody Podlaskiego w sprawie zaprojektowanych inwestycji drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu stwierdził, że odwołanie złożone w powyższej sprawie – dotyczące inwestycji na drodze Kownaty – Kossaki dotyczyło 7 elementów. Wojewoda uwzględnił 3 elementy odwołania, które zwiększają ocenę naszego projektu o 6,5 punktu. To powinno automatycznie wprowadzić naszą inwestycję do realizacji, ponieważ wcześniej zabrakło nam tylko 1 punktu. Jednak zgodnie z procedurą ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Zarządu Województwa.
Ważne jest to, że elementy odwołania, które zwiększają ocenę naszego projektu o 6,5 punktu w zasadzie nie są do podważenia i zdecydowanie powinny być nam dodane te punkty, bowiem wynikają z opisu umieszczonego w instrukcji do punktacji.
Jeżeli zostanie nam przyznane dodatkowo te 6,5 punktu to będziemy mieli łącznie 65,5 punktu, co stawia nas przed ośmioma innymi inwestycjami, które otrzymały dofinansowanie a ocenione zostały na 64 punkty.
Starosta już podpisał wystąpienia do wszystkich członków Zarządu Województwa.
Jest to bardzo ważna inwestycja, obejmująca odcinek prawie 17 km, a udział własny praktycznie w całości pokrywa Gmina Piątnica.
Rezerwa jest dość duża w ramach środków RPO, w związku z tym także inne projekty – złożone przez inne samorządy mogą być w ramach odwołań wyżej ocenione i z kolei zrealizowane.

Przewodniczący Komisji podkreślił, że również Wójt Gminy Piątnica jest mocno zaangażowany w doprowadzenie do wykonania modernizacji powyższej drogi.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

Ponadto nie poruszono innych zagadnień.

Z kolei Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów, które zostały przewidziane na wstępie, zakończył 22-gie posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.


Przewodniczący Komisji


Jan Kuczyński
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski

Data powstania: piątek, 23 sty 2009 13:13
Data opublikowania: piątek, 23 sty 2009 13:20
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1745 razy