BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 79/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 2 wrzesnia 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.50.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży o zezwolenia na wynajęcie pomieszczeń.
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny na rzecz Powiatu Łomżyńskiego mienia Skarbu Państwa.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu
4. Łomżyńskiego do realizacji w 2009 roku projektu w ramach Programu „Wspierania Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej” i zawarcia porozumienia z Burmistrzem Miasta Byczyna w tej sprawie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Nowogród.
6. Porozumienie w sprawie zmiany porozumienia z dnia 10 sierpnia 2009 roku o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Nowogród.
7. Informacja Dyrektora Zarządu dróg Powiatowych w Łomży o stanie przygotowań wniosków do Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych.
8. Sprawy różne:
 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu „Akademia Współczesnego Sołtysa”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 parytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji,
 rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem o zawarcie umowy zlecenia na zakończenie działalności finansowej Zespołu Szkół.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Dyrektorowi ZPOZ w Łomży.

Stanisław Studencki – 24 sierpnia wpłynął wniosek Pani Agnieszki Drożyner i Pani Izabeli Metelskiej w sprawie wynajęcia pomieszczeń mieszczących się na I piętrze Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piątnicy. Chciałbym nadmienić, że po remoncie Ośrodka w celu dostosowania tego budynku do wymogów Ministerstwa Zdrowia praktycznie całe I piętro jest wolne. Zajęte są 2 pokoje przez lekarza stomatologa oraz 3 pokoje socjalne należą do Ośrodka Zdrowia, pozostałe pomieszczenia SA wolne. Panie maja pomysł na utworzenie ośrodka pod nazwa ZOL czyli Zakład Opiekuńczo Leczniczy. Jest to pośrednia forma działalności pomiędzy szpitalem a POZ. Polega to na tym, że ciężej chorzy ludzie przewożeni są do ZOL-u i maja tam opiekę przez cały dzień.

Starosta zauważył, że ciężej chorzy ludzie maja problem z poruszaniem się, a ZOL ma być na I piętrze?

Stanisław Studencki – Panie te mają chęci i pomysł na założenie takiego ośrodka. Mają praktykę szpitalną, ponieważ są to pielęgniarki oraz mają środki finansowe na założenie windy i remont pomieszczeń. Panie ostro wzięły się do pracy i zaczęły od kwestii formalno prawnej, ale muszą być pewne że będą miały pomieszczenia. Zresztą służby np. Sanepid nie pozwoliłby na założenie takiego ośrodka bez spełniania norm formalnych i prawnych. Nikt nie zarejestruje im działalności gospodarczej bez pomieszczeń na jej prowadzenie. Uważam że jest to bardzo dobry pomysł.

Starosta – do takich ośrodków czyli ZOL-i chętnie kierują ośrodki pomocy społecznej swoich podopiecznych, którzy wymagają stałej opieki. Kierując do Domu Pomocy Społecznej gmina musi za każdego płacić czyli koszt utrzymania to 1700,00 zł..do 1800,00 zł. A w ZOL-u podopieczny może pół roku przebywać nieodpłatnie. W praktyce wygląda to tak, że GOPS-y kierują tych chorych do zakładu opiekuńczo leczniczego, dla których gmina nie zgadza się płacić. Jest to bardzo potrzebna forma opieki nad chorymi, bo coraz więcej mamy osób starych chorych i niedołężnych na wsiach.

Wicestarosta- czy koszty przebudowy będą nas kosztować i jak z czynszem ?

Stanisław Studencki - Panie Starosto na dzień dzisiejszy nas nie będą interesować żadne koszty, my możemy pomóc tylko merytorycznie w kwestiach prawnych. Jest to jeszcze długi czas, ponieważ jest to rejestracja i remont. W tym roku wyremontowaliśmy centralne ogrzewanie i dobrze, ponieważ był z nim kłopot. Obecnie można śmiało robić remont na dostosowanie do ZOL-u.

Starosta zapytał, czy ktoś chce się odnieść do tematu? Zebrani nie wnieśli uwag do przedmiotowego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie zarządu 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, pozytywnie zaopiniowali wniosek i zezwolili Dyrektorowi ZPOZ Panu Stanisławowi Studenckiemu wynająć pomieszczenia w GOZ w Piątnicy.

Ad.2 Starosta – O idei tej uchwały mówiłem na poprzednim zarządzie, więc wydział Geodezji przygotował bardzo dokładną treść wraz z uzasadnieniem. Generalnie chodzi o to, że PKP likwiduje i zamierza dalej likwidować wszystkie nierentowne linie. PKP zamierza rozwijać linie wokół dużych miast, ponieważ SA one dochodowe. Zostaliśmy poinformowani zarówno nasz powiat i inne samorządy, że do 2012 roku zostaną zlikwidowane wszystkie połączenia kolejowe na naszym terenie Część odcinka Sokoły - Śniadowo jest wyłączona z eksploatacji i pociągi jeździć nie mogą.
Powstała inicjatywa kilku samorządów w zasadzie zapoczątkowana przez Wójta Gminy Sokoły, żeby przejąć od PKP odcinki kolejowe Łapy- Ostrołęka i Śniadowo – Łomża a więc od węzła do węzła przejąć oraz przekazać dla operatora prywatnego, który będzie eksploatował, zarządzał i spowoduje że ten odcinek będzie istniał. Przyniesie to korzyści gospodarcze dla regionu. Pierwsze spotkania w tej sprawie organizował 2 lata temu poseł Kołakowski i pochodzący z Nowogrodu ówczesny wiceminister Pan Chabetek pozytywnie do tematu był nastawiany ale wybory i zmiana w rządzie sprawiły, że Pan Minister odszedł ze stanowiska i temat upadł. Jednak samorządowy robiły swoje spotykając się i dyskutując na temat kolei. Powstał ostatecznie inicjatywa, że 3 samorządy na poszczególnych powiatach przejmą kolej na swoim terenie . I tak Gmina Sokoły na terenie powiatu białostockiego i wysokomazowieckiego, Powiat Łomżyński na terenie powiatu zaś Powiat Ostrołęcki na swoim terenie. Czy rzecz się uda nie wiadomo, ponieważ PKP zrobi wszystko żeby nie przekazywać ponieważ zainteresowani są sprzedażą. Bój będzie okrutny, ponieważ przy stanie zamożności PKP zlikwiduje ten odcinek, tory sprzeda na złom a ziemię tez będzie przeznaczona na sprzedaż. Zresztą obecnie kolej wąskotorowa jest niesamowitą atrakcją turystyczną. W latach 70-tych miała taką Łomża w kierunku do Nowogrodu i została rozebrana. W tej chwali biznesu wielkiego na początku z przejęcia kolei nie byłoby lecz szansa na jej utrzymanie jest duża. Przejęcie jakiejkolwiek nieruchomości wiąże się z podatkiem od nieruchomości. I w związku z tym, żeby zapobiec sytuacji płacenia podatku jeżeli dojdzie do przejęcia kolei to po przygotowaniu odpowiednich dokumentów w tym samym dniu zostanie przekazana operatorowi prywatnemu. Zadaniem takiego operatora jest prowadzenie kolei, utrzymanie i płacenie podatków. Należy to wszystko przygotować w odpowiednich umowach i dokumentach. Wydaje mi się ,ze o temacie mamy spora wiedze, sprawy administracyjne są daleko posunięte a ryzyko nie istnieje. Jeżeli PKP zgodzi się na podpisanie umowy i przekaże to przed tym aktem muszą być przygotowane inne dokumenty i umowy. Istnieje także inna możliwość płacenia podatku. Powiat płaci podatek od nieruchomości a gminy podejmują uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu, która będzie określała wysokość naliczonego podatku. Podsumowując ja zagrożeń dotyczących tego tematu nie widzę , może jednak okazać się, że PKP będzie szukać rozwiązań żeby nie przekazać kolei. Operator zapowiada, że spróbowałby uruchomić kolej towarową oraz przewozy pasażerskie na odcinku Łomża- Białystok oraz Łomża- Ostrołęka – Warszawa. Tory kolejowe na odcinku Ostrołęka -Warszawa są remontowane w celu szybszego poruszania się pociągów. Trzeba planować i powoli realizować cele żeby za 2-3 lata można było korzystać z przewozów pasażerskich kolejowych.

Wicestarosta zwrócił uwagę na zapis w uzasadnieniu uchwały, o dopisanie słów ,,koncesjonowanego zarządcy i przewoźnika”, na co Zarząd wyraził zgodę.
Uzasadnienie do uchwały brzmi: Zgodnie z ustawą o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie koleje państwowe – linie kolejowe o znaczeniu lokalnym mogą być przekazywane nieodpłatnie przez PLK S.A. jednostkom samorządu terytorialnego. W chwili obecnej na terenie Powiatu Łomżyńskiego nie realizowane są kolejowe przewozy pasażerskie. Natomiast istniejące kolejowe przewozy towarowe zgodnie decyzją rządu zostaną ostatecznie zlikwidowane do końca 2011 roku. Całkowita likwidacja przewozów kolejowych po tym okresie stanie się nieodwracalna. Obserwowane w ostatnim czasie zwiększone zainteresowanie podmiotów gospodarczych zainteresowanych przewozem towarów koleją zaktywizowało lokalne samorządy do działań mających na celu utrzymanie połączeń kolejowych na terenie powiatu i do miasta Łomży. Liczne spotkania zarówno przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców oraz podmiotów zainteresowanych prowadzeniem przewozów w miejsce PKP uzasadniają podjęcie inicjatywy mającej na celu utrzymanie kolei na naszym terenie. Jednym z warunków utrzymania kolejowych przewozów jest przejęcie infrastruktury kolejowej od przedsiębiorstwa państwowego PKP i przekazanie jej dla innego podmiotu, koncesjonowanego zarządcy i przewoźnika w celu dalszego świadczenia usług przewozowych. Jedną z podstawowych ról samorządu jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych ludności. Likwidacja linii kolejowych na terenie powiatu jest elementem hamującym lokalny rozwój gospodarczy, uniemożliwia dostępność do krajowej sieci transportowej, wpływa na dalszą degradację dróg publicznych, które przejęły w zdecydowanej większości transport towarów. Zgłoszone zapotrzebowanie lokalnych przedsiębiorców na przewóz koleją ok. 1 mln ton towarów rocznie jest argumentem uzasadniającym utrzymanie linii kolejowych na naszym terenie. Aktywizacja podmiotów gospodarczych prowadzi do wzrostu produkcji a tym samym wpływa na rozwój gospodarczy i powstanie nowych miejsc pracy. W utrzymaniu linii kolejowej na odcinku Łapy-Śniadowo-Ostrołęka a także Śniadowo-Łomża zainteresowanych jest wiele samorządów województwa podlaskiego i mazowieckiego. Inicjatywę przejęcia konkretnych odcinków zadeklarowały Gmina Sokoły i Miasto Ostrołęka. Podjęcie takiej inicjatywy również przez Powiat Łomżyński daje szansę całemu przedsięwzięciu.

Pan Henryk Kłosiński – wskazał na zapis, żeby wraz z przyjęciem nieruchomości PKP zostały w tym samym dniu przekazane dla zarządcy i żeby nie płacić podatku od nieruchomości.

Zebrani nie wnieśli uwag do przedmiotowego tematu.

W zarządzonym głosowaniu powyższy wniosek został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta - proszę Państwa jakiś czas temu złożyliśmy projekt na rozwój ekonomi społecznej. Jest to nowa dziedzina wsparcia dla osób wykluczonych społecznie i biednych. Na zachodzie ekonomia społeczna rozwija się dynamicznie i tak we Włoszech 90 % usług wykonują spółdzielnie socjalne o tyle u nas dopiero zaczyna się to rozwijać. Jest to dobry sposób na wsparcie dla osób biednych i wykluczonych społecznie. Poprosił o poparcie tego projektu uchwały co pozwoli na otwarcie możliwości na dalsze projekty z tej dziedziny. O zreferowanie dokładniejsze poprosił Panią Skarbnik.

Barbara Gorzęba - Skarbnik Powiatu - Projekt w ramach Programu Wspierania Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej pod nazwą „Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej - partner rozwoju lokalnej przedsiębiorczości” realizowany będzie przez Miasto Byczyna, które jest Koordynatorem projektu. Starostwo Powiatowe w Łomży w projekcie będzie partnerem. Wartość kosztorysowa projektu została ustalona na kwotę 88.750,00 zł, przy czym dofinansowanie projektu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej wynosi 75.000,00 zł, pozostałe środki w wysokości 13.750,00 zł stanowią wkład własny wszystkich Partnerów projektu w jego realizację. Wartość środków dla Powiatu Łomżyńskiego jako Partnera projektu na realizację zadań ustalona została na kwotę 5.000,00 zł w tym na zadania powierzone – 3.125,00 zł , zaś na zadania własne – 1.875,00 zł. Zadania powierzone to doradztwo prawne i księgowo- finansowe oraz obsługa grantów, zaś zadania własne obsługa administracyjna Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej na terenie województwa podlaskiego - powiat łomżyński. Wkład własny na realizację zadań własnych Starostwo Powiatowe w Łomży zobowiązane będzie do przekazania na wskazany rachunek bankowy przez Koordynatora Projektu. Następnie środki w kwocie 5.000,00 zł (3.125,00 zadania powierzone, 1875,00 wkład własny partnera) zostaną przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy partnera tj. Starostwa Powiatowego w Łomży przez Koordynatora projektu. Faktycznie poniesione Partner projektu musi udokumentować rachunkami, fakturami itp. Celem projektu jest promowanie spółdzielczości socjalnej, poprzez udzielanie porad prawno-finansowych, a także grantów dla grup nowych spółdzielców, które przyczynić się ma do intensyfikacji procesu tworzenia własnych miejsc pracy przez osoby bezrobotne.

Zebrani nie wnieśli uwag do przedmiotowego tematu.

W zarządzonym głosowaniu powyższy wniosek został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych - wpłynął wniosek Burmistrza Nowogrodu z prośbą o zaliczenie ulic o znaczeniu lokalnym w mieście Nowogród do kategorii dróg gminnych pod warunkiem uwzględnienia nowej, obowiązującej numeracji dróg powiatowych, ogłoszonej Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 21/144/03 z dnia 18 marca 2003r i opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Starosta – zapoznał członków zarządu z uchwałą w sprawie wydania opinii pozytywnej w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych z zastrzeżeniem postanowień §2 uchwały i przeszedł do głosowania uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag do przedmiotowego tematu.

W zarządzonym głosowaniu powyższy wniosek został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.5 Starosta – porozumienie jest wynikiem po ostatecznym rozliczeniu prac przebudowy drogi powiatowej Nr 1909 B na odcinku Chmielewo – Grądy –Sławiec. Poprosił o głos Panią Skarbnik.

Barbara Gorzęba - Skarbnik – koszty dodatkowe w poprzednim porozumieniu były wyższe o 1 600,00 zł. a obecnie po ostatecznym rozliczeniu uległy zmniejszeniu o te wartość. Została ona podzielona po 800,00 zł na powiat i 800, 00 zł. na Gminę Nowogród w związku z czym należało zmienić zapisy w porozumieniu.

Zebrani nie wnieśli uwag do przedmiotowego tematu.

W zarządzonym głosowaniu powyższy wniosek został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.6 Starosta – do końca września mamy termin na złożenie wniosków na budowę dróg do Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Proszę o zabranie głosu Pana Jana Olszewskiego Dyrektora ZDP.

Jan Olszewski – Dyrektor ZDP- działania w roku ubiegłym polegały na przygotowaniu dokumentacji na drogę Śniadowo – Osobne o długości około 6 km. Jest to droga, która najbardziej nadaje się do realizacji ponieważ łączy drogę wojewódzka z droga krajową. Niestety Wójt Gminy Śniadowo wycofał się z partycypacji w budowie tej drogi. Następnymi drogami do zgłoszenia do NPBDL jest droga na Kupninię oraz ciąg Biebrzański. Innych alternatyw nie robiłem.

Starosta – czy na dzień dzisiejszy mamy decyzję środowiskową na drogę Śniadowo – Osobne.

Dyrektor ZDP – nie ma decyzji, ponieważ upadł temat partycypacji Wójta Gminy Śniadowo w budowie tej drogi to odpuściliśmy składnie dokumentacji.

Starosta – dokumentacja techniczne jest zrobiona a decyzja środowiskowa i pozwolenie na budowę to dokumenty bezkosztowe i gdyby na dzień dzisiejszy zarząd podjął decyzję ze składamy na te drogę – to nie bylibyśmy w stanie to złożyć.

Dyrektor – dokumentacja jest a decyzji środowiskowej nie ma. Wszystko było podjęte żeby to złożyć, tylko Wójt 2 miesiące temu się wycofał , to cóż ja będę robił. Inne porozumienia ciągnę te na Łochtynowo i Czaplice.

Starosta – mówię, że decyzja środowiskowa i pozwolenie na budowę powinno być przygotowane. Jeżeli pojawią się inne możliwości to dokumentacja jeżeli byłaby zrobiona to można składać.

Dyrektor – jeszcze raz tłumaczę, że nic nie zostało zaniechane i wszystko jest zrobione żeby uzyskać decyzję środowiskową.

Starosta – no dobrze to co składamy do 30 września? Co składamy ? Ten odcinek niedokończony z poprzedniej kadencji i w zasadzie wyjścia nie mamy. Jeżeli mielibyśmy kompletna dokumentacje na 3-4 drogi to byłby wybór i możliwość negocjacji z Wójtami a tak nie mamy nic.

Stefan Popiołek – Przewodniczący Rady – mam pytanie bo nie rozumiem to znaczy że składamy 3 wnioski ?

Starosta – do Narodowego Programu możemy złożyć 2 wnioski. Teoretycznie możemy złożyć nawet 3 wnioski tj. na Jedwabne, Łochtynowo i Kupninę. Na Łochtynowo może złożyć Miasto Łomża . W wersji super optymistycznej możemy złożyć 2 wnioski. Jest jeszcze miesiąc czasu więc z Dyrektorem oraz zarządem robimy ,,burzę mózgów” żeby zastanowić się na co składamy wnioski, na jakie drogi mamy dokumentacje na co jeszcze dokumentacje trzeba dopracować. Przedyskutujemy to w ramach zarządu w ramach komisji i w dalszej kolejności przedstawić to Radzie Powiatu .

Stefan Popiołek – Panie Dyrektorze czy do końca września może jeszcze jakaś droga być przygotowana ?


Jan Olszewski –Dyrektor ZDP – Panie Przewodniczący trzeba brać pod uwagę punktację. Za co dostaje się punkty przy ocenie wniosku. Dlatego przygotowując dokumentację na Osobne – Śniadowo zakładaliśmy, że spełnimy warunek że jest to ciąg drogowy wysoko punktowany: szerokość drogi 5,5 m czyli dodatkowe punkty oraz za łączenie drogi wojewódzkiej z droga krajową.
Takie były założenia.

Starosta – czy wniosek na drogę na Kupninę jesteśmy w stanie złożyć ?

Wicestarosta – tak, ponieważ ona była na zgłoszenie i jest ono aktualne

Starosta – wyczerpaliśmy ten temat wszyscy maja rozeznanie. Dziękujemy Panu Dyrektorowi i przechodzimy do następnego punkt na tym temat kończymy.

Ad.7 Starosta - przechodzimy do punktu następnego tj. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu „Akademia Współczesnego Sołtysa”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 parytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Jest to jeden z projektów, który nam przeszedł. Do podpisania umowy potrzebna jest akceptacja zarządu- czyli uchwała. Chodzi generalnie o przygotowanie lokalnych liderów – sołtysów, którzy mieliby się nauczyć podejmować lokalne inicjatywy oraz uzyskaliby informację na temat funduszu sołeckiego i nauczyć pisania wniosków o małe granty dla społeczności lokalnej. Projekt opiewa on na 49 000, 00 zł. i są to szkolenia dla 20 osób z terenu powiatu łomżyńskiego .

Czy są pytania do uchwały?

Zebrani nie wnieśli uwag do przedmiotowego tematu.

W zarządzonym głosowaniu powyższy uchwała została przyjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.7 Starosta – wpłynął wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem o upoważnienie Pani Izabeli Zapert do zakończenia działalności finansowej szkoły. W związku z tym należy zawrzeć umowę zlecenie z Panią Zapert –byłą księgową szkoły. Ja poprosiłem żeby Pani Dyrektor wyszczególniła jakie sprawy nie zostały załatwione. Zresztą proszę o dokładne wyjaśnienie Panią Skarbnik.

Barbara Gorzęba – Skarbnik – na dzień 31 sierpnia oraz po tej dacie wpływają dokumenty finansowe, które należy zakończyć tj wyrejestrować szkołę w Urzędzie Statystycznym i Urzędzie Skarbowym, zaksięgować dokumenty księgowe i wyrejestrować w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Henryk Kłosiński – jaka to suma Pani skarbnik czy jest to uzasadnione ?

Skarbnik – moja propozycja jest taka, że jeżeli Pani księgowa dostałaby kwotę 2 920,00 zł brutto to na czysto jest to kwota 1 820,00 zł. i jest to uzasadnione. Proponuje się zawrzeć umowę zlecenie na miesiąc czasu- wrzesień.

W zarządzonym głosowaniu powyższy wniosek został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 79-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 23 wrz 2009 09:17
Data opublikowania: środa, 23 wrz 2009 09:21
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2290 razy