BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Jana Kuczyńskiego za 2008 rok

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu

Czarnocin, dnia 27.04.2009 r.
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a) Jan Kuczyński
urodzony(a) 01.05.1955 r. w Łomży
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
,,BUDROL” Jan Kuczyński –właściciel firmy, Gospodarstwo rolne -Czarnocin
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) , zgodnie z art. 25 c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: w rachunku bieżącym rolniczym
69 401,00 zł., w rachunku bieżącym firmy – 69 401,00 zł.
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: Vistula, Mostallar, ING BSK, PEPEES, NFI, KZS KREZUS, JUPITER,
VICE, PIAST,MOSTOSTAL, PPS, Foksal, Fortuna, Magna na kwotę:79 188,97 zł.

II.
1. Dom o powierzchni: 250 m², o wartości: 250 000 zł.
tytuł prawny: współwłasność
2. Mieszkanie o powierzchni: 54,53 m2, o wartości: 45 000 zl.
tytuł prawny: własność
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: rolne powierzchnia: 44,858 ha
o wartości: 760 000 zł.
rodzaj zabudowy: dom mieszkalny, 2 obory, garaże i stodoła
tytuł prawny: współwłasność
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
przychód – 577 613,40 zł., dochód – 298 928,92 zł.

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: nieruchomość 300 m2, grunt – 615 m2 , budynek gospodarczy – wartość
451 244,62 zł. budynki magazynowe w Piątnicy o wartości 720 000 zł.
tytuł prawny: własność


III

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby- należy podać liczbę i remitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2.Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: .......
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę
nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1.Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście - osoba fizyczna- sprzedaż art. Instalacyjno-budowlanych, rolniczych
— wspólnie z innymi osobami – nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód-7 696 804,53 zł. i dochód- 1 125 757,04 zł.
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności:
— osobiście – nie dotyczy
— wspólnie z innymi osobami - nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
. — jestem członkiem zarządu (od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: dochód z kapitałów pieniężnych –
2 823,40 zł. dieta radnego – 9 362,40 zł., udział w organach stanowiących osób prawnych – 318,80 zł. zasiłki pieniężne z ubezpiecz. Społecznego – 2026,89 zł. dopłaty rolnicze – 38 037,04 zł.

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): samochód osobowy Skoda, samochód osobowy KIA 4 szt.ciągniki rolnicze: New Holand, MTZ, 82 TSA,Ferguson 255, Ursus 1204, 2 przyczepy , siewnik do kukurydzy, wóz paszowy, beczka asenizacyjna, samochód Star- 2 sztuki, wózek widłowy

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): kredyt w rachunku firm. – 421 275 zł. kredyt w rachunku gospodarstwa rolnego – 233 735 zł.

Data powstania: piątek, 26 cze 2009 10:23
Data opublikowania: piątek, 26 cze 2009 12:56
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1242 razy