BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 68/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 marca 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 8.30, natomiast zakończenie o godzinie 9.10.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski -Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:

1. Przyjęcie protokołu z 67-ego posiedzenia Zarządu.
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Przyrody w Drozdowie.
3. Podjęcie 3 uchwał w sprawie przekazania majątku ruchomego powiatu łomżyńskiego.
4. Podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na wierzytelności z zasobu powiatu na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
5. Zajęcie stanowiska w sprawie przejęcia na rzecz powiatu działek będących w zarządzie Lasów Państwowych (droga w Kupninie).
6. Rozpatrzenie 2 wniosków Komendy Hufca ZHP w Łomży o dofinansowanie imprez o charakterze proekologicznym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
8. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 66-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego ww. protokół został przyjęty 4 głosami za, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Pani Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Anna Archacka – projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Przyrody w Drozdowie wynika z potrzeby dostosowania tego aktu do aktualnych uregulowań prawnych oraz bieżących potrzeb Muzeum. Ostatnia zmiana statutu była w 2000 roku. Zmieniły się także realia praktyczne, w których funkcjonuje placówka. Zmiany szczegółowe dotyczą możliwości eksponowania i prezentacji zwierząt nie tylko z naszego województwie – tak jak regulował to dotychczas statut, ale także zwierząt z całego świata. W tym przypadku chodzi przede wszystkim o akwaria, w których mamy ryby z różnych kontynentów.
Ponadto w statucie zmieniamy zapis dotyczący powołania Rady Muzealnej na bardziej elastyczny, bowiem członkostwo określamy od 5 do 15 osób – taki zapis dopuszczają nowe uregulowania w problemowym zakresie.
Dodatkowo staramy się prowadzić dodatkowe usługi prowadzone przez Muzeum i takie zapisy proponujemy zawrzeć w statucie. Ma to służyć podniesieniu atrakcyjności naszej oferty oraz pozyskiwaniu większych dochodów i zysków.

Starosta – kto powołuje radę muzealną?

Anna Archacka – rada powiatu.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Przyrody w Drozdowie został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Starosta – projekty uchwał w sprawie przekazania majątku ruchomego powiatu łomżyńskiego dotyczą przekazania używanego wyposażenia meblowego należącego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży. Wyposażenie te nie jest już wykorzystywane przez PCPR, wobec czego na prośbę organizacji pozarządowych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży postanowiliśmy przekazać te meble zainteresowanym organizacjom. Przekazywany majątek ma w wpisaną pewną wartość księgową, jednak najczęściej są to meble bardzo już wyeksploatowane.

Edward Jarota – Dyrektor PCPR – potwierdzam fakt, że meble te są już niewykorzystywane przez naszą jednostkę i są do tego mocno wyeksploatowane.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przekazania majątku ruchomego powiatu łomżyńskiego (na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży) została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 68/197/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 marca 2009 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

W drugim głosowaniu uchwała w sprawie przekazania majątku ruchomego powiatu łomżyńskiego (na rzecz Zarządu Rejonowego PCK w Łomży) została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 68/198/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 marca 2009 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

W kolejnym głosowaniu uchwała w sprawie przekazania majątku ruchomego powiatu łomżyńskiego (na rzecz Polskiego Związku ERiI w Łomży) została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 68/199/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 marca 2009 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – projekt decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na wierzytelności z zasobu powiatu na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży dotyczy działki o pow. 106 m2 położonej w obrębie ul. Włościańskiej na terenie gminy Piątnica. Działka została pozyskana na rzecz powiatu łomżyńskiego na potrzeby drogi powiatowej i w celu formalnego ustanowienia trwałego zarządu dla zarządcy tej drogi, czyli ZDP w Łomży – na czas nieokreślony. Stąd wynika potrzeba podjęcia tej decyzji. Sprawa ta nie generuje kosztów dla Powiatu.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na wierzytelności z zasobu powiatu na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (decyzja GN.I.7002-3/2009 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 marca 2009 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – przejęcie na rzecz powiatu 3 działek będących w zarządzie Lasów Państwowych dotyczy drogi Kupnina - Serwatki na ternie gminy Nowogród. Celem przejęcia tych działek jest to, aby nie było przeszkód co do prowadzenia inwestycji na tej drodze i uregulowanie stanu własności wg aktualnej sytuacji. Działki te mają łączną pow. 720 m 2. Droga ta w zasadzie została zajeżdżona na gruntach osób fizycznych i Skarbu Państwa – konkretnie we władaniu Lasów Państwowych, co do których prawo właścicielskie nadal wykonuje Dyrektor Nadleśnictwa Łomża. Grunty osób fizycznych zostały już przejęte na podstawie art. 73 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Natomiast co do gruntów Skarbu Państwa zaproponowaliśmy 3 rozwiązania, bowiem powyżej cytowany art. ustawy o gospodarce nieruchomościami nie miał w tym przypadku zastosowania. Propozycje te zostały przedstawione Dyrektorowi Nadleśnictwa Łomża.
Pierwsze rozwiązanie obejmuje przekazanie działek na podstawie przepisów zawartych w ustawie o lasach państwowych.
Drugie dotyczy przejęcia w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami – dotyczącego zatwierdzania projektów podziału nieruchomości, w trybie którego można przekazać te działki – grunty do właściwego zarządcy drogi. W 2006 roku działki te zostały wydzielone na wniosek Starostwa decyzją Burmistrza Nowogrodu z dnia 6 czerwca 2006 roku i zostały ujawnione w ewidencji. Natomiast z wnioskiem o zmianę decyzji Burmistrza dotychczas nie występowało Nadleśnictwo Łomża, ponieważ nie miało takiego interesu w okresie poprzedzającym nasze wystąpienie. Koszt w tym przypadku może wynieść około 700 zł. Generalnie w mojej ocenie jest to najprostszy i najszybszy sposób na uregulowanie problemowej sprawy i te rozwiązanie rekomenduję.
Trzecia propozycja obejmuje uchylenie w części decyzji o przekazaniu Lasom Państwowym działek w trwały zarząd. Decyzje te zostały wydane w 1976 i 1977 roku przez Urząd Gminy i Miasta w Nowogrodzie. Jak okazało się część przekazanych gruntów stanowiła drogę powiatową.
Radca prawny Lasów Państwowych potwierdza wszystkie 3 możliwości do zastosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Pierwsze rozwiązanie wiąże się z zawarcie aktu notarialnego – wersja najdroższa, drugie z ewentualnym odszkodowaniem za te grunty. Nadleśnictwo jest w stanie przekazać te grunty metodą najkrótszą i najprostszą.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami za (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) opowiedzieli się za pojęciem działań na rzecz przejęcia w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami działek będących w zarządzie Lasów Państwowych położonych w obrębie drogi Kupnina - Serwatki na ternie gminy Nowogród – poprzez zmianę decyzji Burmistrza Nowogrodu na wniosek Nadleśnictwa Łomża jako organu wykonującego prawa własności w stosunku do przedmiotowych działek (materiały dotyczące powyższego zagadnienia stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Starosta przechodząc do kolejnego tematu poinformował, że jako członek Komendy Hufca ZHP w Łomży nie będzie uczestniczył przy omawianiu wniosków Komendy o dofinansowanie imprez o charakterze proekologicznym. W nawiązaniu do powyższego udzielił głosu Wicestaroście Łomżyńskiemu.
Ad.6 Marek Dworakowski poprosił o zabranie głosu Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa.

Wacław Sierbiński poinformował, że wniosek o dofinansowanie imprezy o charakterze proekologicznym pt. „Witaj Wiosno” jest już nieaktualny, bowiem wydarzenie to zostało zrealizowane w pełnym zakresie przez Komendę, po czym zapoznał zebranych z wnioskiem o dofinansowanie imprezy o charakterze proekologicznym pt. „Ratujmy żaby” (pełna treść ww. wniosków stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).
Reasumując dodał, że dofinansowanie imprezy o charakterze proekologicznym pt. „Ratujmy żaby” może być zrealizowane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z działu obejmującego działania proekologiczne.

Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do przedstawionego tematu. W zarządzonym głosowaniu dofinansowanie imprezy o charakterze proekologicznym pt. „Ratujmy żaby” zrealizowane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w projekcie uchwały proponowane jest po stronie dochodowej zwiększenie planu dochodów budżetu, o kwotę 78.108 zł w tym o kwotę dotacji w wysokości 2.750,00 zł, przyznaną przez Wojewodę Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009. Ponadto zwiększenie o kwotę 75.358 zł dotacji rozwojowej na realizację projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Natomiast po stronie wydatkowej zakładane jest zwiększenie planu wydatków budżetu i planu finansowego wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży o kwotę 78.108 zł zgodnie ww. przeznaczeniem.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 67/200/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 marca 2009 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.8 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 68-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.