BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 69/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 14 kwietnia 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.30.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:

1. Przyjęcie protokołu z 68-ego posiedzenia Zarządu.
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia w formie darowizny nieruchomości stanowiących drogi od Miasta i Gminy Nowogród.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości stanowiących drogi dla Miasta i Gminy Nowogród.
4. Podjęcie 9 decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach z zasobu powiatu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania oraz określenia wysokości dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2009 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych z wykonywania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego za I kwartał 2009 roku.
11. Zapoznanie się z porządkiem obrad XXVI Sesji Rady Powiatu.
12. Sprawy różne:
a. przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach,
b. przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łomżyńskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015” oraz „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 dla Powiatu Łomżyńskiego z perspektywą na lata 2012-2015”,
c. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zaliczenia drogi gminnej do kategorii drogi powiatowej,

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 68-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego ww. protokół został przyjęty 5 głosami za, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Jan Olszewski – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przejęcia w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości gruntowych wynika z przejścia dróg do kategorii dróg powiatowych. Przedmiotowa kwestia dotyczy nieruchomości gruntowych stanowiących pasy drogowe byłych dróg gminnych tj.: odc. ul. Łomżyńskiej od 11 Listopada do dr woj.645 – dz. nr 1511/2 o pow.1,0154 ha i dz. nr 1035/1 o pow. 0,0846 ha i ul. Zieloną – dz. nr 1819 o pow. 0,4832ha. Jest to dopełnienie formalności. Temat ten był już wstępnie przedstawiony na jednym z wcześniejszych posiedzeń Zarządu – w czasie omawiania zmiany kategorii ww. dróg. Przypomnę, że zmiana kategorii dróg wynikała z potrzeby racjonalnego uregulowania tego, aby były niższe koszty bieżącego utrzymania tych dróg. Te rozwiązanie było korzystne zarówno dla naszego samorządu jak i Miasta i Gminy Nowogród.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia w formie darowizny nieruchomości stanowiących drogi od Miasta i Gminy Nowogród został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Starosta ponownie udzielił głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Jan Olszewski – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości stanowiących drogi dla Miasta i Gminy Nowogród jest analogiczną kwestią do poprzedniej, z tym że dotyczy wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na własność Gminy i Miasta Nowogród nieruchomości gruntowych stanowiących pasy drogowe byłych dróg powiatowych, tj.: ul. Rynek – dz. nr 1510/1 o pow. 0,5219 ha, ul. Majora Sikory – dz. nr 1528 o pow. 0,0767 i dz. nr 1529 o pow. 0,0809 ha, ul. 1 Maja – dz. nr 1527 o pow.0,1873 ha, ul. Kościuszki – dz. nr 1834 o pow. 0,1031 ha. Przekazanie nieruchomości ma nastąpić w związku z przejściem w/w dróg do kategorii gminnych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości stanowiących drogi dla Miasta i Gminy Nowogród został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).
Ad.4 Starosta udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Stanisław Kozikowski – projekty decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach z zasobu powiatu wynikają z nabycia prawa własności stąd należy ustanowić na nich trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, na czas nieokreślony. Ta czynność nie wymaga uiszczania żadnych opłat, natomiast pozwoli na uregulowanie problemowej sprawy zgodnie z istniejącym stanem faktycznym. Numery działek i powierzchnie są wymienione w paragrafie 1 problemowych projektów decyzji.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Starosta zarządził głosowania, w wyniku których wszystkie decyzje (9 szt.) zostały podjęte 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (decyzje Zarządu Powiatu Łomżyńskiego od numeru GN.I.7002-4/2009 do numeru GN.I.7002-12/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 roku stanowią załączniki od nr-u 5 do nr-u 13 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Elżbieta Gosk – gł. spec. ds. oświaty i kultury – w sprawie przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony dóbr kultury zostały złożone 4 wnioski, które otrzymali wszyscy zainteresowani. W każdym wniosku jest przedstawiona sylwetka i działalność kandydata do nagrody. W mojej ocenie wszystkie kandydatury zasługują na specjalne wyróżnienie, jednak uważam przy tym, że Pan Jan Suchodoła w sposób szczególny i wyjątkowy zasłużył się w swojej wieloletniej twórczości artystycznej dla upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Artyści wysokiej klasy zawsze chwalili sobie współpracę z tym muzykiem, akompaniatorem, który bez problemu potrafił wpasować się w repertuar i oczekiwania różnych wykonawców artystycznych. Chciałabym dodać, że Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia br. w wydanej opinii zaproponowała rozdysponowanie środków zaplanowanych na przedmiotowe zadanie (w wysokości 6.000 zł) wg następującego układu:
1.) Zespół Śpiewaczy Klubu Seniora działający przy GOK w Piątnicy – nagroda zespołowa w wysokości 2 tys. zł.
2.) Teresa Grużewska – nagroda za całokształt działalności w wysokości 2 tys. zł.
3.) Jan Suchodoła – muzyk – nagroda indywidualna w wysokości 1 tys. zł.
Krzysztof Pyczot – Drużynowy 59 Drużyny Harcerskiej „Ptaki-Ptakom”– nagroda indywidualna w wysokości 1 tys. zł.
Reasumując Elżbieta Gosk odczytała najistotniejsze elementy wniosków o przyznanie dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony dóbr kultury (kopie wniosków stanowią załączniki od nr-u 14 do nr-u 17).

Henryk Kłosiński podzielając zdanie Elżbiety Gosk wyraził przekonanie, że Jan Suchodoła – muzyk powinien być wyróżniony nagrodą w większej wysokości. Zwrócił przy tym uwagę, że jego zaangażowanie w krzewienie kultury i muzyki na terenie powiatu często jest bezinteresowne, Pan Suchodoła najczęściej nie zwraca uwagi na to ile czasu poświęca młodzieży i dzieciom i nie oczekuje za to jakiś specjalnych gratyfikacji. Reasumując podkreślił, że również uważa go za muzyka ze szczególnym talentem.

Starosta stwierdził, że wymiar finansowy nagród nawet jak byłby dużo wyższy to i tak nie byłby wystarczający i w pełni satysfakcjonujący dla osób, które są np. wyróżniane za twórczość całego życia. Jednak przedmiotowe nagrody mają na celu podkreślenie, że ci twórcy są zauważani i doceniani przez nasz samorząd, natomiast przekazywane w tym przypadku środki pieniężne powinny być kwestią drugorzędną. Należy pamiętać, że są przyznawane prestiżowe nagrody, które w ogóle nie uwzględniają wypłaty środków pieniężnych.

Z kolei członkowie Zarządu zaakceptowali rozdysponowanie środków zaplanowanych na przedmiotowe zadanie wg propozycji Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego (opinia Komisji stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyznania oraz określenia wysokości dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony dóbr kultury została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 69/201/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 kwietnia 2009 roku stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Elżbieta Gosk – gł. spec. ds. oświaty i kultury – corocznie jest ogłaszany otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego. Kwoty na wspomniane zadania są podobne do ubiegłorocznych. W oparciu o ten konkurs dokonano wstępnego wyboru ofert na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz zadania upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Proponowane jest dofinansowanie zadań wszystkich podmiotów, które złożyły oferty, w podobnym wymiarze finansowym do ubiegłorocznego. Wynika to z tego, że uznano, iż wszystkie zaproponowane zadania są cenne i warto je wesprzeć finansowo.
Jedynie na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu planujmy przeznaczyć środki o 2.000 zł wyższe niż w roku 2008, co jest zgodne z planem budżetowym na rok bieżący. Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia br. dokonała analizy wszystkich złożonych ofert, po czym w wydanej opinii zaproponowała rozdysponowanie środków zaplanowanych na przedmiotowe zadanie wg następującego układu:
1. Stowarzyszenie Kultury i Oświaty „Logos” w Łomży w zakresie realizacji zadań: Organizacja konkursów recytatorskich dla młodzieży szkół średnich i gimnazjalnych: „Miejsce na wiersz”; XX Konkurs dla Najmłodszych „Uśmiechnięte strofki”; XXV Łomżyński Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Współczesnej. Kwota 800 zł.
2. Muzeum Północno – Mazowieckie w Łomży w zakresie realizacji zadań: „Niedziela na św. Rocha” w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie. Kwota 1.000 zł.
3. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży w zakresie realizacji zadań: XV Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża 2009 r.; Wydanie zbiorku poezji Jarosława Choromańskiego; XVII Giełda Piosenki Dziecięcej 2009; Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie 2009. Kwota 10.000 zł.
4. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w zakresie realizacji zadań: Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictwa ciągłego „Studia Łomżyńskie” tom XX; Opracowanie i wydanie drukiem publikacji książkowej autorstwa Henryki Sędziak pt: „Nazwy wsi drobnoszlacheckich w Łomżyńskiem”; Konferencja naukowa nt. ”Region łomżyński – wizja rozwoju. Rola społeczeństwa
obywatelskiego i kapitału ludzkiego w kreowaniu rozwoju”. Kwota 1.000 zł
5. Muzeum Przyrody w Drozdowie w zakresie realizacji zadań: Natura i historia – 25 lat w Muzeum Przyrody w Drozdowie; Organizacja Koncertu kameralnego „Ukryty portret Witolda Lutosławskiego”. Kwota 5.000 zł.
6. Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej w zakresie realizacji zadań: XVII Jesienne Prezentacje Kulturalne”; „Rozmaitości Wielkanocne”; „Majówka” towarzysząca Regionalnemu Przeglądowi Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy. Kwota 1.200 zł.
7. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w zakresie realizacji zadania: Realizacja Kalendarza Imprez Sportowych Powiatowego Zrzeszenia LZS w Łomży. Kwota 10.000 zł.
8. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w zakresie realizacji zadania: Prowadzenie Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Kwota 20.000 zł.

Starosta – czy w trakcie roku są dofinansowywane przedmiotowe zadania – poza konkursem.

Elżbieta Gosk na powyższe pytanie odpowiedziała twierdząco, dodała przy tym, że wsparcie zdań poza konkursem jest w zasadzie w niewielkim wymiarze.

Z kolei członkowie Zarządu zaakceptowali rozdysponowanie środków zaplanowanych na przedmiotowe zadanie wg propozycji Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego (opinia Komisji stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu).

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2009 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 69/202/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 kwietnia 2009 roku stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Elżbieta Gosk – gł. spec. ds. oświaty i kultury – zgodnie z art.54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę, będący j.s.t., określa w drodze regulaminu stanowiącego akt prawa miejscowego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania z uwzględnieniem zasad określonych w art.54 ust.3 wyżej cytowanej ustawy m.in. stanu rodzinnego. Uchwała dotyczy nauczycieli posiadających kwalifikacje do zajmowanego stanowiska, zatrudnionych w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkołach położonych na terenie wiejskim i w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców – czyli w naszym przypadku tylko nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem. Obowiązywać będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., bowiem z dniem 1 września Powiat Łomżyński przekazuje w/w szkołę do prowadzenia Gminie Jedwabne, t.j po rozwiązaniu ZSOiZ w Jedwabnem samo Liceum Ogólnokształcące w Jedwabnem. Treść niniejszej uchwały jest analogiczna do roku ubiegłego. Nauczycielom będzie przysługiwał dodatek mieszkaniowy, uzależniony od liczby członków rodziny wypłacany co miesiąc w wysokości: 20 zł – dla 1 osoby; 25 zł – dla 2 osób; 30 zł – dla 3 osób; 40 zł – dla 4 i więcej osób.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Elżbieta Gosk – gł. spec. ds. oświaty i kultury – zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę, będący j.s.t., uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu wynagradzania, stanowiącego akt prawa miejscowego, wysokość stawek dodatków i zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia w taki sposób, aby średnie wynagrodzenie nauczycieli składające się ze składników o których mowa w ust.1. (tj. wynagrodzenia zasadniczego, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych (np. mieszkaniowy) odpowiadały na obszarze działania danej j.s.t., co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w ust.3 cytowanej wyżej ustawy. Ustawa z 21 listopada 2008r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela nadaje nowe brzmienie art.30 ust.3 ustawy KN, określając tym samym nową strukturę i nowe wartości wskaźników średnich wynagrodzeń nauczycieli: dla nauczyciela stażysty - 100 % kwoty bazowej, dla nauczyciela kontraktowego -111%, nauczyciela mianowanego -144%, nauczyciela dyplomowanego-184% kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Art.15 ust.2 ustawy budżetowej z dnia 9 stycznia 2009r. określa 2 kwoty bazowe dla nauczycieli, które wynoszą: od 1.01 do 31.08.2009r. – 2177,86zł i od 1.09. do 31.12.2009r.- 2286,75 zł. Dodany do Karty art.30a i 30b wprowadził w każdej j.s.t. obowiązek mechanizmu kontroli wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. Nowością w nowelizacji Karty Nauczyciela jest zniesienie obowiązku corocznego uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli przez jednostki samorządu. W/w Ustawa nadała bowiem nowe brzmienie art.30.ust.6. Poprzednie brzmienie cyt. artykułu m.in. określało, że regulaminy obowiązywały od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Zmiana ustępu 6 zniosła obowiązek corocznego ustalania przez JST regulaminu dla nauczycieli. Art. 4 przytoczonej nowelizacji Karty określa iż regulaminy obowiązujące w 2008 r. mogą być stosowane nie dłużej niż przez 3 miesiące od ogłoszenia ustawy budżetowej w dniu 23 .01.09, tj. do 24 kwietnia br. Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej z wyrównaniem od 1 stycznia br. Projekt wyżej cytowanej Uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego, jako organu prowadzącego, będącego j.s.t., stosownie do obowiązującej treści art. art.30 ust.6 w związku z art. 91 d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela określa w drodze regulaminu – składającego się z VII rozdziałów: wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat oraz za warunki pracy; oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw. W zapisach regulaminu z 2008 r. dodano Rozdział I. Postanowienia wstępne określający obszar wynagradzania regulowany za pośrednictwem regulaminu. Rozdział II. Dodatek motywacyjny. Zmiany w zapisie z roku 2008 ze względu na fakt, że rok 2008 był rokiem przestępnym, w którym miesiąc luty miała 29 dni. W §3 ust.1 dotyczącym terminów przyznawania dodatku motywacyjnego w miejsce zapisu „do 29 lutego” wprowadza się zapis „do 28 lutego”. .Rozdział III - dodatek funkcyjny – analogicznie do roku 2008. Rozdział IV – dodatek za warunki pracy – analogicznie do roku 2008. Rozdziału V – dodatek za wysługę lat – analogicznie do roku 2008. Rozdziału VI – zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godz. ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw – analogicznie do roku 2008. Poza tym dodano Rozdział VII – postanowienia końcowe. Rozdział ten informuje, iż treść regulaminu (w myśl art.30 ust.6a) została uzgodniona z przedstawicielami związków zawodowych, zrzeszających nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Łomżyński, tj. Zarządem Oddziału ZNP w Łomży i Komisją Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Łomży. Ponadto wszelkie zmiany w regulaminie będą wprowadzane w drodze uchwały Rady Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Postanowienia regulaminu obowiązują w okresie od 1 stycznia 2009r. Projekt uchwały uwzględnia aktualne unormowania prawne w zakresie wynagrodzeń nauczycieli.

Starosta – jakie skutki finansowe są przewidywane dla naszego powiatu, z tytułu tych podwyżek.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – biorąc pod uwagę pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i ZSOiZ w Jedwabnem będzie to około 100.000 zł.

Starosta – Rząd narzuca wprowadzenie tak dużych podwyżek z dochodów własnych co dla niektórych samorządów może okazać się załamaniem budżetu, przy tym porównanie wynagrodzeń pracowników samorządowych w naszym Starostwie do nowych wynagrodzeń nauczycieli może bardzo niekorzystnie wpłynąć na motywację pracowników administracji.

Henryk Kłosiński – uważam, że ta sprawa powinna być nagłośniona w mediach.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – przepisy art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, obowiązujące od 1 stycznia 2006 roku, nałożyły obowiązek na zarządy jednostek samorządu terytorialnego, podanie do publicznej wiadomości informacji do 31 maja następnego roku, obejmującej dane za poprzedni rok we wskazanym w tych przepisach zakresie. Budżet powiatu za 2008 rok zrealizowano pomyślnie. Dochody osiągnięto na kwotę – 21.577.590,58 zł, co stanowi 107,20% w relacji do planu po zmianach, a wydatków dokonano na kwotę – 19.600.643,90 zł, co stanowi 95,95% w stosunku do planu po zmianach. Przypomnę, że rok obrachunkowy zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości – 1.976.946,68 zł. Pozostałych danych nie będę teraz omawiać, ponieważ Zarząd Powiatu analizował je na poprzednim posiedzeniu – podczas przyjmowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedmiotowego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych z wykonywania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 69/203/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 kwietnia 2009 roku stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia przeniesienia planowanych wydatków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2009 roku dokonane przez kierowników jednostek budżetowych powiatu łomżyńskiego pomiędzy paragrafami w ramach jednego rozdziału na kwotę 75.323 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Kierownicy jednostek otrzymali takie upoważnienie właściwą uchwałą Rady Powiatu. Przeniesienia wydatków między paragrafami nie obejmują wydatków majątkowych i osobowych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego za I kwartał 2009 roku została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 69/204/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 kwietnia 2009 roku stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Starosta zapoznał zebranych z porządkiem obrad XXVI Sesji Rady Powiatu (proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedmiotowego tematu.

Ad.12 a.) Edward Jarota – Dyrektor PCPR – przedłożony projekt uchwały przewiduje określenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach. Wojewoda Podlaski określił koszt utrzymania – miesięczny – jednego pensjonariusza na poziomie 900 zł. Jest to bardzo mała kwota. Pensjonariuszy należy dowieźć i zapewnić gorący posiłek. Natomiast odpłatność za pobyt w Ośrodku ustalana jest na podstawie wskaźników określonych w ustawie o pomocy społecznej – kryterium dochodowym, a wynosi ona: dla osoby samotnej 477 zł, natomiast dla innych osób – jest to 350 zł na członka rodziny. Jeżeli jest to taka kwota lub mniejsza wówczas pensjonariusz jest zwolniony z odpłatności. W pozostałych przypadkach odpłatność waha się zaledwie od 18 zł (2% kosztów określonych przez Wojewodę) do maksymalnie 45 zł miesięcznie (5% kosztów określonych przez Wojewodę). Większość naszych pensjonariuszy będzie mieściła się w odpłatności 18 zł. Pensjonariusze Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach będą mieli zapewnioną kompleksową opiekę rehabilitacyjną, dowóz i wyżywienie.

Członkowie Zarządu podkreślili, że Wojewoda Podlaski określił miesięczny koszt utrzymania jednego pensjonariusza na zbyt niskim poziomie.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu).

b.) Starosta poprosił o zabranie głosu Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa.

Wacław Sierbiński – każdy powiat jest zobowiązany do uchwalenia przez rady powiatu Program Ochrony Środowiska oraz Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami. Są to dwa podstawowe dokumenty z zakresu ochrony środowiska. Takie dokumenty Państwo otrzymaliście – opracowane one zostały na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015. dokumenty muszą być uchwalone przez radę powiatu, aby miały moc obowiązującą. Jednym z najważniejszych zadań określonych w tych dokumentach jest selektywna zbiórka odpadów. Normy w tym zakresie są dość restrykcyjne i gminy naszego powiatu powinny rozpocząć intensywne prace nad selektywną zbiórką odpadów. Generalnie w tej kwestii będzie budowany zakład unieszkodliwiania odpadów w Czartorii. Inwestycja ta będzie minimum obsługiwać 150.000 mieszkańców – czyli w naszym przypadku z terenu kilku powiatów.

Radny Rafał Kołakowski – jak sprawa składowiska odpadów wygląda na ternie gminy Jedwabne.

Wacław Sierbiński – w wojewódzkim planie udało nam się przeforsować wpisanie utworzenia specjalnej kwatery na składowisku odpadów w Jedwabnem do przechowywania eternitu – odpadów zawierających azbest. W roku ubiegłym nie udało się zrealizować tej inwestycji ze względu na skomplikowane procedury. Z naszego budżetu na ten cel zaplanowaliśmy – w ramach PFOŚiGW 50.000 zł. inwestycja została skosztorysowana na około 900.000 zł. Kwatera ta będzie służyć wszystkim gminom z naszego powiatu.

Radny Mieczysław Chojnowski zwrócił uwagę na problem wywożenia odpadów do lasów – głownie przez rolników. W nawiązaniu do tego uznał, że powinien być rozważony zakup pojemników i rozstawienia ich na terenie wsi.

Wacław Sierbiński – stwierdził, że problem ten wynika przede wszystkim z braku realizacji uchwał o selektywnej zbiórce odpadów.

Radny Alfred Szymański podkreślił, że problemy z odpadami zaczynają się na składowiskach, gdzie opłaty pobierane są na podstawie szacunkowej oceny wagi tych odpadów.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łomżyńskiego oraz „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 dla Powiatu Łomżyńskiego z perspektywą na lata 2012-2015” został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu).

c.) Starosta udzielił głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Jan Olszewski – projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zaliczenia drogi gminnej do kategorii drogi powiatowej dotyczy drogi na ternie powiatu ostrołęckiego. Sprawa ta jest formalnością, jeżeli nie ustosunkujemy się do prośby Starosty Ostrołęckiego to po upływie 14 dni zostanie uznane, że nie wnosimy zastrzeżeń co do tej kwestii. Mimo to został przygotowany projekt uchwały, w którym stwierdzamy, że samorząd powiatu łomżyńskiego nie ma zastrzeżeń w stosunku do przekwalifikowania drogi wymienionej we wniosku Starosty Ostrołęckiego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zaliczenia drogi gminnej do kategorii drogi powiatowej została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 69/205/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 marca 2009 roku stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu).

Radny Rafał Kołakowski odbiegając od meritum poprosił o przybliżenie kwestii dofinansowania modernizacji szlaku nadbiebrzańskiego.

Wicestarosta – Marek Dworakowski poinformował, że Komisja Wspólna Rządu i Samorządów zaopiniowała przeznaczenie większości środków z 1 % rezerwy Ministra Infrastruktury na modernizację i remonty mostów. Odpowiedzi na piśmie jeszcze nie otrzymaliśmy w sprawie modernizacji szlaku nadbiebrzańskiego, ale raczej nie ma szans na dofinansowania tej inwestycji, podobnie jest w przypadku drogi na terenie gminy Nowogród.

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 69-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 21 kwi 2009 11:34
Data opublikowania: wtorek, 21 kwi 2009 11:36
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2393 razy