BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 65/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26 lutego 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.15.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:

1. Przyjęcie protokołu z 64-ego posiedzenia Zarządu.
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Przyjęcie 2 porozumień z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna.
4. Informacja w sprawie odszkodowania za działki zajęte pod drogi powiatowe przejęte od PKP.
5. Zapoznanie z decyzją Ministra Infrastruktury w sprawie nabycia działek zajętych pod drogę we wsi Makowskie gm. Jedwabne.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
8. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 64-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego ww. protokół został przyjęty 5 głosami za, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wyjaśniając dodał - 24-go lutego odbyło się spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która zapoznała się z projektem uchwały dotyczącym realizacji zadań i przeznaczenia środków z PEFRON w 2009 r. Rada Powiatowa pozytywnie zaopiniowała dokonany podział. Zgodnie z pismem Prezesa Zarządu PEFRON Powiat Łomżyński otrzymał na 2009 rok kwotę 869.977 zł na zadania dotyczące realizacji zadań określonych w ustawie. Co roku PEFRON określa kwoty przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie warsztatu terapii zajęciowej, w tym roku jest to kwota ponad 517.000 zł, natomiast odliczając tę kwotę pozostaje 352,117 zł na pozostałe zadania związane z rehabilitacją zawodową, którą zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy, czyli są to: szkolenia, staże, prace interwencyjne, tworzenie stanowisk pracy itp. Dotyczy to osób niepełnosprawnych, to właśnie na podstawie ich zapotrzebowania ustaliliśmy proponowany aktualnie podział środków. W ramach tej kwoty proponowane jest utworzenie 2 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, pozostałą kwotę 167,117 zł proponujemy przeznaczyć na rehabilitacje społeczną realizowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, czyli likwidacja barier, turnusy rehabilitacyjne, wspieranie organizacji pozarządowych, które zajmują się sportem, kulturą, rekreacją a także dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego środków ortopedycznych i środków pomocniczych. Ogólnie Powiat otrzymał w tym roku zdecydowanie mniej pieniędzy niż w roku ubiegłym. PEFRON już dawno zapowiadał zmniejszenie środków, także inne powiaty otrzymały dużo mniejsze kwoty. Zdecydowanie jest to niepokojące, gdyż coraz więcej ludzi składa wnioski o udzielenie pomocy. Jak Rada przyjmie aktualnie proponowany podział to i tak zabraknie środków, aby zrealizować wnioski, które już w tej chwili są złożone, a do końca roku jeszcze daleko. Potrzeby niepełnosprawnych coraz bardziej rosną, natomiast nie mamy prawa zabraniać składania wniosków na wszelkie formy pomocy, np. na turnusy, czy likwidację barier. Zatem na pewno będzie budzić to pewne niezadowolenie wśród osób niepełnosprawnych. Ponadto na posiedzenie Rady Społecznej poruszona została kwestia dotycząca tego, że w 2009 roku udział Powiatu w funkcjonowaniu WTZ w Marianowie będzie wynosił 10%. Ponadto Powiat będzie musiał z własnych środków dofinansować swoich uczestników WTZ, których jest 8 w Łomży na Bernatowicza – pochodzących z terenu powiatu i 22 w WTZ w Marianowie. W związku z tym, że PCPR realizuje projekt systemowy, w którym uwzględniono udział WTZ, Powiat z własnych środków nie będzie musiał dokładać do uczestników WTZ. Koszty zostaną pokryte z projektu ze środków Unijnych, kwota ta wynosi na rok bieżący 52,000 zł, dzięki czemu – uwzględniając projekty z roku 2008 – Powiat zaoszczędzi około 70,000 zł.

Henryk Kłosiński wyraził duże rozczarowanie zmniejszaniem wysokości dofinansowania zadań realizowanych na rzecz niepełnosprawnych.

Starosta stwierdził, że wobec tego trzeba będzie określić nowe kryteria dofinansowania, np. w postaci tego, że w pierwszej kolejności dofinansowanie będzie przysługiwało osobom o najwyższym stopniu niepełnosprawności.
Nawiązując do powyższego poprosił Dyrektora PCPR o przygotowanie propozycji w zakresie nowych kryteriów dofinansowania niepełnosprawnych, z którymi to następnie zostaną zapoznani członkowie Zarządu.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Starosta realizując porządek dzienny poinformował, że do pierwotnych projektów porozumień z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna zostały wprowadzone pewne poprawki o charakterze logiczno – porządkowym. Nawiązując do powyższego przekazał członkom Zarządu skorygowane projekty porozumień, po czym odczytał paragrafy, w których nastąpiły korekty.

Wicestarosta uzupełniając dodał, że projekty porozumień były kilkakrotnie już negocjowane z Wójtem i stąd wynika ostatecznie zaproponowany kształt tych dokumentów. Ponadto w odpowiedzi na wątpliwości Pani Skarbnik Powiatu zaznaczył, że w paragrafie 5 pkt b.) zostało zapisane zabezpieczenie, na którym bardzo zależało Wójtowi Gminy Piątnica, natomiast dla Powiatu Łomżyńskiego – jego zdaniem – nie jest to zapis, dla którego warto rezygnować z zawarcia problemowego porozumienia.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu projekt porozumienia z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna – dotyczący przebudowy drogi powiatowej na odcinku Kramkowo – droga przez wieś został przyjęty 5 głosami, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy projekt porozumienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

W kolejnym głosowaniu projekt porozumienia z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna – dotyczący przebudowy drogi powiatowej na odcinku Jarnuty – w kierunku Zanklewa został przyjęty 5 głosami, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy projekt porozumienia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Starosta odbiegając od meritum zapytał z jakiego powodu nie zostały ogłoszone przetargi na wykonanie dokumentacji technicznej na niektóre drogi powiatowe.

Jan Gromak – gł. specjalista ZDP w Łomży poinformował, że wartość zamówienia na dokumentację techniczną na niektóre drogi nie obligowała do uruchomienia procedury ogłoszenia przetargu, wobec czego dokonano zamówienia z wolnej ręki.
Ponadto w odpowiedzi na wątpliwości Starosty i Pani Skarbnik poinformował, że każde zlecenie wykonania dokumentacji jest odrębnym zamówieniem publicznym i kwestia ta nie stanowi dzielenia zamówienia. Podkreślił przy tym, że żaden z projektantów nie podjąłby się opracowania dokumentacji na kilka dłuższych odcinków dróg, a zlecenie z wolnej ręki dodatkowo pozwala oszczędzić i czas i pieniądze.
Wicestarosta podzielił opinię przedmówcy. Dodał przy tym, że każde zlecenie wykonania dokumentacji jest odrębnym zamówieniem i kwestia ta nie stanowi dzielenia zamówienia publicznego ponieważ każda droga powiatowa jest odrębnym obiektem budowlanym.
Starosta dodatkowo zaznaczył, że projekty porozumień w pierwszej kolejności powinny być podpisywane przez samorząd gminy a następnie przez Zarząd Powiatu, co zapobiegnie sytuacji, w której Powiat będzie czekał kilka tygodni na podpisanie projektu porozumienia.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do poruszonego problemu.

Ad.4 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami omawiając informację w sprawie odszkodowania za działki zajęte pod drogi powiatowe przejęte od PKP stwierdził, że w odpowiedzi na pismo Starosty Łomżyńskiego w problemowej sprawie PKP zaproponowało negocjowanie odszkodowania, a konkretnie zaproponowało 8 zł za 1 m2 gruntu, co daje kwotę odszkodowania ponad 30.000 zł.
Z kolei w nawiązaniu do powyższego stwierdził, że istnieje możliwość wystąpienia o naliczenie 8 zł za 1 m2 gruntu przemnożonego przez inny wskaźnik, który nie odnosi się do prawa własności a do prawa wieczystego użytkowania. Wartość tego wskaźnika to 0,59, co daje kwotę odszkodowania w wysokości około 17.880 zł. Także można wystąpić z wnioskiem do Wojewody o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Łomży, który potwierdził, że grunty te należą do Skarbu Państwa – PKP, bowiem należy domniemywać, iż w tamtym okresie nie dołożono odpowiednich starań, aby dokładnie ustalić przebieg granic pasa drogowego. Prawdopodobnie grunt ten był zajęty pod drogę już przed 1994 rokiem.
Stanisław Kozikowski podsumowując dodał, że posiada nieoficjalną informację, że Marszałek Województwa, który również został obdarowany działkami przez PKP, odwołał się w problemowej sprawie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (kopia pisma PKP S.A. w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Wicestarosta zwrócił uwagę na to, że kwota odszkodowania w wysokości około 17.880 zł daje cenę około 4,7 zł za 1 m2. Jest to wartość, która była brana pod uwagę w przypadku innych odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe.

Starosta zapytał co będzie, gdy SKO uzna skargę Marszałka za zasadną.

Stanisław Kozikowski w odpowiedzi na pytanie Starosty stwierdził, że jeżeli SKO uzna skargę Marszałka za zasadną to sprawa wróci do samorządu gminy, natomiast jeżeli ktoś się odwoła od decyzji SKO to sprawa trafi do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
Z kolei członkowie Zarządu w przedmiotowej sprawie polecili Naczelnikowi Wydziału GN skierować odwołanie do Wojewody Podlaskiego.

Ad.5 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zapoznał zgromadzonych z decyzją Ministra Infrastruktury w sprawie nabycia działek zajętych pod drogę we wsi Makowskie gm. Jedwabne. Wyjaśniając dodał – w tym przypadku problem dotyczy tego, iż właściciele zajętych gruntów chcieliby uzyskać odszkodowanie za te grunty i w związku z tym odwołują się od niekorzystnych dla nich decyzji. Natomiast wypłacić odszkodowania nie możemy, ponieważ przepis, na podstawie którego można było ustalić i wypłacić odszkodowanie utracił moc z końcem 2005 roku. Ponadto w uzasadnieniu problemowej decyzji jest stwierdzenie, że nie zostały przedstawione dokumenty, które wskazywałyby, że Zarząd Dróg Powiatowych prowadził prace w pasie drogowym znajdującym się w części na działkach prywatnych. Problem jest w tym, że nie wiadomo jakie to miałyby być dokumenty. Ciężko jest udokumentować, że akurat na jakimś odcinku zostały przeprowadzone prace w zakresie wycinki drzew, czy też koszenie trawy (kopia ww. decyzji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu, po czym członkowie Zarządu w przedmiotowej sprawie polecili Naczelnikowi Wydziału GN skierować odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Ad.6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok jest wynikiem informacji Ministerstwa Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na 2009 rok z dnia 9 stycznia 2009 roku rocznych kwotach części subwencji ogólnej. W stosunku do wskazanych w oparciu o projekt ustawy budżetowej zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 74.272 zł, zaś subwencję ogólną w części równoważącej zwiększono o kwotę 158 zł. W związku z tym zapisy pod l.p. 1 doprowadzają ich plan do właściwego stanu, bowiem w uchwale budżetowej ujęte zostały w innych wielkościach – wskazanych w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 20 października 2008 roku. natomiast z tytułu dotacji wymienionej pod l.p. 2 do planu w uchwale budżetowej włączono kwotę – 228.326 zł. Minister Pracy i Polityki Społecznej ustalił ją w wysokości 466.900 zł (tzn. wyższej o 238.574 zł). Poprzez zapisy objęte l.p. 2 osiągnie się odpowiedni stan planu dotacji w rozdziale 85333 w paragrafie 2690.
Zmiana planu wydatków zapisana pod l.p.1 jest następstwem zmniejszenia planu subwencji oświatowej z budżetu państwa wymienionego w załączniku Nr 1, pkt I, pod l.p. 1 (o kwotę 74.272 zł). W rezultacie zmniejsza się rezerwę budżetową celową na nieprzewidziane wydatki bieżące w działach 801 i 854 o kwotę 74.272 zł. Rezerwa ta w uchwale budżetowej ustalona została w wysokości 135.589 zł i ulega zmniejszeniu do kwoty 61.317 zł. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85333 o kwotę 238.574 zł odpowiada wzrostowi dotacji z Funduszu Pracy.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok został przyjęty 5 głosami, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok przewiduje zwiększenie planu dochodów budżetu w dziale 853, rozdział 85395 o kwotę 100.574,00 zł dotacji rozwojowej w § 2008 na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Działania 6.1.2 „Podniesienie jakości usług rynku pracy”. Dotacja rozwojowa przekazywana będzie przez Instytucję Wdrażającą tj przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Projekt ten realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży. Wobec powyższego zwiększa się także wydatki z budżetu powiatu i plan finansowy wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży 100.574 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 65/189/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 lutego 2009 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.8 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 65-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.


Data powstania: czwartek, 12 mar 2009 08:41
Data opublikowania: czwartek, 12 mar 2009 08:44
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2349 razy