BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 24/09 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 stycznia 2009 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 13.40.


Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji będą następujące zagadnienia:
1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2009 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie.
3. Informacja nt. prac nad projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem do prowadzenia Gminie Jedwabne i zawarcia porozumienia w tej sprawie.
4. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji odczytał propozycje tematów, które do planu pracy Komisji na 2009 rok zgłosili szefowie jednostek organizacyjnych powiatu łomżyńskiego oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego.

Następnie członkowie Komisji, po dokonaniu krótkich konsultacji, 5 głosami za (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) przyjęli ramowy plan pracy Komisji na 2009 rok obejmujący poniższe zagadnienia:
1. Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie powierzenia zadań biblioteki powiatowej w roku 2009 Miejskiej Bibliotece Publicznej.
2. Opinia dotycząca uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w 2009r. Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Opinia dotycząca projektu regulaminu określającego i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli w roku 2009.
4. Opinia dotycząca regulaminu w sprawie określenia stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania w roku 2009.
5. Opinia dotycząca uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia ZSOiZ w Jedwabnem Gminie Jedwabne z dniem 1 marca 2009 roku i podpisania porozumienia w tej sprawie.
6. Udział w pracach Komisji Konkursowej do spraw powierzenia przez Powiat Łomżyński w roku 2009 zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
7. Zaopiniowania wniosków o nagrodę Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
8. Zaopiniowanie aneksu do uchwały Nr XII/56/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 stycznia 2000r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.
9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany statutu Muzeum Przyrody w Drozdowie.
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Przyrody w Drozdowie w roku 2008.
11. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Przyrody w Drozdowie w roku 2008.
12. Plan pracy Muzeum Przyrody w roku 2009.
13. Sprawozdanie z realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży w roku 2008.
14. Zapoznanie z bieżąca działalnością instytucji kultury – Muzeum Przyrody w Drozdowie i Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Muzealnej Muzeum Przyrody w Drozdowie.
16. Zapoznanie z działalnością Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży w roku szkolnym 2008/2009.
17. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Przyrody w Drozdowie za I półrocze 2009 roku.
18. Obchody Jubileuszu 25-lecia działalności Muzeum Przyrody w Drozdowie.
19. Realizacja kalendarza imprez sportowych adresowanych do młodzieży wiejskiej i osób niepełnosprawnych oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w Powiecie Łomżyńskim.
20. Zaopiniowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2007-2012 (zamykającego programy gminne).
21. Zapoznanie ze scenariuszem obchodów Narodowego Święta Niepodległości w powiecie łomżyńskim w roku 2009.
Ponadto w planie pracy Komisji na 2009 rok zostało uwzględnione opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu oraz analizowanie innych zagadnień, które będą podlegać pod przedmiot działania Komisji. Zadanie to będzie realizowane doraźnie – w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku (pełna treść ramowego planu pracy Komisji na 2009 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Elżbieta Gosk – główny specjalista ds. oświaty i kultury zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie. Podsumowując zaznaczyła, że ustawa o bibliotekach obliguje samorząd powiatowy do prowadzenia co najmniej jednej biblioteki powiatowej. Samorząd Powiatu Łomżyńskiego powierza to zadanie od roku 2000 Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży na podstawie corocznie zawieranego porozumienia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z Prezydentem Miasta Łomża. Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego na rok 2009 nie zmienia treści porozumienia zawieranego z Prezydentem. W roku 2009 na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej Powiat Łomżyński przeznaczył kwotę 45 tys. złotych, co stanowi wzrost finansowania tego zadania o 10.000 zł w skali roku.

Radny Wojciech Kubrak – z jakiego tytułu nastąpił wzrost finansowania tego zadania?

Elżbieta Gosk – ogólnie wynika to ze wzrostu kosztów.

Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – kwota ta jest wynikiem negocjacji, które dotyczyły kilku porozumień.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu. W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Na wstępie analizy projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem do prowadzenia Gminie Jedwabne i zawarcia porozumienia w tej sprawie radny Wojciech Kubrak poinformował, że najprawdopodobniej przedłożony projekt jest bezprzedmiotowy, ponieważ bezpośrednio przed posiedzeniem Komisji Burmistrz Jedwabnego powiedział mu, iż nie jest zainteresowany przejęciem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem w najbliższym okresie – z dniem 1 marca br. Jest on zainteresowany przejęciem tej placówki, ale dopiero po jej likwidacji – czyli o 1 września br.

Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – wobec tego będziemy musieli zastosować inną ścieżkę postępowania.

Radny Wojciech Kubrak – czy nauczyciele i pracownicy administracyjni ZSOiZ w Jedwabnem byli poinformowani o zamiarze przekazania Szkoły samorządowi Jedwabnego. Otrzymałem informacje, że nauczyciele poczuli się urażenie, ponieważ zostali potraktowani przedmiotowo a nie podmiotowo.

Wicestarosta – ten projekt nie został jeszcze przyjęty przez Zarząd Powiatu, aktualnie trwają jeszcze konsultacje, które postanowiliśmy również poszerzyć o kompetentną Komisję Rady Powiatu.

Radny Henryk Kłosiński – prawdopodobnie sprawy pracownicze zostały już domówione z Burmistrzem.

Radny Wojciech Kubrak – Burmistrz jest zainteresowany przejęciem budynku i uczniów, bez pracowników administracji i nauczycieli.

Elżbieta Gosk – główny specjalista ds. oświaty i kultury – pracownicy administracji otrzymali informację o planowanych wypowiedzenia umów o pracę.

Radny Wojciech Kubrak – na jakiej podstawie to uczyniono.

Wicestarosta – na kolejne posiedzenie Komisji zostanie przygotowana już uchwała dopracowana i przyjęta przez Zarząd. W dniu dzisiejszym analizujemy tylko informację. W zasadzie nie chodzi o wydanie opinii, ponieważ ten projekt nie jest przyjęty przez Zarząd.
Zależy nam, aby nie powstał ferment społeczny związany z tym, że jest coś likwidowane, że jest likwidowana Szkoła. Dążymy do tego, aby Szkołę poprowadził Burmistrz, który jest żywo zainteresowany tą kwestią, ale negocjacje nadal trwają.

Radny Wojciech Kubrak – mam informację, że jeden z uczniów z I klasy już odszedł do innej szkoły, czy to jest prawdą.

Elżbieta Gosk – nie potrafię potwierdzić tej informacji.

Radny Wojciech Kubrak – na takie posiedzenie powinien być zaproszony Dyrektor Szkoły, który wypowiedziałaby się w tym przedmiocie, a nawet powinien być zaproszony Burmistrz.
Chciałabym zapytać jaka procedura będzie wszczęta jeżeli Burmistrz potwierdzi, że jest zainteresowany jedynie przejęciem budynku i uczniów.

Elżbieta Gosk – wtedy podejmiemy uchwałę o zamiarze likwidacji Szkoły i wystąpimy do Kuratora Oświaty z prośbą o opinię, z 6-cio miesięcznym wyprzedzeniem wystosujemy właściwą informację do uczniów i ich rodziców.
Nauczyciele mają zatrudnienie do lutego – dwóch, pozostali na okres 6 miesięcy, prócz Dyrektora, który jest zatrudniony na czas nieokreślony.
Pracownicy obsługi i administracji będą mieli szansę zatrudnienia w nowej placówce przez Burmistrza, to jest aktualnie negocjowane.

Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym koszty których nie chce ponieść Burmistrz będziemy pokrywać z otrzymanej subwencji. Jest taka deklaracja naszego Starosty.
Porozumienie w problemowej sprawie jest jeszcze codziennie poprawiane. Dzisiaj to tylko luźna informacja nt. zamiarów w zakresie przekształcenia ZSOiZ w Jedwabnem.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.4 W sprawach różnych nie zgłoszono zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby omówienia na forum Komisji.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 24-te posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.


Przewodniczący Komisji

Henryk Krajewski
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski

Data powstania: poniedziałek, 26 sty 2009 10:10
Data opublikowania: poniedziałek, 26 sty 2009 10:11
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1719 razy