BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 76/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 lipca 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.40.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:


1. Przyjęcie protokołu z 75-ego posiedzenia Zarządu.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.
3. Rozpatrzenie informacji finansowej za I półrocze 2009 roku Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży złożonej na podstawie art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
4. Rozpatrzenie informacji finansowej za I półrocze 2009 roku Muzeum Przyrody w Drozdowie złożonej na podstawie art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
5. Rozpatrzenie informacji i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2009 r.
6. Podjecie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
7. Sprawy różne:
1.) Podjęcie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu na nieruchomości z zasobu powiatu,
2.) Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o przekazanie środków z rezerwy budżetowej,
3.) Projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą Wizna w sprawie rozwiązania porozumienia dotyczącego udzielenia Powiatowi Łomżyńskiemu pomocy finansowej na modernizację drogi powiatowej nr 1967B na odc. Jarnuty w kierunku Zanklewa oraz na odc. Przez wieś Zanklewo,
4.) Projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą Wizna w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego udzielenia Powiatowi Łomżyńskiemu pomocy finansowej na modernizację drogi powiatowej nr 1967B na odc. Jarnuty w kierunku Zanklewa.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 75-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego ww. protokół został przyjęty 5 głosami za, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

Mieczysław Bieniek poinformował, że zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży wynikają przede wszystkim z nowelizacji aktów prawnych regulujących działalność urzędów pracy, które narzuciły wprowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej. Zadania, które mają być realizowane przez CAZ w zasadzie były wykonywane przez dwa wydziały w PUP, wobec tego proponowane jest połączenie tych wydziałów. W związku z tym wskazane jest utworzenie stanowiska zastępcy ds. Aktywizacji Zawodowej, Ewidencji i Świadczeń.
Z kolei Mieczysław Bieniek omówił poszczególne paragrafy Regulaminu, w których proponowane jest wprowadzenie zmian.
Reasumując podkreślił, że w ramach utworzonego CAZ będzie pozyskane około 240.000 zł na remont pomieszczeń na potrzeby tego Centrum, przy czym wymagany udział własny będzie wynosił około 48.000 zł.

Starosta zapytał czy utworzenie funkcji kierowniczej – zastępcy ds. Aktywizacji Zawodowej, Ewidencji i Świadczeń wiąże się z dodatkowym etatem.

Mieczysław Bieniek – na tym stanowisku będą realizowane także zadania, które dotychczas osoba ta pełniła w przypisanym zakresie czynności, ponieważ w naszej jednostce kierownicy angażują się w realizację zadań merytorycznych. Nowe stanowisko kierownicze nie wiąże się z dużymi podwyżkami wynagrodzenia dla tej osoby.

W związku z brakiem dalszych uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 76/227/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 lipca 2009 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Jarosław Cholewicki – Dyrektor ROK w Łomży zapoznał zgromadzonych z informacją finansową za I półrocze 2009 roku Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży złożoną na podstawie art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Reasumując dodał – sytuacja finansowa instytucji jest analizowana na bieżąco i są podejmowane odpowiednia starania aby zapewnić płynność w realizacji wydatków. Kondycja finansowa naszej instytucji jest nie do końca ustabilizowana. Kryzys finansowy spowodował cięcia budżetowe – nie przyznano naszej instytucji środków finansowych Programu Ministra Kultury – „Mecenat”. W kwietniu 2009r. złożony został projekt w ramach Kapitału Ludzkiego 9.1 „Żywe lekcje nowatorska metoda nauczania na kwotę 1.321 mln zł Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Merytoryczna ocena wniosku nie jest znana. W minionym półroczu otrzymaliśmy dofinansowania do następujących imprez: z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 40.000,00 na Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej; z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku – 45.500,00 na Kurpiowskie ABC – żywe lekcje – 4.500,00, na Ocalmy dla przyszłości – 4.500,00, na Przegląd Kapel Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych – 9.500,00, na Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża – 20.000,00, na Dni Kultury Kurpiowskiej – 7.500,00 (pełna treść ww. informacji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Starosta podkreślił, że podejmie działania w Urzędzie Marszałkowskim na rzecz zaakceptowania projektów przedłożonych przez ROK w Łomży.
Ponadto podkreślił, że nie należy dopuszczać do sytuacji takich jak miała miejsce podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, kiedy to ROK został wciągnięty przez radnych miejskich i media w spory i rozgrywki polityczne między radnymi a Prezydentem.

Jarosław Cholewicki poinformował, że w przyszłości już nie dopuści do takich sytuacji.
Henryk Kłosiński zapytał czy generalnie sytuacja finansowana jednostki jest stabilna.

Jarosław Cholewicki na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco. Dodał przy tym, że Zespół Pieśni i Tańca Łomża jest w trakcie przebudowy, co ma na celu spowodowanie tego, aby Zespół ten na siebie zarabiał.

W związku z brakiem dalszych uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego informacja finansowa za I półrocze 2009 roku Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży złożoną na podstawie art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych została przyjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Urszula Gajcy – księgowa Muzeum Przyrody w Drozdowie - Należności na 30.06.2009r. to kwota 4609.55 zł. w głównej mierze to VAT naliczony do rozliczenia w kwocie 3.065.62 zł są niewymagalne. Stan zobowiązań to kwota 5145 zł. składa się z otrzymanej dotacji ze Starostwa – 5000 zł i wydawnictwa z ŁTN. Są również niewymagalne. Muzeum Przyrody w I półroczu 2009r. osiągnęło przychody ze sprzedaży usług łącznie z dotacją otrzymaną ze Starostwa w kwocie 241.892,79 zł tj. 44,57 % planu 542.700 zł. Przychody własne (bilety wstępu, fotografowanie, ogniska, noclegi, zwrot za energię cieplną) - 28.934,17 pomniejszenie o 5.800 zł plan 55.000 pomniejszone wyk. 52,6 %. Wpływy ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek - 11.160,13 po pomniejszeniu 5.000 plan 32.000 wykonanie 34,87 %. Darowizny 168.29 plan 10.000 wyk. 1.68%. Refundacja wynagrodzeń - 25.606,09 plan 56.000 wykonanie 45,72 %. Inne dofinansowania (Urząd Marszałkowski, WFOŚiGW, Urząd Miasta) – 11.365,89 plan 26.000 wykonanie 43,17 %. Odsetki bankowe plan 2.700 wykonanie 0. Razem przychody własne - 93.89,79 plan 217.700 wykonanie 43,13 %. Dotacja przyznana na 2009 roku ze Starostwa – 325.000 zł w pierwszym półroczu otrzymano 148.000 zł. co stanowi 45,5 % planu. Koszty zamknęły się w kwocie 254.708,92 zł. co stanowi 46,93 % planu. 542.700 zł – płace – 136.889,51 plan 294.000 46,56 % - narzuty do płac – 24.342,85 plan 51.000 47 % - wynagrodzenie bezosobowe – 11.582 zł plan 31.000 37,36 % - energia, woda, drewno – 28.822,82 plan 40.000 64,55 % - zakup materiałów – 17.697,54 plan 37.000 47,83 % - usługi obce – 10.639,60 plan 24.000 44,33 % - pozostałe wydatki – 27.724,60 plan 65.700 zł. Środki finansowe na 30.06.2009r. wynoszą 28.196,11 zł są przeznaczone na realizację programów (otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Łomża, wkłady własne do realizacji programów oraz zakup drewna. Budżet jest realizowany w miarę uzyskiwania dochodów własnych i przyznanych dotacji. W I półroczu 2009r. Muzeum uzyskało przychody zbliżone do analogicznego okresu roku ubiegłego. Obniżenie własnych przychodów o kwotę 10.800 zł spowodowane było koniecznością przekwalifikowania środków własnych na inwestycje w celu opłacenia faktury za wykonanie projektu architektonicznego budowlanego ścieżki edukacyjnej w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego NFOŚiGW w Warszawie. Będzie też realizowany wniosek w ramach PROW Działania 3.3 „Odnowa i rozwój wsi” na zadanie „Rewaloryzacji zabytkowych schodów i tarasu południowego w parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” na kwotę 411.000 zł. W celu obniżenia kosztów w I półroczu 2009 roku Muzeum zatrudniło 5 osób z Powiatowego Urzędu Pracy. Na bieżąco jest analizowana sytuacja finansowa i podejmowane są stosowane poczynania mające na celu zwiększenie własnych przychodów w zakresie poszukiwania nowych źródeł dofinansowania działalności Muzeum. W tym celu składane są kolejne wnioski.

Z kolei Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie na prośbę Starosty omówiła projekty, które są w trakcie realizacji oraz projekty, które będą składane w sprawie pozyskania środków zewnętrznych.

Starosta podsumowując podkreślił, że estetyka wokół i w siedzibie Muzeum znacząco poprawiła się, przy czym walory tej jednostki zostaną mocno wzbogacone podczas realizacji w latach 2009-2010 zadania pn. „Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej w Muzeum Przyrody w Drozdowie – budowa ścieżki edukacyjnej „Ostoja Drozdowska”.

Anna Archacka podziękowała Staroście i Zarządowi Powiatu za dotychczasowe wsparcie, które poza wymiarem finansowym przyczyniło się także do akceptacji projektów złożonych przez Muzeum Przyrody.

W związku z brakiem dalszych uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego informacja finansowa za I półrocze 2009 roku Muzeum Przyrody w Drozdowie złożonej na podstawie art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych została przyjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Z kolei Starosta zarządził dziesięciominutową przerwę, po zakończeniu której głos zabrała Pani Skarbnik Powiatu.

Ad.5 Barbara Gorzęba – budżet powiatu na 2009 rok według stanu na 30 czerwca 2009 roku wynosił: po stronie dochodowej – 19.678.913 zł; - po stronie wydatkowej – 21.730.989 zł. W tym okresie dochodów osiągnięto na kwotę – 9.259.454,28 zł tj. 47,05 % w stosunku do planu, zaś wydatków zrealizowano na kwotę – 8.478.488,67zł tj. 39,01 % w relacji do planu. Z danych powyższych wynika między innymi i to, że ukształtowany budżet powiatu (plan) jest deficytowy na kwotę – 2.052.076 zł, o którą wyższy jest plan wydatków od planu dochodów. Deficyt ten w całości ma pokrycie w środkach niewykorzystanych nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych. Tym niemniej w sprawozdawanym okresie nie doszło do faktycznego zaangażowania środków nadwyżek z lat minionych, bowiem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych – wydatkowano – 8.478.488,67 zł, a dochodów osiągnięto na kwotę – 9.259.454,28 zł uzyskując „nadwyżkę rachunkową” w wysokości 780.965,61 zł. Jednakże w kolejnych miesiącach będą wykonywane zadania „sezonowe” i w rezultacie zwiększy się wydatnie tempo realizacji wydatków i na sfinansowanie ich trzeba będzie zaangażować część nadwyżek z lat ubiegłych oprócz środków uzyskanych z wpłat na poczet dochodów. Wykonane dochody uzyskano ze źródeł wymienionych w tabeli dołączonej do projektu uchwały.

Starosta – chciałbym dodać, że solidnym wsparciem dla naszego samorządu są realizowane projekty przy udziale środków zewnętrznych, Z Europejskiego Funduszu Społecznego przeszły kolejne 3 projekty. Dzięki temu Starostwo i podległe jednostki doposażone są w nowy sprzęt elektroniczny.

W związku z brakiem dalszych uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2009 roku została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 76/228/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 lipca 2009 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.6 1.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w proponowanym projekcie uchwały po stronie dochodowej przewiduje się zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 832.000 zł w dziale 600, rozdziale 60014, § 6300 wyasygnowanych przez Gminę Nowogród porozumieniem z 19 listopada 2008 roku na pokrycie części kosztów. W związku z czym po stronie wydatkowej zwiększa się o kwotę 832.000 zł wydatki z budżetu powiatu i plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdział 60014, w § 6050 na koszty realizacji zadania

Wobec braku uwag bądź pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 76/229/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 lipca 2009 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

2.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w kolejnym projekcie uchwały po stronie dochodowej przewiduje się zwiększenie planu dochodów budżetu w dziale 853, w rozdziale 85395 o kwotę 183.040 zł dotacji rozwojowej, na podstawie umowy Nr UDA – POKL.06.01.01-20-025/09-00 z dnia 2 czerwca 2009 roku zawartej z Województwem Podlaskim ( Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Kwalifikacje na czasie – praca w zasięgu ręki”. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku. Na część rzeczową planowaną do wykonania do 31 grudnia 2009 roku Instytucja Wdrążająca przyznała Powiatowi Łomżyńskiemu dotację w w/w wysokości. Natomiast po stronie wydatkowej zwiększa się plan wydatków z budżetu powiatu o kwotę 183.040 zł w dziale 853 w rozdziale 85395 oraz plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży ze środków w/w dotacji rozwojowej.

Wobec braku uwag bądź pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 76/230/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 lipca 2009 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.7 1.) Jerzy Kowalewski – Zastępca Naczelnika Wydziału GN – omówił projekt decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu na nieruchomości z zasobu powiatu.

Wobec braku uwag bądź pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego decyzja w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu na nieruchomości z zasobu powiatu została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (decyzja GN.I.7002-14/2009 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 lipca 2009 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

2.) Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że wniosek o przekazanie środków z rezerwy budżetowej w kwocie 8.600 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów przebudowy drogi powiatowej na odc. Chmielewo – Grądy – Sławiec wynika z Konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem. Sytuacji tej nie można było wcześniej przewidzieć (wniosek stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Starosta – projektowanie dokumentacji powinno odbywać się przy dużym udziale pracowników Zarządu Dróg Powiatowych, wtedy będzie można zapobiec takim sytuacjom.

Wicestarosta – akurat w tym przypadku wykonanie dodatkowych robót było niemożliwe do przewidzenia. Często zdarza się, że w trakcie realizacji inwestycji występuje konieczność zmiany dokumentacji. Burmistrz pokryje 50 % kosztów inwestycji. W rezerwie drogowej są jeszcze wolne środki. Inwestycja powinna być zakończona już 10 sierpnia br.

W związku z brakiem dalszych uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego wniosek o przekazanie środków z rezerwy budżetowej w kwocie 8.600 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów przebudowy drogi powiatowej na odc. Chmielewo – Grądy – Sławiec został zaakceptowany 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

3.) i 4.) Wicestarosta zapoznał zgromadzonych z projektem porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą Wizna w sprawie rozwiązania porozumienia dotyczącego udzielenia Powiatowi Łomżyńskiemu pomocy finansowej na modernizację drogi powiatowej nr 1967B na odc. Jarnuty w kierunku Zanklewa oraz na odc. Przez wieś Zanklewo (kopia projektu porozumienia stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). Reasumując zaznaczył, że porozumienie proponowane jest do rozwiązania, ponieważ koszty realizacji inwestycji okazały się wyższe od wstępnie zaplanowanych, wobec czego Powiat musiałby zwiększyć finansowanie tego przedsięwzięcia. Pierwotnie zakładano, że udział nasz będzie wynosił 34.000 zł a Gminy Wizna 68.000 zł, jednak po rozstrzygnięciu przetargu koszty okazały się wyższe o około 48.000 zł.

Następnie Wicestarosta poinformował, że projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą Wizna w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego udzielenia Powiatowi Łomżyńskiemu pomocy finansowej na modernizację drogi powiatowej nr 1967B na odc. Jarnuty w kierunku Zanklewa jest konsekwencją przedstawionego powyżej projektu porozumienia. Projekt ten przewiduje zwiększenie finansowania inwestycji przez Powiat do poziomu 82.000 zł. Jeżeli taka koncepcja zostanie przyjęta umożliwi to wykonanie zadania w ramach ogłoszonego przetargu, dzięki czemu będzie możliwe wykonanie inwestycji jeszcze w tym roku. w przeciwnym razie trzeba będzie unieważnić przetarg i procedury wydłuża się, co uniemożliwi przebudowę problemowej drogi w roku 2009 (projekt porozumienia stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).
Kontynuując wypowiedź przedstawił normy prawne i wytyczne, które wskazują możliwości dopuszczające ewentualne zwiększenie kwoty podanej przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia (ww. wytyczne stanowią załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Starosta stwierdził, że ewentualne zwiększenie kwoty podanej przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia wg ustawy prawo zamówień publicznych może odbyć się w wyjątkowych sytuacjach, aby zachować ważny interes społeczny, w zasadzie tylko podczas zagrożeń kryzysowych kiedy jest zagrożone życie lub mienie ludzkie. Ponadto zaznaczył, że za wszystkie uchybienia – zgodnie z dyscypliną finansową – odpowiada on jako Starosta i Skarbnik Powiatu, natomiast sankcje za naruszenie dyscypliny finansowej mogą być bardzo dotkliwe.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu dodała, że problemowa sprawa powinna podlegać głębokiej analizie i powinno być to rozstrzygane jako dodatkowy temat w sprawach różnych. Ponadto zaznaczyła, że Dyrektora ZDP w Łomży nie złożył formalnego wniosku o zwiększenie finansowania problemowego zadania i wobec tego przekazania środków z rezerwy budżetowej.

Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że w jego ocenie zawarcie porozumienia dotyczącego udzielenia Powiatowi Łomżyńskiemu pomocy finansowej na modernizację drogi powiatowej nr 1967B na odc. Jarnuty w kierunku Zanklewa powinno odbyć się w normalnym trybie i przetarg, który przewidywał mniejsze koszty realizacji inwestycji powinien być unieważniony i ogłoszony ponownie.

Starosta podkreślił, że jeżeli w roku bieżącym zostanie wykonana podbudowa na analizowanym odcinku drogi powiatowej to do przyszłego roku – kiedy będzie kontynuowana inwestycja – podbudowa ta utwardzi się co bardzo istotnie wpływa na jakość i trwałość modernizowanej drogi.

Jan Olszewski potwierdził powyższe informacje.

Starosta nawiązując do powyższego zaproponował odrzucenie obu projektów porozumień i przeprowadzenie dalszej analizy problemowego tematu na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu.
W związku z brakiem innych uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą Wizna w sprawie rozwiązania porozumienia dotyczącego udzielenia Powiatowi Łomżyńskiemu pomocy finansowej na modernizację drogi powiatowej nr 1967B na odc. Jarnuty w kierunku Zanklewa oraz na odc. Przez wieś Zanklewo został odrzucony 4 głosami za i 1 głosem przeciwnym, głosów wstrzymujących się nie było.

W następnym głosowaniu projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą Wizna w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego udzielenia Powiatowi Łomżyńskiemu pomocy finansowej na modernizację drogi powiatowej nr 1967B na odc. Jarnuty w kierunku Zanklewa został odrzucony 3 głosami za i 2 głosami wstrzymującymi się, głosów przeciwnych nie było.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 76-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 11 sie 2009 08:25
Data opublikowania: wtorek, 11 sie 2009 08:27
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2071 razy