BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 62/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 14 stycznia 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.15.W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:

1. Przyjęcie protokołu z 61-ego posiedzenia Zarządu.
2. Przyjęcie projektu porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Powiatem Grajewskim w sprawie dokończenia przebudowy drogi powiatowej Nr 1966B Wizna- Sambory-Sieburczyn-Rutkowskie-Burzyn-Pluty do drogi powiatowej Nr 1834B przebiegającej przez dwa sąsiednie powiaty tj. Powiat Grajewski i Powiat Łomżyński.
3. Przyjęcie projektu porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Jedwabne w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Jedwabne.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zarządu drogi i zawarcie porozumienia w tej sprawie.
5. Przyjęcie projektu porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Powiatem Kolneńskim w sprawie wspólnej inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1900B Piątnica Poduchowna-Czarnocin-Penza-Nagórki-Chludnie-Kupnina-Serwatki na odcinku ok. 6,5 km w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.
6. Przyjęcie projektu porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Nowogród w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Nowogród.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjecie realizacji w 2009 roku zadania pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 1900B Piątnica Poduchowna-Czarnocin-Penza-Nagórki-Chludnie-Kupnina-Serwatki na odcinku ok. 6,5 km w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o przekazanie środków z rezerwy budżetowej.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.
11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie o nieodpłatne przekazanie komputera oraz podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.
12. Podjęcie 2 uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
14. Sprawy różne:
1.) rozpatrzenie wniosków Dyrektora ZPOZ w Łomży o zezwolenie na wynajęcie pomieszczeń w Gabinetach Lekarskich w Piątnicy i Szczepankowie,
2.) rozpatrzenie wniosku Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego o nieodpłatne przekazanie komputera oraz podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został jednogłośnie przyjęty. Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 61-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego ww. protokół został przyjęty 5 głosami za, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Ad.2 Starosta udzielił głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych.

Jan Olszewski poinformował, że przebudowa drogi powiatowej Nr 1966B Wizna – Sambory – Sieburczyn – Rutkowskie – Burzyn – Pluty do drogi powiatowej Nr 1834B przebiegającej przez dwa sąsiednie powiaty tj. Powiat Grajewski i Powiat Łomżyński jest zadaniem, które planowane jest już od kilku lat. Na terenie powiatu pozostało do realizacji 2,23 km. Aktualnie odcinek ten ma nawierzchnię brukową. Przebudowa planowana jest w oparciu o rezerwę Ministra Infrastruktury. Wysokość dofinansowania wynosi 50 % kosztów inwestycji, natomiast udział własny ma być pokryty po 25 % kosztów inwestycji przez Powiat Łomżyński i Miasto i Gminę Jedwabne. Wniosek można złożyć do końca stycznia br. Szanse na dofinansowanie są, ponieważ jest to odcinek łączący dwa powiaty, co dodatkowo zwiększa punktację przy ocenie wniosku. Powiat Grajewski podpisał z nami porozumienie, ale przy tym planuje pokrycie kosztów inwestycji na swoim terenie ze środków własnych.

Starosta dodał, że Ministerstwo Infrastruktury w swoich priorytetach jako pierwszy określa inwestycje mostowe, co uzasadnia tym, iż środki na drogi są w regionalnych programach operacyjnych. Wobec tego uzyskanie dofinansowania będzie trudne.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego projektu porozumienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Powiatem Grajewskim w sprawie dokończenia przebudowy drogi powiatowej Nr 1966B Wizna – Sambory – Sieburczyn – Rutkowskie – Burzyn – Pluty do drogi powiatowej Nr 1834B przebiegającej przez dwa sąsiednie powiaty tj. Powiat Grajewski i Powiat Łomżyński został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Starosta poinformował, że projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Jedwabne w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Jedwabne ściśle odnosi się do tematu omówionego w punkcie drugim.

Jan Olszewski – Dyrektor ZDP w Łomży dodał, że udział finansowy w przedmiotowej inwestycji obu samorządów jest równy i wynosi po niespełna 336.000 zł.
Wicestarosta zwrócił uwagę, że zanim dojdzie do złożenia wniosku należy jeszcze zakończyć szereg procedur wynikających z tego typu zamiaru inwestycyjnego.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego projektu porozumienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Jedwabne w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Jedwabne został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Jan Olszewski – Dyrektor ZDP w Łomży poinformował, że projekt uchwały w sprawie przekazania zarządu drogi i zawarcia porozumienia w tej sprawie dotyczy drogi na ternie gminy Nowogród. Jest to odcinek na ternie naszego powiatu o długości 3,3 km. Jest to droga łącząca dwa powiaty i podobnie jak w poprzednim przypadku mamy zamiar ubiegać się o dofinansowanie z rezerwy Ministra Infrastruktury, z tym, że wniosek ma składać Powiat Kolneński. Z tego powodu jest konieczne przekazanie naszej drogi w zarząd innemu samorządowi. Udział własny w tej inwestycji ma pokryć Gmina i Miasto Nowogród oraz Powiat Łomżyński.

Starosta dodał, że Powiat Kolneński będzie projektodawcą, natomiast Powiat Łomżyński dołącza się do tej inicjatywy. Ponadto podkreślił, że inwestycja ta jest przygotowywana do realizacji od kilku lat.

Wicestarosta zwrócił uwagę, że przekazanie naszej drogi w zarząd innemu samorządowi odbywać się będzie oczywiście tylko na czas realizacji inwestycji.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przekazania zarządu drogi i zawarcia porozumienia w tej sprawie została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 62/176/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 stycznia 2009 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Jan Olszewski – Dyrektor ZDP w Łomży poinformował, że projekt porozumienia w sprawie wspólnej inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1900B Piątnica Poduchowna – Czarnocin – Penza – Nagórki – Chludnie – Kupnina – Serwatki na odcinku ok. 6,5 km w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa dotyczy tematu omawianego w punkcie czwartym. Przy tym dodał, że wartość inwestycji na terenie powiatu łomżyńskiego wynosi 2.306.000 zł. Natomiast udział własny wynosi 50 % kosztów.

Starosta dodał, że Powiat Kolneński zapewniał, iż szanse na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji są bardzo duże.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego projektu porozumienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt porozumienia w sprawie wspólnej inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1900B Piątnica Poduchowna – Czarnocin – Penza – Nagórki – Chludnie – Kupnina – Serwatki na odcinku ok. 6,5 km w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Starosta stwierdził, że projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Nowogród w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Nowogród łączy się ściśle z tematami omówionymi w punkcie czwartym i piątym porządku obrad. Projekt przewiduje zabezpieczenie przez Miasto i Gminę Nowogród kwoty 400.000 zł, natomiast ma dołożyć nieco więcej. Wynika to z tego, że Gmina nie ma możliwości zaciągnięcia większego kredytu, a na drogi powiatowe zabezpieczyła już środki – w ramach innych inwestycji – o bardzo dużej sumie. Generalnie Powiat Łomżyński na tę inwestycję ma zabezpieczyć kwotę 753.000 zł.

Henryk Kłosiński zapytał jaką łącznie kwotę ma zabezpieczyć Powiat Łomżyński na drogi powiatowe na terenie gminy Nowogród.

Wicestarosta odpowiedział, że jest to około 1,5 mln zł.

Starosta zaznaczył, że jest to czysto teoretyczna kalkulacja, ponieważ dofinansowanie wszystkich zaplanowanych inwestycji będzie bardzo trudne.

Henryk Kłosiński uznał, że zaangażowanie tak dużych środków na ternie jednej gminy może skutkować niezadowoleniem przedstawicieli z terenu innych gmin.

Wicestarosta zwrócił uwagę, że wg danych, które posiada, większe szanse na dofinansowanie ma właśnie przebudowa drogi powiatowej Nr 1900B Piątnica Poduchowna – Czarnocin – Penza – Nagórki – Chludnie – Kupnina – Serwatki, ponieważ Ministerstwo Infrastruktury równorzędnie traktuje oba priorytety dotyczące oceny inwestycji – w zakresie inwestycji mostowych i odcinków dróg łączących powiaty realizowanych w ramach porozumień miedzy samorządami. Na poparcie swojego zdania odczytał pismo informujące i opisujące priorytety określone przez Ministerstwo Infrastruktury.

Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu poinformował, że Powiat ma szanse zrealizować inwestycję na drodze powiatowej za około 1/3 wartości zadania, wobec czego brak akceptacji dla tego zadnia byłby w jego ocenie krokiem nieracjonalnym. W takim przypadku Powiat zaprzepaściłby szansę na pozyskanie środków w wysokości ponad 1,6 mln zł. Przedmiotowa inwestycja jest zapisana w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Miała być realizowana w RPO w ubiegłym roku, jednak Powiat Kolneński nie zdążył wypełnić wszystkich formalności.

Starosta zaznaczył, że rozmawiał na temat priorytetów z przedstawicielem Ministerstwa, który poinformował go, iż w 2009 roku nadal będą preferowane inwestycje mostowe.
Kontynuując poprosił o poparcie problemowego projektu uchwały.

Henryk Kłosiński zapytał czy Powiat udźwignie takie obciążenia budżetowe i z jakich środków będzie to realizowane.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu poinformowała, że kwota 753.000 zł będzie ewentualnie przeznaczona z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Te środki mogą być przeznaczone tylko na priorytetowe zadania inwestycyjne.

Starosta zaznaczył, że nie widzi żadnych zagrożeń dla możliwości sfinansowania zaplanowanych inwestycji drogowych.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego projektu porozumienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Nowogród w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Nowogród został przyjęty 4 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Jan Olszewski – Dyrektor ZDP w Łomży przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjecie realizacji w 2009 roku zadania pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 1900B Piątnica Poduchowna – Czarnocin – Penza – Nagórki – Chludnie – Kupnina – Serwatki na odcinku ok. 6,5 km w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji. Reasumując stwierdził, że planowane nakłady robót budowlanych według wartości kosztorysowej wyniosą 4.918.000 zł z czego: 2.459.000 zł to 50 % ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa; 1.396.000 zł – środki z budżetu Powiatu Kolneńskiego; 400.000 zł – środki z budżetu Gminy Nowogród i 753.000 zł – środki z budżetu Powiatu Łomżyńskiego – pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Jak wcześniej było wspomniane modernizacja przedmiotowej drogi ujęta jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007 – 2015, przyjętym uchwałą Rady Powiatu.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu poinformowała, że w ramach przedmiotowej inwestycji będzie jeszcze zawarta umowa między samorządem kolneńskim a Gminą i Miastem Nowogród, z racji tego, że Powiat Kolneński będzie realizatorem tej inwestycji.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjecie realizacji w 2009 roku zadania pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 1900B Piątnica Poduchowna – Czarnocin – Penza – Nagórki – Chludnie – Kupnina – Serwatki na odcinku ok. 6,5 km w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji został przyjęty 4 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Jan Olszewski – Dyrektor ZDP w Łomży przedstawił wniosek o przekazanie środków z rezerwy budżetowej dotyczący aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy ciągu drogowego złożonego z trzech dróg powiatowych tj Nr 1964B odc. Taraskowo – Olszyny; Nr 1924B odc. Olszyny – Wyłudzin – Guty; Nr 1962B odc. Guty – Kownaty oraz aktualizacji stałej organizacji ruchu przebudowy ciągu drogowego złożonego z trzech dróg powiatowych wymienionych powyżej pod lit. a. (wniosek stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Wicestarosta uzupełniając zaznaczył, że aktualizacja dokumentacji wynika z wytycznych w tym zakresie, które określa Unia Europejska.

Starosta dodał, że odwołanie do Wojewody Podlaskiego w sprawie oceny wniosku o dofinansowanie inwestycji na drogach określonych w analizowanym wniosku było skuteczne, wobec czego są duże szanse na pomyślne dofinansowanie, jednak ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Zarządu Województwa.

Henryk Kłosiński zwrócił uwagę, że w jego ocenie powinna być przygotowana dokumentacja projektowa na inne drogi powiatowe, aby były możliwości modernizacji zdegradowanych odcinków – wymagających pilnych remontów.

Starosta poinformował, że zgodnie z założeniami sfinansowanie dokumentacji projektowej będzie możliwe w ramach programu Interreg – dotyczącego współpracy przygranicznej. W tej sprawie będzie składany odpowiedni projekt.

Wicestarosta zwrócił uwagę, że procedura w sprawie dokumentacji projektowej jest dość czasochłonna i w związku z tym jeżeli zostanie opracowana w roku bieżącym to ewentualna realizacja inwestycji mogłaby nastąpić dopiero w roku 2010.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek o przekazanie środków z rezerwy budżetowej został zaakceptowany 5 głosami za, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Następnie została ogłoszona 10-ciominutowa przerwa, po zakończeniu której głos zabrał główny specjalista ds. oświaty i kultury.

Ad.9 Elżbieta Gosk zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie. Podsumowując zaznaczyła, że ustawa o bibliotekach obliguje samorząd powiatowy do prowadzenia co najmniej jednej biblioteki powiatowej. Samorząd Powiatu Łomżyńskiego powierza to zadanie od roku 2000 Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży na podstawie corocznie zawieranego porozumienia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z Prezydentem Miasta Łomża. Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego na rok 2009 nie zmienia treści porozumienia zawieranego z Prezydentem. W roku 2009 na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej Powiat Łomżyński przeznaczył kwotę 45 tys. złotych, co stanowi wzrost finansowania tego zadania o 10.000 zł w skali roku.

Henryk Kłosiński zwrócił uwagę, że Powiat Łomżyński w województwie podlaskim przeznacza największą kwotę na prowadzenie biblioteki powiatowej. Ponadto poinformował, że jak była przekształcana Bibliotek Wojewódzka w Łomży to należało wystąpić z wnioskiem o wydzielenie księgozbioru powiatowego. Jednak ta sprawa nie została załatwiona na początku a teraz jest to już niemożliwe.
Kontynuując zaproponował zorganizowanie spotkania z przedstawicielami bibliotek gminnych z terenu powiat łomżyńskiego.

Starosta poparł powyższą inicjatywę i stwierdził, że takie spotkanie zostanie przygotowane podczas Święta Bibliotekarza.

Wicestarosta zaznaczył, że obecnie żadna z bibliotek gminnych nie jest w stanie poprowadzić zadań biblioteki powiatowej, wobec czego od 9 lat zawierane jest porozumienie z Miastem Łomża w tym zakresie.

Elżbieta Gosk uznała, że Miejska Biblioteka Publicznej w Łomży mogłaby mieć zwiększony zakres dotyczący realizacji zadań metodyczno – instruktażowych na ternie powiatu.

Starosta stwierdził, że powyższą kwestię będzie można omówić podczas Święta Bibliotekarza. Ponadto podkreślił, że analizowany projekt uchwały i porozumienia jest elementem kilku innych porozumień negocjowanych z samorządem miejskim, gdzie samorząd Miasta Łomża znacznie zwiększa finansowanie zleconych nam zadań.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Elżbieta Gosk – główny specjalista ds. oświaty i kultury zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.

Starosta dodał, że na niektóre zadania jest przewidziana trochę mniejsza kwota ni ż w roku 2008, ponieważ na takie przedsięwzięcia jak organizacja różnych uroczystości, obchodów rocznicowych i innych wydarzeń kulturalnych zostały wypracowane działania, które pozwalają na pozyskiwanie znacznych środków zewnętrznych na te cele.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 62/177/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 stycznia 2009 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu poinformował, że Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie złożyła wniosek o nieodpłatne przekazanie komputera oraz podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego. Wniosek ten możliwy jest do realizacji, ponieważ w Wydziale „GN” są obecnie instalowane nowe jednostki komputerowe, natomiast poprzednie mogą być przekazane jednostkom, które nie potrzebują komputerów o dużych mocach przerobowych.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 62/178/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 stycznia 2009 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.12 1.) i 2.) Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu poinformowała, że projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok odnoszą się do zatwierdzenia przeniesienia planowanych wydatków za okres od 1 października 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, które były dokonywane przez kierowników jednostek budżetowych powiatu łomżyńskiego pomiędzy paragrafami w ramach jednego rozdziału na kwotę 273.417 zł, co jest szczegółowo rozpisane w przedłożonych załącznikach do projektów uchwał.
Zostały przygotowane dwa projekty uchwał, ponieważ łatwiej będzie rozliczyć środki pozyskane w ramach programów pomocowych.
Dokumenty te mają charakter porządkowy.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionych projektów uchwał.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 62/179/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 stycznia 2009 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

W kolejnym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 62/180/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 stycznia 2009 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Ad.13 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu poinformowała, że w projekcie następnej uchwały przewiduje się zmniejszenie rezerwy budżetowej celowej „drogowej” - „Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” o kwotę - 6.330 zł i z kolei zwiększenie z tych środków planu finansowego wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży na sfinansowanie:
a) aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy ciągu drogowego złożonego z trzech dróg powiatowych tj Nr 1964B odc. Taraskowo – Olszyny; Nr 1924B odc. Olszyny – Wyłudzin – Guty; Nr 1962B odc. Guty – Kownaty.
b) aktualizacji stałej organizacji ruchu przebudowy ciągu drogowego złożonego z trzech dróg powiatowych wymienionych powyżej pod lit. a.
Zmiany te wprowadza się na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży rozpatrzony na dzisiejszym posiedzeniu.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 62/181/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 stycznia 2009 roku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

Ad.14 1.) Starosta w sprawach różnych poinformował, że Dyrektor ZPOZ w Łomży złożył wniosek o zezwolenie na wynajęcie pomieszczeń w Gabinetach Lekarskich w Piątnicy i Szczepankowie. W ZGLR w Piątnicy jest w zasadzie całe wolne piętro, które generuje koszty, więc po negocjacjach udało mi się przekonać Wójta Gminy Piątnica do wynajęcia tych pomieszczeń na potrzeby Gminy – na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Proponowane rozwiązanie jest racjonalne. Wójt od podstaw wyremontuje pomieszczenia inwestując w nie pokaźne środki, co jest w interesie Powiatu.
Natomiast wniosek o wynajęcie pomieszczeń w Gabinecie Lekarskim w Szczepankowie jest kontynuacją dotychczas zawieranych umów w tym zakresie (wnioski stanowią załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wnioski o zezwolenie na wynajęcie pomieszczeń w Gabinetach Lekarskich w Piątnicy i Szczepankowie zostały zaakceptowane 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

2.) Wicestarosta poinformował, że Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego złożył wniosek o nieodpłatne przekazanie komputera, co jest analogiczną kwestią do rozpatrywanej w punkcie jedenastym porządku dziennego.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 62/182/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 stycznia 2009 roku stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).

Ponadto w sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 62-gie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski
Data powstania: piątek, 27 lut 2009 13:24
Data opublikowania: piątek, 27 lut 2009 13:45
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2168 razy