BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr XXV/09

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 18 marca 2009 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.
Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 12.20.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie powitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Jarosława Kuleszy. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście (Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Ponadto pomiędzy punktem nr 13 i nr 14 głos zabrał Lech Antoni Kołakowski – Poseł na Sejm RP i Wójt Gminy Zawady – Paweł Pogorzelski, którzy poruszyli problem lokalizacji lotniska, które ma być wybudowane na ternie województwa podlaskiego.

Ad.2 Z kolei Przewodniczący Rady poprosił radnych o ewentualne zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego do realizacji projektu pt. ”Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkół.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem do prowadzenia Gminie Jedwabne i zawarcia porozumienia w tej sprawie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jedwabnem.
12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od trybu przetargu przy zawarciu tej umowy.
14. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007 rok Muzeum Przyrody w Drozdowie (zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).
15. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży (zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).
16. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2008 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży złożone na podstawie art.197 ustawy o finansach publicznych.
17. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego za 2008 rok.
18. Sprawozdanie roczne z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w 2008 roku.
19. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego za 2008 rok
20. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXIV-tej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXIV-tej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Wiceprzewodniczący Rady – Stefan Żebrowski podziękował Staroście Łomżyńskiemu – Krzysztofowi Kozickiemu i Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa – Wacławowi Sierbińskiemu za naprawienie błędów w zakresie wydania wadliwej decyzji środowiskowej przez Gminy Piątnica. Wyjaśniając dodał, że dzięki staraniom ww. osób udało się zapobiec cofnięciu wysokiej dotacji przyznanej dla Mleczarni Piątnica. W nawiązaniu do powyższego zaproponował przyznanie nagród pracownikom, którzy przyczynili się do wspomnianego sukcesu.

Radny Lech Szabłowski poparł przyznanie nagród pracownikom, którzy przyczynili się do otrzymania dotacji przyznanej dla Mleczarni Piątnica

Przewodniczący Rady w związku z brakiem innych interpelacji lub zapytań poinformował, że odpowiedź na powyższą interpelację nastąpi w punkcie 20-tym, po czym poprosił Starostę Łomżyńskiego o przedstawienie informacji o pracy Zarządu między sesjami.

Ad.5 Krzysztof Kozicki: od XXIV zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 28 stycznia 2009 roku, odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu. Podczas posiedzenia w dniu 12 lutego 2009 roku Zarząd Powiatu: rozpatrzył sprawozdanie finansowe za rok 2008 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży i podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego; rozpatrzył informację finansową za 2008 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży złożoną na podstawie art.197 ustawy o finansach publicznych, którą otrzymaliście Państwo łącznie z zaproszeniami na dzisiejszą sesję; rozpatrzył sprawozdanie finansowe za rok 2008 Muzeum Przyrody w Drozdowie i podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego; rozpatrzył informację finansową za 2008 rok Muzeum Przyrody w Drozdowie złożoną na podstawie art.197 ustawy o finansach publicznych. Informacja jest przedmiotem obrad dzisiejszej sesji; rozpatrzył wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przekazanie środków z rezerwy budżetowej i podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok; podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora ZDP w Łomży do nabywania na rzecz Powiatu nieruchomości gruntowych, niezbędnych do przebudowy drogi powiatowej nr 1939B na odc. Modzele Stare-Wyrzyki na terenie Powiatu Łomżyńskiego; przyjął projekt porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica; rozpatrzył wniosek Komisji Budżetu Rady Powiatu w sprawie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Śniadowo-Osobne (gmina Śniadowo); podjął decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach zasobu powiatu; podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania oraz utylizacji majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego(komputery PUP); przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od trybu przetargu przy zawarciu tej umowy; rozpatrzył wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży o zezwolenie na wynajęcie pomieszczenia w Gabinecie Lekarza Rodzinnego w Gaci.
W dniu 26 lutego 2009 r, odbyło się drugie posiedzenie Zarządu podczas którego: przyjęto projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; przyjęto 2 porozumienia z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna; zapoznano się z informacją w sprawie odszkodowania za działki zajęte pod drogi powiatowe przejęte od PKP; zapoznano się z decyzją Ministra Infrastruktury w sprawie nabycia działek zajętych pod drogę we wsi Makowskie gm. Jedwabne; przyjęto projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok, która będzie rozpatrywana podczas dzisiejszej sesji; podjęto uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
W dniu 9 marca br. odbyło się trzecie posiedzenie podczas którego Zarząd: przyjął 5 projektów chwał Rady Powiatu: w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego do realizacji projektu pt. ”Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie; w sprawie likwidacji szkół; w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jedwabnem; w sprawie przekazania Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem do prowadzenia Gminie Jedwabne i zawarcia porozumienia w tej sprawie; w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury; projekty uchwał będą przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Zarząd podjął 2 uchwały: w sprawie ustalenia kryteriów oraz trybu postępowania w zakresie udzielania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w sprawie nieodpłatnego przekazania oraz utylizacji majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego (komputery PUP). W trakcie posiedzenia rozpatrzone zostało sprawozdanie finansowe za rok 2008 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży złożone na podstawie art.197 ustawy o finansach publicznych, które jest tematem obrad dzisiejszej sesji oraz wniosek Dyrektora ZPOZ w sprawie akceptacji umów najmu gabinetów lekarskich na lata 2009-2011. Zarząd zapoznał się z porządkiem obrad XXV Sesji Rady Powiatu.
Pragnę jednocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłem lub uczestniczyli pozostali członkowie Zarządu. Generalnie był to okres, w którym złożyliśmy dużo wniosków, między innymi wniosków drogowych – do rezerwy Ministra Infrastruktury – będzie bardzo trudno uzyskać dofinansowanie, ponieważ priorytetem w tym działaniu jest poprawa stanu mostów. Ponadto w zakresie współpracy transgranicznej składamy duży wniosek w dziedzinie wsparcia zadań z zakresu kultury. Pierwszy raz złożyliśmy ten wniosek i jeszcze nie wiemy jakie będą tego efekty. W siedzibie Starostwa odbyła się odprawa roczna z udziałem Komendanta Wojewódzkiego. Uczestniczyłem też w uroczystościach poświęconych pamięci Sybiraków. Uczestniczyłem w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wicestarosta uczestniczył w szkoleniu z zakresu zarządzania kryzysowego w Szczytnie. Odbył się z moim udziałem cały szereg uroczystości strażackich, na których był przekazywany sprzęt strażacki. Odbyła się także Kapituła Podlaska Marka Roku.

Radny Lech Szabłowski – chciałbym poprosić o rozszerzenie informacji nt. inwestycji na drodze Śniadowo – Szczepankowo.

Starosta Łomżyński – na tej drodze odbywa się ruch także transportu ciężkiego, wobec czego droga ta w zasadzie się rozsypała. Zarząd Dróg powiatowych ponosi duże koszty na naprawy tej drogi i z tego powodu należy ten odcinek szybko zmodernizować. Do tzw. schetynówek możemy zgłosić tylko 2 projekty, o wartości dofinansowania do 3 mln zł każdy z projektów. Odcinek tej drogi ma długość około 6 km, doskonale wpisuje się w kryteria ustalone przez Wojewodę w ramach Narodowego Planu Odbudowy Dróg Lokalnych. Jesteśmy na etapie zlecenia przygotowania dokumentacji technicznej i kosztorysu. Wkład własny zadeklarował Wójt Gminy Śniadowo – w wysokości 50 %.

Radny Jan Kuczyński – jak przedstawiają się działania dotyczące przygotowań do modernizacji drogi powiatowej na ternie Gminy Piątnica, na którą zostało złożone odwołanie do Wojewody Podlaskiego?

Starosta Łomżyński – odwołanie zostało uwzględnione przez Wojewodę. Odwołanie wróciło do Komisji Oceny Projektów i jeszcze raz trafi na posiedzenie Zarządu Województwa. Czynimy liczne i intensywne starania, aby otrzymać dofinansowanie na tę inwestycję, jednak przeszło dość dużo odwołań i nie mamy jeszcze pewności. Posiedzenie Zarządu Województwa ma być w trzeciej dekadzie marca. Jeżeli nasz wniosek nie otrzyma wymaganej akceptacji i dofinansowania to będzie nam przysługiwać odwołanie do sądu, jednak to jest ostateczne rozwiązanie.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok ma charakter porządkowy – po otrzymaniu ostatecznych wskaźników do budżetu powiatu na 2009 rok. Jest on wynikiem informacji Ministerstwa Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na 2009 rok z dnia 9 stycznia 2009 roku rocznych kwotach części subwencji ogólnej. W stosunku do wskazanych w oparciu o projekt ustawy budżetowej zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 74.272 zł, zaś subwencję ogólną w części równoważącej zwiększono o kwotę 158 zł. W związku z tym zapisy pod l.p. 1 doprowadzają ich plan do właściwego stanu, bowiem w uchwale budżetowej ujęte zostały w innych wielkościach – wskazanych w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 20 października 2008 roku. Natomiast z tytułu dotacji wymienionej pod l.p. 2 do planu w uchwale budżetowej włączono kwotę – 228.326 zł. Minister Pracy i Polityki Społecznej ustalił ją w wysokości 466.900 zł (tzn. wyższej o 238.574 zł). Poprzez zapisy objęte l.p. 2 osiągnie się odpowiedni stan planu dotacji w rozdziale 85333 w paragrafie 2690.
Zmiana planu wydatków zapisana pod l.p.1 jest następstwem zmniejszenia planu subwencji oświatowej z budżetu państwa wymienionego w załączniku Nr 1, pkt I, pod l.p. 1 (o kwotę 74.272 zł). W rezultacie zmniejsza się rezerwę budżetową celową na nieprzewidziane wydatki bieżące w działach 801 i 854 o kwotę 74.272 zł. Rezerwa ta w uchwale budżetowej ustalona została w wysokości 135.589 zł i ulega zmniejszeniu do kwoty 61.317 zł. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85333 o kwotę 238.574 zł odpowiada wzrostowi dotacji z Funduszu Pracy.

Radny Wojciech Kubrak – z czego wynika zmniejszenie subwencji oświatowej.

Barbara Gorzęba – jest to skutkiem zmniejszenia liczby słuchaczy w szkołach – jest to korekta.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXV/123/09 z dnia 18 marca 2009 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wyjaśniając dodał - 24-go lutego odbyło się spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która zapoznała się z projektem uchwały dotyczącym realizacji zadań i przeznaczenia środków z PEFRON w 2009 r. Rada Powiatowa pozytywnie zaopiniowała dokonany podział. Zgodnie z pismem Prezesa Zarządu PEFRON Powiat Łomżyński otrzymał na 2009 rok kwotę 869.977 zł na zadania dotyczące realizacji zadań określonych w ustawie. Co roku PEFRON określa kwoty przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie warsztatu terapii zajęciowej, w tym roku jest to kwota ponad 517.000 zł, natomiast odliczając tę kwotę pozostaje 352,117 zł na pozostałe zadania związane z rehabilitacją zawodową, którą zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy, czyli są to: szkolenia, staże, prace interwencyjne, tworzenie stanowisk pracy itp. Dotyczy to osób niepełnosprawnych, to właśnie na podstawie ich zapotrzebowania ustaliliśmy proponowany aktualnie podział środków. W ramach tej kwoty proponowane jest utworzenie 2 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, pozostałą kwotę 167,117 zł proponujemy przeznaczyć na rehabilitacje społeczną realizowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, czyli likwidacja barier, turnusy rehabilitacyjne, wspieranie organizacji pozarządowych, które zajmują się sportem, kulturą, rekreacją a także dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego środków ortopedycznych i środków pomocniczych. Ogólnie Powiat otrzymał w tym roku zdecydowanie mniej pieniędzy niż w roku ubiegłym. PEFRON już dawno zapowiadał zmniejszenie środków, także inne powiaty otrzymały dużo mniejsze kwoty. Zdecydowanie jest to niepokojące, gdyż coraz więcej ludzi składa wnioski o udzielenie pomocy. Jak Rada przyjmie aktualnie proponowany podział to i tak zabraknie środków, aby zrealizować wnioski, które już w tej chwili są złożone, a do końca roku jeszcze daleko. Potrzeby niepełnosprawnych coraz bardziej rosną, natomiast nie mamy prawa zabraniać składania wniosków na wszelkie formy pomocy, np. na turnusy, czy likwidację barier. Zatem na pewno będzie budzić to pewne niezadowolenie wśród osób niepełnosprawnych.
Na posiedzeniu Rady Społecznej poruszona została kwestia dotycząca tego, że w 2009 roku udział Powiatu w funkcjonowaniu WTZ w Marianowie będzie wynosił 10%. Powiat będzie musiał z własnych środków dofinansować swoich uczestników WTZ, których pochodzących z terenu powiatu jest 8 – w Łomży w ośrodku położonym przy ul. Bernatowicza i 22 w WTZ w Marianowie. W związku z tym, że PCPR realizuje projekt systemowy, w którym uwzględniono udział WTZ, Powiat z własnych środków nie będzie musiał dokładać do uczestników WTZ.

Radny Lech Szabłowski – chciałbym zapytać o oparciu o jakie kryteria środki te zostały rozdysponowane czy podzielone przez PFRON.

Edward Jarota – najbardziej popularna pomocy – likwidacja barier architektonicznych nie są w pełni zaspokajane, tak jest od wielu lat, nie jest to dzielone na podstawie zapotrzebowania, a na podstawie algorytmu. Przy tym brane są pod uwagę liczby: niepełnosprawnych, niepełnosprawnych bezrobotnych, młodzież niepełnosprawnej do 16 roku życia itp. Natomiast zmniejszenie nie zostało uzasadnione przez PFRON, może domyślać się, że w dobie kryzysu cięciami został także dotknięty i PFRON. Jest to centralnie wyliczane i dzielone przez PFRON.

Radna Barbara Zalewska – chciałam zapytać w jakim stopniu dofinansowywane są likwidacje barier i kto ma ponieść koszt udziału własnego, jeżeli niepełnosprawnego na to nie stać?

Edward Jarota – jeżeli chodzi o bariery architektoniczne to w wysokości 80 % kosztów zadania. Natomiast koszt udziału własnego, jeżeli niepełnosprawnego na to nie stać może ponieść rodzina lub samorząd gminy może udzielić takiego wsparcia.

Radny Lech Szabłowski – chciałbym zapytać czy są ustalone jakieś limity na koszt wykonania likwidacji barier architektonicznych?

Edward Jarota – koszty ustalane są na podstawie kosztorysu i oceny inspektora nadzoru budowlanego, przy tym są brane pod uwagę koszty zakupu materiałów o uśrednionych cenach dla danego regionu. Ponadto jest przeprowadzana wizja lokalna przez pracowników PCPR.
Pragnę dodać, że Zarząd Powiatu w bieżącym roku podjął uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów oraz trybu postępowania w zakresie udzielania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Starosta – nie są to jedyne środki dla niepełnosprawnych, którymi będziemy dysponować w roku bieżącym. Jak wspomniał Pan Dyrektor, w związku z tym, że PCPR realizuje projekt systemowy, w którym uwzględniono udział WTZ, Powiat z własnych środków nie będzie musiał dokładać do uczestników WTZ. Koszty zostaną pokryte z projektu ze środków Unijnych, kwota ta wynosi na rok bieżący 52,000 zł, dzięki czemu – uwzględniając projekty z roku 2008 – Powiat zaoszczędzi około 70,000 zł. będzie także kilka innych programów, w których będziemy brać udział.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – Henryk Krajewski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXV/124/09 z dnia 18 marca 2009 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Przewodniczący Rady ponownie udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego do realizacji projektu pt. ”Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Objaśniając dodał – na ten rok przyznano kwotę ponad 627.000 zł – taką, o którą ubiegaliśmy się. Projekt obejmuje 104 głównie niepełnosprawnych beneficjentów. Uchwała ma charakter intencyjny. Zasadniczym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób z powiatu łomżyńskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym i znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, min. poprzez zdiagnozowanie ich predyspozycji zawodowych, trening umiejętności psychospołecznych ułatwiających poruszanie się po rynku pracy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych. Cel ten wynika także z założeń Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim na lata 2006 - 2015 przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 października 2006 roku. projekt ten jak wspominaliśmy we wcześniejszym punkcie przyniesie duże oszczędności dla naszego budżetu, poza tym zakupiony zostanie sprzęt i oprogramowanie.

Starosta – w ramach projektu 15 % całości kosztów można przeznaczyć na zakupy inwestycyjne – tj. komputery meble itp. Czyli z tego projektu PCPR zostanie istotnie doposażone. Ponadto jak już wspominaliśmy – ponad 50.000 zł w naszym budżecie zostanie zaoszczędzone, bowiem w 2009 roku Powiat w zasadzie z własnych środków nie będzie musiał dokładać do uczestników WTZ.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – Henryk Krajewski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego do realizacji projektu pt. ”Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXV/125/09 z dnia 18 marca 2009 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Elżbieta Gosk – gł. specjalista ds. oświaty – projekt uchwały w sprawie likwidacji szkół wynika z tego, że szkoły wchodzące w skład ZSOiZ w Jedwabnem, tj. Technikum Handlowe w Jedwabnem w roku 2008 zakończyło cykl edukacyjny, podobnie jak rok wcześniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Jedwabnem. Nie udało się zrealizować naboru do tych szkół na rok szkolny 2008/2009 i nie ma szans na ich reaktywację. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Marianowie kształcącej w zawodzie: Technik rachunkowości. W roku 2008 słuchacze tej szkoły zakończyli cykl edukacyjny i nie było do w/w Szkoły Policealnej naboru na br. szkolny. Zachodziła więc konieczność likwidacji powyższych szkół z dniem 31 sierpnia 2009 r. Przy tym zgodnie z obowiązującymi wymogami powiadomiono Podlaskiego Kuratora o zamiarze podjęcia w/w czynności i zwrócono się o wyrażenie opinii w sprawie likwidacji szkół. Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię w tej sprawie. Rada Miasta i Gminy Jedwabne, z zadowoleniem i jednogłośnie podjęła uchwałę o przejęciu prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem w miesiącu lutym br.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – Henryk Krajewski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie likwidacji szkół została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXV/126/09 z dnia 18 marca 2009 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Starosta realizując porządek dzienny ponownie udzielił głosu gł. specjaliście ds. oświaty.

Elżbieta Gosk – gł. specjalista ds. oświaty poinformowała, że w myśl art.5 ust. 5b i c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Powiat Łomżyński jako j.s.t. dla której prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych (w tym przypadku Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem) należy do zadań własnych może przekazać prowadzenie w/w szkoły j.s.t, dla której prowadzenie tego typu szkoły nie należy do zadań własnych, tj. Gminie Jedwabne, ale dopiero po zawarciu porozumienia w tej sprawie. W związku z faktem, że Uchwałą Rady Powiatu w marcu br. zlikwidowano nieczynne Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem i po wyrażeniu zgody przez Podlaskiego Kuratora, rozwiązano w/w Zespół, Powiat Łomżyński pozostawał organem prowadzącym samego Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem z dwiema klasami. W tej sytuacji uwzględniając fakt, iż ze względów ekonomicznych Powiat nie ma możliwości utrzymania powyższego Liceum, a jednocześnie mając na uwadze ochronę tej Szkoły celowe staje się przekazanie Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem do prowadzenia Gminie Jedwabne na mocy porozumienia. Tworzy to możliwość utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Gimnazjalnych w Jedwabnem i daje szansę na rozwój szkoły.
Radny Wojciech Kubrak – chciałbym uzyskać odpowiedź na pytanie, na które nie uzyskałem odpowiedzi podczas posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego. Mianowicie jaki stan kadrowy jest przewidziany w Liceum na dzień 31 sierpnia br.?

Izabela Załuska – Dyrektor ZSOiZ w Jedwabnem poinformowała, że kwestia ta będzie konsultowana w maju br., między innymi z Zarządem Powiatu, podczas przyjmowania arkusza organizacyjnego Szkoły.

Radny Krzysztof Chrostowski – na jakiej podstawie odbędzie się przekazanie mienia Szkoły?

Elżbieta Gosk – na podstawie odrębnej uchwały.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – Henryk Krajewski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przekazania Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem do prowadzenia Gminie Jedwabne i zawarcia porozumienia w tej sprawie została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXV/127/09 z dnia 18 marca 2009 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Elżbieta Gosk – poinformowała, że na podstawie art.62 ust.5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty organ prowadzący może rozwiązać Zespół Szkół za zgodą Kuratora Oświaty. W związku z faktem, że Uchwałą Rady Powiatu zlikwidowano nieczynne Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem w ramach Zespołu pozostaje samo Liceum Ogólnokształcące, jako szkoła funkcjonująca. Zachodzi więc konieczność rozwiązania w/w Zespołu z dniem 31 sierpnia 2009 r. Zgodnie z obowiązującymi wymogami zwrócono się do Podlaskiego Kuratora o wyrażenie zgody na rozwiązanie ZSOiZ w Jedwabnem. Kurator Oświaty wyraził zgodę w tej sprawie. Kolejnym etapem będzie podjęcie uchwały przez Radę o rozwiązaniu w/w Zespołu szkół.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – Henryk Krajewski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXV/128/09 z dnia 18 marca 2009 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Elżbieta Gosk – gł. specjalista ds. oświaty poinformowała, że w związku ze stwierdzeniem nieważności Uchwały Nr XXIV/117/09 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały w tej sprawie. W nowej uchwale wprowadza się zmiany zgodnie ze wskazaniami Wojewody Podlaskiego, a zmiany te odnosząc się do kwestii określającej wejście w życie uchwały. Uchwała powinna wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego problemowej uchwały, a nie jak pierwotnie zostało zapisane – z dniem podjęcia.
Natomiast zgodnie z art. 7b ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznawać stypendia osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz ochroną zabytków. Stypendium polega na przyznaniu środków finansowych osobom realizującym określone przedsięwzięcia, jak również doskonalącym swoje umiejętności w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury. Określenie szczegółowych zasad i trybu przyznawania ww. stypendiów oraz ich wysokości ustawodawca powierzył organom jednostek samorządu terytorialnego w drodze uchwały. Na terenie Powiatu Łomżyńskiego działa utalentowana, twórcza młodzież – osoby uprawiające, różne dziedziny sztuki oraz zajmujące się upowszechnianiem kultury. Dla nich stypendium stanowić będzie pomoc finansową przy realizacji prac twórczych, z drugiej strony pozwoli również na ożywienie i wzbogacenie oferty kulturalnej, będzie też służyć promocji Powiatu i Ziemi Łomżyńskiej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – Henryk Krajewski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXV/129/09 z dnia 18 marca 2009 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.13 Wicestarosta – Marek Dworakowski – niniejszy projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony i odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia tej umowy. Przedmiotem najmu jest zainstalowanie stacji bazowej telefonii cyfrowej na dachu siedziby Starostwa, chodzi o wynajęcie powierzchni dachu. Rzecz dotyczy trzech anten a także urządzenia nadawczo pomiarowego i przewodu łączącego te poszczególne elementy. W projekcie umowy zawarta jest możliwość rozwiązania umowy przez obie strony z zachowaniem 6-miesięcznego terminu. Najemca zobowiązuje się, że dochowa wszystkich niezbędnych przepisów prawa, także do najemcy należy zachowanie wszystkich niezbędnych parametrów wynikających z ustaw. Natomiast Starostwo udostępniłoby tylko powierzchnię dachu. Warunkiem wynajmu jest miesięczny czynsz za używanie przedmiotu najmu – czyli dachu, w kwocie o wysokości 4.800 zł.

Radny Jan Kuczyński – uznał, że proponowany czynsz należałoby w zapisach umowy zwiększać o inflację, także wyraził przekonanie, iż proponowana cena najmu dachu jest zdecydowanie za niska.

Wicestarosta – Marek Dworakowski poinformował, że w przedłożonych zainteresowanym dokumentach jest projekt umowy, czyli będzie możliwość wynegocjowania wyższej kwoty.

Przewodniczący Rady – Stefan Popiołek zabierając głos wyraził opinię, że anteny powinny być umieszczone poza terenem zabudowanym, a nie na terenie miasta, dlatego nie jest przekonany co do proponowanej lokalizacji.

Starosta przypomniał iż przedmiotem debaty jest uchwała Rady Powiatu, a nie projekt porozumienia w tej sprawie. Ostateczna umowa będzie podpisana, jednak przed tym zostaną dołożone wszelkie starania, aby wynegocjować większą kwotę.

Radny Wojciech Kubrak podkreślił, że zainstalowana stacja bazowa telefonii komórkowej może źle wpływać na pracę sprzętu elektronicznego, w szczególności będącego na wyposażeniu Wydziału Geodezji, który zainwestował bardzo duże środki w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy.

Wicestarosta – przed oddaniem do eksploatacji urządzeń zamontowanych na dachu muszą być wykonane stosowne pomiary, to wynika z przepisów prawa, natomiast w przypadku zakłócenia pracy jakichkolwiek urządzeń pracujących w Starostwie, najemcy zobowiązani będą do usunięcia przyczyn tych zakłóceń. Ze strony inwestorów padły zapewnienia, że nie ma żadnych zagrożeń jeśli chodzi o oddziaływanie tych stacji na nasze zdrowie. Jest przeprowadzony szczegółowy opis stacji i ich parametrów technicznych. Jest to opracowanie rzędu 40 kartek i z niego wynika, że jakichś zakłóceń odnośnie naszych urządzeń nie będzie, jest w nim zawarta cała informacja o planowanym przedsięwzięciu. Natomiast jeżeli chodzi o oddziaływanie na zdrowie to także jest zrobiona odpowiednia ocena, te informacje i opracowania są u mnie i można się z nimi zapoznać. Są zapewnienia, że w przeciągu 14 dni zostanie usunięta przyczyna ewentualnych zakłóceń. Ponadto w ciągu 6 miesięcy możemy rozwiązać. Oczywiście operator kwestionował to gdyż nie chciał się zgodzić na rozwiązanie tej umowy w takim przedziale czasowym, ponieważ będzie musiał ponieść odpowiednio duże koszty na budowę stacji. Wersja zawarcia umowy będzie przedmiotem analizy Zarządu Powiatu – po wyrażeniu tego stanowiska – w formie zaproponowanej uchwały. Inwestor musi zaangażować własne środki finansowe również w przygotowywanie dokumentacji, więc trudno zażądać szczegółowych badań przed rozpoczęciem inwestycji, z tego względu załączona została umowa najmu gdzie zawarte są ograniczenia. Stacja jest jedną z najmniejszych i ma być położona w przypadku miasta – w odległości nie większej niż koło 2 3 km od siebie, dlatego sieć takich stacji bazowych będzie istniała w całym mieście.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami – Elżbieta Parzych poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od trybu przetargu przy zawarciu tej umowy została podjęta 15 głosami „za” i jednym głosem „wstrzymującym się” głosów przeciwnych nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXV/130/09 z dnia 18 marca 2009 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Z kolei głos zabrał Poseł na Sejm RP Lech Antoni Kołakowski, który przedstawiając informację nt. planowanej budowy lotniska regionalnego w woj. podlaskim stwierdził, że hiszpańska firma wspólnie z białostocką firmą przygotowuje analizę i raport z oceny oddziaływania tej inwestycji na środowisko. Generalnie największe szanse na lokalizację lotniska mają dwa miejsca: Topolany gm. Michałowo i druga lokalizacja jest przewidywana i brana pod uwagę na terenie gm. Zawady. Przy tym także analiza oddziaływania na środowisko sprzyja budowie lotniska na terenie gm. Zawady. Kontynuując wypowiedź zaznaczył, że wszystkie argumenty są za budową lotniska w Zawadach: środowiskowe, komunikacyjne, kosztowe i również kwestia awaryjnego lotniska dla Okęcia.
Reasumując poprosił o to, aby Rada Powiatu Łomżyńskiego wspólnie z Zarządem Powiatu zajęła oficjalne stanowisko lub podjęła uchwałę w sprawie poparcia budowy lotniska regionalnego na terenie gm. Zawady.

Paweł Pogorzelski – Wójt Gminy Zawady poinformował, iż pod uwagę branych było 10 lokalizacji budowy lotniska, jednak w wyniku przeprowadzonych analiz największe szanse mają trzy lokalizacje są to: Topolany gm. Michałowo, Nowe Sabiorki gm. Zawady a także wieś Saniki gm. Tykocin. Jednakże Burmistrz Tykocina jest przeciwny temu, aby jakiekolwiek konsultacje społeczne były na terenie jego gminy. Należałoby wywłaszczyć w tym przypadku około 100 rolników, podobna sytuacja jest na terenie gm Zawady, natomiast klasa ziemi w tej gminie jest 5 lub 6, do tego położenie tej lokalizacji w bliskości Wizny i Grądy Woniecko, gdzie znajdują się ziemie własności Skarbu Państwa, co umożliwia zamianę gruntów na łąki na ternie byłych PGR-ów. Podejmowane są już rozmowy o tym, aby rolnicy wyrazili zgodę na wymianę gruntów na łąki na terenie gminy Grody Woniecko. Grunty te mogą być proponowane do nabycia rolnikom – którzy dzierżawią łąki – na zasadzie pierwokupu, co prawda są tam sprawy sądowe dotyczące zwrotu tych ziem dla prawowitych właścicieli, ale w moim przekonaniu nie będzie to stanowić istotnego problemu, ponieważ na lotnisko potrzeba jedynie około 300 ha. We wszystkich ocenach, lokalizacja na terenie gminy Zawady wypada najlepiej, natomiast nie ma woli politycznej w tym zakresie. Po ostatnich decyzjach i ocenach firmy konsultingowej są duże szanse na lokalizację lotniska na terenie gminy Zawady. Rozmawiając z wójtami z naszego terenu w większości popierali oni lokalizację na terenie gminy Zawady, jedynie burmistrz Michałowa nie wypowiadał się z wiadomych przyczyn. Także Starosta Białostocki jest za tym, aby było lotnisko na naszym terenie. Uważam, że Łomża jest na tyle dużym ośrodkiem, że należałoby jeden z etapu konsultacji społecznych przeprowadzić w tym mieście. Zostały ustalone już terminy konsultacji, które odbędą się w Zawadach.
Z kolei Wójt Gminy Zawady także poprosił Radę Powiatu i Starostę o to, aby samorząd powiatu łomżyńskiego zajął stanowisko w problemowej sprawie oraz wystąpił o przeprowadzenie konsultacji w Łomży, aby mieszkańcy tego miasta mogli również wypowiedzieć się w tym temacie.

Przewodniczący Rady – Stefan Popiołek uznał, że taka opinia bądź stanowisko powinno być wyrażone, np. w formie upoważnienia Zarządu Powiatu do wystosowania takiego aktu, zarówno do firmy, która robi te projekty i badania, jak również do Marszałka Województwa.

Radni Powiatu Łomżyńskiego jednogłośnie poparli powyższe zdanie.

Radny Lech Szabłowski stwierdził, że z punktu widzenia formalnego stanowisko Rady Powiatu powinno być przygotowane pisemnie, po czym radni powinni się z nim zapoznać i następnie powinno odbyć się formalne głosowanie.

Radny Henryk Krajewski będąc podobnego zdania podkreślił, że problemowe stanowisko powinno być przygotowane jeszcze dziś, aby Rada Powiatu nie odkładając tego istotnego dla całego województwa zagadnienia zajęła konkretne stanowisko.

Przewodniczący Rady nawiązują do powyższego poprosił o przygotowanie projektu przedmiotowego stanowiska, po czym zarządził 10-ciominutową przerwę.

Po zakończeniu przerwy odczytał projekt stanowiska Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie budowy lotniska regionalnego na ternie Gminy Zawady.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu. W zarządzonym głosowaniu stanowisko Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie budowy lotniska regionalnego na ternie Gminy Zawady zostało przyjęte 16 głosami, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. stanowisko stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad. 14 Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie poinformowała, że Muzeum Przyrody w Drozdowie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury. Jednostka nie posiada zobowiązań długo terminowych nie ma też zobowiązań zabezpieczonych na majątku. Wartość środków w tym budynku, urządzeń technicznych i eksponatów wynosiła 777.54,36 zł. Przeciętne zatrudnienie w roku 2008 wynosiło 13 osób w tym pracowników zatrudnianych na umowę o pracę 8 osób średnio 5 osób było zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych, publicznych i staży. Przychody za rok ubiegły zamknęły się kwotą 573.451,47 zł co stanowi 99% zakładanego planu który wynosi 576.912,38 zł, na przychody złożyła się dotacja organu prowadzącego w kwocie 150.000 zł, dotacja ministra kultury na działalność bieżącą w ramach co rocznie przyznawanych środków tak zwanego mecenatu 165.000 zł na działalność bieżącą oraz 85,000zł na inwestycje co łącznie daje 250.000 zł .Koszty muzeum przyrody w Drozdowie w 2008 roku zamknęły się kwotą 574.773,43 zł .Budżet instytucji realizowany został w miarę uzyskiwania dochodów własnych i przyznanych dotacji wpływy muzeum pochodziły z następujących źródeł: sprzedaż biletów wstępów; zwiększyła się sprzedaż pamiątek, zyskane zostały również dochody z tytułu noclegów wynajmowane były pomieszczenia w samym dworku a także pomieszczenia znajdujące się na piętrze ośrodka zdrowia w Drozdowie co dało łączną kwotę 19.000 zł , w sumie muzeum wypracowało 106.000 zł dochodów własnych. Refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosła 42.579 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup ryb i urządzenia akwarium wyniosła 58.950zł z Urzędu Marszałkowskiego placówka pozyskała 8.000 zł na realizację wystawy o Lutosławskim od sponsorów 2.950 zł. Zakupiono piec centralnego ogrzewania dzięki dofinansowania Starostwa Powiatowego w Łomży i przekazaniu na ten cel 22.000zł .Łącznie dało to kwotę 259.894 zł .Należy stwierdzić, że rok 2008 należał do wyjątkowo udanych w ciągu ostatnich 10 lat Muzeum nie uzyskało takich dochodów własnych i takiej dotacji ze środków ministerialnych, natomiast ten rok nie zaczyna się zbyt optymistyczni gdyż środki które były do tej pory przyznawane w ramach tzw. mecenatu nie zostały przyznane w ramach oszczędności budżetu państwa zgodnie z przepisami placówki, instytucje były przyjęte przez samorządy mogły się ubiegać o środki w ramach mecenatu i programów operacyjnych w 2 transzach jak się okazuje to nie ma na to szans ponieważ drugi termin do 30 marca większość programów została zamknięta w tym również i mecenat. Będą podejmowane starania o zwiększenie dochodów własnych, pozyskiwane będą środki zewnętrzne z możliwych źródeł nie tylko na działalność także na infrastrukturę i wszystkie plany związane z modernizacją obiektu z remontami również modernizacją parku. Źródeł finansowania jest sporo możliwości są będę podejmowane starania o środki z narodowego funduszu ochrony środowiska na ścieżki edukacyjne. Składanie są wnioski nie można natomiast przesądzić o efekcie.

Radny Krzysztof Chrostowski – czy Muzeum tworzy fundusz socjalny dla pracowników i emerytów oraz rencistów?

Anna Archacka – Muzeum nie ma obowiązku prawnego do tworzenia takiego funduszu.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu (roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007 rok Muzeum Przyrody w Drozdowie – zgodne z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.15 Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

Jarosław Cholewicki zapoznał zebranych z najistotniejszymi elementami rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2007 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży złożonego na podstawie art.197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Radny Krzysztof Chrostowski – czy ROK w Łomży tworzy fundusz socjalny dla pracowników i emerytów oraz rencistów?

Anna Archacka – nasza jednostka tworzy takie funduszu.

Radny Jan Kuczyński zwrócił uwagę, że wpływy do budżetu ROK ze źródeł zewnętrznych były duże, za co wyraził podziękowania Dyrektorowi tej jednostki.

Jarosław Cholewicki dodał, że w roku bieżącym będzie dużo trudniej pozyskać środki od sponsorów, ponieważ lokalne przedsiębiorstwa nie wspierają już w takiej mierze imprez kulturalnych.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.
Ad.16 Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ – zapoznał zgromadzonych z najważniejszymi elementami sprawozdania finansowego za rok 2008 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży. Z kolei dodał – chciałbym poinformować, że 1 stycznia br. Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży obchodził 10-lecie swojej działalności. Należy uznać za ogromny sukces, że w tym okresie Zakład wydatkował na różne inwestycje prawie 4 mln zł. W 2008 roku osiągnęliśmy dużą nadwyżkę finansową w wysokości ponad 396.000 zł. Taki wynik zawdzięczamy między innymi temu, że na posiedzeniu Rady Społecznej ZPOZ zatwierdziliśmy wzrost w pozycjach przychody i koszty, natomiast ostatnia transza jaką otrzymaliśmy z NFZ nie była do przewidzenia, jednak ją na szczęście otrzymaliśmy. Dzięki temu będziemy mogli zrealizować inwestycje zaplanowane w roku bieżącym. Plan rzeczowo-finansowy i inwestycyjny został praktycznie w pełni wykonany.

Radny Krzysztof Chrostowski – ZPOZ na wynagrodzenia przeznaczył w 2008 roku kwotę około 4 mln zł. Nawiązując do tego chciałbym zapytać ile osób zatrudnia ZPOZ?

Stanisław Studencki – aktualnie 108 osób.

Radny Krzysztof Chrostowski zapytał czy w przedłożonym dokumencie nie powinny być także uwzględnione pozycje dotyczące rozdysponowania środków z zfśs.

Stanisław Studencki poinformował, że problemowe sprawozdanie jest sporządzone na podstawie art.197 ustawy o finansach publicznych i nie zawiera wspomnianych elementów, które to zostaną uwzględnione w bilansie przygotowywanym przez ZPOZ.

Radny Jan Kuczyński zwrócił uwagę, że wynik finansowy ZPOZ jest imponujący, za co należą się podziękowania Dyrektorowi i pracownikom tej jednostki.

Stanisław Studencki poinformował, że w jego ocenie szczególne podziękowania należą się pracownikom ZPOZ, którzy bezpośrednio wypracowują zyski.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia (roczne sprawozdanie finansowe za rok 2008 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży złożone na podstawie art.197 ustawy o finansach publicznych stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Ad.17 Przewodniczący Rady udzielił głosu Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego.

Marcin Pieńkowski poinformował, że z dniem 2 stycznia br. został on ustanowiony Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego w ramach obecnego stosunku pracy. Zadanie to powierzono mu jako dodatkowe obowiązki. Wcześniej funkcję tę pełniła Pani Katarzyna Modzelewska, która w ramach zmian organizacyjnych w Starostwie Powiatowym otrzymała inne zadania do realizacji. Do najważniejszych zadań Rzecznika Konsumentów należą: zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów; składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów; występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony prawa i interesów konsumentów; współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi; prowadzenie edukacji konsumenckiej. Rzecznik Konsumentów może również wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz uczestniczyć, za ich zgodą, w toczącym się postępowaniu w sprawach o ochronie interesów konsumentów. Podstawową formą działalności podjętą i konsekwentnie realizowaną przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2008 roku było zapewnienie mieszkańcom powiatu łomżyńskiego bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów, podjęcie niezbędnych działań mających na celu pomoc konsumentom w wyjaśnieniu sprawy oraz doprowadzenie do jej pozytywnego załatwienia oraz mediacja z przedsiębiorcami w celu polubownego załatwienia spornej kwestii. Zainteresowanie mieszkańców powiatu łomżyńskiego możliwością skorzystania z porad i informacji prawnych z zakresu ochrony konsumentów było w roku 2008 mniejsze (udzielono 33 porady) niż w roku 2007 (udzielono 38 porad). Należy nadmienić, iż w miesiącach: maj – lipiec, grudzień miała miejsce tendencja zwyżkowa. W omawianych miesiącach łącznie udzielonych zostało 19 porad, co stanowiło 59,38 % ogółu udzielonych informacji. Poniższy wykres prezentuje liczbę konsumentów zgłaszających się w poszczególnych miesiącach w latach 2007 – 2008. W większości przypadków udzielana pomoc prawna miała charakter bezpośredniej rozmowy w biurze Rzecznika. W pozostałych przypadkach były to porady i wyjaśnienia udzielane drogą telefoniczną bądź z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Wszyscy zgłaszający się do Rzecznika konsumenci uzyskiwali stosowne i wyczerpujące wyjaśnienia, poparte przepisami prawa regulującymi dane zagadnienie. Rzecznik także starał się ukierunkowywać działania podejmowane przez konsumentów udzielając informacji na temat możliwości uzyskania pomocy ze strony innych organizacji konsumenckich, jeśli działania te wykraczały poza uprawnienia Rzecznika. W ramach swoich ustawowych uprawnień Rzecznik podejmował pisemne interwencje u przedsiębiorców w 6 sprawach. Podstawą tych działań był wniosek konsumenta, przede wszystkim w przypadku, gdy procedura reklamacyjna nie przyniosła pozytywnego rezultatu lub podjęta przez Rzecznika interwencja telefoniczna okazała się nieskuteczna. W stosunku do roku ubiegłego liczba ta zmalała. Ponadto należy zaznaczyć, że współpraca Powiatowego Rzecznika Konsumentów z Delegaturą Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łomży przebiega prawidłowo i oparta jest na obopólnie przyjętych zasadach. Powoduje to, iż w przypadkach, kiedy istnieje potrzeba przeprowadzenia czynności handlowych bądź postępowania przed Polubownym Sądem Konsumenckim interesanci kierowani są do Delegatury, która podejmuje stosowne działania. Podsumowanie kolejnego roku działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów jako organu ochrony interesów konsumentów na terenie powiatu łomżyńskiego, pozwala na stwierdzenie, iż instytucja ta spełnia swoje ustawowe zadania, służąc rada i pomocą. Interwencje Rzecznika i polubowna droga załatwiania spraw jest przyjmowana przez konsumentów najchętniej, ponieważ wyklucza obowiązek stawiennictwa w sądach. Cieszy fakt, że w podejmowanych działaniach na rzecz konsumentów, Rzecznik w kontaktach z przedsiębiorcami spotyka się z ich życzliwością, przychylnością i próbą rzetelnego odniesienia się do stawianych przez konsumentów zarzutów. Mieszkańcy powiatu łomżyńskiego zgłaszają się do rzecznika nie tylko ze sprawami konsumenckimi, ale też z innymi problemami oczekując kompleksowej pomocy w konkretnej sprawie. Niestety, częste zmiany przepisów prawa (niejednokrotnie także ich niejasność), czasem niechęć przedsiębiorców do respektowania praw konsumentów oraz najczęściej długa i żmudna procedura dochodzenia roszczeń z pewnością ograniczają ilość zgłaszających się o pomoc konsumentów. Jednocześnie nadmieniam, iż większość porad kończyła się na jednorazowej pomocy. Tylko w dwóch przypadkach (na 33 zaistniałych) Powiatowy Rzecznik Konsumentów zasugerował, iż zaistniałe kwestie sporne powinien rozstrzygnąć sąd. Tym samym cel działalności Rzecznika został osiągnięty, gdyż kierowanie spraw do sądów powszechnych powinno być krokiem ostatecznym.

Radny Lech Szabłowski zapytał na jakiej podstawie została dokonana zmiana osoby pełniącej funkcję Rzecznika Praw Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego.

Marcin Pieńkowski poinformował, że zmiana ta ma podstawę w ustawie z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 40 ust.1, Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).

Radny Krzysztof Chrostowski zapytał czy u Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego można uzyskać pomoc w zakresie egzekwowania gwarancji na protezy.

Marcin Pieńkowski poinformował, że w tej sprawie, podobnie jak w każdej innej, należy indywidualnie zbadać sprawę, wobec czego w sprawie szczegółowej porady zaprosił do indywidualnego kontaktu w biurze Rzecznika.

Radny Wojciech Kubrak dodał, że w sprawie wymiany protez powinien pomóc Rzecznik Praw Pacjenta.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag odnoszących się do niniejszego tematu (sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego za 2008 rok stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

Ad.18 Przewodniczący Rady przypomniał, że wyciąg z sprawozdania rocznego z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w 2008 roku został przygotowany przez Marcina Pieńkowskiego – Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego i następnie przekazany wszystkim zainteresowanym (sprawozdanie roczne z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w 2008 roku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).
Nawiązując do powyższego zapytał czy są pytania bądź uwagi odnoszące się do problemowego tematu.

Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

Ad.19 Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego za 2008 rok zostały przekazane wszystkim zainteresowanym, przy czym wcześniej zostały opracowane i przyjęte na posiedzeniach poszczególnych komisji. Nawiązując do powyższego zapytał czy są pytania bądź uwagi odnoszące się do problemowego tematu.

Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

Ad.20 Starosta – Krzysztof Kozicki – chciałbym odnieść się do tego o czym wspominał Wiceprzewodniczący Rady Stefan Żebrowski. Mianowicie urzędnicy Starostwa wpadli na dobry pomysł i pomogliśmy Mleczarni w Piątnicy pozyskać dużą dotację. Natomiast przydzielanie nagród pracownikom leży w mojej gestii i decyzję w tej sprawie podejmę osobiście.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.21 W wolnych wnioskach głos zabrał Starosta Łomżyński – Krzysztof Kozicki, który poinformował, że w dniu 13 maja br. planowana jest uroczysta sesja – z okazji 10-lecia działalności samorządu powiatu łomżyńskiego, która będzie połączona z wizytą zagranicznych delegacji. Nawiązując do powyższego zaznaczył, że wszyscy zainteresowani otrzymają szczegółowy harmonogram tego wydarzenia w późniejszym terminie.

Przewodniczący Rady na zakończenie podziękował wszystkim radnym oraz pracownikom jednostek organizacyjnych za pomyślny rok współpracy i złożył zebranym najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

Ad.22 Następnie Przewodniczący – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXV-tej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: czwartek, 9 kwi 2009 12:53
Data opublikowania: czwartek, 9 kwi 2009 12:55
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1844 razy