BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 70/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 kwietnia 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 8.30, natomiast zakończenie o godzinie 11.00.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:

1. Przyjęcie protokołu z 69-ego posiedzenia Zarządu.
2. Wyrażenie zgody na wycięcie drzewa na nieruchomości stanowiącej własność powiatu łomżyńskiego położonej w Śniadowie przy ul. Leśnej użytkownik ZPOZ).
3. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Śniadowo o udostępnienie części działki stanowiącej
własność powiatu łomżyńskiego z przeznaczeniem na drogę gminną.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej za 2008 rok, bilansu za 2008 rok i planu rzeczowo-finansowego na rok 2009.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości premii za IV kwartał 2008 roku Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2009 roku.
8. Wytypowanie drugiego Członka Zarządu Powiatu do podpisania umowy z Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe na realizację zadań publicznych w ramach konkursu ofert.
9. Przyjęcie porozumienia z Gminą Śniadowo w sprawie rozwiązania porozumienia z dnia 14 kwietnia 2008 r. dotyczącego przekazania w zarząd przez Powiat Łomżyński Wójtowi Gminy Śniadowo dróg powiatowych.
10. Przyjęcie porozumienia między Powiatem Łomżyńskim i Gminą Śniadowo dróg powiatowych na czas ich remontu.
11. Przyjęcie umowy pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Łomża w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża.
12. Przyjęcie porozumienia w sprawie zmiany porozumienia z dnia 14 kwietnia 2008 r. zawartego pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Łomża.
13. Przyjęcie porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna.
14. Sprawy różne:
a) informacja Dyrektora ZDP o planach i zamierzeniach w sprawach drogowych z udziałem Burmistrza Jedwabnego.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek obrad został jednogłośnie przyjęty. Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 69-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego ww. protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2 i 3. Starosta poinformował, że Wójt Gminy Śniadowo wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na wycięcie drzewa na nieruchomości stanowiącej własność powiatu łomżyńskiego, użytkowanej przez ZPOZ.

Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami uzupełnił, że są dwa pisma od Wójta. W jednym prosi o użyczenie kawałka gruntu, a w drugim o wyrażenie zgody na wycięcie drzewa w związku z planowaną przebudową drogi. Wójt prosi też o rozważenie możliwości sprzedaży działki dla Gminy Śniadowo (pisma stanowią załączniki nr 3 i 4 do protokółu).Zgodnie z art.83 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nie jest właścicielem gruntu – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. Grunt jest użytkowany przez Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, w związku z czym zwróciliśmy się z pismem do Dyrektora ZPOZ o zajęcie stanowiska. Dyrektor wyraził zgodę i dziś możemy podjąć uchwałę (pismo Dyrektora stanowi załącznik nr 5 do protokółu). Będzie to zgoda na ubieganie się o zezwolenie na wycięcie drzewa. Gruntem dysponuje powiat łomżyński, Wójt może wejść na grunt i budować drogę. Jeżeli zajdzie potrzeba przeniesienia własności na Gminę Śniadowo, to Wójt będzie musiał dokonać podziału działki.

Wicestarosta – w przypadku budowy drogi będzie zagrożenie dla ruchu i należy to drzewo wyciąć. Koszty powinna ponieść Gmina Śniadowo.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Starosta odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa i udostępnienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego została podjęta jednogłośnie (uchwała Nr 70/206/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. stanowi załącznik Nr 6 do protokółu).

Ad.4. Stanisław Studencki Dyrektor ZPOZ przedstawił sprawozdanie z działalności Zakładu za 2008 rok, bilans za 2008 rok i plan rzeczowo-finansowy na 2009 rok (materiały stanowią załącznik nr 7 do protokółu).
Przedstawiając plan rzeczowo-finansowy Dyrektor powiedział, że tym roku Zakład nie uzyskał kontraktu na rehabilitację i na styczeń nie było kontraktu na ginekologię. Aktualny kontrakt na ginekologię obowiązuje do końca czerwca. Nie ma też całorocznego kontraktu na pielęgniarki środowiskowe. Prawdopodobnie w drugim półroczu potrzebna będzie zmiana planu rzeczowo-finansowego. Poinformował też, że w ubiegłym roku Zakład uzyskał pieniądze na podwyżkę wynagrodzeń pracowników pod konie roku i nie było możliwości aby ją wprowadzić. Podwyżka planowana jest teraz. Zakład stara się każdego roku uzyskiwać nadwyżkę finansową i przeznacza ją na remonty. Jest to uwidocznione w planie inwestycyjnym. Konieczny jest też zakup nowego samochodu, bo ten który Zakład posiada jest już zużyty. Planowane przez ZPOZ remonty są związane z dostosowaniem obiektów do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia, które nakłada obowiązek ich dostosowania do 2012 roku. Obiekty niedostosowane będą musiały być zamknięte.
Starosta – plan rzeczowo-finansowy jest optymistyczny i jest nadzieja, że będzie zrealizowany. Być może uda się jeszcze zdobyć dodatkowe środki z PFRON. Istnieje pogląd, że Zakłady Podstawowej Opieki Zdrowotnej są w dobrej sytuacji a wszelka pomoc potrzebna jest szpitalom. Nawiązując do stanu budynku w Gaci powiedział, że Wydział Geodezji zajmuje się sprawą wydzielenia mieszkań w Gaci i Marianowie i Starostwo Powiatowe podejmie działania w celu zdobycia środków z PFRON na ich remont. Wpłynęły wnioski od wszystkich mieszkańców budynku Przychodni w Gaci o wykupienie mieszkań.

Stanisław Studencki – przez 10 lat ZPOZ na remonty budynków przychodni przeznaczył ponad 3 mln. zł. Bez pomocy z zewnątrz. Nie otrzymujemy unijnych dotacji, bo dobrze gospodarujemy i nie jesteśmy zadłużeni. To szpitale są zadłużone i one będą dofinansowane. Po sprzedaży mieszkań w Gaci środki powinny wpłynąć do ZPOZ z przeznaczeniem na remont budynku.

Henryk Kłosiński – przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami budynku w Gaci wykazały, że wszyscy są zdecydowani, aby wykupić mieszkania. Zwrócił się z prośbą do Dyrektora ZPOZ aby pamiętał o tym budynku.

Studencki – Ośrodek w Gaci jest pod szczególną uwagą ZPOZ. Wprowadzone zostały takie zasady, które pozwoliły na zmniejszenie strat na tym obiekcie.

Starosta – są programy termo modernizacyjne, na które można uzyskać dofinansowanie. Takie projekty można robić na duże obiekty ale jeżeli obiekty są małe a jest ich dużo to są wysokie koszty przygotowania projektów a efekty mogą być skromne.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

W zarządzonym głosowaniu uchwała została podjęta jednogłośnie ( uchwała Nr 70/207/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. stanowi załącznik nr 8 do protokółu).

Ad.6. Starosta – przypomniał Członkom Zarządu, że przyznawanie premii Dyrektorowi ZPOZ jest kompetencją Starosty a następnie zapytał, czy Zarząd stoi na stanowisku, że w dalszym ciągu będzie zajmował się przyznawaniem premii, czy będzie robić to Starosta? W związku z tym, że Członkowie Zarządu zdecydowali się w dalszym ciągu przyznawać premie Dyrektorowi ZPOZ, Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości premii za IV kwartał 2008 r. Dyrektorowi ZPOZ w Łomży z propozycją 40 % premii.
Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała została podjęta jednogłośnie (uchwała Nr 70/208/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. stanowi załącznik nr 9 do protokółu).

Ad.7. Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2009 roku.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała została podjęta jednogłośnie (uchwała Nr 70/209/09 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu).

Ad.8. Starosta – jest potrzeba wytypowania drugiego członka Zarządu do podpisania umowy na realizację zadań publicznych z Zarządem Powiatowym Zrzeszenia LZS ze względu na to, że jestem Prezesem Zrzeszenia i nie mogę podpisać tej umowy, jako przedstawiciel Zarządu Powiatu. Zarząd, przy jednym głosie wstrzymującym się wytypował Henryka Kłosińskiego na drugiego Członka Zarządu do podpisania umowy.

Ad.9. Jan Olszewski – Dyrektor ZDP przedstawił projekt porozumienia w sprawie rozwiązania porozumienia z dnia 14 kwietnia 2008 r. dotyczącego przekazania w zarząd przez Powiat Łomżyński Wójtowi Gminy Śniadowo dróg powiatowych. Porozumienie należy rozwiązać, ponieważ drogi te nie zostały zakwalifikowane do RPO i nie będą budowane.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie zostało jednogłośnie przyjęte (porozumienie z dnia 30 kwietnia 2009 r. stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.10. Dyrektor ZDP przedstawił projekt porozumienia między Powiatem Łomżyńskim i Gminą Śniadowo w sprawie przekazania w zarząd Wójtowi Gminy Śniadowo dróg powiatowych na czas ich remontu.

Starosta – przedstawione przez Dyrektora porozumienie przewiduje przekazanie w zarząd Gminie Śniadowo dróg powiatowych na czas remontu. Tylko z Gminą Śniadowo zawierane są takie porozumienia. Generalnie to powiat prowadzi remonty na swoich drogach a gminy udzielają powiatowi pomocy finansowej. Próbowaliśmy Wójta przekonywać aby z Gminą Śniadowo stosować również taką samą zasadę ale Wójt nie zgadza się na to. Porozumienie to ma wadę – w § 2 pkt 1 jest słowo „remont”, a w następnym punkcie jest „przebudowa”. Porozumienie to należy poprawić. Trzeba sprecyzować, które drogi są do przebudowy a które do remontu.

Wicestarosta – należy użyć wyrażenia „remont i przebudowa”.

Skarbnik – nie należy wpisywać w porozumienie wyrażenia remont jeżeli będzie wykonywana inwestycja.

Bożena Szostak – przedstawicielka Gminy Śniadowo powiedziała, że porozumienie zostanie poprawione i przedstawione na następne posiedzenie Zarządu. Wcześniej Rada Gminy musi podjąć uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków na przebudowę dróg, których dotyczy porozumienie.

Starosta – zaproponował aby Urząd Gminy w Śniadowie zastanowił się, czy nie byłoby prościej przekazać środki finansowe Powiatowi a inwestycję będzie prowadził Zarząd Dróg Powiatowych, jednostka powiatu utworzona do takich zadań. Kontynuując Starosta zaproponował przełożenie tego tematu na następne posiedzenie Zarządu.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu Członkowie Zarządu jednogłośnie poparli propozycję Starosty.

Ad.11. Jan Olszewski przedstawił projekt umowy pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Łomża w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża. Wójt Gminy Łomża deklaruje 200 tys. zł a powiat łomżyński 300 tys.zł.

Starosta – mam zastrzeżenia do sformułowań tej umowy. Dotyczy ona drogi gminnej i powiatowej a nie ma wyszczególnionych nakładów jakie należy ponieść na poszczególne odcinki. O porozumieniach mówimy od jesieni i do dziś nie są one prawidłowo przygotowane. W tej wersji umowa nie może być przyjęta.

Henryk Kłosiński – już na wcześniejszych posiedzeniach temat był omawiany i w dalszym ciągu porozumienia są niewłaściwie przygotowane. Popieram propozycję Starosty o przełożeniu tematu na najbliższy Zarząd.

Skarbnik – w umowie należy zapisać, że Gmina i Powiat przystępują do wspólnej realizacji inwestycji oraz rozpisać koszty na poszczególne odcinki.

Wicestarosta – umowę można podpisać w tej wersji a po przetargu doprecyzować zapisy.

Jan Olszewski – zgodził się z przedmówcami, że w umowie należy rozpisać koszty na poszczególne odcinki drogi, w związku z czym nowa umowa będzie przygotowana na następne posiedzenie Zarządu.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu Członkowie Zarządu jednogłośnie poparli propozycję Starosty o przełożeniu tematu na najbliższe posiedzenie Zarządu.

Ad.12. Starosta wprowadzając do tematu powiedział, że nie można przyjmować aneksów do porozumień tylko porozumienia zmieniające.

Jan Olszewski przedstawił porozumienie zmieniające porozumienie z dnia 14 kwietnia 2008 r. zawartego pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gmina Łomża.
Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie zostało przyjęte jednogłośnie (powyższy dokument stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.13. Dyrektor ZDP przedstawił projekt porozumienia między Powiatem Łomżyńskim i Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna.
Powiedział też, że jest przeciwny zawieraniu porozumień na drogi, na które nie ma dokumentacji. Były prowadzone rozmowy z dwoma projektantami w tej sprawie. Jeden odmówił a drugi zażądał 40 tys.zł. Aktualnie prowadzone są rozmowy z trzecim projektantem dotyczące opracowania dokumentacji na tą drogę.

Wicestarosta – zachodzi potrzeba wykupienia 2-3 działek, aby wykonać zgodnie z przepisami łuki drogowe. Wtedy można byłoby zrobić to w drodze specustawy. Wójt przeznacza 60 tys.zł. na powierzchniowe utrwalenie tej drogi. Można wykonać tylko remont nawierzchni.
Starosta – proponuję wycofać porozumienie ze względu na błędy formalne.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu Członkowie Zarządu jednogłośnie poparli propozycję Starosty.

Kończąc tematy związane z porozumieniami Starosta przekazał Dyrektorowi ZDP następujące uwagi:
porozumienia, które trafiają na Zarząd muszą być wcześniej podpisane przez:
1) Dyrektora ZDP jako przygotowującego porozumienie,
2) Radcę prawnego pod względem zgodności z przepisami,
3) Skarbnika Powiatu za zgodność z budżetem powiatu,
4) Wydział ROŚB pod względem zgodności z przepisami prawa budowlanego,
5) ZDP za zgodność z zamierzeniami inwestycyjnymi.

Ad.14. Starosta – w tym roku mamy przedłożyć projekty budowy 2 dróg. Burmistrz Jedwabnego zgłosił się aby ująć budowę drogi - szlak nadbiebrzański i dlatego zaprosiłem Burmistrza na to posiedzenie. Proszę aby Dyrektor Olszewski powiedział, które drogi jego zdaniem moglibyśmy zgłosić.
Krzysztof Moenke – Burmistrz Jedwabnego – wnioskuję o budowę drogi od Mocarzy do granicy powiatu o długości 2,2 km, wartość kosztorysowa 1.200 tys.zł. Powiat zgłaszał wcześniej ta drogę wykonania w ramach rezerwy celowej Ministra ale została odrzucona. Drogą tą jeździ wielu ludzi - również na Mazury. Proszę aby złożyć wniosek na tą drogę we wrześniu do „Schetynówek”. Obawiam się aby nie uległa przedawnieniu dokumentacja.

Starosta przekazał prowadzenie posiedzenia Wicestaroście ze względu na konieczność udziału w spotkaniu w sprawie reaktywacji połączeń kolejowych.

Wicestarosta – do końca września można składać do „Schetynówek”. W tej chwili możemy złożyć wnioski na dwa odcinki drogowe. Dokumentacja na wnioskowaną drogę jest i można ją zgłosić. Mamy też wnioski z gmin: Wizna, Śniadowo i Nowogród. Opracowujemy dokumentację na drogę Kaimy – Drozdowi. Gmina Przytuły oferuje nam 500 tys. zł. Gmina Jedwabne powinna przeznaczyć w tym roku 200 tys. zł na drogi powiatowe wówczas możemy rozmawiać o zgłoszeniu do „Schetynówek” drogi, o którą wnioskuje Burmistrz. Wystąpię w tej sprawie z pismem do Pana Burmistrza.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ponadto w sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Wicestarosta z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 70-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 13 maj 2009 09:37
Data opublikowania: środa, 13 maj 2009 09:40
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2389 razy