BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 72/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 maja 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 8.30, natomiast zakończenie o godzinie 9.50.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:

1. Przyjęcie protokołu z 71-ego posiedzenia Zarządu.
2. Zapoznanie się z koncepcją w zakresie utworzenia punktu aptecznego w Drozdowie.
3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZPOZ w Łomży o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń w ZGLR Nr 3 w Łomży.
4. Rozpatrzenie 2 wniosków Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew:
a) na terenie Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Śniadowie,
b) na terenie Gabinetu Lekarza Rodzinnego w Drozdowie.
5. Podjęcie 2 uchwał w sprawie:
a) możliwości wycięcia drzew na nieruchomości położonej w Śniadowie stanowiącej własność powiatu łomżyńskiego,
b) możliwości wycięcia drzew na nieruchomości położonej w Drozdowie stanowiącej własność powiatu łomżyńskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny na własność Gminy Nowogród nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w formie darowizny na rzecz Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości Gminy Nowogród.
8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZDP w Łomży o przekazanie środków z rezerwy budżetowej.
9. Zatwierdzenie arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego.
11. Sprawy różne:
1.) Zajęcie stanowiska w sprawie projektu podziału działki nr 105 położonej w gminie Śniadowo, obręb Mężenin.
2.) Zapoznanie z wnioskiem Dyrektora ZDP w Łomży o przekazanie środków z rezerwy budżetowej - w łącznej kwocie 430.000 zł.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 71-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego ww. protokół został przyjęty 5 głosami za, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Andrzej Piotrowski przedstawiając propozycję w zakresie utworzenia punktu aptecznego w Drozdowie poinformował, że na terenie Ośrodka Zdrowia w Drozdowie jest nieruchomość, która mogłaby być zagospodarowana na potrzeby punktu aptecznego. Wyjaśniając dodał, że obecnie w OZ w Drozdowie jest zapisanych około 1000 pacjentów, którzy mają bardzo ograniczoną mobilność, przede wszystkim ze względu na zaawansowany wiek. Ponadto komunikacja miejska funkcjonuje w zasadzie tylko w okresie nauki szkolnej, co dodatkowo utrudnia zakup leków lokalnym mieszkańcom. Szacunkowy koszt adaptacji pomieszczeń wyniósłby 40.000 zł. Gmina Piątnica deklarowała pokrycie tych kosztów w ½. Obecnie jest zainteresowany jeden inwestor prowadzeniem punktu aptecznego w Drozdowie. Reasumując zaznaczył, że w jego ocenie powyższe przedsięwzięcie powinno być opłacalne.

Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży potwierdził, że utworzenie punktu aptecznego przy liczbie około 1000 pacjentów może być już opłacalne, ponieważ podobna sytuacja jest w przypadku punktu aptecznego utworzonego w Szczepankowie. Przy tym w nieruchomości położonej przy Ośrodku Zdrowia w Drozdowie są pomieszczenia, które można zagospodarować na potrzeby punktu aptecznego.

Starosta stwierdził, że przedstawiona inicjatywa jest cenna i po formalnym wystąpieniu w przedmiotowej sprawie Zarząd podejmie decyzję.

Ad.3 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży przedstawił wniosek o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń w ZGLR Nr 3 w Łomży (wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Wyjaśniając dodał, że osoba zainteresowana wynajęciem pomieszczeń jest aktualnie w trakcie kompletowania niezbędnych dokumentów, wobec czego w dniu dzisiejszym wniosek dotyczy pozwolenia na ewentualne wynajęcie niezagospodarowanych pomieszczeń. Wg planów inwestora w pomieszczeniach ma powstać poradnia kardiologiczna, która w roku bieżącym nie uzyska już kontraktu z NFZ.

Starosta uzupełniając dodał, że w interesie Powiatu jest zagospodarowanie wolnych pomieszczeń, aby przynosiły zyski dla ZPOZ.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag odnoszących się do powyższego tematu. W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami za (głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było) wyrazili zgodę na wynajęcie pomieszczeń w ZGLR Nr 3 w Łomży.

Ad.4 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży przedstawił wnioski w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew na terenie Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Śniadowie oraz na terenie Gabinetu Lekarza Rodzinnego w Drozdowie. (wnioski stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Kontynuując wypowiedź stwierdził, że problemowa drzewa zacieniają budynek oraz korzeniami niszczą fundamenty, ponadto gałęzie uszkadzają poszycie dachowe i linie energetyczne. W związku z tym, aby nie dopuści do degradacji budynku należy te drzewa usunąć.
Z kolei Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami poinformował na jakich działkach zlokalizowane są problemowe drzewa. Dodał przy tym, że należy dołączyć szkic, na którym będą zaznaczone drzewa przeznaczone do wycinki.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.5 Starosta poinformował, że przekazane projekty uchwał dotyczące punktu nr 5 wynikają z kwestii omówionej w poprzednim temacie.

a.) W nawiązaniu do powyższego zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie możliwości wycięcia drzew na nieruchomości położonej w Śniadowie stanowiącej własność powiatu łomżyńskiego została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 72/214/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 maja 2009 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

b.) W kolejnym głosowaniu uchwała w sprawie możliwości wycięcia drzew na nieruchomości położonej w Drozdowie stanowiącej własność powiatu łomżyńskiego została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 72/215/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 maja 2009 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – projekt przedmiotowej uchwały przewiduje przekazanie w formie darowizny na własność Gminy i Miasta Nowogród nieruchomości gruntowe stanowiące pasy drogowe byłych dróg powiatowych położonych na terenie m. Nowogród tj. działki ewidencyjne nr: 1510/1 o pow. 0,5219 ha – ul. Rynek; 1527 o pow. 0,1873 ha - ul. 1-go Maja; 1528 o pow. 0,0767 ha i 1529 o pow. 0,0809 ha – ul. Majora Sikory; 1834 o pow. 0,1031 ha. Darowizna ma być przekazana na cele komunikacyjne w związku ze zmianą kategorii drogi z powiatowej na gminną. Sprawa ta była analizowana dwukrotnie przez Radę Powiatu, gdzie uchwałami wyraziła zgodę na zamianę kategorii tych dróg i przekazanie dróg w formie darowizny na rzecz samorządu gminnego. W związku z tym trzeba będzie sporządzić protokół uzgodnień z Burmistrzem Nowogrodu i następnie będzie możliwe zawarcie aktu notarialnego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu. W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przekazania w formie darowizny na własność Gminy Nowogród nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 72/216/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 maja 2009 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – projekt przedmiotowej uchwały przewiduje przyjęcie w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości gruntowe stanowiące pasy drogowe byłych dróg gminnych, położone na terenie m. Nowogród tj. działki ewidencyjne nr: 1035/1 o pow. 0,0846 ha; 1511/2 o pow. 1,0154 ha; 1819 o pow. 0,4832 ha; 1821 o pow. 0,2026 ha. Darowiznę przejmuje się na cele komunikacyjne w związku ze zmianą kategorii drogi z gminnej na powiatową. Analogicznie do poprzedniego przypadku sprawa ta była analizowana dwukrotnie przez Radę Powiatu, gdzie uchwałami wyraziła zgodę na zamianę kategorii tych dróg i przyjęcie tych dróg – gruntów w formie darowizny na rzecz samorządu powiatowego. W związku z tym również trzeba będzie sporządzić protokół uzgodnień z Burmistrzem Nowogrodu i następnie będzie możliwe zawarcie aktu notarialnego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu. W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia w formie darowizny na rzecz Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości Gminy Nowogród została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 72/217/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 maja 2009 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Wicestarosta – Marek Dworakowski zapoznał zebranych z wnioskiem Dyrektora ZDP w Łomży o przekazanie środków z rezerwy budżetowej (wniosek stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). Podsumowując zaznaczył, że bez przekazania brakującej kwoty – 5.000 zł, nie będzie możliwe zawarcie porozumienia z Burmistrzem Nowogrodu w sprawie modernizacji drogi przebiegającej przez wieś Jankowo Młodzianowo.

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do powyższego tematu. W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami za (głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było) wyrazili zgodę na przekazanie środków z rezerwy budżetowej w kwocie – 5.000 zł.

Ad.9 Starosta poinformował, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami arkusz organizacji pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem został skonsultowany z Burmistrzem Jedwabnego, który z dniem 1 września br. będzie gospodarzem tej placówki, po tych konsultacjach arkusz trafił pod obrady Zarządu Powiatu. Następnie z prośbą o uzupełnienie udzielił głosu gł. specjaliście ds. oświaty.

Elżbieta Gosk – przedmiotowy arkusz został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie. Przewiduje podział w grupach zgodnie z wytycznymi w tym przedmiocie. Nabór do nowej kasy jest na poziomie 26 osób, co jest bardzo dobrym wynikiem. Na dzień dzisiejszy zatrudnienie zapewnione jest nauczycielom Pani Izie Załuskiej i księdzu, pozostałe zatrudnienie to wakaty.
Natomiast arkusz organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1w Łomży jest bardzo zbliżony do roku poprzedniego, wskaźniki są optymistyczne. Łącznie jest przewidziane 7,5 etatu pedagogicznego i 1 etat administracyjny. Ogółem pracownicy realizują 140 godzin (powyższe arkusze organizacji pracy znajdują się w aktach Wydziału Rozwoju Powiatu i Spraw Społecznych).

Starosta poinformował, że Starostwo Powiatowe i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1w Łomży w rankingu przeprowadzonym przez Gazetę Współczesną zajęły I miejsce pod względem zadowolenia ze świadczonych usług na rzecz petentów.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu. W zarządzonym głosowaniu arkusz organizacji pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem został przyjęty 5 głosami za (głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było).

W kolejnym głosowaniu arkusz organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1w Łomży został przyjęty 5 głosami za (głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było).

Ad.10 Sekretarz Powiatu – Wiesław Jemielity poinformował, że Regionalny Ośrodek Kultury wystąpił o przekazanie monitora, wobec czego proponowane jest przekazanie takiego sprzętu, który nie jest zbędny, bowiem nie jest już wykorzystywany przez Starostwo Powiatowe.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu. W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 72/218/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 maja 2009 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.11 1.) W sprawach różnych głos zabrał Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – jak zainteresowanych poinformowano nas, że Urząd Gminy w Śniadowie prowadzi postępowanie w sprawie zatwierdzenia podziału działki nr 105 położonej na terenie obrębu Mężenin gm. Śniadowo. Jest to działka stanowiąca własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP. Z inicjatywą i wnioskiem o zatwierdzenie do Wójta gm. Śniadowo wystąpiło PKP przedstawiając projekt techniczny podziału tej działki, w którym wydziela się między innymi działkę nr 105/2 o powierzchni 833 m2. Zdaniem wnioskodawcy jest to ciąg drogi powiatowej i z mocy prawa w związku z decyzją zatwierdzającą podział, ten teren miałby przejść na własność powiatu, w związku z czym należy domniemywać, że PKP zażądałoby (jak w poprzednich przypadkach) odszkodowania na rzecz PKP z tytułu wygaśnięcia wieczystego użytkowania. Wobec tego, na etapie tego postępowania, należy zająć jakieś stanowisko w tej kwestii. Mamy na to 7 dni. Zatem jeżeli nie zajmiemy żadnego stanowiska, wówczas Gmina najprawdopodobniej wyda decyzję, iż te grunty proponowane na drogę powiatową przejdą na naszą własność i PKP będzie oczekiwało odszkodowania, bądź też można zająć stanowisko zapobiegające konieczności wypłaty odszkodowania. Zarząd Dróg Powiatowych zebrał materiały i potwierdził, że proponowany grunt leży w ciągu drogi powiatowej nr 1944B droga Sierzputy – Marki – Stacja Śniadowo – Stare Duchny – Grabowo, przy czym ten odcinek, który tu PKP wydziela wcześniej był wykorzystywany jako ciąg drogowy i był traktowany jako przejazd kolejowy. W tej chwili kolej wyzbywa się swoich terenów, które może przeznaczyć na inny cel i proponuje ten grunt jako pas drogowy. Po przeprowadzonej analizie i jak także z dokumentacji przedstawionej przez Zarząd Dróg Powiatowych wynika, że problemowy grunt jest drogą powiatową.
Z kolei Naczelnik Wydziału „GN” zapoznał zebranych z opisem i mapą podziału przedmiotowej działki (materiały dotyczącego powyższego tematu stanowią załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Starosta przypomniał, że do 2012 roku prawdopodobnie zostanie zlikwidowana przez PKP linia kolei biegnąca z Łap do Łomży. Samorządy we współpracy z przedsiębiorcami na ternie kraju przejmują pewne odcinki kolei, na czym potrafią zarobić pieniądze, przy tym uruchamiając alternatywne połączenia towarowe i osobowe. Starostwo Powiatowe w Hajnówce przejęło odcinki kolejowe, wobec czego nie jesteśmy pierwsi w kraju, którzy planują takie przedsięwzięcie. Te zadanie będzie przedmiotem dalszej analizy. Natomiast w bieżącej sprawie widać, że PKP stara się wyzbyć jak największego majątku, najlepiej za odpowiednim odszkodowaniem. Osobiście stoję na stanowisku, że nasz samorząd może przejąć wydzieloną działkę, jednak bez wypłaty odszkodowania.

Stanisław Kozikowski – uznał, że należy wystąpić do PKP z propozycją podpisania porozumienia na mocy, którego PKP odstąpi od odszkodowania za przekazane działki. Zarząd Powiatu mógłby wyrazić zgodę na dokonanie podziału działki nr 105/2 położonej w Mężeninie oraz przejście z mocy prawa na własność powiatu łomżyńskiego tej działki, pod warunkiem, że PKP wyrazi zgodę na przekazanie działki bez odszkodowania. Ponadto wykonany podział działki położonej na terenie obrębu Mężenin winien objąć również wydzielenie terenu zajętego pod drogę z drugiej strony.

Członkowie Zarządu nie wnosząc uwag 5 głosami za, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było, w sprawie projektu podziału działki nr 105 położonej w gminie Śniadowo, obręb Mężenin przyjęli następujące stanowisko: „Zarząd Powiatu Łomżyńskiego wyraża zgodę na zatwierdzenie przełożonego projektu podziału działki nr 105 z przejściem z mocy prawa na rzecz Powiatu Łomżyńskiego działki nr 105/2 pod warunkiem, że PKP wyrazi zgodę na przejście prawa użytkowania wieczystego gruntów w działce nr 105/2 bez odszkodowania lub za symboliczną złotówkę.
Jednocześnie wnioskuję, aby w ramach prowadzonego postępowania podziałowego działki nr 105 wydzielić wszystkie inne grunty nie stanowiące terenów kolejowych, a stanowiące ciągi dróg powiatowych lub gminnych. W załączeniu mapa z propozycją podziału”.

2.) Wicestarosta – Marek Dworakowski zapoznał zebranych z poszczególnymi elementami wniosku Dyrektora ZDP w Łomży o przekazanie środków z rezerwy budżetowej (wniosek stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). Podsumowując zaznaczył, że wniosek ten został przedstawiony w sprawach różnych w celach informacyjnych a formalnie zostanie rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu poprosiła o bardziej precyzyjne odniesienie się do poszczególnych wydatków uwzględnionych w przedłożonym wniosku, szczególnie tego czy wymieniony koszt wynika z zawartego porozumienia z samorządem gminnym.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 72-gie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: poniedziałek, 8 cze 2009 11:52
Data opublikowania: poniedziałek, 8 cze 2009 11:55
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2344 razy