BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 71/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 maja 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.00.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
2. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
3. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
4. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Wicestarosta – Marek Dworakowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:

1.) Przyjęcie protokołu z 70-ego posiedzenia Zarządu.
2.) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie prawa trwałego zarządu.
3.) Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na własność Gminy Jedwabne mienia Powiatu Łomżyńskiego.
4.) Zapoznanie z decyzją Wojewody Podlaskiego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.
5.) Sprawozdanie finansowe Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej za I kwartał 2009 roku.
6.) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości premii za I kwartał 2009 r. Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
7.) Przyjęcie porozumienia z Gminą Przytuły w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły.
8.) Przyjęcie porozumienia z Gminą Łomża w sprawie przekazania w zarząd Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego odcinka drogi gminnej na czas jej remontu.
9.) Przyjęcie porozumienia między Powiatem Łomżyńskim i Gminą Śniadowo w sprawie przekazania w zarząd Wójtowi Gminy Śniadowo dróg powiatowych na czas ich remontu.
10.) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla gminy wiejskiej Łomża. Aktualizacja na lata 2008-2015”.
11.) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.
12.) Sprawy różne:
 Informacja Dyrektora ZDP w Łomży nt. dewastacji i kradzieży odsadzanych drzewek.

Następnie Wicestarosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Wicestarosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 70-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego ww. protokół został przyjęty 4 głosami za, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Ad.2 Wicestarosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Stanisław Kozikowski – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie prawa trwałego zarządu jest tematem wyprzedzającym przekazanie gruntów zajmujących przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jedwabnem dla Burmistrza Jedwabnego. Sam budynek i grunt jest przekazany w trwały zarząd tej Szkole, natomiast z końcem sierpnia tego roku Szkoła ta przestanie być szkołą powiatową, wobec tego należy ten zarząd wygasić. Z takim wnioskiem zwróciła się Pani Dyrektor ZSO w Jedwabnem – wstępnie zwróciła się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na złożenie wniosku w sprawie wygaszenia trwałego zarządu na tymi nieruchomościami. W dalszym etapie został złożony wniosek o wygaszenie trwałego zarządu. Jednak jest to jeszcze temat przedwczesny, ponieważ do 31 sierpnia Szkoła będzie jeszcze powiatową. Dziś nie widzę przeszkód, aby Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie przedmiotowego wniosku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie prawa trwałego zarządu została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 71/210/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 maja 2009 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Wicestarosta ponownie udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Stanisław Kozikowski – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na własność Gminy Jedwabne mienia Powiatu Łomżyńskiego również związany jest z przekazaniem nieruchomości, o której rozmawialiśmy w poprzednim punkcie. Dokument ten jest konsekwencją wcześniej podjętej uchwały przez Radę Powiatu, z której wynika, że ZSO w Jedwabnem przekazuje się dla samorządu gminnego. Wg zawartego w tej sprawie porozumienia Szkołę przekazuje się z dniem 1 września br. w formie darowizny, przekazane nieruchomości mają być wykorzystywane na cele oświatowe. Przekazanie tego majątku może nastąpić za zgodą Rady Powiatu wyrażoną w odrębnej uchwale. W związku z tym został przedłożony przedmiotowy projekt uchwały. W kolejnym etapie – po podjęciu tej uchwały przez Radę, zostanie dokonane przekazanie na mocy uchwały Zarząd Powiatu, po czym zostanie sporządzony protokół przekazania i z kolei sporządzony zostanie akt notarialny.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na własność Gminy Jedwabne mienia Powiatu Łomżyńskiego został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – decyzja Wojewody Podlaskiego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczy sprawy omawianej wcześniej na jednym z posiedzeń Zarządu. Problem dotyczy gruntów przejętych na rzecz Powiatu od PKP na ternie miejscowości Śniadowo i Stare Ratowo. PKP zażądało około 40.000 zł odszkodowania z tytułu przejścia wieczystego użytkowania niniejszych gruntów na rzecz Powiatu. Zarząd Powiatu na swoim posiedzeniu opowiedział się za tym, aby wynegocjować mniejsze odszkodowanie, jednak działania w tym zakresie nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Wobec tego Zarząd postanowił wystąpić o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w części określonej w przedmiotowej decyzji. Wojewoda przychylił się do naszego wniosku i stwierdził nieważność części wspomnianej decyzji. Decyzja Wojewody niebawem uprawomocni się, po czym PKP utraci prawo ubiegania się o odszkodowanie. Następnie wystąpimy z wnioskiem do Wójta o zmianę decyzji zatwierdzającej podział (kopia ww. decyzji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

Ad.5 Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ – sprawozdanie finansowe Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej za I kwartał 2009 roku wskazuje, że nasze założenia z początku roku nie sprawdziły się całkowicie, bowiem NFZ zmienił zasady finansowania i przychód mamy o prawie 3 % większy. Jest to związane z podwyżką stawki kapitacyjnej na pacjenta. Dzięki temu mogliśmy wprowadzić podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia br. i osiągnąć nadwyżkę finansową w wysokości ponad 450.000 zł. Ze związkami zawodowymi zostały uzgodnione wszystkie wymagane formalności.
W pozycji zużycie energii mamy małe przekroczenie, jednak wynika to z tego, że w I kwartale był okres grzewczy (ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

Ad.6 Wicestarosta poprosił o zgłaszanie propozycji odnoszący się do wysokości premii za I kwartał 2009 r. dla Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Członkowie Zarządu postanowili przyznać przedmiotową premię w wysokości 40 % wynagrodzenia zasadniczego.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej za I kwartał 2009 roku i ustalenia wysokości premii za I kwartał 2009 r. Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – na poziomie 40 % wynagrodzenia zasadniczego została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 71/211/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 maja 2009 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt porozumienia z Gminą Przytuły w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły. Wyjaśniając dodał, że problem w realizacji przedmiotowej inwestycji dotyczy przemieszczenia linii energetycznej, co pochłania dużo czasu w wyniku dodatkowych procedur. Koszty przesunięcia linii energetycznej został podzielony po połowie na inwestora i właściciela linii – czyli po około 15.000 zł. Ponadto udało mi się przekonać Wójta, że lepszym rozwiązaniem jest położenie nawierzchni asfaltowej zamiast powierzchniowego utrwalenia. Gmina partycypuje w kwocie 500.000 zł, a Powiat w kwocie 300.000 zł. inwestycja ma być zrealizowane do końca października br.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie z Gminą Przytuły w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły zostało przyjęte 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (porozumienie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt porozumienia z Gminą Łomża w sprawie przekazania w zarząd Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego odcinka drogi gminnej na czas jej remontu. Wyjaśniając dodał – projekt porozumienia dotyczy odcinka drogi przez m. Łochtynowo. Tej inwestycji nie udało się zrealizować w ramach programów pomocowych, wobec czego został podjęta decyzja o wykonaniu modernizacji tej dropi w ramach środków własnych gminy i samorządu powiatu.


Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie z Gminą Łomża w sprawie przekazania w zarząd Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego odcinka drogi gminnej na czas jej remontu zostało przyjęte 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (porozumienie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt porozumienia między Powiatem Łomżyńskim i Gminą Śniadowo w sprawie przekazania w zarząd Wójtowi Gminy Śniadowo dróg powiatowych na czas ich remontu. Wyjaśniając dodał – projekt porozumienia dotyczy odwrotnej sytuacji do poprzedniego porozumienia. W tym przypadku to samorząd gminy chce przejąć w zarząd odcinek drogi powiatowej na czas realizacji inwestycji. Jest to uzasadnione, ponieważ to Wójt będzie inwestował środki w drogę powiatową.

Wicestarosta uzupełnił, że są pewne obawy co do możliwości wykonania problemowej inwestycji w roku bieżącym.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie między Powiatem Łomżyńskim i Gminą Śniadowo w sprawie przekazania w zarząd Wójtowi Gminy Śniadowo dróg powiatowych na czas ich remontu zostało przyjęte 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (porozumienie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa – dnia 10 kwietnia 2009 r. Wójt Gminy Łomża przedłożył projekt „Planu gospodarki odpadami dla gminy wiejskiej Łomża. Aktualizacja na lata 2008 – 2015”, celem zaopiniowania przez Zarząd Powiatu, a następnie przez Zarząd Województwa. Jest to pierwsza Gmina, która przedłożyła ten dokument. Na terenie Gminy Łomża nie ma większych problemów z odpadami, ponieważ składowisko w Ratowie Piotrowo spełnia obowiązujące wymogi i jego pojemność starczy jeszcze na około 10 lat.
Na podstawie art. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. projekt gminnego planu gospodarki odpadami winien być zaopiniowany przez Zarząd Powiatu. Plan został opracowany przez specjalistyczna firmę konsultingową. Obejmuje on swoim zakresem: aktualny stan gospodarki odpadami, prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, określenie instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów, system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów. Powyższy plan odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami, określającego szczegółowy zakres, sposób oraz formę sporządzania wojewódzkiego, powiatowego i gminnego planu gospodarki odpadami oraz spełnia oczekiwania stawiane tego typu opracowaniom.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zaopiniowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla gminy wiejskiej Łomża. Aktualizacja na lata 2008-2015”został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 71/212/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 maja 2009 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w przedłożonym projekcie uchwały proponowane jest zmniejszenie planu dochodów budżetu, o kwotę dotacji 84.450 zł w dziale 852, rozdziale 85203, § 2110 stosownie do pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2009 roku. Budżetowi powiatu łomżyńskiego na etapie uchwały budżetowej na 2009 rok przyznana została dotacja z budżetu państwa w wysokości 270 tysięcy złotych na całoroczne koszty funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Kownatach prowadzonego przez PKPS Łomża. Ze względu na to, iż placówkę tą uruchomiono z poślizgiem tzn. od 15 kwietnia 2009 roku organ dotujący dokonał zasadnie zmniejszenia tejże dotacji o wskazaną poprzednio kwotę. Wobec tego zmniejsza się także plan wydatków z budżetu i plan finansowy wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży o kwotę 84.450 zł w dziale 852, rozdziale 85203 § 2820 zgodnie z wyżej wymienionym pismem Wojewody Podlaskiego oraz z wnioskiem z 5 maja br. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 71/213/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 maja 2009 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że jednostka, którą kieruje prowadzi odsadzenia drzew w ramach wycinki starych topól. Jednak posadzone drzewka są niszczone, mimo tego, że są odmiany o niedużym systemie korzennym, sadzone w pasie drogowym – co nie powinno przeszkadzać rolnikom. W związku z tym te zdarzenia są zgłaszane na Policję. Podobnie sprawa wygląda w kwestii wymiany znaków na nowe, które także są niszczone i kradzione.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 71-sze posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: czwartek, 4 cze 2009 11:43
Data opublikowania: czwartek, 4 cze 2009 11:46
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2287 razy