BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 20/08 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego w dniu 3 grudnia 2008 roku.

Posiedzenie miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Otwarcie obrad nastąpiło o godz. 9.30, natomiast zakończenie o godz. 12.10.Komisja obradowała w ośmioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Tomasza Wysockiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
4. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
5. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.
8. Tomasz Wysocki – członek Komisji.
9. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawił porządek obrad w następującym układzie:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
3. Sprawy różne.
Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia odnoszące się do przedstawionych tematów. Wobec ich braku Przewodniczący Komisji ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu omawiając projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży poinformował, że opracowany został nowy tekst jednolity niniejszego Regulaminu, bowiem łatwiej jest z takiego aktu korzystać. Zasadnicze zmiany zawarte w projekcie uchwały dotyczą tego, że w zadaniach wspólnych wydziałów wpisane zostało występowanie o środki unijne. Ponadto w Wydziale Geodezji dodano zapis zadania, które jest realizowane a nie było ujęte – chodzi przede wszystkim o realizację zadań wynikających z ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Bardzo istotną zamianą jest także to, że w miejsce Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia jest propozycja utworzenia Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych, w którym znajdą się zadania Wydziału OKZ oraz Referatu Promocji i Funduszy Strukturalnych aktualnie znajdującego się w Wydziale Organizacyjnym i Kadr.
Dodatkowo w nowym Regulaminie przewidziane jest przeniesienie funkcji Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów do Wydziału Organizacyjnego i Kadr, aby odciążyć nowy Wydział Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych. Zgodnie z wytycznymi znowelizowanej ustawy Rzecznika od 1 stycznia 2009 roku będzie powoływał Starosta a nie Rada Powiatu – tak jak było to dotychczas uregulowane. Zapis ten nie został zawarty w przekazanych Państwu materiałach. Wobec tego proszę o naniesienie w swoich projektach Regulaminu tej zmiany. Ponadto kolejną zmianą jest wyodrębnienie pionu ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych. W skład tego pionu wchodzi: pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, kierownik kancelarii tajnej i pełnomocnik ds. bezpieczeństwa informatycznego. Zmiany te nie powodują wzrostu zatrudnienia w tym pionie.

Radny Lech Szabłowski rozpoczynając dyskusję zapytał kto będzie pełnił funkcję kierownika kancelarii tajnej.

Wiesław Jemielity odpowiedział, że powyższe zadanie będzie przypisane Panu Bogdanowi Popkowskiemu – osobie która obecnie zajmuje się sprawami związanymi z zarządzaniem kryzysowym.

Radny Lech Szabłowski uznał, że zapis „sekretariaty starostów” nie jest właściwy, ponieważ jest tylko jeden sekretariat starostów. Uzasadniając podkreślił, że w jego ocenie Regulamin powinien odnosić się do stanu faktycznego.

Wiesław Jemielity – zapis ten stwarza taką możliwość, jest to elastyczny zapis, podobnie jest w przypadku zastępców naczelników wydziałów, gdzie faktycznie zastępcy są jedynie w dwóch wydziałach.

Radny Lech Szabłowski zapytał czy Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych będzie specjalistą od spraw społecznych czy raczej od spraw promocji i rozwoju.

Wicestarosta – Marek Dworakowski odpowiedział, że na te stanowisko będzie ogłoszony konkurs, do którego będą mogli przystąpić także pracownicy Starostwa Powiatowego. Na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze ustalone pod jakim kątem zostanie ogłoszony konkurs.

Radny Lech Szabłowski – czy w związku z powyższymi zmianami w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego planowane jest zwiększenie etatowe?

Wiesław Jemielity – nie jest planowane takie zwiększenie, ponieważ były Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia pełni obecnie funkcję Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie i w ramach tego etatu zostanie ogłoszony konkurs na naczelnika nowego Wydziału.

Radny Lech Szabłowski – czy w związku z zatrudnieniem Pana Dariusza Budrowskiego w Oddziale Integracji Europejskiej nastąpiło zwiększenie zatrudnienia.

Wiesław Jemielity – nie, ponieważ Pan Budrowski jest zatrudniony na ½ etatu a wcześniej Pani Katarzyna Modzelewska otrzymała zmniejszenie zatrudnienia do ½ etatu – zgodnie z jej prośbą.

Radny Lech Szabłowski – czy Pion Informacji Niejawnych nie powinien być wpisany na początku Regulaminu, w miejscu gdzie są wpisane poszczególne wydziały, wtedy byłby widoczny?

Wiesław Jemielity – uważamy, że nie, ponieważ nie jest to odrębny wydział.

Wobec braku innych uwag i pytań zarządzono głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży (uwzględniający przeniesienie funkcji Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów do Wydziału Organizacyjnego i Kadr) został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami za i 1 wstrzymującym się, dwóch radnych przed głosowaniem opuściło obrady (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: ogólnie budżet powiatu został zaprojektowany na poziomie 17.342.687 zł dochody, wydatki zaś na kwotę 18.594.921 zł przy deficycie w wysokości 1.252.234 zł, który znajduje pokrycie w nadwyżce z lat ubiegłych kształtującej się na poziomie 2.067.997 zł. W założeniach przyjęto podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 6% co stanowi kwotę 296.910 zł. Udział subwencji i dotacji z budżetu państwa stanowi 68,05% a pozostałe dochody to 31,95% w strukturze projektowanych dochodów.
Chciałam wskazać na to, że Zarząd w całości zaplanował wykorzystanie części oświatowej subwencji ogólnej na zadania oświatowe a kwotę części równoważącej subwencji ogólnej na zadania ZDP a jest to kwota 2.628.329 zł (2008 - 2.123.334 zł). Dotacje celowe z budżetu państwa przyjęte w projekcie uchwały budżetowej zostały na wysokości – 2.747.000 zł z tego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2009 r. w części 85/20 – województwo podlaskie na poziomie 2.042.000 złotych. Natomiast na zadania własne powiatu – domy pomocy społecznej - 705.000 zł - na mieszkańców przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku.
Natomiast plan dochodów ustalony dla powiatu z tytułu realizacji zadań zleconych ustalony pismem Wojewody został na poziomie 56.000 zł. Dochody w ustawowych terminach muszą być przekazywane na rachunek budżetu Wojewody. Są to dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami (50.000), z nadzoru budowlanego (1.000) oraz z tytułu realizacji zadań – ośrodki wsparcia – 5.000 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. powiat od uzyskanych dochodów może potrącić 5% jako dochód własny powiatu. Dochody uzyskane z odpłatności za wykonywanie zadań na zasadzie porozumień: zadania z zakresu geodezji i kartografii (Udział Miasta - 226.154 zł; (2008 – 219.780); współfinansowanie kosztów funkcjonowania PUP - 1.109.426 zł (2008 – 1.072.270).
Następnie omówię dział 600 tj. „Transport – Drogi publiczne powiatowe” w którym umiejscowiony jest ZDP w Łomży Budżet został zaprojektowany na poziomie 5.000.600 zł z tego na zadania inwestycyjne – 1.980.600 zł a bieżące utrzymanie i koszt utrzymania ZDP ustalono na poziomie 3.020.000 zł. Przewidywane wykonanie to kwota 6.474.053 zł tj. wzrost w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 3.184.0523 w tym: dotacja z budżetu państwa 1.195.000 zł na drogę klęskową – Dłużewo – Laski – Gąski III etap. 1.689.053 to udział gmin w zadaniach inwestycyjnych na drogach powiatowych. Pozostała kwota to 300.000 zł rezerwa zaplanowana w uchwale budżetowej na 2008 rok. Sytuacja na 2009 póki co jest bardzo korzystna, ponieważ planowana kwota na inwestycje jest wyższa o 1.360.600 zł a na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zaplanowano wyższą o 228.100 zł. Należy zwrócić uwagę, że przyznana kwota części równoważącej subwencji ogólnej na zadania związane z utrzymaniem dróg w wysokości 2.628.329 zł ZDP w Łomży i deficyt budżetowy (1.252.234), który zostanie pokryty z nadwyżek z lat ubiegłych w całości przeznaczony jest na zadania inwestycyjne – drogowe. Kwota 1.120.037 zł przeznaczona jest z części wyrównawczej subwencji ogólnej. Ponadto ustalona została kwota rezerwy na inwestycje drogowe w wysokości 582.000 zł. Zadania inwestycyjne zawarte są w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej – Kubra Nowa – Kubra Stara gm. Przytuły; Szostaki – Chyliny gm. Jedwabne; Grądy – Sławiec gm. Nowogród; Budowa przejścia dla płazów gm Piątnica. Ponadto zakup środków trwałych niezbędnych do sprawnego realizowania zadań na drogach powiatowych – 330.000. Nadmieniam, że w przypadku zmiany przeznaczenia zaplanowanych środków w każdej chwili Rada Powiatu może podjąć taką decyzję.
Także zaplanowano wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia 2009 roku o 6% to jest na kwotę 97.716 zł. Jednakże wzrost funduszu płac ukształtował się na poziomie 4,77%, ponieważ w stosunku do 2008 roku jest zaplanowana mniejsza kwota na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. W 2008 roku na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – przeznaczy się 90.280,30 (nagrody jubileuszowe – 49.886,30 zaś odprawy emerytalne 40.394,40). W 2009 roku zaplanowano tego rodzaju wydatki na kwotę 25.000 zł. Ponadto zaplanowano 180.000 zł na zakupy inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji poprosił zebranych o uwagi i pytania odnoszące się do powyżej zaprezentowanej części projektu budżetu powiatu.

Radna Irena Przybylak zapytała z jakich środków planowana jest modernizacja drogi na ternie gminy Piątnica uwzględniająca przejścia dla płazów.

Barbara Gorzęba – wniosek w sprawie tej inwestycji był składany do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jednak nie uzyskał akceptacji. Aktualnie planowane jest dofinansowanie w ramach środków pomocowych Unii Europejskiej, gdzie koszt całkowity zadania wynosi 1,5 mln zł, 190.000 zł to udział powiatu, a 110.000 zł ma być przeznaczone z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wicestarosta – Marek Dworakowski poinformował, że w związku z brakiem wymaganej akceptacji trzy wnioski inwestycyjne naszego samorządu zostały odrzucone i stąd wynikają zmiany w załączniku inwestycyjnym do projektu budżetu.

Przewodniczący Komisji w nawiązaniu do konieczności odbudowy parku maszynowego Zarządu Dróg Powiatowych poprosił o zabranie głosu Dyrektora ZDP w Łomży. Podkreślił przy tym, że dotychczasowe zakupy inwestycyjne w tym przedmiocie okazały się bardzo trafne, bowiem prace realizowane przez ZDP zdecydowanie zyskały na efektywności. Wobec powyższego zachęcił zebranych do poparcia odbudowy parku maszynowego Zarządu Dróg Powiatowych.

Jan Olszewski – zakup równiarki i innego sprzętu znacznie usprawnił nasze działania, na drogach powiatowych poprawiliśmy stan bezpieczeństwa i nasze prace są zauważane na ternie całego powiatu. Kontynuując wypowiedź przedstawił potrzeby w zakresie odbudowy parku maszynowego Zarządu Dróg Powiatowych. Podkreślił przy tym, że niezbędny jest zakup samochodu dostawczego i osobowego – do objazdów obwodów drogowych, ponieważ aktualnie eksploatowane samochody osobowe są w bardzo złym stanie technicznym – mają w większości po kilkanaście lat i zagrażają bezpieczeństwu poruszających się nimi osobom.

Przewodniczący Komisji – Dyrektor ZDP aktualnie używa swój samochodów do celów służbowych, nie powinno być takiej sytuacji. Dyrektor nie ma ryczałtu na przejazdy służbowe. Mamy ponad 500 km dróg powiatowych i konieczny jest zakup samochodu osobowego.

Radny Lech Szabłowski – ryczałt powinien być ustalony, to jest dziwne, że nie ma takiej sprawy uregulowanej.

Wicestarosta – Marek Dworakowski – nic nie stoi na przeszkodzie, aby pokrywać koszty, które Dyrektor ponosi na przejazdy służbowe. Wystarczy wystawić delegację. Nie możemy spełnić wszystkich życzeń Dyrektora, ponieważ nasz budżet jest ograniczony.

Radny Lech Szabłowski – ile samochodów ma być zakupionych dla ZDP?

Radny Rafał Kołakowski – z przedstawionych informacji wynika, że trzy samochody maja trafić do ZDP, a w tym dwa osobowe.
Jan Olszewski – jeden samochód dostawczy, aby przewoził materiały i ludzi. Ponadto samochód osobowy używany. Dodatkowo Starostwo Powiatowe ma przekazać obecnie wykorzystywany swój samochód osobowy. Dziś mamy jeden sprawny samochód, do którego jest kolejka. My nie pracujemy na ternie Łomży, trzeba dojechać do wójta lub w inne miejsce na ternie powiatu i uzgodnić różne sprawy.

Radny Lech Szabłowski – jakie samochody Dyrektor ma zamiar sprzedać lub zlikwidować?

Jan Olszewski – jeżeli dostaniemy lub kupimy trzy samochody to zlikwidujemy trzy stare polonezy, które cały czas są naprawiane.

Barbara Gorzęba – czy obecnie wszystkie samochody są na bieżąco wykorzystywane?

Jan Olszewski – tak, aby efektywnie działać musimy docierać w różne miejsca, ja jako Dyrektor, kierownik sekcji drogowej i inni pracownicy, aktualnie czekamy w kolejce, aby móc skorzystać z samochodu służbowego. Pracownicy są angażowani do ciągłych napraw starych samochodów.

Radny Lech Szabłowski – czy nie byłoby bardziej rozsądnym zakupić samochody wielofunkcyjne zamiast osobowych, które tylko mogą służyć do przejazdu pracowników, a nie można nimi od razu zabrać towaru do np. naprawienia niedużej szkody na drodze? Praca ZDP powinna być bardziej efektywna a nie bardziej efektowna.

Wicestarosta – Marek Dworakowski – dokładne możliwości w zakresie zakupu samochodów zostaną ustalone po rozstrzygnięciu przetargu.

Barbara Gorzęba – plan inwestycyjny ZDP jest znacznie wyższy niż w roku ubiegłym, sytuacja tej jednostki naprawdę jest poprawna, te kwoty znacznie wzrosły.
Dodam, że dochody powiatu w zaprojektowanym budżecie na 2009 rok kształtują się następująco - roczna subwencja ogólna planowana zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 roku to kwota - 9.055.404 zł z czego:
• kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej ustalona została na poziomie - 5.018.608 zł; (2008 – 4.033.254 zł),
• część równoważąca subwencji ogólnej - 2.841.567 zł (2008 – 2.260.313),
• część oświatowej subwencji ogólnej - 1.195.239 zł (2008 - 1.598.306 ).
Ponadto dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przyjęte na poziomie - 2.400.000 zł.
Zakup środków trwałych niezbędnych do sprawnego realizowania zadań na drogach powiatowych to znaczna kwota 330.000, a w przypadku zmiany przeznaczenia zaplanowanych środków w każdej chwili Rada Powiatu może podjąć taką decyzję. Na tym etapie nie ma sensu burzyć budżetu, ponieważ na szczeblu centralnym dąży się do zrewidowania projektu budżetu państwa, wówczas zapewne będą nieuniknione cięcia i w budżetach j.s.t.

Wicestarosta – Marek Dworakowski zapoznał zebranych z planami inwestycyjnymi w zakresie składnia wniosków projektowych o dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych.

Radny Lech Szabłowski – a co będzie dalej z inwestycją na drodze przez Łochtynowo, tego nie ma w projekcie budżetu, a dokumentacja jest jeszcze ważna?

Wicestarosta – Marek Dworakowski – nie ma tego w projekcie, ponieważ udział własny w tej inwestycji miał pokryć Wójt i dalej mamy nadzieję, że tak będzie, w razie czego mamy zaplanowaną rezerwę, z której będzie można pokryć część inwestycji.

Barbara Gorzęba – na tym etapie nie możemy przyjąć czegoś do budżetu czego nie ma, dlatego ta inwestycja nie jest zapisana w projekcie. Jak z Gminą Łomża podpiszemy porozumienie to z rezerwy ewentualnie pokryjemy część kosztów inwestycji.

Radny Lech Szabłowski – dobrze byłoby pokazać Wójtowi, że ta inwestycja jest brana przez nas pod uwagę.
Barbara Gorzęba – Wicestarosta będzie negocjował z Wójtem realizację tej inwestycji.

Radny Lech Szabłowski – jaka jest deklaracja Burmistrza w przypadku drogi Szostaki – Chyliny?

Wicestarosta – Marek Dworakowski – po załatwieniu kwestii proceduralnych – wniosek itp. (pozwolenia na budowę mamy), będziemy mogli negocjować z Burmistrzem sprawy finansowe. Dokumentacja techniczna jest aktualna. Jak ZDP się wyrobi to wniosek projektowy zostanie złożony.

Radny Rafał Kołakowski – Burmistrz Jedwabnego obiecywał, że do tej inwestycji dołoży środki w wysokości około 400.000 zł. Takie deklaracje przedstawiał.

Radny Lech Szabłowski – czy są zaplanowane środki na wymianę stolarki okiennej w siedzibie Starostwa i łazienek na III piętrze?

Barbara Gorzęba – tak, w zadaniach remontowych jest przewidziana wymiana okien.

Wicestarosta – Marek Dworakowski – jeżeli uda się zaoszczędzić środki to także wyremontujemy łazienki na III piętrze. Ponadto negocjujemy warunki finansowe zainstalowania nadajnika stacji sieci komórkowej na naszym dachu, powinniśmy mieć z tego tytułu zyski w skali roku w wysokości około 50.000 zł.

Radny Lech Szabłowski – z jakich środków będą montowane kolektory słoneczne na dachu?

Wicestarosta – Marek Dworakowski – ze środków ochrony środowiska.

Przewodniczący Komisji – zwracam się z prośbą o wykonanie projektu remontu mostu w Czarnocinie.

Barbara Gorzęba – to jest już zaplanowane.

Radny Lech Szabłowski – dlaczego planowana jest wymiana samochodu służbowego Starostwa?

Wicestarosta – Marek Dworakowski – ma już przebieg ponad 120.000 km i jest zbyt mały.

Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – niskie zawieszenie powoduje, że nie da się nim dojechać do niektórych petentów podczas pomiaru pomieszczeń. Na drogach gminnych warunki są gorsze i nie można nim dojechać wszędzie. Poza tym z tyłu nie ma miejsca, aby mogły tam w miarę wygodnie siedzieć trzy osoby.

Przewodniczący Komisji – wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia 2009 roku o 6% to jest zbyt mało, pracownicy zaczną odchodzić. Powinniśmy zwiększyć ten wzrost wynagrodzeń do 10%.

Barbara Gorzęba – w takim przypadku trzeba wskazać skąd te środki przesunąć, należy pamiętać, że skutki finansowe będzie to rodzić także na lata następne. Dodatkowo sytuacja na świecie i kraju jest niepokojąca i grozi kryzysem we wszystkich budżetach. Ta podwyżka – w wysokości 6% jest bezpieczna. Wskaźniki w lutym mogą być zupełnie inne niż te które mamy obecnie.
Wiesław Jemielity – w roku bieżącym wprowadzona została także niższa podwyżka od wnioskowanej przez Komisję, jednak w trakcie roku zgodnie z wytycznymi ustawowymi wynagrodzenia najniżej zarabiających zostały podniesione, niektórzy pracownicy otrzymali nawet po 450 zł podwyżki.
Barbara Gorzęba – trzeba pamiętać, że nie będziemy mogli powiększać deficytu budżetowego.

Przewodniczący Komisji – wynagrodzenia powinny być przynajmniej na poziomie tych w gminach.

Barbara Gorzęba – powiaty na starcie miały skromniejsze dochody od gmin i dlatego jest ta dysproporcja w zarobkach. Proponuję, aby na początku roku zająć się tą kwestią, wtedy będziemy znali ostateczne wskaźniki do budżetu.

Przewodniczący Komisji – Starosta wykonuje bardzo dobrą pracę, mamy liczne osiągnięcia, a jego zarobki są na tym stanowisku na jednym z najniższych w kraju.

Radny Lech Szabłowski – proponuję środki zaplanowane na zakup samochodu służbowego dla Starostwa przeznaczyć na wzrost wynagrodzeń.

Przewodniczący Komisji – ja uważam, że należy zakupić samochód dla Starostwa, zawieszenie powoduje, że nie da się nim dojechać do niektórych petentów podczas pomiaru pomieszczeń, tak być nie może.

Radny Lech Szabłowski – co powiedzą o nas mieszkańcy i wójtowie, bierzemy od nich pieniądze na inwestycje a sami kupujemy samochody osobowe.

Wicestarosta – także uważam, że tyle samochodów osobowych nie powinno być zakupywanych.

Radny Lech Szabłowski – składam formalny wniosek, aby środki zaplanowane na zakup samochodu służbowego dla Starostwa przeznaczyć na wzrost wynagrodzeń dal pracowników Starostwa i podległych jednostek organizacyjnych.

W zarządzonym głosowaniu powyższy wniosek został odrzucony 1 głosem za, 2 przeciwnymi i 2 wstrzymującymi się. 3 członków Komisji opuściło obrady przed głosowaniem.

Barbara Gorzęba – uzupełniając omówienie innych działów budżetowych podlegających pod kompetencje Komisji stwierdziła: powiatowy Urząd Pracy w Łomży – 85333. Rozdział 85156 – składki zdrowotne - 1.118.000 przy przewidywanym wykonaniu na 2008 rok – 1.427.000 zł. Koszty utrzymania PUP w Łomży kształtują się następująco: ogółem plan wydatków to kwota 2.225.370 zł z czego: kwota współfinansowania zadań przez Prezydenta Miasta Łomża 1.109. 426 zł; kwota 7% z Funduszu Pracy – 228.284 zł; powiat angażuje swoje środki w wysokości – 887.660 zł. Przewidywane wykonanie planu wydatków PUP to kwota – 2.262.209 zł. Powiat udział własny zwiększył o 64.779 zł o 7,87% wzrost w stosunku do 2008 r. Podział planu wydatku z podziałem na wydatki osobowe i rzeczowa przedstawia się następująco: wydatki osobowe i pochodne – 2.034.661 zł, natomiast wydatki rzeczowe – 190.709 zł. Plan na 2009 rok jest wyższy o 101.977 zł od planu na 2008 r.
Poza tym zaplanowano skutki inflacji na kwotę 35.000 zł, 120.000 zł na bieżące remonty w budynku – wymiana okien, remont wejścia głównego i kilku pomieszczeń oraz wymiana mebli w kilku pokojach. Ponadto zwiększono plan wydatków na pokrycie czynszu o 40.000 zł, zakupy tablic rejestracyjnych – 40.000 zł .
Wydatki na utrzymanie Rady planowane na 2009 r. – 201.488 zł, przewidywane wykonanie na 2008 rok 180.200 zł. jest to wzrost w wyniku wprowadzenia uchwałą Rady nowej wysokości diet dla radnych od 1 października 2008 roku. Wydatki na promocję powiatu wyższe są o 10.000 zł w stosunku do 2008 roku, tj. kwota 55.000 zł.
Z kolei wobec braku innych uwag i pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok został zaopiniowany pozytywnie 4 głosami za i 1 wstrzymującymi się, 3 członków Komisji opuściło obrady przed głosowaniem (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Z kolei Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów, które zostały przewidziane na wstępie, zakończył 20-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.


Przewodniczący Komisji


Jan Kuczyński
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski

Data powstania: piątek, 27 lut 2009 10:19
Data opublikowania: piątek, 27 lut 2009 10:21
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1956 razy