BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 26/09 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 11 marca 2009 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 13.30.


Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji miały być następujące zagadnienia:
1. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Komisji w 2008 roku.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego do realizacji projektu pt.. ”Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji szkół.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jedwabnem.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem do prowadzenia Gminie Jedwabne i zawarcia porozumienia w tej sprawie.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.
8. Sprawy różne:
 Informacja nt. sytuacji finansowej jednostek kultury.

Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów.
Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji zapoznał zgromadzonych ze sprawozdaniem z działalności Komisji w 2008 roku, po czym poprosił o ewentualne pytania bądź uwagi.

W związku z ich brakiem ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Przewodniczący Komisji przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wyjaśniając dodał - 24-go lutego odbyło się spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która zapoznała się z projektem uchwały dotyczącym realizacji zadań i przeznaczenia środków z PEFRON w 2009 r. Rada Powiatowa pozytywnie zaopiniowała dokonany podział. Zgodnie z pismem Prezesa Zarządu PEFRON Powiat Łomżyński otrzymał na 2009 rok kwotę 869.977 zł na zadania dotyczące realizacji zadań określonych w ustawie. Co roku PEFRON określa kwoty przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie warsztatu terapii zajęciowej, w tym roku jest to kwota ponad 517.000 zł, natomiast odliczając tę kwotę pozostaje 352,117 zł na pozostałe zadania związane z rehabilitacją zawodową, którą zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy, czyli są to: szkolenia, staże, prace interwencyjne, tworzenie stanowisk pracy itp. Dotyczy to osób niepełnosprawnych, to właśnie na podstawie ich zapotrzebowania ustaliliśmy proponowany aktualnie podział środków. W ramach tej kwoty proponowane jest utworzenie 2 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, pozostałą kwotę 167,117 zł proponujemy przeznaczyć na rehabilitacje społeczną realizowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, czyli likwidacja barier, turnusy rehabilitacyjne, wspieranie organizacji pozarządowych, które zajmują się sportem, kulturą, rekreacją a także dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego środków ortopedycznych i środków pomocniczych. Ogólnie Powiat otrzymał w tym roku zdecydowanie mniej pieniędzy niż w roku ubiegłym. PEFRON już dawno zapowiadał zmniejszenie środków, także inne powiaty otrzymały dużo mniejsze kwoty. Zdecydowanie jest to niepokojące, gdyż coraz więcej ludzi składa wnioski o udzielenie pomocy. Jak Rada przyjmie aktualnie proponowany podział to i tak zabraknie środków, aby zrealizować wnioski, które już w tej chwili są złożone, a do końca roku jeszcze daleko. Potrzeby niepełnosprawnych coraz bardziej rosną, natomiast nie mamy prawa zabraniać składania wniosków na wszelkie formy pomocy, np. na turnusy, czy likwidację barier. Zatem na pewno będzie budzić to pewne niezadowolenie wśród osób niepełnosprawnych. Ponadto na posiedzenie Rady Społecznej poruszona została kwestia dotycząca tego, że w 2009 roku udział Powiatu w funkcjonowaniu WTZ w Marianowie będzie wynosił 10%. Ponadto Powiat będzie musiał z własnych środków dofinansować swoich uczestników WTZ, których jest 8 w Łomży na Bernatowicza – pochodzących z terenu powiatu i 22 w WTZ w Marianowie. W związku z tym, że PCPR realizuje projekt systemowy, w którym uwzględniono udział WTZ, Powiat z własnych środków nie będzie musiał dokładać do uczestników WTZ. Koszty zostaną pokryte z projektu ze środków Unijnych, kwota ta wynosi na rok bieżący 52,000 zł, dzięki czemu – uwzględniając projekty z roku 2008 – Powiat zaoszczędzi około 70,000 zł.
Ponadto należy dodać, że Zarząd Powiatu przyjął w formie uchwały kryteria oraz tryb postępowania w zakresie udzielania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się. Celem tego jest skierowanie środków do najbardziej potrzebujących, bowiem ograniczenia finansowe w tym zakresie nie pozwolą nam w roku bieżącym wesprzeć wszystkich, którzy potrzebują i ubiegają się o pomoc.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został zaopiniowany 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Przewodniczący Komisji realizując porządek dzienny zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego do realizacji projektu pt. ”Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Edward Jarota uzupełniając dodał – projekt przedmiotowej uchwały ma charakter intencyjny. Na ten rok przyznano kwotę ponad 627.000 zł – taką, o którą ubiegano się. Projekt obejmuje 104 głównie niepełnosprawnych beneficjentów. Uchwała ma charakter intencyjny. Zasadniczym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób z powiatu łomżyńskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym i znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, min. poprzez zdiagnozowanie ich predyspozycji zawodowych, trening umiejętności psychospołecznych ułatwiających poruszanie się po rynku pracy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych. Cel ten wynika także z założeń Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim na lata 2006 - 2015 przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 października 2006 roku. Program ten umożliwi nam wygenerowanie dodatkowych oszczędności i poważnym stopniu wesprze niepełnosprawnych i rodziny zastępcze.

Radny Wojciech Kubrak – czy te środki zostały już przekazane?

Edward Jarota – aktualnie czekamy na podpisanie umowy i następnie środki zostaną nam przekazane.

Radny Wojciech Kubrak – ile podmiotów zewnętrznych będzie realizowało ten projekt?

Edward Jarota – WTZ w Marianowie i PKPS w Łomży.

Radny Wojciech Kubrak – jakie bezpośrednie korzyści będzie miało PCPR z tego projektu.

Edward Jarota – w wymiarze materialnym będzie to doposażenie w sprzęt elektroniczny i także dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego do realizacji projektu pt. ”Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Przewodniczący Komisji udzielił głosu gł. specjaliście ds. oświaty.

Elżbieta Gosk – poinformowała, że szkoły wchodzące w skład ZSOiZ w Jedwabnem, tj. Technikum Handlowe w Jedwabnem w roku 2008 zakończyło cykl edukacyjny, podobnie jak rok wcześniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Jedwabnem. Nie udało się zrealizować naboru do tych szkół na rok szkolny 2008/2009 i nie ma szans na ich reaktywację. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Marianowie kształcącej w zawodzie: Technik rachunkowości. W roku 2008 słuchacze tej szkoły zakończyli cykl edukacyjny i nie było do w/w Szkoły Policealnej naboru na br. szkolny. Zachodziła więc konieczność likwidacji powyższych szkół z dniem 31 sierpnia 2009 r. Przy tym zgodnie z obowiązującymi wymogami powiadomiono Podlaskiego Kuratora o zamiarze podjęcia w/w czynności i zwrócono się o wyrażenie opinii w sprawie likwidacji szkół. Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię w tej sprawie. Po pozytywnym zaopiniowaniu likwidacji szkół przez Podlaskiego Kuratora Oświaty i podjęciu przez Radę Powiatu uchwały o zamiarze likwidacji szkół, kolejnym etapem jest podjęcie ostatecznej uchwały o likwidacji w/w szkół.
projekt uchwały w sprawie likwidacji szkół.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji szkół został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Przewodniczący Komisji realizując porządek dzienny ponownie udzielił głosu gł. specjaliście ds. oświaty.

Elżbieta Gosk – poinformowała, że rozwiązanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jedwabnem jest w zasadzie kwestią formalną, bowiem szkoła ta faktycznie nie istnieje. Wobec tego na podstawie art.62 ust.5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty proponowane jest rozwiązanie Zespół Szkół za zgodą Kuratora Oświaty. W związku z faktem, że Uchwałą Rady Powiatu zlikwidowano nieczynne Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem w ramach Zespołu pozostaje samo Liceum Ogólnokształcące, jako szkoła funkcjonująca. Zachodzi więc konieczność rozwiązania w/w Zespołu z dniem 31 sierpnia 2009 r. Zgodnie z obowiązującymi wymogami zwrócono się do Podlaskiego Kuratora o wyrażenie zgody na rozwiązanie ZSOiZ w Jedwabnem. Kurator Oświaty wyraził zgodę w tej sprawie. Kolejnym etapem będzie podjęcie uchwały przez Radę o rozwiązaniu w/w Zespołu szkół.
Ponadto podczas posiedzenia Zarządu Powiatu w paragrafie 1 pkt. 3 projektu uchwały formuła: „z uwzględnieniem postanowień uchwały Nr .../09 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia ... roku w sprawie przekazania Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem do prowadzenia Gminie Jedwabne i zawarcia porozumienia w tej sprawie”.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jedwabnem został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Elżbieta Gosk – gł. specjalista ds. oświaty poinformowała, że w myśl art.5 ust. 5b i c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Powiat Łomżyński jako j.s.t. dla której prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych (w tym przypadku Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem) należy do zadań własnych może przekazać prowadzenie w/w szkoły j.s.t, dla której prowadzenie tego typu szkoły nie należy do zadań własnych, tj. Gminie Jedwabne, ale dopiero po zawarciu porozumienia w tej sprawie. W związku z faktem, że Uchwałą Rady Powiatu w marcu br. zlikwidowano nieczynne Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem i po wyrażeniu zgody przez Podlaskiego Kuratora, rozwiązano w/w Zespół, Powiat Łomżyński pozostawał organem prowadzącym samego Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem z dwiema klasami. W tej sytuacji uwzględniając fakt, iż ze względów ekonomicznych Powiat nie ma możliwości utrzymania powyższego Liceum, a jednocześnie mając na uwadze ochronę tej Szkoły celowe staje się przekazanie Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem do prowadzenia Gminie Jedwabne na mocy porozumienia. Tworzy to możliwość utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Gimnazjalnych w Jedwabnem i daje szansę na rozwój szkoły. Ponadto Zarząd na swoim posiedzeniu, mając na uwadze fakt, że Prezydent RP nie podpisał jeszcze nowelizacji ustawy o systemie oświaty, dopisał w projekcie porozumienia załączonego do analizowanego projektu uchwały – w paragrafie 5 pkt 2 następującej formuły: „(…) po uzgodnieniu z Burmistrzem Jedwabnego i pozytywnym zaopiniowaniu przez Podlaskiego Kuratora Oświaty”.

Radny Wojciech Kubrak – czy wiadomo co będzie z pracownikami administracji i obsługi?

Elżbieta Gosk – na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiemy czy te osoby będą zatrudnione przez Burmistrza.
Radny Stefan Popiołek – czy Rada Miasta i Gminy Jedwabne podjęła już jakąś uchwałę w przedmiotowej sprawie?

Radny Andrzej Piotrowski – w projekcie porozumienia jest odwołanie do tej uchwały.

Radny Stefan Popiołek – kto będzie pokrywał odprawy i inne koszty?

Elżbieta Gosk – to będzie zadaniem naszego samorządu.

Radny Andrzej Piotrowski – będzie podlegał przekazaniu stan kadrowy Liceum Ogólnokształcącego na dzień 31 kwietnia 2009 roku. Jest to zapisane w paragrafie 5 projektu porozumienia.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem do prowadzenia Gminie Jedwabne i zawarcia porozumienia w tej sprawie został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Elżbieta Gosk – gł. specjalista ds. oświaty poinformowała, że w związku ze stwierdzeniem nieważności Uchwały Nr XXIV/117/09 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały w tej sprawie. W nowej uchwale wprowadza się zmiany zgodnie ze wskazaniami Wojewody Podlaskiego, a zmiany te odnosząc się do kwestii określającej wejście w życie uchwały. Uchwała powinna wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego problemowej uchwały, a nie jak pierwotnie zostało zapisane – z dniem podjęcia.
Z kolei pragnę przypomnieć, że Zgodnie z art. 7b ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznawać stypendia osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz ochroną zabytków. Stypendium polega na przyznaniu środków finansowych osobom realizującym określone przedsięwzięcia, jak również doskonalącym swoje umiejętności w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury. Określenie szczegółowych zasad i trybu przyznawania ww. stypendiów oraz ich wysokości ustawodawca powierzył organom jednostek samorządu terytorialnego w drodze uchwały. Na terenie Powiatu Łomżyńskiego działa utalentowana, twórcza młodzież – osoby uprawiające, różne dziedziny sztuki oraz zajmujące się upowszechnianiem kultury. Dla nich stypendium stanowić będzie pomoc finansową przy realizacji prac twórczych, z drugiej strony pozwoli również na ożywienie i wzbogacenie oferty kulturalnej, będzie też służyć promocji Powiatu i Ziemi Łomżyńskiej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Radny Wojciech Kubrak poprosił o przedstawienie informacji nt. sytuacji finansowej jednostek kultury.

Elżbieta Gosk – poinformowała, że jednostki kultury aktualnie są w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ z Ministerstwa Kultury nie zostały przyznane im żadne środki. Jednak w tej kwestii zostało wystosowane wystąpienie o ponowną analizę przedłożonych programów przez nasze jednostki kultury. Przy tym Starosta Łomżyński projektują budżet powiatu na 2009 rok zwiększył dofinansowanie tych jednostek, co pozwoli im przetrwać pierwsze kilka miesięcy do maja br. Niewielkie środki zostały przyznane z Urzędu Marszałkowskiego.

Radny Henryk Kłosiński – czy otrzymaliśmy jakieś dofinansowanie na dwie wiodące imprezy kulturalne w powiecie łomżyńskim?

Elżbieta Gosk – nie otrzymaliśmy dofinansowania ani na Dni Kultury Kurpiowskiej ani na Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ponadto w sprawach różnych nie zgłoszono innych zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby omówienia na forum Komisji.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 26-te posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.


Przewodniczący Komisji

Henryk Krajewski
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski

Data powstania: środa, 25 mar 2009 08:41
Data opublikowania: środa, 25 mar 2009 08:41
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1641 razy