BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 74/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 czerwca 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.30.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:

1. Przyjęcie protokołu z 73-ego posiedzenia Zarządu.
2. Przyjęcie porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Miastkowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo.
3. Pisemna informacja Dyrektora ZDP o stanie realizacji inwestycji na drogach powiatowych w 2009 roku.
4. Rozpatrzenie możliwości złożenia wniosku do PFRON-u w zakresie likwidacji barier architektonicznych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
6. Sprawy różne:
1.) Przyjęcie umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża,
2.) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu dróg powiatowych na ternie Powiatu Grajewskiego kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 73-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego ww. protokół został przyjęty 5 głosami za, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Jan Olszewski – projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Miastkowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo dotyczy realizacji przebudowy drogi powiatowej Leopoldowo – Łuby Kiertany – Łuby Kurki na odcinku w miejscowości Łuby Kurki. Podstawowym zobowiązaniem naszego powiatu jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 200.000 zł, natomiast Gmina Łomża zobowiązuje się do zabezpieczenia kwoty 300.000 zł. Droga jest o szerokości 5 m, jest to nawierzchnia brukowa, po przebudowie będzie nawierzchnia asfaltowa. Za kwotę 500.000 zł będzie można przebudować około 1 km drogi.

Wicestarosta – droga ta jest stopniowo modernizowana, niniejsza inwestycja stanowi kontynuację podjętych działań we wcześniejszym okresie.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kwota 200.000 zł została już wcześniej zabezpieczona w naszym budżecie.

Wobec braku dalszych uwag i pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porozumienie pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Miastkowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo, zostało przyjęte 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Starosta – przed rozpoczęciem dyskusji w kolejnym punkcie pragnę zaznaczyć, że materiały dotyczące analizowanych zagadnień powinny być przygotowane na około tydzień przed posiedzeniem posiedzenia Zarządu, aby członkowie Zarządu mogli z nimi się zapoznać i na posiedzeniu przedstawić konkretne wnioski, natomiast informacja o stanie realizacji inwestycji na drogach powiatowych w 2009 roku została przedłożona przez Dyrektora ZDP bezpośrednio przed posiedzeniem, co stanowi pewne utrudnienie jeżeli chodzi o dokładną analizę problemowych dokumentów.

Z kolei głos zabrał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży Jan Olszewski – aktualnie jest realizowana droga Sławiec – Grądy – Chmielewo w ramach tzw. schetynówki, jest już położona pierwsza i druga warstwa. Termin realizacji tego zadania jest to koniec sierpnia.

Starosta – z czego wynika niewykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej?

Jan Olszewski – to jest konsekwencją braku uzgodnień z Zarządem Dróg Wojewódzkich, procedura ta może trwać nawet do 6-ciu miesięcy, natomiast my nie mieliśmy tyle czasu, ponieważ nie dostalibyśmy dofinansowania. Obecnie rozmawiamy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie przebudowy zjazdu na drogę powiatową i mamy zamiar wykonać dokumentację na odcinek łączący obie drogi.

Starosta – okoliczni mieszkańcy nie będą interesować się jak długo trwa procedura, podobnie jak w miejscowości Żelechy będą krytykować takie realizowanie inwestycji, gdzie nie ma wykonanej przebudowy zjazdu z drogi, w ich ocenie to będzie bezmyślność zarządcy drogi, który zostawił odcinek kilkudziesięciu metrów. Ponadto wykonanie zjazdu będzie musiało być pokryte w 100 % ze środków własnych, przez to stracimy dofinansowanie w wysokości 50 % na ten kawałek drogi. Rozumiem, że dokumentacja była wcześniej wykonana, jednak powinni być pracownicy w strukturze ZDP, którzy będą przeprowadzać analizę dokumentacji.
Z kolei chciałbym zapytać jakie działania zostały podjęte przez ZDP w sprawie programu realizacji inwestycji budowlanej, o który upomina się Urząd Wojewódzki – zgodnie z rozporządzeniem szczegółowo regulującym tę kwestię?

Jan Olszewski – program ten jest w trakcie opracowywania.

Starosta – brak tego programu może spowodować bardzo poważne konsekwencje, natomiast termin już się kończy, proszę to mieć na uwadze i na bieżąco informować mnie o efektach prac w tej kwestii.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w mojej ocenie jest już wiele elementów, z których można ten program sporządzić, np. lokalizacja inwestycji itp.

Wicestarosta – sporządzenie tego programu może wymagać intensywnych działań, jest to poważny problem wymagający niezwłocznej analizy.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyżej omówionej inwestycji.

Jan Olszewski – inwestycja Kubra Stara – Kubra Nowa jest w trakcie realizacji, aktualnie będziemy zawierać umowę z Rejonem Energetycznym na przebudowę słupów, które kolidują z naszą inwestycją. Umowa ta jest jeszcze analizowana przez Zarząd w Białymstoku. Procedury już kończymy – do końca lipca te sprawy zakończymy i ogłosimy przetarg.

Starosta – w stosunku do tej inwestycji są duże opóźnienia, z czego to wynika?

Jan Olszewski – uzgodnienia z Rejonem Energetycznym musimy uzgadniać z Zarządem w Białymstoku.

Starosta – oferowałem swoją pomoc w sprawie przyspieszenia negocjacji co do przebudowy słupów, dlaczego Pan z tego nie skorzystał?

Jan Olszewski – staraliśmy się obniżyć nasze koszty i wynegocjowaliśmy przebudowę słupów za ½ wartości. Do końca września powinniśmy uporać się z tym zadaniem.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyżej omówionej inwestycji.

Jan Olszewski – inwestycja na odcinku Dobrzyjałowo – Kaimy – dokumentację powinniśmy mieć gotową na 30 lipca br. oraz decyzję lokalizacyjną, po czym podejmiemy dalsze działania.
Na Łochtynowie podpisaliśmy porozumienie, przetarg ogłosimy pod koniec lipca.
Szczepankowo – Czaplice oraz Śniadowo – Osobne – jest w trakcie wydania decyzji środowiskowej.
Na modernizację odcinka drogi przez m. Drozdowo jest opracowywany wniosek i projekt, dokumentacja powinna być gotowa w sierpniu. Podobnie jest w przypadku drogi przebiegającej przez m. Dobrylas. Odcinek Guty – Kokoszki – prowadzimy negocjacje z trzecim z rzędu projektantem. Odcinek Nowogród – Sławiec był już omawiany.
Ciąg drogowy Kownaty – Olszyny – jest wydana decyzja środowiskowa, harmonogram realizacji jest realizowany bez większych zakłóceń.

Wicestarosta – trzeba do 10 sierpnia zakończyć procedurę związaną z wydaniem pozwoleń wodno-prawnych, to jest bardzo ważne.

Henryk Kłosiński – kto jest odpowiedzialny za uzyskanie tych pozwoleń?

Wicestarosta – Zarząd Dróg Powiatowych.

Jan Olszewski – ta sprawa jest w trakcie realizacji i na pewno nie będzie w tym przypadku przekroczenia terminu.
Chciałbym poinformować, że dokumentacja na ciąg drogowy Stare Bożejewo – Janczewo – Bronowo była robiona w 2005 roku, jednak nie została dokończona, nie zostały wywłaszczone działki i nie zostały przebudowane linie energetyczne. W związku z tym ta dokumentacja nie nadaje się do złożenia.

Starosta – ja prosiłem jeszcze w ubiegłym roku o przygotowanie dokumentacji – już w październiku, budżet ZDP był już wtedy znany i można było realizować te zadania. Nie przeczę, że pracujecie ciężko, inwestycji jest dużo, ale gro prac sprowadza się do zlecania na zewnątrz zadań. Mamy koniec czerwca i nadal nie ma dokumentacji, nie wierzę w to, że tych spraw nie dało się pozałatwiać wcześniej, teraz są problemy. W lipcu i sierpniu powinno być wykonywanie inwestycji, wygląda na to, że ten rok spędzimy na wykonywaniu dokumentacji, która powinna być wykonana w zimie ubiegłego roku.

Wicestarosta – od lutego br. Dyrektor ZDP przekazuje informacje, że dokumentacje są w trakcie realizacji i do dziś nie zostały wykonane mimo tego, że Zarząd Powiatu przeznaczył na to dodatkowe środki.

Starosta – Wójt Gminy Wizna wprost mówi o tym, że Dyrektor ZDP sabotuje realizację inwestycji na ternie gminy Wizna.

Jan Olszewski – nie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Dokumentacja na odcinek drogi powiatowej na ternie gminy Wizna została wykonana przed kilkoma laty i jest nieaktualna. Staraliśmy się dotrzeć do osób, które opracowywały tę dokumentację i one aktualizują ją.

Starosta – 10 lutego przeznaczyliśmy dodatkowe środki na wykonanie dokumentacji na odcinek Bronowo – Janczewo i do dziś nie ma tej dokumentacji.

Jan Olszewski – w tym zakresie od kwietnia podejmujemy działania.

Wicestarosta – potrzebne są rozstrzygnięcia, to nie jest wytłumaczenie, że prowadzone są negocjacje z projektantami, czekamy na konkretne informacje, trudno jest słuchać tłumaczeń, że przez 4 miesiące staraliście się wykonać dokumentację, której nadal nie ma.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszej inwestycji drogowej.

Jan Olszewski – kolejny odcinek drogowy to Guty – Kokoszki, staramy się wykonać powierzchniowe utrwalenie, jednak nie ma dokumentacji uwzględniającej takie działania. Koszt opracowania tej dokumentacji to 40.000 zł.

Starosta – należy ogłosić przetarg na wykonanie tej dokumentacji.

Jan Olszewski – rozmawiałem w tej sprawie z 4-ma projektantami.

Starosta – najważniejsze są drogi z dofinansowania zewnętrznego – czyli to aby były odpowiednio rozliczone oraz przygotowanie do tzw. schetynówek. W tym przedmiocie należy poświęcić szczególną uwagę. Czy uda się wykonać w tym roku modernizację drogi Janczewo – Bronowo?

Jan Olszewski – nie.

Starosta – proszę Wicestarostę, aby rozeznał możliwości realizacji tej inwestycji.

Wicestarosta – jeżeli w odpowiedni sposób byłyby poprowadzone negocjacje to od lutego dokumentacja byłaby dawno gotowa.

Jan Olszewski – projektanci mają tak dużo zleceń, że trzeba po znajomości prosić, aby podjęli się wykonania dokumentacji.

Starosta – przypominam, że w ubiegłym roku prosiłem o zlecanie dokumentacji.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszej inwestycji drogowej.

Starosta – na jakim etapie jest inwestycja drogowa na odcinku Piątnica – Drozdowo – Wizna.

Jan Olszewski – dokumentacja ma być gotowa na sierpień, decyzja środowiskowa jest już wykonana.

Starosta – czy będzie potrzeba decyzja celu publicznego?

Jan Olszewski – tak.

Starosta – kiedy zostaną ukończone wszystkie procedury?

Jan Olszewski – w sierpniu.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszej inwestycji drogowej.

Starosta – jak wygląda sprawa zjazdów w Wyżykach?

Jan Olszewski – jesteśmy w trakcie przeprowadzania podziału działek.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszej inwestycji drogowej.

Starosta – na jakim etapie jest droga przebiegająca przez miejscowość Jankowo? Burmistrz deklarował, że stać byłoby go na modernizację tego odcinka.

Jan Olszewski – Burmistrz podtrzymuje tą deklarację.

Starosta – czy w tym roku będzie zlecona dokumentacja?

Jan Olszewski – tak.

Wicestarosta – w takim przypadku należy przygotować porozumienie i przedłożyć na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszej inwestycji drogowej.

Jan Olszewski – pragnę poinformować, że w Kotowie przepust drogowy został zalany, woda jest jeszcze bardzo wysoko. Ze wstępnej analizy wynika, że kwalifikuje się on do przebudowy. Przepust ten ma 40 lat, przyczółki są mocno wyeksploatowane. Dokładna ocena stanu będzie mogła nastąpić po tym jak woda opadnie. Będziemy starali się o środki klęskowe na przebudowę tego przepustu.

Henryk Kłosiński – mieszkańcy zgłaszali prośbę, aby umożliwić przejazd na tym przepuścić, wg ich oceny trzeba nawieść żwiru i przejazd tymczasowo byłby możliwy. Mleczarnia zagroziła, że nie będzie odbierać mleka.

Jan Olszewski – ocena techniczna stwierdzi czy ten przepust nadaje się do dalszej eksploatacji, na razie nie możemy zaryzykować z otwarciem przepustu.

Wicestarosta – w problemowej sprawie należy przeprowadzić rozeznanie jaki jest tryb postępowania, czy mamy powołać swoją komisję?

Henryk Kłosiński – mieszkańcy będą zgłaszać się do Starosty z tym problemem, ponieważ to droga powiatowa. Trzeba to rozwiązać jak najszybciej.

Wicestarosta – podczas rozmowy z Panem Przysiudą ustaliliśmy, że jest możliwość rezygnacji ze środków klęskowych i wykonania naprawy przepustu na własny koszt, jednak nad tym należy jeszcze się zastanowić.

Henryk Kłosiński – chciałbym poprosić Starostę o jeszcze większe wsparcie w zakresie realizacji inwestycji drogowych.

Starosta – w pełnym zakresie lobbuje i wspieram nasze inwestycje, jednak kwestii proceduralnych nie przyspieszę.

Wicestarosta – pragnę podkreślić, że problem jest ze znalezieniem pracowników z przygotowaniem w zakresie inwestycji drogowych.

Jan Olszewski – jeżeli jest zlecane wykonanie bez nadzoru nad tym to później są takie efekty. Nie mamy pracowników, którzy by to robili.

Starosta – przede wszystkim dokumentacja powinna być zlecona jeszcze w ubiegłym roku, ZDP znał swój budżet na rok bieżący w grudniu 2008 roku. prosiłem o przygotowanie koncepcji działania na dany rok na samym początku roku i przedłożenie jej Zarządowi do zatwierdzenia, a to nie zostało wykonane.
W ZDP w Łomży pracuje dużo osób, trzeba przypisać pracownikom odpowiednie zadania, aby nie było takich sytuacji jak teraz. Nie możemy pozwolić, aby przez rok trwało opracowywanie dokumentacji. Na dzisiaj źle oceniam pracę Zarząd Dróg Powiatowych i Pana Dyrektora.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia (informacja Dyrektora ZDP o stanie realizacji inwestycji na drogach powiatowych w 2009 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Starosta – wielokrotnie już korzystaliśmy z programu Wyrównywanie różnic między regionami i teraz pojawiła się szansa, aby zmodernizować łazienki na parterze budynku, a także drzwi wejściowe do budynku oraz drzwi wejściowe do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na I piętrze. Program ten jest skierowany do placówek oświatowych, czyli między innymi do naszej Poradni. W ten sposób poprawilibyśmy estetykę i poruszanie się niepełnosprawnym. Jednak w tym roku dofinansowanie wartości zadania wynosi 30 %. W ubiegłym roku było to 50 %.

Krystyna Gosiewska – gł. specjalista ds. budownictwa zapoznała zebranych z projektami i ofertami cenowymi na wykonanie przebudowy drzwi wejściowych do budynku (koszt realizacji inwestycji wyceniono średnio na około 50.000 zł brutto).

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – te zadanie powinno być wpisane do budżetu przyszłorocznego. Zadanie te będzie musiało być sfinansowane z subwencji oświatowej, której w tym roku jest już bardzo mało, szczególnie jak weźmiemy pod uwagę obligatoryjne podwyżki dla pracowników Poradni podlegających pod Kartę nauczyciela. Podwyżki te wchodzą od 1 września br. ponadto są trudności z terminowym wpływem środków na zadania rządowe, między innymi na zadania geodezyjne, także na składki ubezpieczeniowe za bezrobotnych i z Urzędu Marszałkowskiego. Poza tym dofinansowanie w roku przyszłym może znowu być na poziomie 50 %.
Dodatkowo trzeba brać pod uwagę, że przebudowa łazienki na parterze to około 12.000 zł i drzwi wejściowych do Poradni to około 20.000 zł. Ponadto PFRON nie sfinansował nam w części wszystkich kosztów podczas innych inwestycji, czyli należy spodziewać się kolejnego wzrostu kosztów po naszej stronie.

Ostatecznie członkowie Zarządu jednogłośnie przychyli się do propozycji Skarbnika Powiatu.

Ad.5 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 rok zwiększa się o kwotę 78.500 zł dochody i wydatki z budżetu powiatu i plan finansowy Starostwa Powiatowego w Łomży na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych od dnia 1 stycznia 2009 roku przy realizacji ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Wniosek w przedmiotowej sprawie został złożony przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w dniu 23 czerwca 2009 roku

W związku z brakiem uwag i pytań Starosta zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 74/222/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.6 1.) Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży Jan Olszewski – projekt umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża dotyczy drogi powiatowej i gminnej we wsi Łochtynowo. Zarząd Powiatu zobowiązuje się do zabezpieczenia w swoim budżecie 300.000 zł a gmina Łomża kwoty 200.000 zł.

Wicestarosta – wydane jest już pozwolenie na budowę, czyli realizacja inwestycji może już się rozpocząć.

W związku z brakiem innych uwag i pytań Starosta zarządził głosowanie, w wyniku którego umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża została przyjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

2.) Dyrektor ZDP w Łomży Jan Olszewski – wyrażenie opinii o pozbawieniu dróg powiatowych kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych jest standardową procedurą przy ubieganiu się o środki na modernizację dróg. Zarząd Dróg Powiatowych nie wnosi zastrzeżeń i pozytywnie opiniuje przedmiotową sprawę.

W związku z brakiem uwag i pytań Starosta zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu dróg powiatowych na ternie Powiatu Grajewskiego kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 74/223/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).
W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 74-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 8 lip 2009 12:59
Data opublikowania: środa, 8 lip 2009 13:01
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2165 razy