BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 81/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 23 września 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 12.10.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:

1. Przyjęcie protokołu z 79-go i 80-go posiedzenia Zarządu.
2. Przyjęcie umowy partnerskiej z Powiatem Ostrołęckim o współpracy przy realizacji inwestycji.
3. Przyjęcie 2 projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji zadań w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych z Miastem i Gminą Jedwabne oraz z Miastem i Gminą Nowogród.
4. Porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Jedwabne.
5. Porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Nowogród.
6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o pomoc finansową.
7. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości położonej w Drozdowie, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego.
8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie w sprawie pomocy w związku z wnioskiem do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
9. Przyjęcie projektów 2 uchwał Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2009.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego.
11. Sprawy różne:
1.) informacja Dyrektora ZDP w Łomży na temat inwestycji w miejscowości Łuby Kurki,
2.) informacja Dyrektora ZDP w Łomży na temat budowy chodnika w miejscowości Dobrylas,
3.) zapoznanie z porządkiem obrad XXIX sesji Rady Powiatu,
4.) przyjęcie umowy partnerskiej z Gminą Łomża w sprawie realizacji inwestycji.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 79-go lub 80-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 79-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami za, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

W kolejnym głosowaniu protokół z 80-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami za, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu pracownikowi wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.

Genowefa Żebrowska – powiat ostrołęcki zamierza przystąpić do Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych, w ramach którego planujemy przebudować drogę powiatową u nas kończącą się w Turośli, natomiast w powiecie łomżyńskim w miejscowości Laski – Gm. Zbójna. Będzie to modernizacja ciągu drogowego z Myszyńca aż do miejscowości Turośl w naszym powiecie. Dzięki podpisaniu porozumienia o współpracy nasza projekt uzyska większą ilość punktów.

Z kolei Starosta odczytał projekt umowy partnerskiej z Powiatem Ostrołęckim o współpracy przy realizacji inwestycji.
Zgromadzeni nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu umowa partnerska z Powiatem Ostrołęckim o współpracy przy realizacji inwestycji została przyjęta 4 głosami za, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (kopia umowy stanowi złącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 1.) Starosta – jak Państwo wiecie kończy się nabór projektów inwestycyjnych do Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych, w ramach którego planujemy przebudować dwie drogi powiatowe, ponieważ tylko po dwa projekty może złożyć samorząd powiatu. Następnie Starosta, z prośbą o uzupełnienie, udzielił głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Jan Olszewski – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji zadań w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych z Miastem i Gminą Jedwabne przewiduje modernizację odcinka o długości ponad 2 km. Partnerem w tym przypadku jest gmina Jedwabne. Wartość inwestycji zamyka się kwotą ponad 1.342.000 zł, w tym 50 % to dofinansowanie z budżetu państwa, natomiast udział powiatu i gminy wynosi po 25 %. Środki z budżetu Gminy Jedwabne zaplanowane są w kwocie 335.575,00 zł – udział ten Gmina zabezpieczy w budżecie na 2010 rok. Wkład własny powiatu jest w wysokości 335.575,44 zł – także zabezpieczony będzie w budżecie na 2010 rok.

Zebrani nie wnieśli uwag do przedmiotowego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji zadań w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych z Miastem i Gminą Jedwabne został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

2.) Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że jako druga inwestycja planowana jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1900B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 648 – Serwatki – Kupnina o długości 3260 m” na terenie Gminy Nowogród. Podobnie jak w powyższym temacie termin złożenia wniosku do Wojewody Podlaskiego mija z dniem 30 września 2009 roku. Planowane nakłady robót budowlanych opiewają na kwotę 2.306.000,00 złotych, którą przewiduje się zgromadzić z trzech następujących źródeł: dotacja z budżetu państwa - 1.153.000,00 zł (50%); środki z budżetu Gminy Nowogród w kwocie - 400.000,00 zł – udział ten Gmina zabezpieczy w budżecie na 2010 roku; wkład własny powiatu w wysokości 753.000,00 zł – zabezpieczono w budżecie na 2010 rok.

Starosta – na pewno na posiedzenia stałych komisji padną uwagi, że ponownie realizujemy inwestycję na terenie Gminy Nowogród, jednak możemy złożyć dwa wnioski do NPBDL i tylko te dwie inwestycje mają przygotowaną dokumentację. Należy mieć świadomość, że jeżeli przejdzie jedna z tych inwestycji to będzie to wielki sukces. NPBDL na terenie naszego województwa został zmniejszony o ponad 9 mln zł, co stanowi blisko 20 %. Oblicza się, że samorządy złożą projekty na kwotę o wiele wyższą niż pula w ramach NPBDL.
Ponadto w ramach 2 %-towej rezerwy także w tym roku jako priorytet będzie stanowić modernizacja mostów.
Gmina Nowogród nie może dołożyć większych środków, ponieważ ma już maksymalnie dopuszczalne zadłużenie.

Wicestarosta – jest to projekt uchwały intencyjnej, więc ostateczny kształt wydatków inwestycyjnych poznamy po rozpatrzeniu złożonych projektów, gmina Nowogród – Burmistrz złożył deklaracje, że w przypadku kiedy zostaną poznane ostateczne wskaźniki wydatków inwestycyjnych najprawdopodobniej będzie mógł w większym wymiarze wspierać wspólne inwestycje.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag do przedmiotowego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji zadań w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych z Miastem i Gminą Nowogród został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że w związku z przyjętym projektem uchwały w punkcie nr 3 porządku obrad planowane jest przyjęcie porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Jedwabne. W myśl projektu porozumienia powiat zobowiązuje się do: zabezpieczenia w swoim budżecie na rok 2010 kwoty 335.576,00 zł na pokrycie kosztów przebudowy drogi powiatowej nr 1966B na odcinku Chyliny – Szostaki o długości 2230,88 m.; przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych; zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy drogi oraz przedłożenia rozliczenia finansowego w terminie do dnia 31-12-2010 roku. Natomiast Gmina zobowiązuje się do zabezpieczenia w swoim budżecie na rok 2010 kwoty 335.575,00 zł niezbędnej do pokrycia kosztów przebudowy drogi powiatowej nr 1966B.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag do przedmiotowego tematu.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Jedwabne zostało przyjęte 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że kolejny projekt porozumienia jest analogiczną sprawą do rozpatrywanej w poprzednim punkcie. Wyjaśniając dodał, że projekt porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Nowogród wynika z zaplanowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1900B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 648 – Serwatki – Kupnina o długości 3260 m zgodnie. W myśl porozumienia Powiat zobowiązuje się do: zabezpieczenia w swoim budżecie na rok 2010 kwoty 753.000 zł na pokrycie kosztów przebudowy drogi powiatowej nr 1900B na odcinku skrzyżowania z drogą wojewódzką 648 – Serwatki – Kupnina o długości 3260 m.; przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych; zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy drogi; przedłożenia rozliczenia finansowego w terminie do dnia 31-12-2010 roku. natomiast Gmina zobowiązuje się do zabezpieczenia w swoim budżecie na rok 2010 kwoty 400.000 zł niezbędnej do pokrycia kosztów przebudowy drogi powiatowej nr 1900B.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag do przedmiotowego tematu.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Nowogród zostało przyjęte 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że wniosek o pomoc finansową dotyczy potrzeby aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy przepustu na drodze powiatowej Śniadowo – Brulin - Strzeszewo, wobec czego potrzebne jest 12.200 zł. Ponadto wniosek dotyczy przekazania kwoty 9.780 zł na opracowanie nowej dokumentacji na odcinku drogi powiatowej Kokoszki – Guty o długości 2.500 mb. (ww. wniosek stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Wicestarosta dodał, że aktualizacja dokumentacji na przebudowę mostu wynika z zapluwanego projektu, który ma być złożony do 2 % rezerwy drogowej, w ramach której jako priorytet mają być dofinansowane inwestycje mostowe.

Starosta odbiegając od meritum polecił Dyrektorowi ZDP w Łomży dokładne stosowanie prawa zamówień publicznych – między innymi przy zlecaniu opracowania kosztorysów lub wykonania dokumentacji projektowej.
Poza tym zapytał czy żaden z pracowników ZDP nie jest w stanie zaktualizować dokumentacji projektowej.

Jan Olszewski na powyższe pytanie odpowiedział przecząco.

Wobec braku innych uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o pomoc finansową został zaakceptowany 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.7 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości położonej w Drozdowie, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego jest wynikiem wniosku Dyrektora ZPOZ w Łomży, który zwrócił się z prośbą o wycięcie drzewa. W myśl obowiązujących przepisów prawnych zgodę na wycięcie drzewa wyraża w formie uchwały organ wykonawczy samorządu, do którego należy określona nieruchomość.

Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ w Łomży – problemowe drzewo uschło w ciągu jednego roku i zagraża ośrodkowi zdrowia w Drozdowie, ponieważ spadające gałęzie uszkadzają budynek przychodni.

Wobec braku innych uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości położonej w Drozdowie, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 81/248/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 września 2009 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie zapoznała zebranych z pismem w sprawie pomocy w związku z wnioskiem do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (przedmiotowe pismo stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – należy mieć świadomość, że instytucje kultury najprawdopodobniej kolejny rok będą na naszym utrzymani – bez wsparcia Ministra Kultury, a przy takim biegu spraw nie będziemy mieli środków na pokrycie udziału własnego w zaplanowanych inwestycjach.

Starosta – Pani Skarbnik na pewno ma rację, jednak należy mieć na uwadze, że inwestycje w budynek Muzeum tj. wymiana stolarki okiennej itp. w następstwie wiążą się z obniżeniem kosztów utrzymania placówki.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – należy podchodzić ekonomicznie i rozsądnie, aby przetrwać trudny 2010 rok, który ma być najbardziej kryzysowy, kolejne lata powinny przynieść poprawę sytuacji w kraju i na świecie. Zaciąganie kredytów na budowę tarasu i wymianę stolarki okiennej nie jest w mojej ocenie ekonomiczne.

Anna Archacka – koszt studium wykonalności i audyt termoizolacyjny, co odnosi się do punktów: 1 i 2, będzie wynosił około 13.000 zł.

Starosta – proponuję, aby na tym etapie uwzględnić elementy ujęte w pozycji 1 i 2 problemowego wniosku, bowiem te zadania inwestycyjne nie wymagają opracowania dokumentacji, natomiast pozostałe zadania rozpatrzymy w późniejszym okresie – jeżeli będziemy posiadać zabezpieczenie wymaganego udziału własnego.

Z kolei wobec braku innych uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego członkowie Zarządu 4-ma głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali dofinansowanie elementów ujętych w pozycji 1 i 2 pisma w sprawie pomocy w związku z wnioskiem do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Ad.9 1.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w projekcie uchwały Rady Powiatu pod liczbą porządkową 5 plan dochodów w dziale 710, rozdział 71015, paragraf 0570 - „Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych” wpisano kwotę 1000 zł. Jest to zgodne z pisma Wojewody Podlaskiego z 23 października 2008 roku, które odnosi się do planu finansowego na 2009 rok zadań wykonywanych przez powiat łomżyński z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami. Ponadto w piśmie Wojewody Podlaskiego z dnia 4 września 2009 roku skierowanym do Starosty Łomżyńskiego ponownie podano na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 kwota dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok, przy czym wskaźnik dochodów w rozdziale 710, rozdział 71015, § 0570 „wyzerowano”. Przeto zapisami §1 zaprojektowanej uchwały uzyska się niezbędną przedmiotową korektę, dokonanie której nie przynależy do uprawnień Zarządu Powiatu.

Wobec braku uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2009 został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (przedmiotowy dokument stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

2.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w następnym projekcie uchwały Rady Powiatu wynika z tego, że Główny Geodeta Kraju po rozpatrzeniu wniosku Starosty Łomżyńskiego z dnia 8 grudnia 2008 roku o dofinansowanie w ramach przelewów redystrybucyjnych z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przyznał dofinansowanie uzupełniające Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 100.000 zł. Przyznane środki finansowe będą przeznaczone na zakładanie i modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków ( katastru nieruchomości), w szczególności wykorzystania produktów projektu Phare 2003 „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce” oraz produktów projektów dotyczących budowy, aktualizacji i modernizacji baz danych LPIS w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. W związku z przyznanym dofinansowaniem należy zwiększyć plan przychodów w § 2960 „ Przelewy redystrybucyjne” o kwotę 100.000 zł i plan wydatków w § 4300 „ Zakup usług pozostałych” o kwotę 100.000 zł. Ponadto Geodeta Powiatowy pismem Nr GN.II.7454-36/09 z 17 września 2009 roku (zaaprobowanym przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 23 września 2009 roku) wystąpił o przeniesienie kwoty 60.000 zł z § 6120 „Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych” na § 4300 „Zakup usług pozostałych”. Oznajmił iż, do końca bieżącego roku nie będzie realizować zakupów sprzętu komputerowego, bowiem uznaje za potrzebniejszą i pilniejszą informatyzację zasobu geodezyjnego (przejście z opracowań analogowych na opracowania cyfrowe). Zabezpieczy to obecnie posiadane dokumenty przed dalszym zużyciem oraz pozwoli w przyszłości zarządzać nimi i udostępniać je przez Internet. Dokonanie przedmiotowych zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przynależy, do kompetencji Rady Powiatu.

Wobec braku uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2009 został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (przedmiotowy dokument stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w przedłożonym projekcie uchwały Zarządu Powiatu zmniejsza się rezerwę budżetową „ogólną”, rozdział 75818, § 4810 o kwotę 1.875 zł i zwiększa się z tych środków plan wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 852, rozdziale 85295, § 2310 o kwotę 1.875 zł z przeznaczeniem na wkład własny Powiatu Łomżyńskiego jako partnera projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej zgodnie z porozumieniem z dnia 21 lipca 2009 roku zawartym pomiędzy Urzędem Miejskim w Byczynie ustanowionym Koordynatorem przedmiotowego projektu a Starostwem Powiatowym w Łomży. Wartość kosztorysowa projektu została ustalona na kwotę 88.750 zł, przy czym dofinansowanie projektu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej wynosi 75.000 zł, pozostałe środki w wysokości 13.750 zł stanowią wkład własny wszystkich partnerów Projektu. Powiat łomżyński jako partner Projektu otrzyma środki na realizację zadań powierzonych tj. na pokrycie kosztów działań (szkoleń i doświadczeń) wspomagających proces zorganizowania spółdzielni socjalnej na terenie powiatu łomżyńskiego. Nawiązując do powyższego zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę 5.000 zł.

Wobec braku uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 81/249/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 września 2009 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Ad.11 1.) Starosta – w odniesieniu do inwestycji drogowej w miejscowości Łuby Kurki wpłynął szereg protestów od lokalnych mieszkańców, między innymi także od radnego Stefana Żebrowskiego, którzy twierdzą, że bruk obecnie znajdujący się na drodze powinien zostać jako podłoże do nowej nawierzchni.

Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że w związku problemami z wykupem gruntów została zaprojektowana droga o szerokości 3,5 m, po czym zostało zawarte porozumienie z samorządem gminy na realizację inwestycji. Z kolei objaśniając wymienił parametry drogi wynikające z projektu inwestycyjnego.
Kontynuując dodał, że obecnie mieszkańcy chcą drogi o szerokości 5 m i innych parametrach. Ponadto sołtys stwierdził, że jest za realizacją inwestycji zgodnie z projektem, ponieważ jego zdaniem jest grupa ludzi, która blokuje inwestycję z niezrozumiałych powodów. W przypadku kiedy inwestycja nie zostanie wykonana z naszej winy będziemy musieli wykonawcy zapłacić karę umowną. Aktualnie podnosi się, że nie było wiadomo, że droga będzie miała szerokość 3,5 m, a przecież wszyscy zainteresowani otrzymali powiadomienie o tym jaka inwestycja będzie realizowana.

Wicestarosta – mieszkańcy doskonale wiedzieli jaka będzie szerokość drogi, ponieważ przy wykupach było to już jasne. Został wykupiony pas o szerokości 9 m i w takim pasie nie da się umieścić innej drogi jak o szerokości 3,5 m, bowiem muszą być pobocza i odpływy.
Problem pojawił się nagle i jest nagłaśniany przez grupę kilku osób, natomiast technologia, która ma być zastosowana na modernizowanej drodze jest odpowiednia i twierdzenie, że powinien być zostawiony bruk jako podbudowa nie jest zasadne.

Starosta – a co będzie z tym brukiem?

Jan Olszewski – zostanie zabrany i rozdrobniony na placu.

Wicestarosta – na miejscu raczej nie ma takich warunków, aby ten bruk rozdrobnić, ponieważ nie ma odpowiedniego palcu.

Zgromadzenie nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do informacji Dyrektora ZDP w Łomży na temat inwestycji w miejscowości Łuby Kurki.

2.) Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – budowa chodnika w miejscowości Dobrylas nie jest realizowana, ponieważ nie mamy jeszcze projektu. Wójt Gm. Zbójna zadeklarował 50.000 zł, ale na dwa chodniki. Wobec tego musimy zawrzeć dwa porozumienia – na realizację chodnika na drodze gminnej i na drodze powiatowej. Do każdego porozumienia musimy zastosować inne współczynniki. W związku z tym na obecnym etapie musimy teraz szczegóły uzgodnić z Wójtem.

Wicestarosta – może najlepszym rozwiązaniem będzie podjęcie uchwały intencyjnej, a kwoty i inne warunki porozumienia zostaną wpisane do przygotowanych umów.

Jan Olszewski – uważam, że należy uzgodnić szczegóły porozumień, aby wielokrotnie do tej sprawy nie wracać.

Starosta – na pewno jak w innych przypadkach Wójt zakupi trochę materiałów na chodnik i narobi dużo szumu wokół tego. Moim zdaniem należy wynegocjować konkretne warunki, które będą zawarte w przygotowanych porozumieniach.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji przez Dyrektora ZDP w Łomży na temat budowy chodnika w miejscowości Dobrylas zagadnienia.

3.) Starosta zapoznał zebranych z proponowanym porządkiem obrad XXIX sesji Rady Powiatu (projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag do przedmiotowego tematu.

Jacek Nowakowski – Wójt Gminy Łomża – umowa partnerska pomiędzy Powiatem łomżyńskim a Gminą Łomża w sprawie realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi łączącej Podgórze z miejscowością Siemień Nadrzeczny. Nie jest istotna dla nas kwota partycypacji Powiatu, a samo partnerstwo, za które będziemy mieli dodatkowe punkty przy ocenianiu projektu składanego w ramach tzw. schetynówek.

Starosta – sprawa jest analogiczna, do tej która była rozpatrywana w punkcie 2 porządku obrad, konkretnie chodzi o uzyskanie lepszej oceny składanego projektu za partnerstwo.

Z kolei Wicestarosta odczytał najistotniejsze elementy projektu umowy partnerska pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą Łomża w sprawie realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi Podgórze – do miejscowości Siemień Nadrzeczny.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag do przedmiotowego tematu.

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 81-sze posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 13 paź 2009 13:23
Data opublikowania: wtorek, 13 paź 2009 13:24
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2221 razy