BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 25/09 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 stycznia 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, a zakończenie posiedzenia miało miejsce o godzinie 11.00.


Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie oraz stanowiska (Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu). Skład osobowy Komisji:
1. Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji.
2. Krzysztof Chrostowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Alfred Szymański – członek Komisji.
4. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Stefan Popiołek – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:


1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2009 rok.
2. Sprawy różne:
 Zapoznanie z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjecie realizacji w 2009 roku zadania pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 1900B Piątnica Poduchowna – Czarnocin – Penza – Nagórki – Chludnie – Kupnina – Serwatki,

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia odnoszące się do przedstawionych tematów. Wobec ich braku Przewodniczący Komisji ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji odczytał propozycje tematów, które do planu pracy Komisji na 2009 rok zgłosili szefowie jednostek organizacyjnych powiatu łomżyńskiego oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego.

Następnie członkowie Komisji, po dokonaniu krótkich konsultacji, 6 głosami za (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) przyjęli ramowy plan pracy Komisji na 2009 rok obejmujący poniższe zagadnienia:
 Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2008 rok.
 Zapoznanie ze sprawozdaniem rocznym Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok.
 Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2009 roku.
 Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2010 rok.
 Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2010 rok.
Ponadto w planie pracy Komisji na 2009 rok zostało uwzględnione opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu. Zadanie to będzie realizowane w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku.
(pełna treść ramowego planu pracy Komisji na 2009 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 1.) W sprawach różnych Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjecie realizacji w 2009 roku zadania pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 1900B Piątnica Poduchowna – Czarnocin – Penza – Nagórki – Chludnie – Kupnina – Serwatki na odcinku ok. 6,5 km w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
Z kolei poprosił zebranych o ewentualne uwagi i pytania.

Radny Krzysztof Chrostowski zapytał jakie są realne szanse na wykonanie powyższej inwestycji.

Jan Olszewski – Dyrektor ZDP w Łomży – szanse na dofinansowanie są, ponieważ jest to odcinek łączący dwa powiaty, co dodatkowo zwiększa punktację przy ocenie wniosku. Natomiast Ministerstwo Infrastruktury ustaliło dwa główne priorytety dotyczące oceny inwestycji – w zakresie inwestycji mostowych i odcinków dróg łączących powiaty, realizowanych w ramach porozumień miedzy samorządami. Tylko do końca stycznia br. można ubiegać się o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. Każdy samorząd w ramach powyższej rezerwy może złożyć tylko jeden wniosek.

Przewodniczący Komisji – jak będzie finansowana ta inwestycja?

Jan Olszewski – planowane nakłady robót budowlanych według wartości kosztorysowej wyniosą 4.918.000 zł z czego: 2.459.000 zł to 50 % ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa; 1.396.000 zł – środki z budżetu Powiatu Kolneńskiego; 400.000 zł – środki z budżetu Gminy Nowogród i 753.000 zł – środki z budżetu Powiatu Łomżyńskiego – pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Wartość inwestycji na terenie powiatu łomżyńskiego wynosi 2.306.000 zł. Kwota 753.000 zł będzie ewentualnie przeznaczona z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Następnie Wicestarosta – Marek Dworakowski poinformował, że aktualnie są 3 źródła, z których można uzyskać dofinansowanie modernizacji dróg: Regionalny Program Operacyjny, rezerwa Ministra Infrastruktury i tzw. schetynówki. Kontynuując wypowiedź zapoznał zebranych z kryteriami obowiązującymi w przytoczonych źródłach dofinansowania inwestycji drogowych.

Radny Stefan Popiołek zaznaczył, że na ternie gminy Nowogród inwestycje zaplanowane przez Powiat Łomżyński obejmują zaangażowanie budżetu Powiatu w wysokości około 1,5 mln zł. Wyjaśniając dodał, że jest za zrównoważonym rozwojem powiatu, przy czym jak wynika z powyższego Powiat ma szanse zrealizować inwestycję na drodze powiatowej za około 1/3 wartości zadania, wobec czego brak akceptacji dla tego zadnia byłby w jego ocenie krokiem nieracjonalnym.

Jan Olszewski – dodam, że innym zadaniem planowanym od kilku lat, które ma być realizowane w roku bieżącym jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1966B Wizna – Sambory – Sieburczyn – Rutkowskie – Burzyn – Pluty do drogi powiatowej Nr 1834B przebiegającej przez dwa sąsiednie powiaty tj. Powiat Grajewski i Powiat Łomżyński. Na terenie powiatu pozostało do realizacji 2,23 km. Aktualnie odcinek ten ma nawierzchnię brukową. Przebudowa planowana jest w oparciu o rezerwę Ministra Infrastruktury. Wysokość dofinansowania wynosi 50 % kosztów inwestycji, natomiast udział własny ma być pokryty po 25 % kosztów inwestycji przez Powiat Łomżyński i Miasto i Gminę Jedwabne. Powiat Grajewski podpisał z nami porozumienie, ale przy tym planuje pokrycie kosztów inwestycji na swoim terenie ze środków własnych.

Radny Rafał Kołakowski zapytał czy Powiat ma z czego sfinansować analizowaną inwestycję.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu - kwota 753.000 zł będzie ewentualnie przeznaczona z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Generalnie te środki w zasadzie mogą być przeznaczone tylko na priorytetowe zadania inwestycyjne.

Przewodniczący Komisji poinformował, że w ramach programu INTERREG najprawdopodobniej nie będzie możliwości sfinansowania wykonania dokumentacji technicznych na inwestycje drogowe, ponieważ będzie to dotyczyć jedynie regionów bezpośrednio przyległych do granicy z Litwą i później z Białorusią.
Nawiązując do powyższego zaproponował wykonanie dokumentacji technicznej na inne odcinki dróg powiatowych, tak aby była alternatywna możliwość złożenia projektów o dofinansowanie w ramach źródeł, o których wspominał Wicestarosta. Zaznaczył przy tym, że wcześniej wnioskował już o jego zdaniem konieczne wykonanie dokumentacji technicznej na drogę powiatową, będącą od dłuższego czasu w bardzo złym stanie technicznym – na odcinku około 5 km Śniadowo – Chojny.

Jan Olszewski – powyższa droga łączy drogę krajową z wojewódzką, jest ona w fatalnym stanie technicznym i generuje nasze koszty przy utrzymaniu dróg. Jest ona mocno obciążona, odbywa się na niej także ruch tranzytowy i turystyczny. Dokumentacja powinna być opracowana jak najszybciej. Ona kwalifikuje się do tzw. schetynówek.

Wicestarosta zwrócił uwagę na to, że wykonanie dokumentacji wymaga wszczęcia procedur przetargowych, ponadto konieczne jest wydanie decyzji środowiskowych i pozwolenia na budowę, co w zasadzie nie daje szans na rozpoczęcie inwestycji w roku bieżącym.
Poza tym zaznaczył, że przy realizacji każdej inwestycji bardzo ważne jest porozumienie z wójtami lub burmistrzami.

Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu stwierdził, że Przedmiotowa inwestycja jest zapisana w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym przyjętym uchwałą Rady Powiatu. Miała być realizowana w RPO w ubiegłym roku, jednak Powiat Kolneński nie zdążył wypełnić wszystkich formalności. Powiat ma szanse zrealizować inwestycję na drodze powiatowej za około 1/3 wartości zadania, wobec czego brak akceptacji dla tego zadnia byłby krokiem nieracjonalnym. W takim przypadku Powiat zaprzepaściłby szansę na pozyskanie środków w wysokości ponad 1,6 mln zł.
Nie ma sensu rozdrabniać całej kwoty zaplanowanej na inwestycje drogowe na wszystkie gminy w jednakowej wysokości, ponieważ w skali roku zrealizowalibyśmy maksymalnie po kilkaset metrów modernizacji dróg na każdej z gmin i nie doszłoby do realizacji strategicznych inwestycji – z punktu widzenia interesu całego powiatu.
Poza tym dokumentacja techniczna ważna jest przez okres trzech lat i nie można dopuścić do jej przedawnienia.

Radny Krzysztof Chrostowski podkreślił, że nie można dopuścić do tego, aby Powiat zaprzepaścił szansę na pozyskanie środków w wysokości ponad 1,6 mln zł, w związku z czym należy doprowadzić wszczętą w przedmiotowej sprawie procedurę do końca.

Radny Mieczysław Chojnowski stwierdził, że już drugą kadencję ubiega się o modernizację drogi przebiegającej przez miejscowość Łochtynowo o długości około 800 m i nie udaje mu się przeforsować tej inicjatywy, ponieważ projekt w tej sprawie przepadł podczas oceny wniosków przez Komitet Monitorujący. Wobec tego Wójt Gminy Łomża i Prezydent Miasta Łomża w roku bieżącym zaplanowali środki na inne inwestycje.

Wiesław Jemielity – projekt na wspomnianą inwestycję będzie systematycznie składany w ramach wszelkich możliwych programów pomocowych.

Radny Rafał Kołakowski – nie możemy tak długo czekać na to, czy dojdzie do realizacji jakiejś inwestycji, czekamy już 2 lata na wykonanie zaplanowanych inwestycji.

Przewodniczący Komisji – zostały jeszcze tylko 2 nabory do tzw. schetynówek, z tym, że można domniemywać, iż ostatni nabór będzie pod kątem wyborów, czasu jest już bardzo mało.

Wiesław Jemielity – wnioski składamy do końca stycznia br., a rozstrzygnięciem przez Ministra na pewno nastąpi już w miesiącu marcu.

Radny Stefan Popiołek zaznaczył, że będzie głosował za przyjęciem problemowego projektu uchwały, ponieważ Powiat ma szanse zrealizować inwestycję na drodze powiatowej za około 1/3 wartości zadania i pozyskanie środków w wysokości ponad 1,6 mln zł.

Przewodniczący Komisji – na wykonanie dokumentacji i całą procedurę dotyczącą nowych inwestycji mamy tylko około 3 miesięcy, ponieważ nabór w ramach tzw. schetynówek odbędzie się najprawdopodobniej w miesiącu lipcu.

Barbara Gorzęba – na dokumentację na nowe drogi środki można ewentualnie przeznaczyć z rezerwy, ale to należy ustalić na innym szczeblu.

Wicestarosta – ustalimy jakie drogi będą realizowane w następnej kolejności i na posiedzenie Zarządu przedstawimy jakie dokumentacje zostaną wykonane.

Z kolei została ogłoszona 10-ciominutowa przerwa, po zakończeniu której została wznowiona dyskusja.

Radny Stefan Popiołek – jeżeli są głosy przeciwne temu projektowi, to uważam, że Zarząd Powiatu powinien jeszcze raz przeanalizować tę kwestię. Czy Zarząd Powiatu może rozwiązać rezerwę drogową?

Barbara Gorzęba – ta sprawa leży w gestii Dyrektora ZDP w Łomży.

Radny Rafał Kołakowski – składam wniosek o to, aby Komisja zwróciła się do Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o podjęcie dalszych negocjacji z samorządem Gminy Nowogród celem zwiększenia udziału finansowego w przedmiotowej inwestycji przez Miasto i Gminę Nowogród.

Wiesław Jemielity – udział finansowy w tym zadaniu Gminy Nowogród w całości będzie pokryty z kredytu, natomiast Gmina nie ma już większych możliwości kredytowych niż te 400.000 zł, które zagwarantowała. W innym przypadku przekroczyłaby dyscyplinę finansów publicznych.

Przewodniczący Komisji – jeżeli temat ten został wprowadzony dopiero przed rozpoczęciem Komisji, to proponuję, aby w dniu dzisiejszym nie wydawać opinii i spotkać się ewentualnie jeszcze raz w problemowej sprawie w trzeciej dekadzie stycznia br.

Radny Stefan Popiołek – czy możemy dziś złożyć wniosek o to, aby przeznaczyć środki na wykonanie przebudowy drogi powiatowej przebiegającej przez Łochtynowo, o którą zabiega radny Mieczysław Chojnowski.

Barbara Gorzęba – środki z rezerwy nie powinny być przeznaczane na takie cele, rezerwa nie jest jeszcze rozdysponowana, można ją ewentualnie rozwiązać, ale na konkretny wniosek.

Radny Czesław Chrostowski – uważam, że powinniśmy dziś zaopiniować przedłożony projekt uchwały.

Radny Rafał Kołakowski – proszę o przegłosowanie wniosku złożonego ustnie przeze mnie.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, w wyniku którego wniosek do Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o podjęcie dalszych negocjacji z samorządem Gminy Nowogród celem zwiększenia udziału finansowego w przedmiotowej inwestycji przez Miasto i Gminę Nowogród został przyjęty 5 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się (wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Radny Czesław Chrostowski – ja uważam, że dla dobra powiatu trzeba czasami poświęcić inne sprawy.

Z kolei Przewodniczący Komisji złożył formalny wniosek o skierowanie wniosku do Zarządu Powiatu o wygenerowanie środków z rezerwy inwestycyjnej lub innej puli celem wykonania dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi powiatowej Śniadowo – Osobne.

W zarządzonym głosowaniu powyższy wniosek został przyjęty 5 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się (wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Wiceprzewodniczący Komisji – Krzysztof Chrostowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 25-te posiedzenie Komisji Budżetu.


Przewodniczący Komisji

Tomasz Wysocki
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski

Data powstania: poniedziałek, 26 sty 2009 08:49
Data opublikowania: poniedziałek, 26 sty 2009 08:50
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1714 razy