BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 10/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 stycznia 2009 roku.

Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 12.00, natomiast zakończenie o godz. 12.45.


Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie, na ogólną liczbę pięciu członków Komisji. Stanowi to quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, uchwały, wnioski i stanowiska (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Krzysztof Chrostowski – Przewodniczący Komisji.
2. Henryk Krajewski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Andrzej Piotrowski – Sekretarz Komisji.
4. Jan Kuczyński – członek Komisji.
5. Barbara Zalewska – członek Komisji.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji – Krzysztof Chrostowski, który na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawił porządek obrad w następującym układzie:


1. Przyjęcie protokołu z 9-go posiedzenia Komisji.
2. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2009 rok.
3. Sprawy różne.

Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do zaproponowanego porządku. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1 Przewodniczący Komisji zapoznał zgromadzonych z protokołem z dziewiątego posiedzenia Komisji, po czym zapytał czy są jakieś uwagi lub pytania odnoszące się do treści zawartych w ww. protokole.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 9-go posiedzenia Komisji został przyjęty 5 głosami, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Przewodniczący Komisji odczytał propozycje tematów, które do planu pracy Komisji na 2009 rok zgłosili szefowie jednostek organizacyjnych powiatu łomżyńskiego oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego.

Następnie członkowie Komisji po dokonaniu konsultacji, 5 głosami za (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), przyjęli ramowy plan pracy Komisji na 2009 rok obejmujący poniższe zagadnienia:
1. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2008 rok.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2008.
3. Sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.
4. Posiedzenie wyjazdowe Komisji, uzależnione od bieżących potrzeb społecznych mieszkańców powiatu łomżyńskiego.
5. Analiza sprawozdań z wykonania funduszu socjalnego poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu łomżyńskiego za II półrocze 2008 roku.
6. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2009 roku.
7. Opracowanie i przyjęcie projektu planu pracy Komisji na 2010 rok.
Ponadto w planie pracy Komisji na 2009 rok zostało uwzględnione opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu. Zadanie to będzie realizowane w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku.
(pełna treść ramowego planu pracy Komisji na 2009 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszano żadnych zagadnień.

Następnie, Przewodniczący Komisji mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 10-te posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Przewodniczący Komisji

Krzysztof Chrostowski
Protokół sporządził
na zlecenie Komisji
uczestniczący w posiedzeniu:

Marcin Pieńkowski