BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 64/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 12 lutego 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.55.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:

1. Przyjęcie protokołu z 63-ego posiedzenia Zarządu.
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2008 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
3. Rozpatrzenie informacji finansowej za 2008 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży złożonej na podstawie art.197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2008 Muzeum Przyrody w Drozdowie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
5. Rozpatrzenie informacji finansowej za 2008 rok Muzeum Przyrody w Drozdowie złożonej na podstawie art.197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
6. Przyjęcie projektu porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica.
7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przekazanie środków rezerwy budżetowej oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora ZDP w Łomży do nabywania na rzecz Powiatu nieruchomości gruntowych, niezbędnych do przebudowy drogi powiatowej nr 1939B na odc. Modzele Stare-Wyrzyki na terenie powiatu łomżyńskiego.
9. Rozpatrzenie wniosku Komisji Budżetu Rady Powiatu w sprawie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Śniadowo-Osobne (gmina Śniadowo).
10. Podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach zasobu powiatu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania oraz utylizacji majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.
12. Sprawy różne:
1.) Wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży w sprawie wynajęcia pomieszczenia w GLR w Gaci,
2.) Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od trybu przetargu przy zawarciu tej umowy,
3.) Informacja o ostatecznych kwotach dotacji i subwencji z Ministerstwa Finansów.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 5 głosami za, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było. Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 63-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego ww. protokół został przyjęty 5 głosami za, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

Jarosław Cholewicki zapoznał zebranych ze sprawozdaniem finansowym za rok 2008 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży (pełnia treść sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Reasumując poinformował, że strata w wysokości 19.104,80 zł wynika przede wszystkim z podwyżki czynszu za wynajmowane pomieszczenia. Ponadto dodał, że z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Nowogrodzkiej nie ma już żadnych środków.

Starosta uzupełniając stwierdził, że informacje z Ministerstwa Kultury dotyczące mecenatu na rok bieżący są bardzo niepokojące.

Wicestarosta zapytał z czego wynikają nieściągnięte zobowiązania.

Jarosław Cholewicki poinformował, że powyższy problem wynika z tego, że jeden z kontrahentów wynajmujący pomieszczenia od ROK nie wywiązał się ze zobowiązań. W związku z tym został zaangażowany syndyk, który także nie jest na tym etapie ściągnąć tych długów.

Starosta zaznaczył, że rok 2008 dla jednostek kultury był bardzo pomyślny, w którym prawie 700.000 zł ROK pozyskał ze źródeł zewnętrznych, co jest imponującym wynikiem, w szczególności w zestawieniu z latami poprzednimi.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 64/184/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 lutego 2009 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Starosta ponownie udzielił głosu Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

Jarosław Cholewicki zapoznał zebranych z najistotniejszymi elementami informacji finansowej za 2008 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży złożonej na podstawie art.197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (pełna treść powyższej informacji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu informacja finansowa za 2008 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży złożonej na podstawie art.197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych została przyjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Starosta udzielił głosu księgowej Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Urszula Gajcy omówiła sprawozdanie finansowe za rok 2008 Muzeum Przyrody w Drozdowie (pełnia treść sprawozdania stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). Reasumując zaznaczyła, że rok 2008 dla Muzeum był pod względem finansowym najlepszym rokiem od 10 lat.

Starosta analogicznie do poprzedniego przypadku stwierdził, że informacje z Ministerstwa Kultury dotyczące mecenatu na rok bieżący są bardzo niepokojące, co Ministerstwo uzasadnia potrzebą wprowadzenia oszczędności w związku z przewidywanym kryzysem finansowym.

Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie podzielając zdanie Starosty podkreśliła, że Muzeum złożyło projekty na różne formy realizacji zadań opiewające na kwotę ponad 700.000 zł i mimo pozytywnej oceny formalnej szanse na pozyskanie tych środków są bardzo małe.

Starosta zachęcił Panią Dyrektor do intensywnego składania projektów o pozyskanie środków zewnętrznych, w szczególności do złożenia wniosku na początku roku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Muzeum Przyrody w Drozdowie została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 64/185/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 lutego 2009 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Starosta ponownie udzielił Dyrektorowi Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Anna Archacka zapoznała zebranych z najistotniejszymi elementami informacji finansowej za 2008 rok Muzeum Przyrody w Drozdowie złożonej na podstawie art.197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (pełna treść powyższej informacji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu informacja finansowa za 2008 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży złożonej na podstawie art.197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych została przyjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Następnie została ogłoszona 10-ciominutowa przerwa.

Ad.6 Po zakończeniu przerwy głos zabrał Jan Olszewski – Dyrektor ZDP w Łomży, który przedstawił projekt porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica. Wyjaśniając dodał, że porozumienie dotyczy niewielkiego odcinka drogi przebiegającej przez miejscowość Kobylin, przy czym problem w tej kwestii dotyczy także sprawy związanej z niechęcią udostępnienia części pasa należącego do trzech właścicieli działek. W związku z tym, aby inwestycja była możliwa do realizacji należy uzyskać pozwolenie od tych właścicieli działek na zajęcie gruntów. Sprawa ta była poruszana już 2 lata temu jednak nie dała konkretnego rezultatu. Aktualnie obowiązująca ustawa regulująca prowadzenie inwestycji umożliwia zajęcie pasa drogowego w ilości niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia, w razie potrzeby będziemy mogli z tych uregulowań skorzystać.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy projekt porozumienia stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Jan Olszewski – Dyrektor ZDP w Łomży poinformował, że wniosek o przekazanie środków rezerwy budżetowej w kwocie 12.100 zł odnosi się do przeznaczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowych na następujące zadania:
1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Szczepankowo-Czaplice-Boguszyce – jest wola by zrealizować ten odcinek drogi lecz, aby do tego przystąpić należy opracować dokumentację, która między innymi pozwoli nam stwierdzić czy droga leży w pasie drogowym Koszt wykonani tej dokumentacji to kwota 212.100 zł.
2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Śniadowo-Chojny. Jest to odcinek w naprawdę bardzo złym stanem technicznym. Koszt wykonani tej dokumentacji to kwota 71.400 zł.
3. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi 1914B Kainy-Dobrzyjałowo-Górki. Droga częściowo przebiega przez gm. Piątnica i w zdecydowanie większej części przez gm. Jedwabne. Koszt wykonani tej dokumentacji to kwota 61.500 zł.
4. Opracowanie dokumentacji na posadowienie kładki dla pieszych w Drozdowie w ciągu chodnika. Wniosek dotyczy 3.500 zł na opracowanie pełnej, uproszczonej dokumentacji.
5. Z kolei 8.000 tys. zł ma być przeznaczone na opracowanie dokumentacji w kwestii dotyczącej przepustu, który ma za zadanie odprowadzić wody spływające z pól w m. Modzele Stare.
6. 8.000 tys. zł ma być przeznaczone na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej przez miejscowość Dobrylas.
7. 8.00 tys. zł ma być przeznaczone na opracowanie uproszczonej dokumentacji na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej 1937 Stara Łomża -Pniewo przez miejscowość Siemień. Wójt gm. Łomża oferuje 100.000 zł na ułożenie chodnika.
8. 1.500 zł ma być przeznaczone na sporządzenie aktualizacji kosztorysu na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Łuby-Kurki na gm. Miastkowo.
9. 25.000 zł ma być przeznaczone na opracowanie dokumentacji – przebudowa drogi powiatowej 1962 Kokoszki-Guty. Inwestycja ta bez opracowania dokumentacji nie może być realizowana, gdyż jest to teren zaniżony, ponadto nie wiemy do końca czy są sprawy własnościowe uregulowane.
10. 4.000 zł ma być przeznaczone na aktualizację dokumentacji na drogę Bronowo–Janczewo.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przekazanie środków rezerwy budżetowej oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok został zaakceptowany 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy wniosek stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Z kolei uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 64/186/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 lutego 2009 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Jan Olszewski – Dyrektor ZDP w Łomży poinformował, że projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora ZDP w Łomży do nabywania na rzecz Powiatu nieruchomości gruntowych, niezbędnych do przebudowy drogi powiatowej nr 1939B na odc. Modzele Stare-Wyrzyki na terenie Powiatu Łomżyńskiego dotyczy poszerzenia o niewielką powierzchnię pasa drogowego poprzez odkupienie gruntów od właścicieli działek przyległych do dróg. Jest to niezbędne, żeby ruch odwadniający poprowadzić. Ustalono, że nie będzie to wielka kwota, lecz symboliczna, na którą rolnicy zgodzili się, aby jednak to nabyć potrzebne jest upoważnienie zarządu.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora ZDP w Łomży do nabywania na rzecz Powiatu nieruchomości gruntowych, niezbędnych do przebudowy drogi powiatowej nr 1939B na odc. Modzele Stare-Wyrzyki na terenie Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 64/187/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 lutego 2009 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Starosta zapoznał zgromadzonych z wnioskiem Komisji Budżetu Rady Powiatu w sprawie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Śniadowo-Osobne, gmina Śniadowo. Wyjaśniając poinformował, że wniosek ten został już skonsumowany w punkcie nr 7 porządku obrad. Będą przy tym prowadzone starania, aby ten znaczący odcinek drogi dla układu komunikacyjnego na terenie powiatu łomżyńskiego zgłosić do Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych.
Poza tym Starosta poprosił o przyśpieszenie prac w zakresie opracowania planu działania na lata 2009-2011 (powyższy wniosek stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.10 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN poinformował, że decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach zasobu powiatu odnosi się do działek na terenie gm. Piątnica, nabytych na rzecz Powiatu w ramach modernizacji i przebudowy dróg.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach zasobu powiatu została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (decyzja GN.I.7002-2/2009 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 lutego 2009 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Sekretarz Powiatu – Wiesław Jemielity poinformował, że planowane jest przekazanie sprzętu, który wycofywany jest z jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego – PUP w Łomży w związku z wymianą na nowy o lepszych parametrach technicznych. Używany sprzęt komputerowy zostanie przekazany Centrum Katolickiemu w Łomży.
Ponadto projekt uchwały przewiduje zutylizowanie sprzętu komputerowego, który nie nadaje się już do dalszej eksploatacji.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania oraz utylizacji majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 64/188/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 lutego 2009 roku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

Ad.12 1.) Starosta przechodząc do spraw różnych odczytał wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży w sprawie wynajęcia pomieszczenia w GLR w Gaci.

Henryk Kłosiński zapytał czy osoba, która ubiega się o wynajem pomieszczeń nie będzie sprawiać trudności z płatnościami.

Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ w Łomży stwierdził, że nie da się przewidzieć tego, przy czym zainteresowany deklaruje, iż takich problemów nie będzie.
Henryk Kłosiński poprosił o odpowiednie zabezpieczenie interesu finansowego ZPOZ, tak aby wszystkie koszty adaptacji pomieszczenia zwróciły się.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży w sprawie wynajęcia pomieszczenia w GLR w Gaci został zaakceptowany 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (wniosek stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

2.) Wicestarosta stwierdził, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od trybu przetargu przy zawarciu tej umowy wynika z planu udostępnienia dachu siedziby Starostwa Powiatowego na rzecz telefonii komórkowej, która z tego tytułu będzie wnosić comiesięczne opłaty, stanowiące dość duże wpływy do budżetu powiatu. Następnie zapoznał zgromadzonych z projektem umowy najmu w przedmiotowej sprawie.

Starosta dodał, że kontrahent może wystąpić o pozwolenie na zainstalowanie anteny dopiero jak będzie dysponował powierzchnią – w tym przypadku dachu, na której będzie mógł wykonać montaż urządzenia.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od trybu przetargu przy zawarciu tej umowy został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).

3.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu przedstawiając informację o ostatecznych kwotach dotacji i subwencji z Ministerstwa Finansów zaznaczyła, że ostateczne wskaźniki minimalnie różnią się od tych, które Rada Powiatu przyjęła przy projektowaniu budżetu powiatu na 2009 rok.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 64-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.Protokół sporządził:
Marcin Pieńkowski
Data powstania: piątek, 27 lut 2009 13:48
Data opublikowania: piątek, 27 lut 2009 13:50
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2150 razy