BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 77/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 10 sierpnia 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.25.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:


1.) Przyjęcie protokołu z 76-ego posiedzenia Zarządu.
2.) Przyjęcie porozumienia pomiędzy powiatem Łomżyńskim i Gminą Nowogród zmieniającego porozumienie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Nowogród.
3.) Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
4.) Sprawy różne:
 Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZDP w Łomży o przekazanie środków z rezerwy budżetowej na opracowanie dokumentacji projektowej.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowany temat został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 76-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego ww. protokół został przyjęty 5 głosami za, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym stwierdził – projekt porozumienia pomiędzy powiatem Łomżyńskim i Gminą Nowogród zmieniającego porozumienie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Nowogród wynika z kwestii rozliczenia finansowego tego zadnia, które jest już w zasadzie ukończone. W wyniku przetargu zaszła potrzeba dostosowania kwot, które są rozłożone proporcjonalnie po połowie między naszym samorządem a Miastem i Gminą Nowogród. Kontynuując udzielił głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Jan Olszewski – oba samorządy w wyniku sytuacji, o które wspomniał Pan Starosta mają dołożyć po 8.573 zł. Często tak bywa, że mieszkańcy proszą o wykonanie pewnych dodatkowych drobnych robót, wobec tego wspólnie z Burmistrzem postanowiliśmy uwzględnić te nieprzewidziane prace i pokryć koszty po połowie – w myśl wcześniejszego porozumienia.

W związku z brakiem innych uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porozumienie pomiędzy powiatem Łomżyńskim i Gminą Nowogród zmieniającego porozumienie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Nowogród zostało przyjęte 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w przedłożonym projekcie uchwały zmniejsza się rezerwę celową „drogową” , rozdział 75818, § 6800 o kwotę 8.600 zł i zwiększa się z tych środków plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży na częściowe pokrycie kosztów przebudowy drogi powiatowej Nr 1909B na odc. Chmielewo – Grądy – Sławiec gm. Nowogród w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót nie mających pokrycia w dotychczasowym planie finansowym, wydzielonym na przedmiotową przebudowę. Ponadto przewiduje się zwiększenie planu dochodów w dziale 852 o kwotę dotacji 138.250 zł z tego o kwotę 135.000 zł, która została przyznana przez Wojewodę Podlaskiego na finansowanie Ośrodka Wsparcia w Kownatach; oraz o kwotę w wysokości 3.250 zł przyznaną przez Wojewodę Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009. Wobec tego zwiększa się plan wydatków budżetu i plan finansowy wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży o kwotę 138.250 zł w dziale 852 z tego o kwotę 135.000 zł na koszty dostosowania „następnych pomieszczeń” na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Kownatach zgodnie z wnioskiem PKPS ZO w Łomży tj. na prace remontowe 73.000 zł i wyposażenie 62.000 zł. W sprawie wykonania dotowanych zadań zawarta zostanie umowa pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży i PKPS ZO w Łomży. Natomiast kwota 3.250 zł zostanie zagospodarowana na wypłatę obligatoryjnych dodatków pracownikom wykonującym pracę socjalną w środowisku.

W związku z brakiem uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 76/2331/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 10 sierpnia 2009 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 1.) Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że wniosek o przekazanie środków z rezerwy budżetowej w kwocie 17.080 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej wynika z potrzeby przebudowania skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką i drogą gminną w miejscowości Chmielewo Gm. Nowogród. Realizacja tego zadania pozwoli na zakończenie procesu inwestycyjnego na drodze powiatowej na odc. Chmielewo – Grądy – Sławiec (powyższy wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

W związku z brakiem uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego wniosek o przekazanie środków z rezerwy budżetowej w kwocie 17.080 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej został zaakceptowany 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Starosta – odbiegając od meritum zapytał jak wyglądają prace dotyczące inwestycji realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz przebudowy drogi powiatowej z udziałem środków na działania ekologiczne tzw. drogi „żabkowej”.

Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że inwestycje te przebiegają prawidłowo, bez istotnych komplikacji.


Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 77-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 11 sie 2009 14:25
Data opublikowania: wtorek, 11 sie 2009 14:27
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1961 razy