BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 66/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 9 marca 2008 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.15.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
3. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:

1. Przyjęcie protokołu z 65-ego posiedzenia Zarządu.
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego do realizacji projektu pt. ”Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów oraz trybu postępowania w zakresie udzielania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2008 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży złożonej na podstawie art.197 ustawy o finansach publicznych.
5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZPOZ w Łomży w sprawie akceptacji umów najmu gabinetów lekarskich na lata 2009-2011.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji szkół.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jedwabnem.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem do prowadzenia Gminie Jedwabne i zawarcia porozumienia w tej sprawie.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania oraz utylizacji majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.
11. Zapoznanie z porządkiem obrad XXV Sesji Rady Powiatu.
12. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonego porządku obrad. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 65-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego ww. protokół został przyjęty 3 głosami za, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego do realizacji projektu pt. ”Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Objaśniając dodał – na ten rok przyznano kwotę ponad 627.000 zł – taką, o którą ubiegano się. Projekt obejmuje 104 głównie niepełnosprawnych beneficjentów. Uchwała ma charakter intencyjny. Zasadniczym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób z powiatu łomżyńskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym i znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, min. poprzez zdiagnozowanie ich predyspozycji zawodowych, trening umiejętności psychospołecznych ułatwiających poruszanie się po rynku pracy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych. Cel ten wynika także z założeń Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim na lata 2006 - 2015 przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 października 2006 roku.

Starosta – program ten umożliwi nam wygenerowanie dodatkowych oszczędności i poważnym stopniu wesprze niepełnosprawnych i rodziny zastępcze.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego do realizacji projektu pt. ”Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie został przyjęty 3 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Starosta ponownie udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota - kryteria oraz tryb postępowania w zakresie udzielania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się zostały przygotowane zgodnie z poleceniem Starosty z poprzedniego posiedzenia Zarządu, podczas omawiania podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kryteria powinny pozwolić na to, aby środki trafiły do najbardziej potrzebujących, bowiem ograniczenia finansowe w tym zakresie nie pozwolą nas w roku bieżącym wesprzeć wszystkich, którzy potrzebują i ubiegają się o pomoc. Z kolei Edward Jarota omówił przedmiotowe kryteria, które stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały). Reasumując podkreślił, że ograniczenia dofinansowania z PEFRON dotknęły generalnie wszystkie powiaty w kraju.

Starosta zapytał czy także w celu weryfikacji stanu potrzeb niepełnosprawnego będzie przeprowadzana wizja lokalna, która to określi warunki socjalno bytowe zainteresowanego.

Edward Jarota na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie ustalenia kryteriów oraz trybu postępowania w zakresie udzielania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 3 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 66/190/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 marca 2009 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ – 1 stycznia br. Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży obchodził 10-lecie swojej działalności. Należy uznać za ogromny sukces, że w tym okresie Zakład wydatkował na różne inwestycje prawie 4 mln zł. W 2008 roku osiągnęliśmy dużą nadwyżkę finansową w wysokości ponad 396.000 zł. Taki wynik zawdzięczamy między innymi temu, że na posiedzeniu Rady Społecznej ZPOZ zatwierdziliśmy wzrost w pozycjach przychody i koszty, natomiast ostatnia transza jaką otrzymaliśmy z NFZ nie była do przewidzenia, jednak ją na szczęście otrzymaliśmy. Dzięki temu będziemy mogli zrealizować inwestycje zaplanowane w roku bieżącym. Plan rzeczowo-finansowy i inwestycyjny został praktycznie w pełni wykonany.

Starosta – jak wyglądają kontrakty na rok bieżący?

Stanisław Studencki – na dzień dzisiejszy podpisane mamy już wszystkie umowy. Był problem z ginekologią, jednak nasze roszczenia w tym zakresie zostały już w pełni zaspokojone.

Starosta dodatkowo poinformował: będzie pracował nad możliwościami pozyskania środków w ramach jednego z programów, który obejmuje profilaktykę i zapobieganie wadom postawy u dzieci, co również umożliwi sfinansowanie kosztów zatrudnienia pielęgniarek. Jest to ważne, ponieważ medycyna szkolna jest w bardzo niskim stopniu finansowana przez NFZ. Szczegóły w tej kwestii przekaże po dokładnym zapoznaniu się z warunkami uczestnictwa w przytoczonym programie.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu sprawozdanie finansowe za rok 2008 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży złożone na podstawie art.197 ustawy o finansach publicznych zostało przyjęte 3 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ – w ramach ogłoszonego konkursu na świadczenia z zakresu medycyny rodzinnej, pielęgniarskiej i lekarskiej będziemy wynajmować gabinety i stąd wynika przedmiotowa prośba o akceptację przedłożonych umów.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 3 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali projekty umów najmu gabinetów lekarskich na lata 2009-2011 (wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży w sprawie akceptacji umów najmu gabinetów lekarskich na lata 2009-2011stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Starosta wprowadzając do kolejnego zagadnienia stwierdził, że Rada Miasta i Gminy Jedwabne, mimo zapowiedzi niektórych radnych, z zadowoleniem i jednogłośnie podjęła uchwałę o przejęciu prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem już w miesiącu lutym br. Dodatkowo przypomniał, że proponowane rozwiązanie jest najbardziej racjonalne i służące przetrwaniu trudnego okresu i ewentualnemu rozwojowi Szkoły.
Kontynuując wypowiedź odczytał projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji szkół. Z kolei dodał, że szkoły wchodzące w skład ZSOiZ w Jedwabnem, tj. Technikum Handlowe w Jedwabnem w roku 2008 zakończyło cykl edukacyjny, podobnie jak rok wcześniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Jedwabnem. Nie udało się zrealizować naboru do tych szkół na rok szkolny 2008/2009 i nie ma szans na ich reaktywację. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Marianowie kształcącej w zawodzie: Technik rachunkowości. W roku 2008 słuchacze tej szkoły zakończyli cykl edukacyjny i nie było do w/w Szkoły Policealnej naboru na br. szkolny. Zachodziła więc konieczność likwidacji powyższych szkół z dniem 31 sierpnia 2009 r. Przy tym zgodnie z obowiązującymi wymogami powiadomiono Podlaskiego Kuratora o zamiarze podjęcia w/w czynności i zwrócono się o wyrażenie opinii w sprawie likwidacji szkół. Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię w tej sprawie. Po pozytywnym zaopiniowaniu likwidacji szkół przez Podlaskiego Kuratora Oświaty i podjęciu przez Radę Powiatu uchwały o zamiarze likwidacji szkół, kolejnym etapem jest podjęcie ostatecznej uchwały o likwidacji w/w szkół.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji szkół został przyjęty 3 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Starosta realizując porządek dzienny udzielił głosu gł. specjaliście ds. oświaty.

Elżbieta Gosk – poinformowała, że na podstawie art.62 ust.5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty organ prowadzący może rozwiązać Zespół Szkół za zgodą Kuratora Oświaty. W związku z faktem, że Uchwałą Rady Powiatu zlikwidowano nieczynne Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem w ramach Zespołu pozostaje samo Liceum Ogólnokształcące, jako szkoła funkcjonująca. Zachodzi więc konieczność rozwiązania w/w Zespołu z dniem 31 sierpnia 2009 r. Zgodnie z obowiązującymi wymogami zwrócono się do Podlaskiego Kuratora o wyrażenie zgody na rozwiązanie ZSOiZ w Jedwabnem. Kurator Oświaty wyraził zgodę w tej sprawie. Kolejnym etapem będzie podjęcie uchwały przez Radę o rozwiązaniu w/w Zespołu szkół.

Starosta zaproponował dopisanie w paragrafie 1 pkt. 3 projektu uchwały frazy odnoszącej się do uwzględnienia postanowień uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przekazania Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem do prowadzenia Gminie Jedwabne.

Zebrani wobec powyższego ustalili, że powinna być dodana następująca formuła: „z uwzględnieniem postanowień uchwały Nr .../09 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia ... roku w sprawie przekazania Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem do prowadzenia Gminie Jedwabne i zawarcia porozumienia w tej sprawie”.

Starosta nawiązując do powyższego poprosił o skonsultowanie tej propozycji z radcą prawnym, po czym została zarządzona 10-ciominutowa przerwa.

Po zakończeniu przerwy Elżbieta Gosk – gł. specjalista ds. oświaty poinformowała, że radca prawny zaaprobował dopisanie w paragrafie 1 pkt 3 projektu uchwały przytoczonej powyżej propozycji.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jedwabnem, uwzględniający dopisanie w paragrafie 1 pkt 3 projektu uchwały następującej formuły: „z uwzględnieniem postanowień uchwały Nr .../09 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia ... roku w sprawie przekazania Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem do prowadzenia Gminie Jedwabne i zawarcia porozumienia w tej sprawie”, został przyjęty 3 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Elżbieta Gosk – gł. specjalista ds. oświaty poinformowała, że w myśl art.5 ust. 5b i c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Powiat Łomżyński jako j.s.t. dla której prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych (w tym przypadku Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem) należy do zadań własnych może przekazać prowadzenie w/w szkoły j.s.t, dla której prowadzenie tego typu szkoły nie należy do zadań własnych, tj. Gminie Jedwabne, ale dopiero po zawarciu porozumienia w tej sprawie. W związku z faktem, że Uchwałą Rady Powiatu w marcu br. zlikwidowano nieczynne Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem i po wyrażeniu zgody przez Podlaskiego Kuratora, rozwiązano w/w Zespół, Powiat Łomżyński pozostawał organem prowadzącym samego Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem z dwiema klasami. W tej sytuacji uwzględniając fakt, iż ze względów ekonomicznych Powiat nie ma możliwości utrzymania powyższego Liceum, a jednocześnie mając na uwadze ochronę tej Szkoły celowe staje się przekazanie Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem do prowadzenia Gminie Jedwabne na mocy porozumienia. Tworzy to możliwość utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Gimnazjalnych w Jedwabnem i daje szansę na rozwój szkoły.
Starosta mając na uwadze fakt, że Prezydent RP nie podpisał jeszcze nowelizacji ustawy o systemie oświaty, zaproponował dopisanie w projekcie porozumienia załączonego do analizowanego projektu uchwały – w paragrafie 5 pkt 2 następującej formuły: „(…) po uzgodnieniu z Burmistrzem Jedwabnego i pozytywnym zaopiniowaniu przez Podlaskiego Kuratora Oświaty”.

W zarządzonym głosowaniu dopisanie w projekcie porozumienia załączonego do analizowanego projektu uchwały – w paragrafie 5 pkt 2 ww. formuły zostało przyjęte 3 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem do prowadzenia Gminie Jedwabne i zawarcia porozumienia w tej sprawie został przyjęty 3 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Elżbieta Gosk – gł. specjalista ds. oświaty poinformowała, że w związku ze stwierdzeniem nieważności Uchwały Nr XXIV/117/09 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały w tej sprawie. W nowej uchwale wprowadza się zmiany zgodnie ze wskazaniami Wojewody Podlaskiego, a zmiany te odnosząc się do kwestii określającej wejście w życie uchwały. Uchwała powinna wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego problemowej uchwały, a nie jak pierwotnie zostało zapisane – z dniem podjęcia.
Pragnę przypomnieć, że Zgodnie z art. 7b ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznawać stypendia osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz ochroną zabytków. Stypendium polega na przyznaniu środków finansowych osobom realizującym określone przedsięwzięcia, jak również doskonalącym swoje umiejętności w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury. Określenie szczegółowych zasad i trybu przyznawania ww. stypendiów oraz ich wysokości ustawodawca powierzył organom jednostek samorządu terytorialnego w drodze uchwały. Na terenie Powiatu Łomżyńskiego działa utalentowana, twórcza młodzież – osoby uprawiające, różne dziedziny sztuki oraz zajmujące się upowszechnianiem kultury. Dla nich stypendium stanowić będzie pomoc finansową przy realizacji prac twórczych, z drugiej strony pozwoli również na ożywienie i wzbogacenie oferty kulturalnej, będzie też służyć promocji Powiatu i Ziemi Łomżyńskiej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury został przyjęty 3 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie nieodpłatnego przekazania oraz utylizacji majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego jest konsekwencją prośby Centrum Katolickiego w Łomży, które ponownie wystąpiło o przekazanie sprzętu elektronicznego niewykorzystywanego w przez jednostki organizacyjne Powiatu Łomżyńskiego. Taki sprzęt jest w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy i nie nadaje się on już do wykorzystywania na potrzeby naszego samorządu ze względu na zbyt niskie parametry techniczne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania oraz utylizacji majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 3 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 66/191/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 marca 2009 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Starosta zapoznał zgromadzonych z proponowanym porządkiem obrad XXV Sesji Rady Powiatu (porządek obrad stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.12 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 66-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.Data powstania: czwartek, 12 mar 2009 09:13
Data opublikowania: wtorek, 24 mar 2009 08:44
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2047 razy