BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 23/09 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego w dniu 28 stycznia 2009 roku.

Posiedzenie miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Otwarcie obrad nastąpiło o godz. 9.15, natomiast zakończenie o godz. 9.35.
Komisja obradowała w ośmioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Jarosława Kuleszy. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
4. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
5. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.
8. Tomasz Wysocki – członek Komisji.
9. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawił porządek obrad w następującym układzie:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy z samorządem Rejonu Soleczniki na Litwie.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2009 r. zadania pn.„Rewaloryzacja zabytkowych schodów i tarasu południowego w parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
3. Sprawy różne.

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia odnoszące się do przedstawionych tematów. Wobec ich braku Przewodniczący Komisji ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu poinformował, że podjęcie niniejszej uchwały umożliwi realizację wspólnych projektów z partnerem litewskim w zakresie realizacji zadań własnych należących do właściwości powiatu. Realizacja projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007-2013 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wymaga posiadania partnera na podstawie zawartego porozumienia o współpracy. Zawarte porozumienie umożliwi także aplikowanie do innych programów, których kryteria oparte są na współpracy międzynarodowej. Zamierzamy pozyskać partnera zagranicznego, aby móc uczestniczyć w składaniu projektów w ramach wspomnianego Programu. Mer Rejony Soleczniki bardzo chętnie przyjął propozycję współpracy. Od dwóch dni są naszymi gośćmi i będą na dzisiejszej sesji, na której będziemy przyjmować przedmiotową uchwałę.
Z kolei Sekretarz Powiatu omówił szczegółowe projekty, które planowane są do realizacji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007-2013.

Wiceprzewodnicząca Komisji – Barbara Zalewska – czy założenia projektów do wspólnej realizacji są w pełni akceptowane przez przedstawicieli Rejonu Soleczniki.

Wiesław Jemielity – w zasadzie tak, w tej sprawie będziemy prowadzić jeszcze dalsze konsultacje. Będziemy bardzo duży nacisk kładli na pozyskanie środków na realizację zadań z dziedziny kultury, co będzie istotnym wsparciem dla naszych instytucji. Projekt porozumienia jest już gotowy.

Wiceprzewodnicząca Komisji zapytała czy planowana jest współpraca w zakresie rolniczym.

Wiesław Jemielity – na tym etapie jeszcze konkretnych planów nie ma w tej dziedzinie, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki zakres przygotować.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy z Samorządem Rejonu Soleczniki na Litwie został zaopiniowany pozytywnie 8 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu poinformował, że w 2008 roku w Starostwie Powiatowym opracowano plan odnowy miejscowości Drozdowo w ramach, którego między innymi planowana jest renowacja i odbudowa zabytków schodów i tarasu w Muzeum Przyrody w Drozdowie. Plan ten został przyjęty przez Radę Gminy Piątnica. Natomiast przedłożony projekt uchwały jest niezbędnym i wymaganym załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowych schodów i tarasu południowego w parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
W ubiegłym roku miały nastąpić rozstrzygnięcia konkursowe w ramach PROW, jednak niestety działania te zostały przesunięte na rok obecny. Dofinansowanie jest wysokie – do 75 % wartości zadania. Zarząd Województwa już ogłosił konkurs. Planowana inwestycja polega na renowacji i modernizacji tarasu południowego oraz schodów zewnętrznych części parkowej Muzeum Przyrody w Drozdowie. Istniejący taras południowy o pow. użytkowej 35,6 swój obecny kształt otrzymał w latach 70-tych. W wyniku osiadania gruntu oraz źle wykonanej izolacji poziomej płyta tarasu systematycznie osiada. W celu odtworzenia istniejącego tarasu południowego planuje się wykonanie nowych żelbetonowych schodów obłożonych granitem, nowej balustrady jak również nowej płyty tarasu. Inwestycja przyczyni się do poprawy estetyki i podniesienia atrakcyjności obiektu, a tym samym miejscowości Drozdowo umożliwi kreowanie wydarzeń kulturalnych w parku muzealnym oraz oferowanie ich szerszej grupie odbiorców. Planowane nakłady na ww. zadanie wyniosą 411.370 zł z czego: wkład własny powiatu to kwota 84.568 zł; podatek VAT od kosztów zadania – 73.099 zł; wysokość refundacji ze środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 253.703 zł.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2009 roku zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowych schodów i tarasu południowego w parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji został zaopiniowany pozytywnie 8 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

Z kolei Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów, które zostały przewidziane na wstępie, zakończył 23-cie posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.


Przewodniczący Komisji


Jan Kuczyński
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski

Data powstania: wtorek, 3 lut 2009 14:24
Data opublikowania: wtorek, 3 lut 2009 14:25
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1617 razy