BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Barbary Zalewskiej za 2008 rok

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Nowogród, dnia 30.04.2009r.

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a) Barbara Zalewska - Lis, urodzony(a) 25.04 .1957 r. w Zakrzewie
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
Centrum Szkolenia Praktycznego ,,Consrol” Sp. z o.o.- doradca rolny , Radna Powiatu Łomzyńskiego
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) , zgodnie z art. 25 c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
wszystkie składniki majątkowe wpisane w oświadczeniu należą do majątku wspólnego.

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 86 000 zł.
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 3500 EURO
- papiery wartościowe: nie dotyczy na kwotę: nie dotyczy

II.
1. Dom o powierzchni: 120 m2, o wartości: 350 000 zł.
tytuł prawny: współwłasność ustawowa
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartości: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: rolne powierzchnia: 27,82 ha w tym 2,5 ha własność
o wartości: 340 000.
rodzaj zabudowy: budynek magazynowy, garaże, górna kondygnacja mieszkalna
tytuł prawny: współwłasność ustawowa
Z tego tytułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: przychód - 42 500,00zł dochód - 27 300,00zł.

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: 0,43 ha działka rolna w tym 0,13 działka budowlana budowlana o wartości: 69 000 zł.
tytuł prawny: współwłasność ustawowa

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę
nabycia, od kogo: od Mienia Skarbu Państwa nabyłam wraz z mężem grunt rolny o powierzchni 5,94 ha 30 lipca 1999 r.

VI.

1.Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście - nie dotyczy
— wspólnie z innymi osobami – nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności:
— osobiście – nie dotyczy
— wspólnie z innymi osobami - nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): Centrum Szkolenia Praktycznego ,,Consrol” sp. Z o.o. Nowa Ruda 14 a 18-525 Turośl
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): tak od 1998.07.24
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 20 700 zł.

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: wynagrodzenie pracy -18 000 zł. dieta za pełnienie obowiązków społecznych- 8 616,00 zł. dopłaty rolnicze -12 300 zł.


IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): samochód osobowy: Volkswagen VENTO 1,9 TDI - 1996 r prod. o wartości 10 000 zł.
X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy
Data powstania: czwartek, 25 cze 2009 13:00
Data opublikowania: czwartek, 25 cze 2009 13:03
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1193 razy