BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 22 czerwca 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, a zakończenie posiedzenia miało miejsce o godzinie 9.30.
Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie oraz stanowiska (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu). Skład osobowy Komisji:
1. Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji.
2. Krzysztof Chrostowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Alfred Szymański – członek Komisji.
4. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Stefan Popiołek – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:


1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2009-2010 zadania pn. „Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej w Muzeum Przyrody w Drozdowie – budowa ścieżki edukacyjnej „Ostoja Drozdowska” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
4. Sprawy różne:
 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik Powiatu.

Barbara Gorzęba stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2009-2010 zadania pn. „Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej w Muzeum Przyrody w Drozdowie – budowa ścieżki edukacyjnej „Ostoja Drozdowska” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji ma na celu kolejne poszerzenie oferty Muzeum, bowiem aktualnie ścieżki edukacyjne cieszą się dużym powodzeniem.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska obecnie dofinansowuje te zadanie w wysokości 60 %. Powiat pokrywa 40 % kosztów inwestycji. Montaż finansowy realizacji przedłożonego projektu obejmuje lata 2009 – 2010. Ogólny koszt to ponad 518.000 zł. W roku 2009 przewidziana jest kwota ponad 109.000 zł – z tego wkład własny to ponad 31.000 zł. Muzeum będzie miało możliwość odzyskania podatku VAT na kwotę niespełna 20.000 zł. Wydatki przewidziane w 2010 roku są wyszczególnione w przekazanych materiałach. Muzeum będzie mogło zaciągnąć krótkoterminowy kredyt, ponieważ umowa kupiecka przewiduje realizację należności wynikających z wystawionej faktury w ciągu 30 dni. Tego typu działania mają poprawić kondycję finansową Muzeum.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2009-2010 zadania pn. „Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej w Muzeum Przyrody w Drozdowie – budowa ścieżki edukacyjnej „Ostoja Drozdowska” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok zakłada wprowadzenie zmian w uchwale Nr XXIII/111/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łomżyńskiego na rok 2009. Zmiany dotyczą Załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej powiatu łomżyńskiego p.n. „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Wobec tego zwiększa się plan wydatków z budżetu powiatu na 2009 rok o kwotę 800.000 zł zgodnie z: załącznikiem Nr 1, o którym mowa jest w § 1 do niniejszej uchwały o kwotę 450.000 zł oraz załącznikiem Nr 2 o kwotę 350.000 zł. Także zwiększa się deficyt budżetu powiatu na 2009 rok o kwotę 800.000 zł. do wysokości 2.052.076 zł, którego źródłem pokrycia są przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wyznaczonej na kwotę 2.067.997 zł w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXIII/111/08 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok.
W stosunku do uchwały budżetowej określającej w załączniku Nr 3 zadania i limity na inwestycje – zmodyfikowano w niniejszym projekcie uchwały, tenże załącznik ze względu na istotne przesłanki uniemożliwiające realizacje zadań inwestycyjnych pierwotnie zakładanych w zakresie przebudowy niektórych dróg powiatowych. Mianowicie pod l.p. 2 zał. Nr 3 ujęto – „przebudowę drogi powiatowej Nr 1966B Szostaki- Chyliny gm. Jedwabne i przeznaczono na ten cel ze środków własnych powiatu – 400.000 złotych. Podjęcie realizacji tego zadania stało się „niemożliwe”, bowiem nieuwzględniono naszego wniosku o udzielenie na nie dotacji ze środków rezerwy subwencji ogólnej utworzonej w budżecie Państwa na 2009 rok. Ponadto zaktualizowały swoje stanowiska gminy (po uchwaleniu budżetów na 2009 rok) w przedmiocie pilności przebudowy dróg powiatowych oraz udzielania pomocy finansowej na pokrycie takich nakładów. Poza tym na przebudowę 4-ch dróg powiatowych zapisanych w zał. nr 3 do uchwały budżetowej przeznaczono ze środków własnych powiatu – 1.540.600 zł. W niniejszym projekcie wyszczególniono 6 zadań w zakresie przebudowy dróg powiatowych przeznaczając na nie ze środków własnych powiatu – 1.990.600 złotych. Pozostałe zadania ujęte w załączniku Nr 3 od uchwały budżetowej przeniesione zostały bez zmian do załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
Ponadto w wyniku braku dotacji z budżetu państwa na utrzymanie w 2009 roku instytucji kultury, których organem założycielskim jest powiat łomżyński sytuacja finansowa Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży i Muzeum Przyrody w Drozdowie stała się bardzo trudna. Dotacja podmiotowa przyznana im w kwotach odpowiednio: 250.000 zł i 175.000 zł. – uchwałą budżetową na 2009 rok zabezpiecza potrzeby tych instytucji jedynie na I półrocze br. Wobec tego proponuje się powiększenie powyższych dotacji na II półrocze o kwotę 350.000 zł w następujący sposób: dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży o 200.000 zł; dla Muzeum Przyrody w Drozdowie o 150.000 zł. Zaangażowanie własnych środków powiatu na zabezpieczenie dalszego kontynuowania działalności wymienionych instytucji kultury nastąpi w ciężar środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Radny Krzysztof Chrostowski zapytał jakie są plany odnośnie modernizacji odcinka Szostaki – Chyliny tzw. szlaku nadbiebrzańskiego.

Marek Dworakowski Wicestarosta – w tym roku będzie możliwość złożenia wniosku do programów pomocowych na ten odcinek. Aktualnie jak wiemy nie uzyskał on wymaganej aprobaty. Gmina Jedwabne nie zaoferowała zwiększenia dofinansowania, natomiast powiatu nie stać na zagwarantowanie kwoty około 1 mln zł w tę drogę. Jeżeli Burmistrz Jedwabnego wyrazi większą chęć inwestowania w drogi powiatowe to będziemy także modernizować szlak nadbiebrzański. 1.600.000 zł to koszt całej inwestycji, 50 % miało być po naszej stronie rozłożone po 25 % pomiędzy naszym samorządem a samorządem gminy Jedwabne.

Radny Rafał Kołakowski – należy wykorzystywać szanse na pozyskanie środków zewnętrznych celem modernizacji dróg powiatowych i właśnie szlak nadbiebrzański ma duże szanse na dofinansowanie w ramach tzw. schetynówek w przyszłym roku.
Poza tym ma apel do Pana Wicestarosty, aby prowadzić intensywne rozmowy z Burmistrzem Jedwabnego celem złożenia wspólnego złożenia wniosku do tzw. schetynówek na przebudowę drogi Szostaki – Chyliny.

Marek Dworakowski Wicestarosta – oczywiście, w tej sprawie będą prowadzone dalsze rozmowy. Dodam, że możliwe jest złożenie 4 wniosków – 2 w ramach tzw. schetynówek i 2 do rezerwy ministra. Dysponujemy dokumentację na 4 odcinki dróg. Problem w tym na ile gminy nas wesprą.

Członkowie Komisji nie wnieśli dalszych uwag do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 rok został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok dotyczy zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Projekt konkretnie wynika z tego, iż na pisemny wniosek z 21 października 2008 skierowany przez Starostę Łomżyńskiego do Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Jarosława Dworzańskiego został przyznane środki w wysokości 50.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na tworzenie i modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków. Kwota dofinansowania zgodnie z wnioskiem Starosty Łomżyńskiego przeznaczona zostania na współfinansowanie pierwszego etapu zaplanowanej modernizacji numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków polegającego na renowacji i przeliczeniu na układ „2000” położonych na terenie gminy Śniadowo osnowy poziomej szczegółowej, osnów pomiarowych oraz tzw. osnów ewidencyjnych stanowiących podstawę do modernizowania ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali. Środki te zostały przekazane na konto Powiatowego Funduszu po przedłożeniu do Urzędu Marszałkowskiego kopii dokumentów, świadczących o zgodnym z przeznaczeniem wydatkowaniem przyznanego dofinansowania w terminie di dnia 15 grudnia 2009 roku. Na podstawie pisma Geodety Województwa z dnia 19 maja 2009 roku zawiadomiono Starostę Łomżyńskiego o przyznaniu w/w środków, zaprojektowano niezbędne zmiany w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71030 „Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 rok został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu poinformował, że projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego wynika z tego, iż w ramach projektu, który został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Pan Starosta został wpisany na koordynatora i z tego tytułu ma otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 994 zł brutto – co stanowi około 14 % dodatku specjalnego, które będzie całkowicie pokryte ze środków zewnętrznych przewidzianych w projekcie. Projekt ten nazywa się „Kwalifikacje na czasie – praca w zasięgu ręki” – jest on realizowany w ramach priorytetu Kapitał Ludzki. Koszty tego wynagrodzenia zostały ujęte w dodatku specjalnym, który wzrośnie do 34 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodatek ten może maksymalnie wynosić do 40 % wspomnianego wynagrodzenia. Czas trwania projektu będzie wynosił 12 miesięcy – począwszy od 1 lipca 2009 roku.
Projekt „Kwalifikacje na czasie – praca w zasięgu ręki” pozwoli na zaangażowanie środków na naszym terenie w wysokości ponad 312.000 zł.
Ustawa o pracownikach samorządowych przewiduje, że rada powiatu musi zaakceptować zwiększenie dodatku dla Starosty w formie uchwały – nawet w przypadku jeżeli środki na podwyżkę wynagrodzenia nie pochodzą z budżetu powiatu, ponieważ dla osób pochodzących z wyboru publicznego wynagrodzenie uchwala organ stanowiący.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 27-me posiedzenie Komisji Budżetu.
Data powstania: środa, 12 sie 2009 12:57
Data opublikowania: środa, 12 sie 2009 12:58
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1578 razy