BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 26/09 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 18 marca 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.15, a zakończenie posiedzenia miało miejsce o godzinie 9.30.
Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie oraz stanowiska (Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu). Skład osobowy Komisji:
1. Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji.
2. Krzysztof Chrostowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Alfred Szymański – członek Komisji.
4. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Stefan Popiołek – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:


1. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Komisji w 2008 roku.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
3. Sprawy różne.
Ad.1 Przewodniczący Komisji – Komisja Budżetu w roku 2008 obradowała 10-krotnie, przy czym frekwencja wyniosła 93,3 %. Pierwsze posiedzenie miało miejsce w dniu 21 stycznia 2008 roku. Opracowano na nim i przyjęto plan pracy Komisji na 2008 rok. Kolejne posiedzenie, nr 16/08, odbyło się w dniu 5 marca 2008 roku. Komisja podczas tego posiedzenia zapoznała się: ze sprawozdaniem finansowym za rok 2007 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży; z informacją finansową za 2007 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży złożonej na podstawie art. 197 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych; a także z informacją finansową za 2007 rok Muzeum Przyrody w Drozdowie złożonej na podstawie art. 197 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2007 Muzeum Przyrody w Drozdowie. Komisja rozpatrzyła również kwestię nadania honorowego obywatelstwa powiatu łomżyńskiego J.E. Ks. Biskupowi Tadeuszowi Zawistowskiemu. Następnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok, oraz przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji za 2007 rok. Na zakończenie posiedzenia Komisja zaopiniowała wniosek Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego w sprawie regulacji diet radnych Powiatu Łomżyńskiego. Wniosek dotyczył corocznej regulacji diet radnych Powiatu Łomżyńskiego na podstawie prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wg wskaźnika podawanego w ustawie budżetowej państwa na dany rok. Ostatecznie członkowie Komisji jednogłośnie opowiedzieli się za ustaleniem zasad oraz podstawy finansowej w zakresie regulacji diet radnych powiatu łomżyńskiego w II półroczu br. i wprowadzeniem niniejszych podwyżek z dniem 1 stycznia 2009 roku.
Posiedzenie, nr 17/08, odbyło się w dniu 16 kwietnia 2008 roku. Na posiedzeniu tym zaopiniowano projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego oraz zaopiniowano projekt uchwały w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Na kolejnym posiedzeniu, nr 18/08, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2008 roku, zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
Posiedzenie nr19/08, odbyło się w dniu 4 kwietnia 2008 roku, na którym zaopiniowano projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Ponadto zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok.
Z kolei posiedzenie, nr 20/08, miało miejsce w dniu 12 sierpnia 2008 roku. Na posiedzeniu tym zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok odnoszący się do przyznanej dotacji w wysokości 15 tyś. z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na tworzenie i modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków. W dalszej części obrad, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok dotyczący wykonania parkingu samochodowego na 27 stanowisk przy ul. Kierzkowej w Łomży. Następnie zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania środków finansowych Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie. Na koniec posiedzenia komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
Kolejne posiedzenie, nr 21/08, odbyło się 25 września 2008 roku, na którym zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok. Zmiany dotyczyły przyznania przez Zarząd Województwa Podlaskiego dotacji celowej ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 6.000 zł na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Następnie członkowie Komisji wysłuchali informacji na temat wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2008 roku. Drugim zaopiniowanym projektem była uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. W tym przypadku Komisja przeanalizowała dwie wersje projektu uchwały. Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie, przewidujący wzrost diet dla poszczególnych funkcji radnego na poziomie 100 zł nie uzyskał aprobaty członków Komisji. Z kolei drugi projekt uchwały w przedmiotowej sprawie, przewidujący wzrost diet dla poszczególnych funkcji radnego na poziomie 100 zł oraz odnoszący się do kwoty bazowej, za którą uznano kwotę określaną każdego roku w ustawie budżetowej dla osób zajmujących państwowe stanowiska kierownicze, został zaopiniowany pozytywnie.
Na posiedzeniu, nr 22/08, w dniu 15 października 2008 roku zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wizna w kwocie 5.000 zł na remont mostu.
Kolejne posiedzenie, nr 23/08, odbyło się w dniu 26 listopada 2008 roku, na którym zaopiniowano dwa projekty uchwał w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008rok.
Ostatnie z przedmiotowych posiedzeń, nr 24/08, miało miejsce w dniu 11 grudnia 2008 roku. Tego dnia zaopiniowano projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży oraz zaopiniowano projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do niniejszego tematu.

Ad.2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok ma charakter porządkowy – po otrzymaniu ostatecznych wskaźników do budżetu powiatu na 2009 rok. Jest on wynikiem informacji Ministerstwa Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na 2009 rok z dnia 9 stycznia 2009 roku rocznych kwotach części subwencji ogólnej. W stosunku do wskazanych w oparciu o projekt ustawy budżetowej zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 74.272 zł, zaś subwencję ogólną w części równoważącej zwiększono o kwotę 158 zł. W związku z tym zapisy pod l.p. 1 doprowadzają ich plan do właściwego stanu, bowiem w uchwale budżetowej ujęte zostały w innych wielkościach – wskazanych w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 20 października 2008 roku. Natomiast z tytułu dotacji wymienionej pod l.p. 2 do planu w uchwale budżetowej włączono kwotę – 228.326 zł. Minister Pracy i Polityki Społecznej ustalił ją w wysokości 466.900 zł (tzn. wyższej o 238.574 zł). Poprzez zapisy objęte l.p. 2 osiągnie się odpowiedni stan planu dotacji w rozdziale 85333 w paragrafie 2690.
Zmiana planu wydatków zapisana pod l.p.1 jest następstwem zmniejszenia planu subwencji oświatowej z budżetu państwa wymienionego w załączniku Nr 1, pkt I, pod l.p. 1 (o kwotę 74.272 zł). W rezultacie zmniejsza się rezerwę budżetową celową na nieprzewidziane wydatki bieżące w działach 801 i 854 o kwotę 74.272 zł. Rezerwa ta w uchwale budżetowej ustalona została w wysokości 135.589 zł i ulega zmniejszeniu do kwoty 61.317 zł. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85333 o kwotę 238.574 zł odpowiada wzrostowi dotacji z Funduszu Pracy.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.

Następnie Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 26-te posiedzenie Komisji Budżetu.
Data powstania: środa, 12 sie 2009 10:01
Data opublikowania: środa, 12 sie 2009 10:02
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1557 razy